سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
رابطه حمایت اجتماعی با سلامت روانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

عالی

docx 1395 خرداد 19 حجم : 2 مگابایت صفحات : 627000 تومان خرید و دانلود

رابطه حمایت اجتماعی با سلامت روانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

از ویژگی ها و خصوصیات دائمی و فطری بشر نیازمند بودن موجود انسانی است، از ابتدای توّلد، نیاز به مراقبت، نیاز بهداشت، نیاز به امنیت و در کودکی و نوجوانی، نیاز به آموزش و نیاز به تربیت و نیاز به تغذیه نیاز به ورزش و حرکات و در جوانی نیاز به ازدواج، استقلال، شغل از جمله از مهمترین نیازهای ذکر شده تا اواخر دوره جوانی است. امّا آنچه امروزه بخصوص در نظام های سیستمی و سازمانی و متمرکز ضرورت دارد. حمایت های اجتماعی و سیاسی و ... است. که جوانان و افراد سخت به آن نیاز دارند.

رابطه حمایت اجتماعی با سلامت روانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

 
این فایل دارای فرمت word و قابل ویرایش و دارای پرسشنامه می باشد.
 
چکيده
 
تحقيق رابطه حمايت اجتماعي با سلامت رواني در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر که در اين تحقيق به ابعاد مختلف آن پرداخته شده است. 
داراي ابعاد و ميدان گسترده و وسيعي است. زيرا حمايت هاي اجتماعي  داراي ابعاد و زير مجموعه هاي گوناگون است.آيا حمايت اقتصادي والدين و نهادها و حتي خود دانشگاه (در قالب وام دانشجويي) حمايت اجتماعي بحساب نمي آيد؟
آيا حمايت هاي اجتماعي مثل احترام به نقد و نظر و انتظارات آنها و علايق آنها حمايت اجتماعي نبست؟
پس حمايت هاي اجتماعي شامل حمايت هاي اقتصادي ، علمي و آموزشي ، اجتماعي ، عاطفي و ارتباطي و همه گونه پشتيباني و حمايت از دانشجويان را شامل مي گردد و سلامت رواني هم در واقع شاخص و ميزاني است که در اين تحقيق GHQاست. که در 28 سئوال با سه گزينه بلي –خير و تا حدي آمده است و شامل شاخص ها و برآوردهاي متنوعي از اوضاع و احوال فردي و ذهني و عصبي و غيره است که در 28 سئوال ذکر شده است و در فصل چهارم داده هاي بدست آمده نيز تحليل شده است.
 
در فصل اول اين تحقيق به بيان مساله در همين موارد و نيز اهميت و ضرورت تحقيق و اينکه چه ضرورتي براي ارتباط دادن حمايت هاي اجتماعي و سلامت رواني وجود دارد چه نتايج و تبعاتي از اين ارتباط حاصل مي شود ، آمده است.
در تعيين و ارائه اهداف به حمايت هاي اجتماعي منطقه اي و حمايت هاي ملي و سلامت رواني در اثر حمايت هاي اجتماعي آمده است .
با تعيين فرضيه سلامت رواني و حمايت هاي اجتماعي به متغيرهاي مختلف تحقيق اشاره شده است و به تعريف مفاهيم و اصطلاحات اشاره شده است.
 
در فصل دوم به مباني نظري و تئوري از جمله مناسبات اجتماعي و آموزش در خانواده و تحرکات اجتماعي و نياز به موقعيت و حمايت هاي اجتماعي و کارکردهاي اجتماعي و انگيزه نياز به موفقيت و ضرورت هاي خارجي و دگرگوني هاي اجتماعي اشاره شده است و به مفاهيم کهتري و مهتري و تاثير آنها در سلامت رواني اشاره شده است.
 
در ادامه به تحقيقات مرتبط با موضوع در کشور و استان اشاره شده است.
 
در فصل سوم به روش تحقيق و جامعه و حجم نمونه و روش نمونه گيري توام با ابزار گردآوري اطلاعات و روش گرد آوري اطلاعات آمده است.
و در فصل چهارم با تجزيه تحليل توصيفي و استنباطي داده ها پرداخته شده است و رابطه معني داري يافته ها و همبستگي آنها اشاره شده است.
و در فصل پنجم با ذکر و بيان نتيجه گيري و ذکر محدوديت ها و مشکلات و پيشنهادات تحقيق حاظر به پايان برده شده است.
 
 
فهرست مطالب
فصل اول : کليات تحقيق 
 مقدمه
بيان مسئله  
اهميت و ضرورت تحقيق
فرضيه ها
اهداف تحقيق  
فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق  
پيشينه نظري تحقيق
فصل سوم : روش تحقيق
روش تحقيق
جامعه 
حجم نمونه
ابزار جمع آوري اطلاعات
روش گردآوري اطلاعات 
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
فصل پنجم : نتيجه گيري
نتيجه گيري
مشکلات و محدوديت ها
پيشنهادات
منابع و ماخذ
ضمائم و پيوست ها
 
مقدمه :
 از ویژگی ها و خصوصیات دائمی و فطری بشر نیازمند بودن موجود انسانی است، از ابتدای توّلد، نیاز به مراقبت، نیاز بهداشت، نیاز به امنیت و در کودکی و نوجوانی، نیاز به آموزش و نیاز به تربیت و نیاز به تغذیه نیاز به ورزش و حرکات و در جوانی نیاز به ازدواج، استقلال، شغل از جمله از مهمترین نیازهای ذکر شده تا اواخر دوره جوانی است. امّا آنچه امروزه بخصوص در نظام های سیستمی و سازمانی و متمرکز ضرورت دارد. حمایت های اجتماعی و سیاسی و ... است. که جوانان و افراد سخت به آن نیاز دارند.
 
 اگر دانشجو درس می خواند، اگر دانشجو صاحب فکر و ایده ای است یا اگر دانشجویی درصدد انتقاد سازنده است، اگر دانشجویی از سبک و شیوه درسی اسنادی به هر؟ دلیل گریزان است اگر دانشجویی به سیستم آموزشی انتقاد دارد و اگر دانشجویی در نوع روابط سازمانی اشکال می گیرد، باید مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد. تا ضمن ابراز عقیده و همراه ساختن دیگران فضای مسموم را پاک و دیگران را حداقل نجات دهد و گمراهان و موارد خلاف و حتّی روشهای غلط اصلاح گردند. و روز به روز شاهد برطرف برطرف شدن ابرهای ظلم و تبعیض و ناکارآمدی و تجلّی عدالت و شایسته سالاری و صداقت باشیم.
 
 در غیر این صورت دانشجو اگر حمایت نشود و یا حتی خدای ناکرده تهدید شود سلامت روانی و بهداشت روانی فرد از هم گسیخته و مختل می گردد.
 با این مقدمه در این تحقیق قصد بررسی تأثیرات و کارکردهای حمایت های اجتماعی اعم از حمایت مالی، حمایت آموزشی، حمایت اداری، حمایت گروهی در تشکیل انجمن ها و جمعیت ها و گروه ها حمایت های سیاسی از جمله آزادی گفتمان و ابراز عقیده و نظر، آزادی روزنامه و جراید و نشرّیه و بولتن، آزادی متینگ و جلسه، آزادیهای فردی در نحوۀ استفاده از کتاب و فکر و عقیده و باور و نگرش و گرایش تا آنجا که به آرمان ها و ایدئولوژی و قانون اساسی پذیرفته شده قریب به اتفاق مردم لطمه وارد نشود.
 
در غیر اینصورت دانشجو اگر حمایت نشود و یا حتّی خدای ناکرده تهدید شود سلامت روانی و بهداشت روانی فرد از هم گسیخته و مختل می گردد.
با این مقدمه در این تحقیق قصد بررسی تأثیرات و کارکردهای حمایت های اجتماعی اعم از حمایت مالی، حمایت آموزشی، حمایت اداری، حمایت گروهی در تشکیل انجمن ها و جمعیّت ها و گروه ها حمایت های سیاسی از جمله آزادی گفتمان و ابراز عقیده و نظر، آزادی روزنامه جراید و نشریّه و بولتن، آزادی متینگ و جلسه، آزادیهای فردی در نحوۀ استفاده از کتاب و فکر و عقیده و باور و نگرش و گرایش تا آنجا که به آرمان ها و ایدئولوژی و قانون اساسی پذیرفته شده  قریب به اتفاق مردم وارد نشود. در این تحقیق ضمن بررسی دقیق و همه جانبه حمایت های اجتماعی در عصر حاضر به نقش حمایت ها در تأمین بهداشت روانی دانشجویان پرداخته ایم. و بدیهی است، در مقابل عدم حمایت و یا تهدید و تحدید باعث انباشت خواسته ها و انتظارات و نظرات و ایده ها و آراء و نگرش ها در ذهن افراد شده که گاهاً به صورت انتقادهای خصمانه و ایرادگیری های شدید و خصمانه و دشمن و خصومت ریشه ای با نظام خوران می کند.
 
و در این تحقیق تکیه و دامنه عمده تحقیق تأثیر حمایت های مختلف اجتماعی بر سلامت روانی دانشجویان تبیین شده است.
 
بیان مسئله :
 
در اجتماعات و جوامع امروزی بهداشت و سلامت روانی از ارجحیّت و اولّویت خاصّی برخوردار است. چرا که در گذشته بسته بودن زندگی مردم و محدودیت های شکل زندگی قومی و قبیله ای و گروهی بصورت پراکنده و عدم نیاز اقوام و گروه های دیگر به یکدیگر مگر فقط در مبادلات اقتصادی محدود، و نیز زندگی ایستا و تکراری کشاورزی و دامداری و یا حداکثر حرفه ای محدود و ابتدایی آنها باعث روابطی ساده و کم زنگ و در عین حال صمیمی و محبت آمیز و شناخته شده و آرام بود[1].
 
امّا امروزه رشد و توسعه و تنوع مؤسسات گوناگون که هر روز شاهد تولّد و خودنمایی آنها سیستم و نیز پیچیدگی کارهای مختلف و گرفتاری انسانها در قوانین و مقررات پیچیده که محصول همین روابط متعدّد است، همواره احساس کمبود وقت و فشار روانی و عدم موفقیت و عدم حمایت از طرف دیگران و انواع اختلالات ناشی از آن مثل افسردگی، اضطراب، عصیّیت و تنش و غیره می نمائیم. که شهر تهران با حجم جمعیت و ترافیک و پیچیدگی کارها و آلودگی های صوتی و هوا و ... تا حدّی مبین این ادّعاست.
 
امّا طیفی از گروه های ذکر شده در ایران دانشجویان هستند، دانشجویان با توجه به احساسات تند و انتظارات آنی، توقّعات فراوان و انرژی فوق العاده از طرفی و نیز حسّ استقلال و صداقت و یکرنگی در اظهارات و بیانات و نگران از آینده تحصیلی و شغلی و ازدواح و تهیه مسکن و اتومبیل و امکانات دیگر در صدد تحلیل مسایل مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، اداری و ... جامعه هستند[2].
 
اوّلین نمود اعتراض و انتقادی دانشجویان در خود دانشگاه از نحوۀ آموزش ها نحوۀ اداره کلاسها، نحوۀ سرویس دهی اداری، نحوۀ ارائه خدمات غذایی، نحوۀ برخورد مسئولان با دانشجویان، نحوۀ اجرای مصوبات دانشگاه و اعتراض به کیفیّت ها و کمیت ها و حتّی گاهی اعتراض به مغایرت برنامه ها و سازماندهی ها و نظارت ها با اصول و مبانی قانون اساسی و منوّیات مقام عظمی رهبری و یا احکام اولیه و ثانویه اصول و فروع دینی و یا اعتقادات و باورهای دینی شکل می گیرد. و در برابر این قبیل افکار و رفتارها و بینش ها و نگرش ها و گرایش ها دو نوع برخورد می توان اتخاذ کرد.
 
الف ) ایجاد بسترهای پاسخگویی و جلب مشارکت خود آنها در نحوۀ اداره دانشگاه.
 
ب ) عدم توجّه به مباحث ذکر شده و تهدید دانشجویان به اخراج و انفصال و ...
 
مسلّم است. در صورت نخست دانشجویان با اطمینان از اعتماد گروه مسئولین و اساتید و کارکنان قضایی نوعی احساس یگانگی و خودمانی در خود می بینند و با کمک به برنامه ها و کاستی ها و حتّی مشارکت های مختلف عمومی و اجتماعی و سیاسی کمک دست مسئولین قرار می گیرند.
 
توافق و همکاری نسل جوان و مسئولان نهادها و ادارت مختلف اجتماعی و اداری و سیاسی از دو جهت باعث سرعت کارها و امور در نهادها و سازمان ها شده و نیز از طرف دیگر رضایت و خوش بینی و خشنودی جوانان را بدنبال دارد. در مقابل در صورت دوّم، اگر تهدید و تحدید از طرف سازمان ها و مسئولین علیه جوانان و دانشجویان بیشتر گردد.
 
جوانان و دانشجویان علیه اقدامات و کارهای مسئولین اظهار نارضایتی می کنند و حتّی به برنامه ریزی ها و خط مشی ها و سیاست های آنان اعتراض می کنند. و در مقابل همۀ کارهای آنها موضوع می گیرند. و جوانان و دانشجویان هم با امور و کارهایی مثل بدحجابی و بی حجابی و عدم همکاری با فعّلیات های عمومی نهادها و سازمان ها و کارشکنی در برابر آنها با قیافه و شکل ناهنجار علیه این اقدامات بر می آیند در این تحقیق نیز با طرح مسایلی از حمایت های اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی قصد پیدا کردن و کشف ارتباط آن با سلامت روانی هستیم. پس
آیا بین حمایت های اجتماعی و سلامت روانی دانشجویان رابطه وجود دارد؟
 
اهمیت و ضرورت تحقیق :
شاید در بنای امروزی هیچ مسئله و موضوعی به اندازه حمایت های اجتماعی و سلامت روانی جوانان و دانشجویان وجود نداشته باشد.
علّت این ادّعا این است که حمایت های اجتماعی در واقع تحقق همان خواسته ها و علایق و انتظارات دانشجویان و جوانان هستند که همۀ انتظارات و خواسته های آنان در زمینۀ تحصیل، اشتغال و ازدواج و خواسته های مختلف اجتماعی و سیاسی است.
اگر انتظارات و خواسته های جوانان در زمینه تحصیل و رشته های مختلف تحصیلی و ادامه تحصیل فراهم گردد.
اگر خواسته های جونان و دانشجویان در امر اشتغال و آینده شغلی پس از درس و دانشگاه تأمین  تضمین گردد.
اگر انتظارات دانشجویان در مورد ازدواج و آینده تشکیل خانواده محقّق گردد. اصولاً خود بخود سلامت روانی نیز تا حدّ زیادی تأمین می گردد. زیرا سلامت روانی امروزه تا حدّ زیادی معلول دست یابی جونان و دانشجویان به رشته و تحصیل مورد نظر و شغل و درآمد مورد نظر و حتّی تشکیل خانواده و ازدواج موّفق است.
 
فرضيه ها :
بين حمايت اجتماعي و سلامت رواني دانشجويان رابطه وجود دارد.
اهداف تحقیق :
تعیین رابطه حمایت های اجتماعی و سلامت روانی در بین دانشجویان طبیعی است برای شناخت اهداف اصلی که تا حدّ زیادی کلی و عمده هستند به اهداف جزئی تر و فرعی تر نیازمندیم. که به آنها اشاره می کنیم.
 1 ) حمایت های اجتماعی منطقه ای برای دانشجویان چه مواردی است.
 2 ) حمایت های ملی چه مواردی است؟
 3 ) سلامت روانی در اثر حمایت های اجتماعی چگونه تغییر می کنند.
 4 ) در صورت بروز مشکلات حمایت های اجتماعی تا چه حدی باعث سلامت روانی می گردد.
 5 ) حمایت های مالی و اقتصادی یا حمایت های سیاسی و شخصیتی مهم ترند؟
 6 ) چه عواملی در ایجاد و حمایت و بهبود سلامت و بهداشت روانی می توان شمرد.
 (متغیرهای تحقیق) :
 متغیرهای تحقیق حاضر عبارتند از :
 متغیر مستقل حمایت های اجتماعی :
 متغیر وابسته : بهداشت و سلامت روانی :
 توضیح اینکه در این تحقیق در این حدود و هیأت سیستم که نشان دهیم، حمایت های اجتماعی (حمایت والدین از دانشجو در تأمین لباس و شهریه و ... حمایت آموزش و پرورش در ارائه بموقع نتایج و گواهی ها و کنکور و غیره در ثبت نام در تأمین وسایل آمد و شد امکانات و خوابگاه ...) امکانات جرایدی وروزنامه ای و اینترنتی در ایجاد ارتباط آنها با دنیای علمی و آموزشی، حمایت های معنوی مسئولین در ارائه خدمات لازم و استقبال از برنامه های آنان، حمایت ها یاقتصادی و مالی در ارائه وام و کنار آمدن با شهریه ها، ارائه خدمات اداری و فتوکپی و جزوه و کلاس و کارگاه و آزمایشگاه و لابراتورها و همراهی مسئولین در اجرای متینک های دانشجویی در نقد و انتقاد سازنده مسایل منطقه و دانشگاه و مسئولین و نهادها جهت روشن شدن اذهان مردم فضایی از حمایت های اجتماعی است که در صورت اتفاق و اتحاد و تحقق این امر باعث اعتماد و تفاخر و عزت نفس دانشجویان و در نتیجه سلامت و بزرگی روان دانشجویان می گردد و خدای ناکرده مختلف و تهدید کردن و ایجاد شرایطی سخت در انفصال و اخراج آنها باعث فشار روانی و عدم تخلیه خواسته ها و انتظارات باعث عقده و حسّ انتقام و بدبینی می گردد که در این تحقیق قصد بررسی آن را داریم.
 
حمایت اجتماعی :هر گونه تأیید افکار و نظرات دانشجویان و خواسته های معقول و مقبول آنان از طرف خانواده و نهادهای مرتبط با دانشجویان را حمایت اجتماعی می نامیم.
 
 
نتیجه گیری :
  نمودارها در بحث حمایت های اجتماعی و نیز نمودار سلامت روانی از نظر دانشجویان دارای ارزش های اننظاری از نظر آنان را نشان داده است.
  چنانچه در نمودار حمایت های اجتماعی در پاسخ بلی 512 مورد در مقابل 215 مورد گویای این نکته است. که دانشجویان از تأثیر حمایت های اجتماعی در سلامت روانی واقف و آگاه هستند.
  در مورد سلامت روانی هم اغلب پاسخ ها در گزینه های بلی و تاحدّی بالاتر بود و در پاسخنامۀ گزارش شده دانشجویان که در فصل چهارم آمده است. فراوانی ها گویایی این مطلب هستند.
  در مورد سلامت روانی هم اغلب پاسخ ها در گزینه های بلی و تا حدّی بالاتر بود و در پاسخنامۀ گزارش شده دانشجویان که در فصل چهارم آمده است فراوانی ها گویای این مطلب هستند.
  مثلاً در 4 گزینه اصلاً، در حد معمول، بیش از حد معمول، خیلی بیش از حد معمول اغلب پاسخ ها در گزینه های بیش از حد معمول و خیلی بیش از حد معمول علامت خورده است. و این خود گویای تأثیر سلامت روانی در میان دانشجویان از نقطه نظرهای سؤالات پرسشنامه است که اتفاقاً اغلب سؤالات پرسشنامه سلامت عمومی HGQجنبه حمایتی و پشتیبانی دارند.
  آن چیزی که باید وقت کرد و در پرسشنامه سلامت عمومی به صورت محتوایی گنجانده شده است، این است که پرسشنامه دارای 4 قسمت 7 سؤالی است. یعنی هر 7 سؤال شاخص و یا مواردی از حمایت ها و جنبه های سلامت را برآورد می کنند.
 ·       7 سؤال اوّل و پاسخ های داده شده در زمینه سلامت عمومی در مورد حمایت و سلامت جسمانی ؛
 ·       7 سؤال دوم در مورد سلامت و اضطراب وبی خوابی ؛
 ·        7 سؤال سوم در مورد سلامت و کارکردهای اجتماعی ؛
 ·     7 سؤال چهارم در مورد سلامت و افسردگی طراحی و ارائه شده است و اگر قرار است هر بخشی را جداگانه بررسی نمائیم. این امکان وجود دارد مثلاً اگر 15 سؤال حمایت اجتماعی را با 7 سؤال اول بررسی کنیم. حمایت اجتماعی و سلامت جسمانی را بررسی کرده ایم.
 در مورد 7 سؤال دوم اضطراب و بی خوابی و نیز 7 سؤال سوم در مورد کارکردهای اجتماعی و بالاخره 7 سؤال چهارم در مورد افسردگی و ... طراحی و بیان شده است که در کلّ سلامت روانی را به وجود آورده اند که هدف این تحقیق هم کل پرسشنانه یعنی 28 سؤال است.
  از نظر ضریب همبستگی نیز که مورد عملیات قرار گرفته است. ضریب همبستگی بدست آمده 21/0 نشان می دهد که بین سلامت عمومی و حمایت های اجتماعی رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد. یعنی هر چقدر حمایت های اجتماعی از دانشجویان بیشتر شود. سلامت عمومی و روانی دانشجویان بالا می رود.
 ·       حمایت های تحصیلی دوره دبیرستان نیز حتی در این پرسشنامه لحاظ شده است ؛
 ·        حمایت های تحصیلی در دورۀ دانشگاه ؛
 ·        حمایت های مالی از آزمایشگاه ها و مسافرت ها و هزینه های مختلف دانشجویی ؛
 ·        حمایت های سیاسی و اجتماعی از اعزام دانشجو به خارج با دادن بورسیه ؛
 ·        حمایت های جزئی در مورد تهیه جزوه و کتاب و ... ؛
 ·     حمایت از استعدادها و علایق دانشجویان و موارد دیگر باعث می شود که دانشجویان احساس عزت نفس و ارزش گذاری از طرف مسئولین بنمائید و در خود احساس غرور و ارزشمندی بکنند که در نهایت مُنجر به سلامت روحی و روانی آنها می گردد.
 
 
 
 منابع و مآخذ :
 -        اروشون و همکاران، 1376 ، روان شناسی اجتماعی (ترجمه حسین شکرکن)، تهران، رشد ؛
 -         اتوکلاین برگ، 1372 ، روان شناسی اجتماعی ، ترجمه علی محمد کاردان، تهران، رُز ؛
 -         دلاور علی، 1376 ، روش های آماری در علوم تربیتی، تهران، پیام نور ؛
 -         حجتی، محمد باقر، 1378 ، اسلام و تعلیم و تربیت، تهران، فرهنگ اسلامی ؛
 -         سروش ، عبدالکریم، 1374 ، تهران، باران ؛
 -         گی، روشنه، 1376 ، تغییرات اجتماعی، ترجمه منصور وثوقی، تهران، نی ؛
 -         محمود، منصور، 1358 ، احساس کهتری، تهران ، رشد ؛
 -         محمودی، محمدعلی، 1383 ، جوانان و مناسبات نسلی، تهران، جهاد دانشگاهی. 
  
 
 
رابطه حمایت اجتماعی با سلامت روانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست