سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود تحقیق تاثیر اشتغال مادران بر روی میزان ناسازگاری رفتاری دانش آموزان

عالی

docx 1396 مهر 30 حجم : 2 مگابایت صفحات : 643500 تومان خرید و دانلود

دانلود تحقیق تاثیر اشتغال مادران بر روی میزان ناسازگاری رفتاری دانش آموزان

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیراشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران مقطع راهنمایی شهرستان شهریار انجام گردید. جامعه آماری شامل همه ی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان شهریار بوده که باروش نمونه گیری در دسترس ۷۶ نفر انتخاب شده اند در دو گروه ۴۴ نفری که مادران غیر شاغل(خ

دانلود تحقیق تاثیر اشتغال مادران بر روی میزان ناسازگاری

رفتاری دانش آموزان 

 

 

چکیده ۱
فصل اول : مقدمه
سازگاری اجتماعی نوجوانان ۳
اهمیت پژوهش ۶
ضرورت پژوهش ۶
محدوده پژوهش ۷
تعاریف مفاهیم ۷
متغیرهای پژوهش ۷
فرضیه های پژوهش ۷
فصل دوم : پیشینه پژوهش
سازگاری اجتماعی ۹
نقش مادری و اهمیت روابط متقابل مادر – کودک ۱۲
اشتغال زن ۱۲
اشتغال زن در خارج از خانه ۱۵
عوامل موثر در سازگاری اجتماعی ۲۳
انگیزه های اشتغال زنان ۲۵
تاثیر اشتغال سطح تحصیلات مادر و وضعیت اقتصادی خانواده بر روی فرزندان ۲۶
تاریخچه اشتغال زن در ایران ۳۶
مسائل اشتغال و کارآفرینی زنان در ایران ۳۸
تبعیض های جنسیتی در نوع آموزش ۴۰
وضعیت حقوقی و قوانین ۴۰
فصل سوم : روش تحقیق
روشهای جمع آوری داده ها ۴۳
روش تحقیق ، ابزار اندازه گیری ۴۳
توصیف مقیاسهای سازگاری اجتماعی پرسشنامه روانی کالیفرنیا (CPI) 48
خصوصیات ابزار روان سنجی ۴۸
جامعه آماری پژوهش ۴۹
نمونه آماری پژوهش ۴۹
روش نمونه گیری ۴۹
روش تجزیه و تحلیل داده ها ۴۹
توصیف نتایج ۵۰
جداول ۱ ۵۰
جدول ۲ ۵۱
جدول ۳ ۵۲
جدول ۴ ۵۳
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
تحلیل نتایج ۵۶
فرضیه اول ۵۶
جدول ۴-۱ ۵۷
فرضیه دوم ۵۷
جدول ۴-۲ ۵۸
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
بحث و بیان نتیجه ۶۰
محدودیتها ۶۱
پیشنهادات ۶۲
منابع و ماخذ ۶۳

 

 

چکیده:


پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیراشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران مقطع راهنمایی شهرستان شهریار انجام گردید.
جامعه آماری شامل همه ی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان شهریار بوده که باروش نمونه گیری در دسترس ۷۶ نفر انتخاب شده اند در دو گروه ۴۴ نفری که مادران غیر شاغل(خانه دار) و۳۲ نفر مادران شاغل داشتند به پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیزنیا(cpi) پاسخ دادند.
این پژوهش دو فرضیه داشت که ،پس از تحلیل داده ها نتایج زیر را نشان داده است.
فرضیه اول مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین اشتغال مادران وسازگاری اجتماعی پسران در سطح معنی دار ۰۵/۰ رد گردیده و ۲۷۷/۰= t بدست آمده حاکی از عدم وجود رابطه می باشد.
فرضیه دوم مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین چه کسانی وسازگاری اجتماعی پسران در سطح معنی دار ۰۵/۰ ونتایج تحلیل ANOVA رد گردیده وحاکی از عدم وجود رابطه می باشد یعنی،اشتغال مادران،تأثیر در سازگاری اجتماعی فرزندان پسر ندارد.


سازگاری اجتماعی نوجوانان


روسو در قرن ۱۷ مقالات متعددی در زمینه مسائل کودکان ارائه داد وعنوان کرد که کودکان زمینه ذاتی تشخیص درست از نادرست را دارا هستند،ولی تحت تأثیر قیود اجتماعی قرار گرفته اند. وی معتقد بود که کودک به طور ذاتی کارشگر فعالی است که تونائیهای بی شماری دارد واگر بزرگسالان زیاد دخالت نکنندتوانائیهایش شکوفا خواهد شد.(دبس، ۱۳۵۳).
نظرات افرادی مانند فروید،دیوئی وتغییرات اجتماعی حاصل شده در قرن حاضر تربیت کودک را دوباره مطرح کرد.
بطور خلاصه برخی از دانشمندان معتقدند کودک، موجودی گیرنده ودارای مغز انفعالی است که صرفاً به عوامل محیطی مانند تشویق وتنبیه پاسخ داده ورفتارش را بدینسال پایه گذاری می کند برخی دیگر تصور می کنند که رشد ونمو کودک در اثر یادگیری فعالانه او با محیط است وبه واسطه ابتکار وفعالیت وکسب تجارت شکل می گیرد امروزه ما شاهد آن هستیم که مهمترین اهمیت را برای کودکان قائل هستند دانشمندان گوناگون مطالعات گسترده ای در مورد نحوه رشد وپرورش کودکان دنبال می کنند اغلب متخصصین دوران کودکی وبه ویژه از تولد تا ۶-۵ سالگی را دوران پی ریزی شخصیت واساس مهمی برای رفتارهای آتی فرد می توانند آنان معتقدند شخصیت پدر ومادر وکیفیت آنان، بیش از هر عامل دیگری در تربیت وتکوین شخصیت طفل اثر گذار می باشد. والدین اولین کسانی هستند که در آئینه وضمیر حساس کودک نقش می بندند البته افراد دیگری به غیر از پدر ومادر در شکل گیری عادات ورفتارهای کودک مؤثر هستند ولی کیفیت این تأثیر گذاری نسبت به والدین به خصوص ما در دوران اولیه زندگی ضعیف می باشد.
مطالعات نشان داده است که اختلاف خانوادگی واشتباهات تربیتی ونیز بی اطلاعی والدین از تأثیر رفتار خود، عوامل مؤثری هستند که در سرنوشت آتی کودک سازگاریها وناسازگاریها، خوشبختی یا بد بختی او مؤثر هستند(قاسمی ۱۳۵۷) همه ما می دانیم که در میان همه پستانداران، نوزاد آدمی ناتوان ترین آنهاست وبه طولانی ترین دوره رشد نیاز دارد تا بتواند به کلیه فعالیتها ومهارتهای ویژه خود تسلط یابد فرزند آدمی، سالها وابسته است وتا دست یافتن به مرحله استقلال باید دوره طولانی یادگیری واکنش متقابل را از سربگذارند(اتکینسون، ۱۳۶۸).
اما پژوهشهایی که برروی نفرادان صورت گرفته،به طور فزاینده ای حاکی از آن است که چنین تأثیری جنبه متقابل دارد. یعنی رفتار نوزاد نیز پاسخهای والدین را شکل می دهد. برای مثال نوزادی که با قرار گرفتن در آغوش مادر آرام می گیرد احصاص بسندگی ووابستگی را در مادر ازدیاد می بخشد.
ماسن وهمکاران(۱۹۹۰) معتقدند بر طبق نظر بالبی نتیجه عمده کنش متقابل بین مادر وفرزند، به وجود آمدن نوعی وابستگی عاطفی است این ارتباط عاطفی سبب می شود که کودک به دنبال آسایش حاصل از وجود مادر باشد به خصوص هنگامی که احساس ترس وناامنی می کند، این وابستگی به مادر، نتایج طولانی خواهد داشت این نتایج عبارت است از :
فراهم آمدن سرمایه از امنیت عاطفی برای کودک وپی ریزی شالوده رابطه بعدی کودک با والدین اش ونیز نفوذی که آنها بعداً می توانند در اوداشته باشند.

دانلود تحقیق تاثیر اشتغال مادران بر روی میزان ناسازگاری رفتاری دانش آموزان
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست