سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود تحقیق افسردگی در هنرمندان

عالی

docx 1396 آبان 2 حجم : 2 مگابایت صفحات : 676000 تومان خرید و دانلود

دانلود تحقیق افسردگی در هنرمندان

تشویش هنرمندان اضطراب در هنرمندان افسردگی هنرمندان افسردگی در هنرمندان زندگی هنرمندان تاریخچه افسردگی اضطراب هنرمند تست افسردگی بک دانلود تحقیق افسردگی در هنرمندان دانلود مقاله افسردگی در هنرمندان این پژوهش براساس مطالعات متعددی که رابطه موسیقی، Ø

دانلود تحقیق افسردگی در هنرمندان

 
 فصل اول : معرفی پژوهش
 
 مقدمه
 
 بیان مساله
 
 اهداف تحقیق
 
 اهداف اختصاصی تحقیق
 
 ضرورت و اهمیت تحقیق
 
 فرضیه تحقیق
 
 تعاریف عملیاتی تحقیق
 
 متغیرهای تحقیق  
 
 فصل دوم : ادبیات تحقیق
 
 بخش اول : سابقه تاریخی اضطراب
 
 فرضیه هایی راجع به علل اضطراب
 
 سبب شناسی اضطراب از دیدگاههای مختلف
 
 بیان غیرکلامی اضطراب
 
 اختلالات اضطرابی
 
 انواع اختلالات اضطرابی
 
 درمان اختلالات اضطرابی
 
 بخش دوم : سابقه تاریخی افسردگی
 
 علل افسردگی از نظر دیدگاهها و مکاتب مختلف
 
 سبب شناسی افسردگی
 
 حملات افسردگی
 
 بیان غیرکلامی افسردگی
 
درمان افسردگی
 
 افسردگی توام با اضطراب
 
 چند نمونه تحقیق
 
 بخش سوم : تاریخچه موسیقی
 
 موارد اساسی خواص موسیقی
 
 انواع سازها
 
 نت و نت نویسی
 
 پیشینه تحقیقات قبلی
 
 فصل سوم : روش اجرای پژوهش و جمع آوری داده ها
 
 روش اجرای پژوهش و جمع آوری داده ها
 
 ابزار اندازه گیری
 
 تست اضطراب کتل
 
 دستور اجرای تست
 
 تست افسردگی بک
 
 دستور اجرای تست
 
 روش تصحیح و نمره گذاری تست اضطراب کتل
 
 روش تصحیح و نمره گذاری تست افسردگی بک
 
 روش آماری و تجزیه و تحلیل داده ها
 
 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
 
 تجزیه و تحلیل داده ها
 
 فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
 
 بحث و نتیجه گیری و بررسی تحقیق
 
 محدودیتهای تحقیق
 
 پیشنهادات
 
 منابع
 
 ضمائم
 
 پیوست شماره 1 : منابع فارسی
 
 پیوست شماره 2 : منابع خارجی
 
 پیوست شماره 3 : تست اضطراب کتل
 
 پیوست شماره 4 : تست افسردگی بک 
 
 
 
 
 
چکیده پژوهش :
 
 این پژوهش براساس مطالعات متعددی که رابطه موسیقی، اضطراب و افسردگی را مورد تایید قرار داده است ترتیب داده شده و هدف آن بررسی تاثیر تمرینات موسیقی بر میزان اضطراب و افسردگی هنرمندانی است که با آلات موسیقی کار می کنند.
 
 در این تحقیق سعی کامل به عمل آمده که شخصیت والا و ارزشمند موسیقی دانان و هنر با ارزش موسیقی در جامعه بهتر از پیش روشن گردد و همچنین به بررسی کمبودها و نیازهایی که در جامعه هنرمندان می باشد و با آنان مواجه هستند و کمتر مورد توجه کسی قرار گرفته است، بپردازد. در کنار این بررسی میزان اضطراب و افسردگی در نوازندگان موسیقی و افراد عادی مورد مقایسه قرار گرفته است. در این تحقیق به منظور صحت و سقم فرضیه و اجرای روشهای آماری مربوط به 20 نفر از نوازندگان موسیقی و 20 نفر از افراد عادی شرکت داشتند.
  برای جمع آوری اطلاعات از آزمون اضطراب کتل و افسردگی بک استفاده شد.
  در تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون مقایسه میانگین در گروههای مستقل «t» استودنت استفاده شد.
 نتایج مطالعه نشان داد که بین تمرینات موسیقی و اضطراب نوازندگان موسیقی و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد. یعنی فرضیه اول این پژوهش تایید شد یعنی فرض خلاف مورد قبول واقع شد و فرضیه دوم این پژوهش نیز که شامل میزان افسردگی نوازندگان موسیقی و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد، مورد تایید قرار گرفت. و مجدداً فرض خلاف برای این فرضیه ثابت شد.
 
 برای بررسی سوالهای مربوطه (میزان اضطراب و افسردگی) لازم بود، میانگین دو گروه در رابطه با هر یک از ویژگیهای مقایسه دو گروه مستقل مورد آزمون قرار گیرد.
  چون «t» محاسبه شده در آزمون اضطراب کتل 93/2 = tاز «t» مبین جدول یعنی 021/2 در سطح اطمینان 5% بزرگتر است لذا فرض خلاف پژوهش تایید می گردد. بدین معنی که بین میزان افسردگی نوازندگان موسیقی و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد.
 
 مقدمه :
 
 هیچ انسانی از افسردگی و اضطراب، تشویش و نگرانی مصون نیست. هر فردی در طول عمر خود بالاخره طعم ناگوار محرومیت، یأس و سرخوردگی و ماتم را مزه مزه می کند، چون هیچ وقت یک بیماری هرقدر هم شایع باشد قادر نخواهد بود همگی افراد یک جامعه را مبتلا کند. بنابراین حالات فوق به هیچ وجه نمی تواند بیماری تلقی شوند، بلکه در مواقع نوع واکنش در مقابل حوادث ناگوار زندگی به حساب می آیند.
 
 تا آنجا که حالا یأس، سرخوردگی و اضطراب به عنوان واکنش محسوب می شوند، بسیار سالم و مفید می باشند. زیرا مثل یک دریچه اطمینان شرایط سخت و دشوار محیط را به فرد گوشزد می کنند تا بدین وسیله شخص بتواند خود را از صدمه و گزند بیشتر حفظ نماید.
 
 حالات سرخوردگی، اضطراب و افسردگی در زندگی روزمره، همانند درد، سوزش، و تورم زخمی می باشند که وسیله آنها زخم پوشیده و محافظت شده و از گسترش آن جلوگیری به عمل آمده و فرصت التیام پیدا نمی نماید، یأس و سرخوردگی، افسردگی و اضطراب و تشویش هم اموری غیرقابل اجتناب می باشند.
 
 معرفی پژوهش
 
 بشر همواره از موسیقی برای ابراز و بیان افکار و احساسات خود استفاده کرده است. ریتم نخستین رکن موسیقی، قبل از تکلم، وسیله آرامش و نیایش آنها بوده است. بشر اولیه آواها و حرکات موزون و مراسم و پایکوبیها بر ترسها، غمها و شادیها، آمال و آلام خویش می بخشیده و احساسات خود را جاری می ساخته است، آنگاه که می هراسید در طنین آواگریهای جمعی خود از بی قراریها می کاهید. و در قدرت شادمانی با ریتم به پایکوبی و تحریک می رسید و هنگامی که اندوهگین بود به شک و آهی موزون دل را تسکین می بخشید و امواج خون را تعدیل و در هنگام ابهام و شدت نیاز، تنهای آهنگی داشت و در غرور و نوحه سرایی می پرداخت.
 
 (خالقی، 1369 ، ص 14)
 
 امروز سخن از تاثیر و فوائد موسیقی در مراحل مختلف رشد و زندگی از دوره جنینی تا سالمندی بوده و سخن از تاثیر ارتعاشات موزون، در رشد گیاهان و جانوران است، و این همه تلاش و علاقه تاریخی بشر به موسیقی و مواهب روحی آن نمایشگر گرایش باطنی آدمی به نظم، هماهنگی و زیبایی ذاتی آن است.
 
 موسیقی همیشه در زندگی، حزن و همدردی، بی قراری و شیدایی داشته است. و این موضوع در تاریخ و تمدن بسیاری از ملل از جمله کشور متمدن و کهنسال ایران به چشم می خورد. 
 
فرضیه هایی راجع به علل اضطراب :
 
1 ) فرضیۀ روانکاری :
 
تکامل تدریجی فرضیه های زیگموند فروید را در مورد اضطراب از مقالۀ وسواسها که در سال (1895) نوشت تا مطالعاتی دربارۀ هیستری و بالخره مهارتها و علائم و اضطراب که در سال (1926) به رشتۀ تحریر در آورد.
 
می توان دریافتف در مقالۀ اخر فروید اضطراب را هشداری برای ایگو  معرفی می کند که از فشار یک سائق نامقبول برای تظاهر آگاهانه تخلیه خبر می دهد.
 
اضطراب به عنوان یک هشدار ایگورا برای اقدامات دفاعی در مقابل فشارهای درونی تحریک می کند. اضطراب در روانکاری بسته به ماهیت نتایج ترسناک به چهار طبقه تقسیم می شود. اضطراب سوپر ایگو، اضطراب اختگی، اضطراب جدایی و اضطراب اید و یا تکانه.
 
در اضطراب اید یا تکانه چنین فرض می شود که به ناراحتی ابتدایی و منتشر نوزاد به هنگام احساس مغلوب شدن در مقابل نیازها و محرکهائی که خود هیچ کنترلی بر آنها ندارد، پدید می آید.
 
اضطراب جدایی به مرحلۀ کمی دیرتر اما هنوز قبل از دورۀ ادیپال مربوط می گردد که در آن کودک از اینکه نتواند تکانه های خود را کنترل نموده و با معیارها و تقاضاهای والدین هماهنگ بوده و می ترسد کعه محبت آنها را از دست بدهد یا از جانب آنهاطرد شود. خیالات اختگی که از مشخصات کودک دورۀ ادیپال است، بخصوص در ارتباط با تکانه های جنسی در حال رشد او اضطراب اختگی بزرگسالی تجلی می کند.
 
اضطراب سوپر ایگو نتیجۀ مستقیم رشد انتهای سوپر ایگوست، که سپری شدن عقدۀ ادیب و ظهور دورۀ پیش از بلوغ نهفتگی را خبر می دهد. در مورد منبع و ماهیت اضطراب در روانکاوی اختلاف عقیده وجود دارد، مثلاً او تورانگ پیدایش اضطراب را به فرآیندهای مربوط به شربۀ تولد مربوط می داند و سالیوان روی روابط اولیه مادر و کودک و انتقال اضطراب مادر به کودک تأکید نمده است.      (پور افکاری، ج دوم، 1370، 373 - 372)
 
2 ) فرضیه های رفتاری :
 
فرضیه های رفتاری با یادگیری اضطراب، بعضی از مؤثرترین درمانهای اختلالات اضطرابی را بوجود آمده است، طبق فرضیه های رفتاری اضطراب، یک واکنش شرطی در مقابل محیطی خاصی است، مثلاً فردی در یک رستوران دچار ناراحتی شدید گردد، امکان دارد که چنین فردی از طریق تعمیم، نسبت به هر غذایی که خودش آماده نکرده باتشد حساسیت و سؤظن پیدا کند، یک احتمال دیگر در سبب شناسی این است که شخص با تقلید واکنشهای اضطرابی والدین خود ممکن است واکنش درونی اضطراب را یاد بگیرد.  (همان منبع، ص 374 - 373)
 
3 ) فرضیه های وجودی :
 
فرضیه های وجودی اضطراب مدلهای عادی برای اختلال اضطراب منتشر بوجود آورده است، که در انها محرک قابل شناسایی خاص برای احساس اضطراب مزمن وجود ندارد، مفهوم مرکزی فرضیۀ وجودی این است که شخص از پوچی عمیق در زندگی هود آگاه گردد که ممکن است حتی از پذیرش مرگ غیر قابل اجتناب خود نیز برای او دردناکتر باشد، اضطراب واکنش شخص به این پوچی وسیع و معنی است.
 
سابقه تاریخی افسردگی :
 
در سال (1951) «رابرت برتن» یک راهنمای درمان تحت عنوان اناتومی ملاتکولی منتشر ساخت  و در انواع متعدد از اختلالات عاطفی را نام برد. معمولاً افسردگی را به عنوان یکی از اختلالات عاطفی می دانند . دانشمندان اصطلاح عاطفی را در مورد ذهنی عواطف یا احساسات بکار می برند. بنابراین اختلال عاطفی، به معنی عواطف و احساسات و حالات شدید یا نامتناسب می باشد
 
    (فرزام، 1363، ص 17)
 
واژه افسردگی، در رشته های مختلف معنای متفاوتی دارد. بعنوان مثال در فیزیولوژی اعصاب هدف کاهش فعالیت فیزیولوژیک. در داروشناسی به معنای کاهش فعالیت یک عنصر شیمیایی. در روانشناسی منظور از آن حالتی است که منجر به کاهش قابلیتها و استعداد ها می شود. در روانپزشکی، افسردگی بر حسب موارد خاص به یک علامت یا سندرم اطلاق می شود.
 
اگر افسردگی به مثابه یک علامت در نظر گرفته شود، در این صورت عبارت خواهد بود از یک تغییر یا انحراف از حالت طبیعی خلق به صورت اندوه و حالت اندوه بر حسب این شدت یا مدت زمان آن از حد متعارف تجاوز کند و یا بر حسب شرایط خاص می تواند جنبه بیمارگونه به خود بگیرد.
 
خلق حاصل مجموعه واکنشهای عاطفی در یک زمان معین است. به عبارت دیگر خلق یک استعداد عاطفی زیر بنایی است که آکنده از گرایشهای هیجانی و غریزی بوده و به حالتهای روحی فرد جنبه مطلوب یا نامطبوع می دهد و بین دو قطب لذت و درد نوسان می کند. خلق به طور طبیعی می تواند با شرایط محیط سازگار گردد.
 
   تست اضطراب کتل :
 
در گستره فعالیتهای بالینی هنگامیکه تشخیص به منظور روان درمانگری یا به دلیل مسائل مربوط به قلمرو پزشکی داخلی که تنیدگیهای زندگی آنها را بوجود آورده اند، صورت می گیرد تعیین دقیق نقش اضطراب بصورتی دقیق و قابل اعتماد از پیش ضرورت پیدا می کند.
 
همچینی موقعیتهای متعددی در روانشناسی اجتماعی یا آموزشگاهی وجود دارند که در آنها سنجش طراز اضطراب برخوردار است.تا کنون تشخیصهای فردی و پژوهشهای مختلف تخمین خود را درباره اضطراب از خلال مصاحبه در مواجهه های بالینی بدست آورده اند متأسفانه دلایل متعددی مانند فقدان صداقت آزمودنی تفاوت در کاربرد کلمات و نبودن ضوابط لازم برای ایجاد یک موقعیت یکنواخت، دستیابی به یک سنجش مطمئن را مشکل می سازد.
 
کتل در پژوهشی نشان داده است که دو روانپزشک که به به دلیل مهارتشان در تشخیص برگزیده شده اند، علیرغم آنکه تعریف مشابهی از اضطراب پذیرفته اند درجه توفقشان با یکدیگر فقط در حد ضریب همبستگی 2% یا 3% بوده است.
 
مقیاس اضطرابی که اینکه عرضه می گردد بر اساس پژوهشهای گسترده ای فراهم شده و احتمالاً موثرترین ابزرای است که به صورت پرسشنامه کوتاه فرم آمده است. پرسشنامه ای که می تواند مکمل تشخیص بالینی باشد و نتیجه ای عینی با هدفهای پژوهشی بدست دهد.
 
این پرسشنامه را می توان بدون مراقبت بکار بست بدین معنا که وقتی بیمار در اتاق انتظار است می تواند به چهل ماده تست تقریباً پنج دقیقه پاسخ دهد. جنبه خصوصی این موقعیت تا وقتیکه هنوز فرد شناخته شده نیست ناراحتی کمتری برای او به دنبال دارد و موجب می شود کهوی پیش از موقعیت مصاحبه مستقیم، عینی و صادق باشد. چه انحراف و تأثیری که بر اساس تلقین ایجاد می گردد در این موقعیت به مراتب کمتر واست. بالاخره تصحیح پرسشنامه به کمک پنجره تصحیح در کمتر از یک دقیقه صورت می پذیرد.
 
مقیاس اضطراب را می توان در هر دو جنس در همه سنین بعد از 15 –14 سالگی و در اکثر فرهنگها به کار بست. مقیاس حاضر نه تنها مختص یک تشخیص نخستین است بلکه برای ترسیم نمودار تحویل بیمار بکار می رود. چه می توان آنرا پس از یک هفته یا بیشتر مجدداً بکار بست بدون آنکه آزمودنی بخشی مهمی از پاسخهای گذشته خود را به یاد آورد.
 
نمره اصلی یا کلی بصورت یک نمره طراز شده اضطراب کلی است که موضع بیمار را در پهنه یم مقیاس یازده پارکی مربوط به گروهی که آزمودنی به آن تعلق دارد نشان می دهد.
دانلود تحقیق افسردگی در هنرمندان
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست