سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
بررسی تاثیر سن زنان در رضایت زناشویی

عالی

docx 1395 خرداد 19 حجم : 2 مگابایت صفحات : 535000 تومان خرید و دانلود

بررسی تاثیر سن زنان در رضایت زناشویی

رضایتمندی زندگی زناشویی عبارتند از زندگی زوجین که شامل زن ومرد است و دارای تفاهم و هماهنگی افکار و احساس خوشبختی و خوشحال در کنار زوجین دارند . ورسیدن به رشد عاطفی و فکری و تشابه علاقه به زندگی و سرعت عمل در ترقی زندگی و عبارتند از نمره ای که آزمودنی از آزمون رضایتمندی از زندگی به دست آورده است. هدف از تحقیق حاضر عبارت از این است که آیا بین رضایت زناشویی زنان کوچکتر از سن همسر نشان بیشتر از رضایت زناشویی زنان بزرگتر از شوهرانشان است و اینکه آیا پائین و یا بالابودن سن زنان از زوجین خود باعث رضایت زناشویی بیشتر در زندگی می شود یا نه .

بررسی تاثیر سن زنان در رضایت زناشویی

فهرست مطالب

فصل اول

(کليات تحقيق)

مقدمه                                                           2

بيان مسئله                                                     3

فرضيه                                                            4

اهميت و ضرورت تحقيق                                    5

تعريف اصطلاحات                                             6

فصل دوم

(پيشينه و ادبيات تحقيق)  

خانواده و ضرورت ازدواج                                     10

تعريف ازدواج                                                    11

اسلام و ازدواج                                                   11

اهداف ازدواج                                                    13

مهمترين انگيزه هاي تشکيل خانواده از نظر اسلام                       17

سن مناسب ازدواج                                                                 26

ازدواج سالم و پايدار                                                               28

خصوصيات خانواده سالم                                                          34

خلاصه دو تحقيق ديگر در مورد رضايت زناشويي                          40

فصل سوم

(روش تحقيق)

جامعه پژوهش                                                  43

ابزار پژوهش                                                      44

طرح تحقيق                                                       48

روش آماري مربوط به فرضيه                                 49

فصل چهارم

(يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها)

روش تجزيه و تحليل آماري                                                    51

جدول توزيع آزمودني ها ير حسب سن و سن همسران                57

نمودار توزيع آزمودنيها بر حسب تحصيلات                                58

ميانگين رضايت در دو گروه                                                     60

نتايج آماري                                                                          61

فصل پنجم

(بحث و نتيجه گيري)

خلاصه پژوهش                                                       64

نتيجه گيري                                                             65

مشکلات و محدوديت ها                                           67

پيشنهادات                                                               68

منابع ومآخذ                                                             69

ضمائم                                          

پرسشنامه رضايت زناشويي                                          72

کليد پرسشنامه رضايت زناشويي                                    75

جدول نرم پرسشنامه رضايت زناشويي                            78  

 

مقدمه

خانواده را موسسه یا نهادی اجتماعی معرفی کرده اند که ناشی از پیوند زنا شویی زن و مرد است . ودر آن اعضای خانواده که شامل زوجین و فرزندان و گاهی هم اجداد و نوه هاست ، بر اساس همزیستی مسالمت آمیز صفا و صمیمیت انس و تفاهم ، مشارکت وتعاون زندگی می کنند . خانواده معمولا واحدی کوچک متشکل از لااقل دو یا سه نفر است ولی از نظر اهمیت ، آن را از مهم ترین نهاد های اجتماعی و نخستین منبع سازندگی و پرورش نسل و عالی ترین سرچشمه خوش بختی و غنی ترین منبع عاطفه دانسته اند. دین مقدس اسلام برای خانواده ارزش ، اهمیت و حتی قداست قائل است . نگاهی کوتاه به موضوع اسلام ما را به چنین اهمیتی واقف می سازد . توصیه ها در ازدواج ، اهداف و مقاصد ازدواج –شرایط انتخاب همسر ، مسئولیت ها وتعهد ات برای اعضا خانواده اقدامات در جهت جلوگیری از تزلزل خانواده ، موضع گیری در مورد شرایط سخت طلاق ومتارکه و ده ها عناوین دیگر بیان گر اهمیت خانواده در اسلام است . جامعه شناسان خانواده را علاوه بر مذهب ، تنها نظام اجتماعی می دانند که رسماً در همه جوامع پذیرفته شده است . جامعه شناسان معتقدند جامعه هنگامی نیروی خود را از دست می دهد که افراد به وظایف خانوادگی خویش عمل نکنند و جامعه از طریق خانواده می تواند حس مشارکت لازم را در افراد ایجاد کند .

( قائمی 1357) روانشناسان خانواده را محل ارضا نیاز های مختلف جسمانی ، عقلانی و عاطفی می دانند ، اسلام بخش عظیمی از تعالیم خود را به خانواده اختصاص داده است و همه مذاهب به گونه های مختلف به اهمیت خانواده کوچکی تشکیل این کانون پرداخته اند . این جنبه ها بیانگر اهمیت خانواده در مذاهب گوناگون و بسیاری از دانش های مختلف بشری است . هر کدام از این رشته های دانش بر مبنای اصول علمی خود تلاش می کنند که خانواده با همه جنبه های مختلف آن بشناسند ، در این میان دانش روانشناسی می کوشد تا به بررسی روابط بین اعضای خانواده و رفتارهای هر کدام از این اعضا بپردازد تا سرانجام به تبیین رفتارهای اعضا اولیه خانواده و مسائل مربوط به کیفیت رفتار سازگار و ناسازگار برسد .

روان شناسان و جامعه شناسان می کوشند تا سنگ اولیه خانواده را برمبنایی قرار دهند که زوج ها با محبت ، امنیت ، صمیمیت ، تفاهم و سازگاری به زندگی خود ادامه دهند . این سنگ بنای خانواده با پیوند بین دو جنس مختلف به نام زن و مرد گذاشته می شود که از آن تحت عنوان ازدواج و زناشویی نام می برند .( دکتر علی قائمی 1366)

 

بیان مسئله:

با توجه به این که هدف از تشکیل خانواده جایگاهی برای نا رضایتی نیست ولی شاهد رقم رو به افزایش نارضایتی و نا سازگاری و در نهایت طلاق بین زوجین هستیم . بنابراین ، این سوال به ذهن می رسد که چرا زوجین دچار نا رضایتی می شوند و سرانجام به طلاق و جدایی روی می آورند ؟ چه علل و عواملی موجب نارضایتی و نا سازگاری  و طلاق می شود ؟ برای پاسخ به سوال فوق استحکام بخشیدن به کانون خانواده ، پیشگیری از ازدواج هایی که در آن امکان بروز ناسازگاری و نارضایتی است ، بررسی کردن حوزه هایی که اختلاف و نا رضایتی زناشویی در آن بوجود می آید و نهایتاً منجر به طلاق وفرو پاشی نظام خانواده که اثرات مخرب وسویی برای اعضای آن ( مرد وزن وبه خصوص فرزندان ) می گذارد ، لازم است به بررسی آن دسته از عوامل که منجر به نارضایتی بین زوجین می شود پرداخت و چون اختلاف سنی نامناسب باعث بروز نارضایتی زوجین می شود ودر نهایت به طلاق منجر می شود و طلاق اثر نا مطلوبی برجامعه و به خصوص فرزندان طلاق دارد . مهم به نظر می رسید تا تحقیقی در مورد عامل سن به عنوان یک عامل موثر در رضایت زناشویی صورت گیرد به امیداینکه این تحقیق مفید واقع شود .

فرضیه :

میزان رضایت زناشویی زنان کوچکتر از همسر بیشتر از رضایت زناشویی بزرگتر از همسر است .

تعریف عملیاتی : رضایتمندی زندگی زناشویی عبارتند از زندگی زوجین که شامل زن ومرد است و دارای تفاهم و هماهنگی افکار و احساس خوشبختی و خوشحال در کنار زوجین دارند . ورسیدن به رشد عاطفی و فکری و تشابه علاقه به زندگی و سرعت عمل در ترقی زندگی و عبارتند از نمره ای که آزمودنی از آزمون رضایتمندی از زندگی به دست آورده است ( گنجی 1383)

هدف تحقیق :

هدف از تحقیق حاضر عبارت از این است که آیا بین رضایت زناشویی زنان کوچکتر از سن همسر نشان بیشتر از رضایت زناشویی زنان بزرگتر از شوهرانشان است و اینکه آیا پائین و یا بالابودن سن زنان از زوجین خود باعث رضایت زناشویی بیشتر در زندگی می شود یا نه .

 

اهمیت و ضرورت تحقیق :

هر کدام از این رشته ها بر مبنای اصول عملی خود تلاش می کنند که خانواده را با همه جنبه های مختلف آن بشناسند . در این میان دانش روان شناسی می کوشد تا به بررسی روابط بین اعضای خانواده و مسائل مربوط به کیفیت رفتاری سازگار و نا سازگار برسد با توجه به این که هدف از تشکیل خانواده جاگاهی برای نارضایتی نیست ولی شاهد رقم روبه افزایش نارضایتی و ناسازگاری و در نهایت طلاق بین زوجین هستیم و برای جواب دادن به این سوالات استحکام بخشیدن به کانون خانواده پیشگیری از ازدواج هایی که در آ ن امکان بروز ناسازگاری و نارضایتی است و امید است با تحقیقات انجام شده بتوانیم میزان طلاق ها را کاهش داد و به رضایت زناشویی اضافه کنیم .

تعریف اصطلاحات :

1- اضطراب : حالت نگرانی و دلشوره که با ترس پیوند دارد . موضوع اضطراب مانند خطر مبهم با یک رویداد احتمالی نا گوار معمولاً نا مشخص تر و غیر اختصاصی تر از موضوع ترس ( مانند یک حیوان وحشی ) است . ( آیکینون –هیلگارد 1380)

2- اطاعت : گونه ای از نفوذ اجتماعی که در آ ن مشخص به ظاهر همنوایی نشان می دهد ( به منظور بدست آوردن پاداش یا اجتناب از تنبیه ) ولی این بدان معنی نسیت که وی به عقاید ورفتاری که ابراز می کند اعتقاد دارد ( هیلگارد 1380)

3- ارزیابی شخصیت : در معنای عام ، سنجش شخصیت با هر روش و در معنای خاص سنجش شخصیت بر اساس مشاهدات و قضاوتهای پیچیده ای که بخشی از آ ن غالباً مبتنی بر رفتار شخص در موقعیتهای اجتماعی پیش ساخته است . ( هیلگارد 1380)

4- احساس : تجربه هشیار همایند با یک محرک ساده ، مانند ارائه شدن یک صوت یا نور در گذشته تمایز بین احساس و ادراک از لحاظ نظری اهمیت ویژه ای داشت اما امروزه این تمایز رنگ باخته است و به نظر می رسد که این دو تجربه را باید بخشهایی از یک پیوستار واحد بدانیم ( هیلگارد 1380)

5- اجتماعی شدن : شکل گیری خصو صیات در رفتار فردتحت تاثیر آمزشهایی که محیط اجتماعی فراهم  می کند

6- اختلال عاطفی : یک بیماری روانی با مشخصه اصلی اختلال خلق یا هیجان –نمونه های بارز این اختلال عبارتند از : شیدایی ( تهییج پذیری ) ، افسردگی ، شیدایی –افسردگی دوره ای ، ( اتکینسون و هیلگارد 1380)

7-بی تفاوتی : بی حالی و بی احساسی یکی از پی آمد های نا کامی است ( اتکینسون و هیلگارد 1380)

بررسی تاثیر سن زنان در رضایت زناشویی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست