سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود تحقیق بررسی میزان رضایتمندی کار فرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان شعب تامین اجتماعی

عالی

docx 1396 مهر 29 حجم : 3 مگابایت صفحات : 1866500 تومان خرید و دانلود

دانلود تحقیق بررسی میزان رضایتمندی کار فرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان شعب تامین اجتماعی

موضوع اصلی این پژوهش "میزان رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان شعب تامین اجتماعی تهران" استدر این تحقیق 6 سوال و فرضیه با استفاده از آزمون های آماری و جداول یک و دو بعدی مورد سنجش قرار گرفته استروش اصلی این تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است

دانلود تحقیق بررسی میزان رضایتمندی کار فرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان شعب تامین اجتماعی

 
 
 
مقدمه 2
 
1ـ1 بیان مسئله 3
 
1ـ2 اهمیت موضوع تحقیق 6
 
1ـ3 اهداف تحقیق7
 
1ـ4 سئوالات تحقیق 8
 
1ـ5 فرضیه های تحقیق 9
 
1ـ6 تعاریف واژه ها 10
   
بخش اول ارتباط14
 
2ـ1 ارتباط چیست؟15
 
2ـ2 عناصر ارتباط 19
 
2ـ3 ویژگی های ارتباط20
 
2ـ4 وظایف ارتباطات21
 
2ـ5 تقسیم بندی انواع ارتباط22
 
2ـ6 فرآیند ارتباط 26
 
2ـ7 مدل های ارتباطی 28
 
2ـ8 اهداف برقراری ارتباط 30
 
2ـ9 ارتباطات به عنوان رفتار، آموختنی است 32
 
2ـ10 عوامل موثر بر رفتارهای ارتباطی35
 
2ـ11 ارتباط موثر42
 
2ـ12 موانع برقراری ارتباط 43
 
2ـ13 ارتباطات میان فردی 44
 
2ـ14 اثر بخشی در ارتباطات میان فردی 45
 
2ـ15 ویژگی های اثر بخشی ارتباطات میان فردی 45
 
2ـ16 مفاهیم اساسی ارتباطات میان فردی 46
 
2ـ17 اعتبار یا مشروعیت در ارتباطات میان فردی48
 
2ـ18 انواع اعتبار 48
 
2ـ19 عوامل موثر بر افزایش اعتبار در ارتباطات میان فردی 49
 
2ـ20 مهارت های اساسی در برقراری ارتباطات انسانی51
 
2ـ21 ارتباط کلامی56
 
2ـ22 ریشه های زبان انسان58
 
2ـ23 یادگیری زبان و نمادها59
 
2ـ24 ویژگی های مشترک زبان ها 60
 
2ـ25 مفهوم معنا 60
 
2ـ26 کاربردهای زبان 61
 
2ـ27 تحریف زبان 62
 
2ـ28 روش هایی برای تاثیرگذاری مطلوب در ارتباط کلامی 63
 
2ـ29 ارتباط غیرکلامی65
 
2ـ30 انواع ارتباطات غیر کلامی65
 
2ـ31 زبان بدن 65
 
2ـ32 ژست ها65
 
2ـ33 مصورها 66
 
2ـ34 نمایش های عاطفی 67
 
2ـ35 منظم کننده ها67
 
2ـ36 تعدیل گرها67
 
2ـ37 طرز قرار گرفتن، راه رفتن و ایستادن67
 
2ـ38 چهره و چشم ها68
 
2ـ39 کانال های باز و بسته69
 
2ـ40 صداهای آوایی (شبه اصوات)70
 
2ـ41 فضا (مجاورت)71
 
2ـ42 فاصله ها یا حریم ها72
 
2ـ43 فضا و فرهنگ ها74
 
2ـ44 تماس (لمس) 74
 
2ـ45 اکولوژی گروه کوچک75
 
2ـ46 زمان76
 
2ـ47 شامه 78
 
2ـ48 زیبایی شناسی 80
 
2ـ49 مشخصات فیزیکی82
 
2ـ50 مصنوعات83
 
2ـ51 کارکردهای ارتباط غیرکلامی 86
 
2ـ52 عملکرد ارتباطات غیرکلامی87
 
2ـ53 مهارت های اجتماعی88
 
2ـ54 مولفه های مهارت اجتماعی88
 
2ـ55 نمونه هایی از مهارت های اجتماعی89
 
2ـ56 تقویت کننده های کلامی89
 
2ـ57 تقویت کنندهای غیرکلامی 90
 
2ـ58 روابط انسانی 91
 
2ـ59 انواع برخوردهای ارتباطی 92
 
2ـ60 ارتباط در سازمانها 94
 
2ـ61 عوامل ایجاد ارتباط در سازمان94
 
2ـ62 انواع ارتباطات در یک سازمان 95
 
2ـ63 راهکارهای بهبود ارتباطات در یک سازمان 96
 
2ـ64 سبک های ارتباط اداری98
 
2ـ65 چارچوب نظری 100
 
2ـ66 روابط میان فردی در دهکده جهانی100
 
2ـ67 نظریه نفوذ اجتماعی 100
 
2ـ68 نظریه تقلیل یا کاهش بی ثباتی 101
 
2ـ69 نظریه تخطی های مورد انتظار 101
 
2ـ70 نظریه فریبکاری میان فردی 101
 
2ـ71 نظریه تعامل گرائی نمادین 102
 
2ـ72 نظریه سلسله مراتب نیازها102
 
بخش دوم: رضایت مندی مخاطبان 104
 
2ـ73 رضایتمندی مخاطبان 105
 
2ـ74 کیفیت خدمات107
 
2ـ75 عوامل موثر در رضایت مخاطبان 108
 
2ـ76 الگوهای ارائه شده در زمینه اندازه گیری کیفیت خدمات 110
 
2ـ77 الگوی کانو 110
 
2ـ78 الگوی عملکرد خدمت 111
 
2ـ79 ویژگی های ده گانه کیفیت خدمات112
 
2ـ80 مهمترین ویژگی های خدمات112
 
2ـ81 رضایت مشتری 113
 
2ـ82 تئوری شکاف های خدمت114
 
2ـ83 مدل شکل گیری رضایتمندی مشتری 115
 
2ـ84 رضایت مشتری در بخش خدمات116
 
2ـ85 نحوه برخورد با مشتری 116
 
2ـ86 اصول عملیاتی در مواجهه با مشتری117
 
2ـ87 اهمیت تکریم ارباب رجوع 118
 
2ـ88 مدیریت کیفیت جامع119
 
بخش سوم: تامین اجتماعی121
 
2ـ89 تاریخچه شکل گیری تامین اجتماعی 122
 
2ـ90 روند شکل گیری تامین اجتماعی در ایران127
 
2ـ91 جمعیت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی 133
 
2ـ92 تعداد کارگاه های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی133
 
2ـ93 خدمات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی 133
 
2ـ94 خدمات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی 133
 
2ـ95 خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی134
 
2ـ96 منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی135
 
2ـ97 سرمایه گذاریهای سازمان تامین اجتماعی136
 
2ـ98 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 136
 
2ـ99 بانک رفاه کارگران137
 
2ـ100 شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران137
 
2ـ101 ساختار نظام های مالی بیمه های اجتماعی 138
 
2ـ102 روش جاری 138
 
2ـ103 روش اندوخته گذاری139
 
2ـ104 نظام چند رکنی140
 
2ـ105 ساختار نظام مالی سازمان تامین اجتماعی 141
 
2ـ106 حقوق و تکالیف کارفرما در مقررات تامین اجتماعی 142
 
2ـ107 پیشینه تحقیق145
 
 
3ـ1 روش تحقیق 149
 
3ـ2 جامعه آماری و حجم نمونه 151
 
3ـ3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 152
 
3ـ4 قلمرو مکانی تحقیق152
 
3ـ5 قلمرو زمانی تحقیق152
 
پایایی و روایی تحقیق152
 
 
4ـ1 تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 155
 
5ـ1 خلاصه یافته ها و نتیجه گیری 198
 
5ـ2 پیشنهادات206
 
5ـ3 محدودیت و موانع208
 
پیوست ها209
 
فهرست منابع و ماخذ215
 
چکیده انگلیسی220
 
 
 
 
 
چکیده:
 
موضوع اصلی این پژوهش "میزان رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان شعب تامین اجتماعی تهران" استدر این تحقیق 6 سوال و فرضیه با استفاده از آزمون های آماری و جداول یک و دو بعدی مورد سنجش قرار گرفته استروش اصلی این تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است16 شعبه به صورت نمونه گیری تصادفی از قسمت های شمال، جنوب، شرق، غرب ومرکز تهران انتخاب شده و با استفاده از فرمول "کوکران" 400 پرسشنامه در بین کارفرمایان مراجعه کننده به این 16 شعبه توزیع شدپس از جمع آوری این اطلاعات و
 
بهره گیری از نرم افزار اسپیاساس و بررسی نتایج داده ها، تایید یا رد فرضیه ها مورد آزمون واقع شد
 
دانلود تحقیق بررسی میزان رضایتمندی کار فرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان شعب تامین اجتماعی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست