سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
راههای پیشگیری از اعتیاد

عالی

docx 1395 خرداد 19 حجم : 2 مگابایت صفحات : 606000 تومان خرید و دانلود

راههای پیشگیری از اعتیاد

اعتياد به مواد مخدر تقريباً پديده نوظهوري است که ازعمر آن شايد بيش از150 سال نمي گذرد. البته مصرف ماده مخدر وحتي خوگري ونيز استعمال نفنني بدان، تاريخي طولاني دارد. ليکن از قرن 19 به بعد است که به سبب تأثير فراوان بر جنبه هاي متفاوت زندگي اجتماعي انسان ها، توجه بسياري را بخود جلب کرده است. تحقيقات تاريخي ومردم شناختي نشان داده است که استفاده از مواد مخدر درگذشته صرفاً به بزرگسالان محدود بود ونوجوانان وجوانان به آن روي نمي آوردند. مصرف مواد مخدربه طور پراکنده درمراسم اعتقادي ومذهبي منحصراً توسط گروه هاي خاصي درشرايط معيني صورت مي گرفت. اما بعدها هنگامي که مرفين، هروئين، کوکائين وبازار آمد، مواردي از اعتياد جوانان نيزمشاهده شد

این فایل با فرمت word می باشد و قابل ویرایش است .
 

راه های پیشگیری از اعتیاد

 
فهرست
 
فصل اول: کليات تحقيق                                                        1
 مقدمه                                                                               2         
 بيان مسئله                                                                         5
 تعريف دانش آموز پیش دانشگاهي                                        6
 اهميت و ضرورت تحقيق                                                      7
 اهداف تحقيق                                                                     9
 فرضيه هاي تحقيق                                                               9
 تعيين متغيرها                                                                    10
 تعاريف عملياتي مفاهيم                                                         10      
 فصل دوم: پيشينه و ادبيات تحقيق                                          12
 تاريخچه مواد مخدر                                                               13
 تاريخچه ترياک و مواد مخدر در ايران                                         16
 تاريخچه مصرف  هروئين در ايران                                             18
 قوانين ايران درباره اعتياد                                                        18
 تاريخچه کنترل بين المللي مواد مخدر                                       19
 تاريخچه عملي تحقيق                                                            20
 فصل سوم: روش تحقيق                                                         22
 نوع تحقيق                                                                           23
 ابزار اندازي گيري                                                                   23
 فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها                                         24
 جدول ها و نمودارها                                                               25
 فرضيه ها                                                                             42
 فصل پنجم: نتيجه گيري                                                          47
 خلاصه تحقيق                                                                        48
 ارائه پيشنهادات                                                                      49
 محدوديت هاي تحقيق                                                            49
 محدوديتهايي که در کنترل محقق است                                       50
 ضمائم: پرسشنامه ارائه شده به دانش آموزان                               51
 منابع و مآخذ                                                                           52
  
 

پایان نامه راه های پیشگیری از اعتیاد

  مقدمه
 
اعتياد به مواد مخدر، به عنوان نابساماني اجتماعي، پديده اي است که بدان ‹‹ بلاي هستي سوز›› نام نهاده اند؛ زيرا ويرانگري هاي حاصل از آن زمينه ساز سقوط بسياري ازارزش ها وهنجارهاي فرهنگي واخلاقي مي گرددوسلامت جامعه رابه مخاطره مي اندازدهرسال اين بلاي خانمان برانداز، قربانيان بي شماري را به آغوش سرد خاک مي نشاند.
 
اعتياد به مواد مخدر تقريباً پديده نوظهوري است که ازعمر آن شايد بيش از150 سال نمي گذرد. البته مصرف ماده مخدر وحتي خوگري ونيز استعمال نفنني بدان، تاريخي طولاني دارد. ليکن از قرن 19 به بعد است که به سبب تأثير فراوان بر جنبه هاي متفاوت زندگي اجتماعي انسان ها، توجه بسياري را بخود جلب کرده است. تحقيقات تاريخي ومردم شناختي نشان داده است که استفاده از مواد مخدر درگذشته صرفاً به بزرگسالان محدود بود ونوجوانان وجوانان به آن روي نمي آوردند. مصرف مواد مخدربه طور پراکنده درمراسم اعتقادي ومذهبي منحصراً توسط گروه هاي خاصي درشرايط معيني صورت مي گرفت. اما بعدها هنگامي که مرفين، هروئين،  کوکائين وبازار آمد، مواردي از اعتياد جوانان نيزمشاهده شد . دردهه 1960 تعداد معتادان به اين پديده آنقدر اندک بودکه توجه اجتماعي را درمقايسه وسيع به خود جلب نمي کرد؛ اما دراوايل دهه 1970 استفاده از مواد مخدر ناگهان درميان جوانان ونوجوانان شايع شد وبه صورت مسأله اي جهاني وابعاد همه گير آن بصورت يک موج از قاره اي به قاره ديگر گستــرش يافت.
 
 ودردنياي هيــپيگري مــاري جوانا 1وسيله اي  براي تفريح اشتراکي وگروهي شد وهمراه موسيقي وعشق به عنوان ســه رکن اساســي فرهنگي هيپيها متجلي گرديد.2مشکل اين آفت ويرانگر دردهه مذکور به چند کشور صنعتي ثروتمند جهان محدود مي شد، اما اينک به يک معضل جهاني تبديل شده وآثار تخريبي آن بيشتر متوجه کشورهاي توسعه نيافته است.
 
گسترش کشت وتجارت مواد مخدر اثرات بسيار خوبي برتوسعه اقتصادي کشورهاي توليد کننده داشته است. براساس يافته هاي يک مؤسسه تحقيقات اقتصادي درکلمبيا، بيش از80 درصد سودتجار عمده مواد مخدراين کشور درخارج سرمايه گذاري مي شود ودولت سالانه معادل يک ميليارد دلار صرف مبارزه با گروه هاي مسلح توليد کننده اين مواد وحفاظت از جان مقامات کشور مي کند.
 
حجم معاملات کارتلهاي جهاني مواد مخدر سالانه به 5/1 تريليون دلار بالغ مي شود. درآمد حاصله ازتجارت غيرقانوني آن، ازصادرات نفت بيشتر شده وتنها از درآمد حاصل ازصادرات اسلحه درجهان کمتر است.
 
________________
 
1- ماري جوانا يا حشيش ماده اي است که ازگل وساقه گياه شاهدانه به دست مي آيد ودرايران به عنوان ‹‹بنگ›› معروف است. اين ماده حالتي تخديري درانسان بوجود مي آورد که توأم با پرحرفي، آوازخواني وخنده هاي غيرارادي واحمقانه است.
 
2- قبل از پيدايي هيپيگري درآمريکا، تفريح جوانان بصورت انفرادي بود وهرکس به تنهايي به تدارک سرگرمي مي پرداخت، اما ماري جوآنا مرز مالکيت خصوصي وانفرادي تفريح را شکست وآن را بصورت اشتراکي درآورد. اينک ماري جوانا دست به دست مي گردد وهمگان را دراين تفريح شامل مي شود. به بيان ديگر، ماري جوانا بيشتر نشانه يک شيوه فرهنگي است تا يک ماده مخدر(صالحي- 1371-156).
 
درپاسخ  به نگراني هاي فزاينده بين المللي درباره اين بلاي خانمانسوزبودکه مجمع عمومي سازمان ملل متحد، کنفرانس بين المللي مواد مخدر وتجارت ممنوع را درسال1987 دروين تشکيل داد.  
 
هدف کنفرانس، ترتيب دادن اقداماتي درسطح محلي، ملي و بين المللي براي مبارزه با مواد مخدر
 
همچنين مشخص کردن فعاليت هاي آينده درزمــينه آموزش هاي پيشگيرانــه، کاهش مصــارف
 
غيرقانوني، فشارهاي قانوني ، ريشه کن کردن منابع مواد مخدر، وتوان بخش معتادان وبه خصوص وارد کردن آنان به اجتماع بود. درحلسات اين کنفرانس ‹‹ گيسب دب گنارو›› عمل توليد کنندگان موادمخدر سرکوب نخواهد شد مگر اينکه فرهنگ اعتياد ازميان برداشته شود واين بدان معناست که مبارزه اي سرسختانه وپيگير بايد عليه توليد کنندگان ، قاچاقچيان وسنديکاهاي جنايتکار وقدرتمندي که از اين راه پول هنگفتي به جيب مي زنند، صورت گيرد.
 
 
 
بيان مسأله
 
موضوع: ‹‹ راهکارهاي پيشگيري ازاعتياد دربين دانش آموزان پيش دانشگاهي شهر ...››
 
- تعريف راه کارها: به مجموعه راه حل هاي پيشنهادي براي حل يک مسأله يامشکل راه کار گفته مي شود.
 
- تعريف پيشگيري: پيشگيري درفرهنگ لغات به معناي جلوگيري ازوقوع چيزي يا کاري است ودراصطلاح هررشته اي ازعلوم با موضوع آن ترکيب مي شود، چنانچه درحقوق جزا، پيشگيري ازوقوع جرم، درپزشکي، پيشگيري از بيماري ودراين تحقيق، پيشگيري از استفاده نابجاي  مواد مخدر، روان گردان درمعناي اصطلاح سازمان بهداشت جهاني (Drug Abuse) ترتون والکل مي باشد.
 
- تعريف اعتياد: اعتياد چيست؟ اعتياد را به عادت کردن1، خو گرفتن، خوگر شدن وخود را وقف عادتي نکوهيده کردن معني کرده اند. به عبارت ديگر، ابتلاي اسارت آميز به ماده مخدر که ازنظر جسمي يا اجتماعي زيان آورشمرده شود اعتياد نام دارد.
 
اصطلاح اعتياد به سهولت قابل تعريف نيست، اما عواقب آن به صورت هاي مختلف نظيرکم شدن تحمل2ووابستگي بدني3هويدا مي شود.
 
درطب جديد به جاي کلمه اعتياد، وابستگي به دارو4به کارمي رود که داراي همان مفهـوم ولـــي 
 
________________
 
1- اعمال عادت شده معمولاً اتوماتيک وار بدون تفکر وانديشه انجام مي گيرد. به عبارت ديگر ‹‹عادت›› تابع يک اصل فيزيکي که ازهوش واراده فرد جداست، مي باشد.
 2-Tolerance
 3- Physical Dependence
 4- Drug Dependence
 دقيق تر وصحيح تر است.
 
- تعريف مواد مخدر: سازمان بهداشت جهاني ماده مخدر را اين گونه تعريف مي کند‹‹ هرماده اي که پس از وارد شدن به درون ارگانيسم بتواند بريک يا چند عملکرد  ازعملکرد ها تأثيربگذارد، ماده مخدر است››. اين تعريف مصرف کنندگان مواد مخدر را افراد غير طبيعي ومنحرف مي داند وبر اساس آن مخدرهايي نظير توتون ومشروبات الکلي وهم مخدرهاي غيرقانوني مانند: هروئين، 1ال.اس. دي2را دربر مي گيرد.
 
- ازنظر آسيب شناسي هردارويي که پس ازمصرف چنان تغييراتي را درانسان بوجود آوردکه از نظر اجتماعي قابل قبول وپذيرش نباشد واجتماع نسبت به آن حساسيت يا واکنش نشان دهد، آن دارو مخدر است وکسي که چنين دارويي را مصرف مي کند معتاد شناخته مي شود.
 
 
 تعريف دانش آموز پيش دانشگاهي
 به کليه کساني که درمقطع دبيرستان تحصيل مي کنند وسال سوم دبيرستان را گذرانده اندو موفق به اخذ ديپلم شده اند ومشغول به تحصيل درسال آخر دوره دبيرستان هستند دانش آموز پيش دانشگاهي مي گويند.
 
  اهميت وضرورت تحقيق
 
با توجه به اهميت زيادي که اين تحقيق دارد برآنيم تا با انجام آن راهکارهاي جهت رهايي از اين دام با جستجو دراثرات اعتياد برروي نحوه زندگي ومعيشت افراد گام برداريم وبا توجه به اينکه چقدر از نيروي انساني ما روزانه دراين راه تلف مي شود وچقدر از اين بابت ما ضررمي بينيم؟ با توجه به اينکه 80% افرادي که درزندان ها بسر مي برند گرفتار اعتياد هستند وبيشتر آنهانيز جوان وجزءنيروي کار اين مرز وبوم هستند.
 
پس اين خود اهميت وضرورت تحقيق را مشخص مي کند. متأسفانه برخي از افراد با انتخاب اين راه که به بن بست اعتياد منتهي مي شود، خودرا از بسياري پيشرفت ها منع کرده اندو گرفتار زندان شده اند وبه جاي قرار گرفتن درچرخه اقتصادي کشور وکمک به آباداني اين کشور واستفاده بهتر از زندگي، بدون هيچ هدفي درچهارديواري زندان مشغول سپري کردن مدت حکومت خود هستند. آيا اين مهم نيست که بدانيم سرنوشت چنين افرادي بعد از اتمام محکوميت چيست؟ آيا اين مهم نيست که بعد ازخارج شدن ازاين محيط چه خواهندکرد؟
 
آيا بازهم به اين علت که بيکارند وجامعه آنها را رد کرده به اين محيط بازنخواهند گشت؟ همه اين سوالات نشانگر اهميت فوق العاده تحقيق مي باشد وبا اينکه آيا مي توانيم ازنتايجي ازسوي امروزه مسئله اعتياد به مواد وداروها چه به مواد مجاز وغير مجاز، بصورت يک مشکل جهاني وفراگير درآمده است. آمارهاي منتشره ازسوي سازمان هاي بين المللي، بخصوص سازمان بهداشت جهاني، کميته کنترل جهاني مواد مخدر، وسازمان يونسکو حاکي از افزايش فزاينده مصرف اين مواد درسطح جهان است. تنها تفاوت موجود بين کشورها ورده هاي سني مختلف، درالگوي مصرفي آنها است. برهيچ کس پوشيده نيست که گسترش اين روند بييشتر تيشه بر ريشه بنيادهاي اخلاقي، اقتصادي واجتماعي يک جامعه مي زندوآن را ازدرون دچارفساد مي کند ودرنهايت به انحطاط مي کشد. اين مشکل امروزه آنچنان خودنمايي مي کند که هيچ کشوري نمي تواند خود را کاملاً مصون از آن بداند.
 
ازاين رو پي بردن به علل سوء مصرف داروها ومواد به عنوان اولين قدم پيشگيري مطرح مي شود از آنجا که اعتياد دارويي ووابستگي به مواد مخدر موضوعي پيچيده وچند بعدي است، طبيعتاً فعاليتي فراگير وگسترده درهمه جوانب اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، مذهبي، آموزشي و... را طلب مي کند. آنچه مسلم است علاج واقعه قبل ازوقوع ، بيش ازهر راه حل ديگر با عقل سليم جوردرمي آيد. مطالعات جهاني نشان داده است که درپيشگيري اوليه، آموزش همه جانبه نقش قطعي وتعيين کننده دارد وسرمايه گذاري دراين بخش نتايج بلند مدت وديرپايي حاصل مي کند.با توجه به مطلب ارائه شده واهميت مسأله پيشگيري ازاعتياد مي توان به اهميت وضرورت اين تحقيق پي برد ما برآنيم که بتوانيم به اهميت وحساس بودن اين مسأله گامي جهت رسيدن به جلوگيري ، راهي جهت پيشگيري ازاعتياد برداريم. ازسويي حساس بودن سن دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي و ورود به دوره جديدي درزندگي تحصيلي وشغلي مي توان به اهميت بالاي اين تحقيق پي برد.
 
راههای پیشگیری از اعتیاد
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست