سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود تحقیق بررسی رابطه تیپ شخصیت درونگرا و برونگرا

عالی

docx 1396 آبان 1 حجم : 2 مگابایت صفحات : 1305000 تومان خرید و دانلود

دانلود تحقیق بررسی رابطه تیپ شخصیت درونگرا و برونگرا

این تحقیق با هدف بررسی رابطه تیپ شخصیت و ارتباط پنهانی با جنس مقابل ، تدوین شد . برای این منظور نمونه ای به حجم ۶۰ نفر متشکل از ۳۰ دانشجوی دختر بین سنین ۲۵ – ۱۸ ، مجرد دانشجوی شهر تهران که با جنس مقابل رابطه پنهانی نداشتند و ۳۰ دانشجوی دختر بین سنین ۲۵ – ۱۸ ، مجرد ، دانشجوی ش

دانلود تحقیق بررسی رابطه تیپ شخصیت

درونگرا و برونگرا

 

 

عنوان ۱
چکیده ۲
مقدمه ۴
بیان مساله ۶
ضرورت پژوهش ۷
هدف پژوهش ۹
سوال پژوهش ۹
فرضیه پژوهش ۹
تعیین متغیرها: ۹
- متغیر وابسته ۹
- متغیر مستقل ۹
- متغیر کنترل ۹
تعاریف مفهومی ۱۰
تعاریف عملیاتی ۱۱
تعریف شخصیت ۱۴
فیزیولوژی برونگرایی- درونگرایی ۲۳
نظریه های سنخ شناسی شخصیت ۲۷
سنخ شناسی شخصیتی در نظریه یونگ ۲۸
برونگرایی و درونگرایی از نقطه نظر آیزنک ۳۱
رویکرد یادگیری اجتماعی ۳۲
رویکرد شناختی ۳۲
خصوصیات افراد درونگرا و برونگرا ۳۳
نوروفیزیولوژی برونگرایی- درونگرایی ۳۴
دیدگاه یونگ، سطوح روان: ۳۵
هشیار ۳۵
ناهشیار شخصی ۳۶
ناهشیار جمعی ۳۷
کهن الگوها ۳۹
پرسونا ۴۰
سایه ۴۲
آنیما ۴۳
آنیوس ۴۴
مادر ۴۵
پیرفرزانه ۴۵
پویشهای شخصیت: ۴۶
علیت و غایت شناسی ۴۶
پیش روی و پس روی ۴۷
تیپ های روان شناختی ۴۸
کارکردها ۵۰
نظریه ویلیام شلدون ۵۶
نظریه اوتوگراوس ۶۰
ارتباط اجتماعی ۶۰
انواع ارتباط اجتماعی ۶۲
نگاهی مقدماتی به ارتباطات میان فردی ۶۵
ویژگی ارتباطات میان فردی چیست ۶۶
پیوستار ارتباط ۶۷
ارتباط من و آن ۶۹
ارتباط من و شما ۶۹
ارتباط من و تو ۷۱
گزارش ایسکانیوز ۷۲
عوامل برقراری ارتباط پنهانی باجنس مقابل ۷۳
پیامدهای روانی – اجتماعی ارتباط پنهان باجنس مقابل ۷۳
دیدگاه اسلام ۷۵
دیدگاه شهید مطهری ۷۸
ارتباط دختر و پسر و شرایط آن ۷۹
تعریف دوستی دختر و پسر ۸۰
انگیزه برقراری ارتباط با جنس مقابل ۸۰
آثار رابطه با جنس مقابل ۸۴
شرایط ارتباط باجنس مقابل ۸۷
پیشینه پژوهش ۹۱
جامعه ۹۶
نمونه ۹۶
روش نمونه گیری ۹۶
روش پژوهش ۹۶
ابزار اندازه گیری ۹۷
اعتبار و روایی آزمون ۹۹
شیوه نمره گذاری ۱۰۱
روش اجرا ۱۰۲
مقدمه ۱۰۴
تجزیه و تحلیل توصیفی ۱۰۵
تجزیه و تحلیل استنباطی ۱۱۱
بحث ونتیجه گیری ۱۱۳
محدودیت های پژوهش ۱۱۵
پیشنهادات پژوهش ۱۱۶
منابع ۱۱۷
ضمائم ۱۱۹

 

 

چکیده
این تحقیق با هدف بررسی رابطه تیپ شخصیت و ارتباط پنهانی با جنس مقابل ، تدوین شد . برای این منظور نمونه ای به حجم ۶۰ نفر متشکل از ۳۰ دانشجوی دختر بین سنین ۲۵ – ۱۸ ، مجرد دانشجوی شهر تهران که با جنس مقابل رابطه پنهانی نداشتند و ۳۰ دانشجوی دختر بین سنین ۲۵ – ۱۸ ، مجرد ، دانشجوی شهر تهران که با جنس مقابل رابطه پنهانی داشته انتخاب شد . فرض بر این بود که بین ۲ متغیر ذکر شده در بالا ، رابطه معنادار وجود دارد و همچنین بین میزان نوروتیک و سایکوتیک و ارتباط پنهانی با جنس مقابل نیز رابطه معنادار وجود دارد.
برای سنجش ارتباط داشتن یا نداشتن با جنس مقابل، به پرسش اکتفا شد و از نمونه در دسترس استفاده شد. و برای اندازه گیری تیپ شخصیت (برونگرایی- درونگرایی) از پرسشنامه ۵۷ سئوالی آیزنک کمک گرفته شد. بعد از انجام امور آماری هر ۲ فرضیه رد شد و بر این اساس میزان برونگرایی و درونگرایی در گرایش جوانان (نمونه مورد نظر) به جنس مقابل تاثیر ندارد و همچنین ارتباط معناداری در رابطه ی ارتباط با جنس مقابل و میزان نوروتیک یا سایکوتیک مشاهده نشد.


مقدمه
درک لزوم مطالعه روانشناسی شخصیت، چندان دشوار نیست. شناخت شخصیت، ویژگیها، چگونگی شکل گیری، عوامل موثر در ایجاد شخصیت و مسائل از این قبیل، ارضای حسن کنجکاوی و میل به حقیقت جویی را در انسان به دنبال دارد زیرا این شناخت نوعی خودشناسی است و شخص هنگام مطالعه غالباً آن دانسته ها را با خود مقایسه کرده و احتمالاً با این شناخت نوعی طبقه بندی انجام می دهد. یعنی خود را در یکی از تیپهای شخصیتی قرار می دهد.
از سوی دیگر، این شناختها و اطلاعات به شخص امکان می دهد که در ارتباط متقابل با دیگران موضع گیریهای مناسب و آگاهانه داشته باشد. به عنوان مثال، اگر مادری بداند که کودکان در حدود سنین ۳ تا ۴ سالگی بیشترین میزان حسادت را نشان می دهند، چنانچه کودک خود را در این سنین حسود ببینند، دچار نگرانی و اضطراب نخواهند شد، زیرا می دانند که این ویژگیها یک حالت طبیعی در سن خاص کودک اوست.
امروزه بحث ارتباط میان فردی در جامعه ای به گستردگی جامعه ی ما با این میزان رشد و شکوفایی، با توجه به اهداف و برنامه های تعیین شده، جای کنکاش و بررسی بیشتر دارد. از طرفی کانال های فراوان اطلاعات و ورود تکنولوژیهای گوناگون ایجاب می کند حساسیت ویژه ای نسبت به ارتباط پنهانی دختر و پسر به عنوان زیرمجموعه ی ارتباط میان فردی داشته باشیم. تهاجمات فرهنگی بنابراین دارند، ارزشهای فرهنگ غربی را که گاهاً در جامعه ی دینی ما ضد ارزش محسوب می شود، بر قشر جوان تحمیل و نهادینه کنند و این می تواند در دراز مدت مخرب باشد . موضوع ارتباط با جنس مقابل بسیار وسیع و دارای جوانب زیادی است که پرداختن به آن باید جامع و بدور از تعصبات و سوگیریهای شخصی ، گروهی و احیاناً همراه با فرض ورزی باشد .
این تحقیق  در مقطع کارشناسی ، به سهم خود خواسته به بخش ارتباط تیپ شخصیت (درونگرا – برونگرا) و رابطه پنهانی با جنس مقابل بپردازد و برای این منظور ارتباط پنهانی با جنس مقابل را اینگونه تعریف کرده است : هرگونه رابطه مخفیانه ، بدون اطلاع خانواده ، دختر و پسر که حداقل ۱ ماه از آشنایی آنها گذشته است و در محدوده ارتباط تلفنی ، گردش ، سینما ، کافی شاپ وجود دارد.


بیان مسأله
به درستی هرگاه انسان از جامعه می برد و در تنهایی غوطه می خورد ، با همان سرعت ، راه به سوی انحراف ، اعتیاد و حتی خودکشی و … می برد . اگر ارتباط انسان ها با یکدیگر نبود ، بنای عظیم فرهنگی پا نمی گرفت . هیچیک از دستاوردهای بزرگ انسانی نظیر زبان ، خط و … پدید نمی آمد . و بالاخره باید گفت زیبایی زندگی در جمع انسان ها تجلی می کند . از آنجا که ارتباط بشر ، به مجموعه ها و انواع گوناگون تقسیم می شود و گستردگی فراوانی دارد ، لذا یکی از شاخه های آن ارتباط پنهانی با جنس مقابل است که به دلیل اهمیت و تأثیر بسزای آن در جنبه های مختلف زندگی ، پرداختن به آن ، خالی از لطف نیست …
در علم روانشناسی ، آنجا که شخصیت ، موضوع بحث است ، ۲ نوع یا تیپ شخصیتی مفروض است ، درونگرایی و برنگرایی که مقدمه و همچنین فصل دو ،‌ به تفصیل به آن پرداختم . در این پژوهش به مطالعه ی ارتباط رابطه پنهانی دختر و پسر با تیپ شخصیت اقدام کردم .
لذا گمانه زنی های گوناگون ، نقدها و مقاله های فراوانی که به موضوع ارتباط با جنس مقابل پرداختند ، تمایل من را به انتخاب این موضوع برای پروژه خود ، برانگیخت .
ضرورت پژوهش
دوستی های خیابانی و ارتباط پنهانی با جنس مقابل ، عاری از شکوفایی محبت و عشق واقعی است و اگر هم به ازدواج برسد ، هیچ پشتوانه ای ندارد و جامعه را با مشکلات روبرو می کند .
در آغاز نوجوانی و جوانی به علت بیداری غرایز و شدت حالات هیجانی ، گرایش دختران و پسران به دوستی با جنس مقابل بیشتر می شود . داشتن دوست اعتماد به خود را تأیید می کند و نیازهای عاطفی و احساسی را تا حدی تأمین می کند . در صورتیکه پیوند گسسته شود ، شخص نسبت به ارزشهای وجودی خود دچار شک و تردید می شود . بعضی از پسران داشتن دوست دختر را نوعی محبوبیت ، قدرت اجتماعی و موفقیت برای خود محسوب می کنند و برخی دختران ارتباط پنهانی با پسران را نوعی جذابیت برای خود تلقی می کنند .
آسیب های اجتماعی ، فردی ،‌خانوادگی و عوامل زمینه ساز گوناگونی در ارتباط پنهانی با جنس مقابل وجود دارد . و از آنجا که قشر جوان و نوجوان جامعه که آتی ساز کشور هستند ، سوژه ی این نوع ارتباط هستند ، لازم دیدم ، این نوع ارتباط را به عنوان یکی از متغیر های کارم انتخاب کنم و تا حدی هر چند کوتاه و مختصر به آن بپردازیم . به علاوه انیکه اگر فرضیه این پژوهش تأئید شود ، می توان از بروز آسیب هایی که در این ارتباط پنهانی در کمین جوانان است ، جلوگیری کرد .


هدف پژوهش
هدف از پژوهش حاضر عبارت است از بررسی رابطه بین تیپ شخصیت (درونگرایی و برونگرایی) و رابطه پنهانی با جنس مقابل در دختران مجرد، دانشجو ، ۲۵ – ۱۸ سال شهر تهران


سوال پژوهش
۱- آیا بین رابطه پنهانی با جنس مقابل و تیپ شخصیت (درونگرایی – برونگرایی) رابطه معنادار وجود دارد؟
۲- آیا بین رابطه پنهانی با جنس مقابل و میزان نوروتیک و سایکوتیک رابطه معنادار وجود دارد؟


فرضیه پژوهش
۱- بین رابطه پنهانی با جنس مقابل و تیپ شخصیت (درونگرایی- برونگرایی) رابطه معنادار وجود دارد.
۲- بین رابطه پنهانی با جنس مقابل و میزان نوروتیک و سایکوتیک رابطه معنا دار وجود دارد.


تعیین متغیرها
متغیر وابسته رابطه پنهانی با جنس مقابل
متغیر مستقل تیپ شخصیت (درونگرا- برونگرا)
متغیر کنترل دختران (۲۵-۱۸) سال- مجرد- دانشجو- ساکن تهران

دانلود تحقیق بررسی رابطه تیپ شخصیت درونگرا و برونگرا
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست