سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود تحقیق بررسی و مقایسه نگرش مردان و زنان مجرد معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم

عالی

docx 1396 آبان 2 حجم : 2 مگابایت صفحات : 885000 تومان خرید و دانلود

دانلود تحقیق بررسی و مقایسه نگرش مردان و زنان مجرد معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم

بررسی و مقایسه نگرش مردان و زنان مجرد معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم دانلود در مورد نگرش افراد معلول نسب به ازدواج با افراد سالم,تفاوت تفکر مردان و زنان معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم بررسی نگرش مردان و زنان مجرد معلول نسبت به ازدواج ازدواج زنان

دانلود تحقیق بررسی و مقایسه نگرش مردان و زنان

مجرد معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم

 
 
 
فصل اول 4
کلیات پژوهش 4
چکیده 5
1- مقدمه 7
2- بیان موضوع پژوهش و ضرورت اهمیت آن 10
3-  اهمیت موضوع در پژوهش این است که 11
4- هدف پژوهش 12
5- سئوال های پژوهش 12
6-  فرضیه پژوهش 13
7- متغیرهای پژوهش 13
8- تعاریف عملیاتی متغیرها 13
فصل دوم 15
گستره نظری پژوهش 15
1-2 تاریخچه معلولیت(از گذشته تا کنون) 16
2-2 انواع معلولیت 23
ناشنوایی 25
3- 2 گروه بندی معلولین جسمی 27
4- 2 انواع فلج مغزی 29
5 – 2 مشکلات روانی – اجتماعی معلولین 30
6- 2 خدمات توانبخشی برای معلولین 33
7 – 2 مناسب سازی شهری برای معلولین 39
2 – ازدواج و کارکردهای ان 45
9 – 2 – معلولیت و ازدواج 49
فصل سوم 56
روش پژوهش 56
3 جامعه آماری 57
2 – 3 نمونه و روش نمونه گیری 57
3-3 شیوه جمع آوری اطلاعات 58
4- 3 ابزار اندازه گیری 58
فصل چهارم 60
روش تجزیه و تحلیل نتایج آماری 60
روش آماری 62
جدول نتایج نهایی 1 – 4 64
جدول 2 – 4، نتایج درصدی پاسخ های داده شده به سوال 15 توسط مردان 65
شکل 1 – 4، نمودار دایره ای جدول 2 - 4 65
جدول 3 – 4، نتایج درصدی پاسخ های داده شده به سوال 15 توسط زنان 65
شکل2- 4،نمودار دایره ای جدول 3 - 4 67
شکل 3-4، نمودار ستونی مقایسه نتایج داده شده توسط زنان و مردان به سؤال شماره 15 68
جدول 4- 4، نتایج درصدی پاسخهای داده شده به سؤال 9 توسط مردان و زنان 68
جدول 5- 4، نتایج درصدی پاسخ های داده شده به سؤال 10 توسط مردان و زنان 69
جدول 6 – 4، نتایج درصدی پاسخ های داده شده به سؤال 11 توسط مردان و زنان 70
تحلیل آماری 71
فصل پنجم 72
بحث و بررسی و تفسیر نتایج 72
1- 5- بحث و نتیجه گیری 73
2 – 5 – نتیجه گیری نهایی 78
3- 5 – محدودیت ها 78
4- 5 پیشنهادها 79
پرسشنامه 80
منابع 89
 
 
چکیده
از آنجائی که ازدواج یک امر مسلم و حیاتی برای انسانها می باشد، بنابراین، بدون استثنا معلولین نیز حق ازدواج کردن را دارا می باشند.بنابر ضرورت این امر، پژوهشگر پژوهشی در زمینه بررسی نگرش افراد معلول در رابطه با ازدواج با افراد سالم را انجام می دهد.جامعه آماری این پژوهش شامل 40 نمونه می باشد که تشکیل می شود از 20 مرد و 20 زن مجرد معلول، پژوهشگر برای بررسی پژوهش خود و فرضیه را ارائه می نماید.
1-بین نگرش زنان و مردان معلول در زمینه ایجاد ارتباط زناشوئی با افراد عادی تفاوت وجود دارد.
2-نوع معلولیت افراد معلول در تمایل آنان به ازدواج با افراد عادی تاثیر دارد.
پس از تحقیق و بررسی در زمینه نگرش افراد معلول در رابطه با ازدواج با افراد سالم که توسط پرسشنامه ای خود ساخته انجام شد، نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین نگرش مردان و زنان معلول تفاوتی وجود ندارد زیرا با توجه به عدد بدست آمده از آزمون t غیر همتا و مقایسه آن با t جدول در سطح %5 مشاهده می شود که t محاسبه کوچکتر از t جدول می باشد و در نتیجه فرضیه تحقیق رد و فرض صفر تائید می شود و همچنین نوع معلولیت نیز در نگرش آنان برای ازدواج هیچ گونه تاثیری ندارد زیرا معلولین مهمترین مانع را در امر ازدواج احساس حقارت و سربار بودن برای فرد عادی می دانند.
 
مقدمه
معلولیت از جمله عوامل و نقایص مختل کننده است که می تواند در تمامی ابعاد زندگی انسان اثر گذاشته و در صورت هدایت نشدن، انسان را به پائین ترین مراحل انسانی اش نازل گرداند.
امروزه واژه معلول به افرادی تعلق پیدا می کند که توانائی پائین تری از حد طبیعی، که ناشی از یک نارسائی کالبد شناختی می باشد را دارا می باشند و در نتیجه مشکلات زیادی در همسان سازی با افراد همسن و سال خود پیدا می کنند.آنچه که باید در تعریف معلولیت در نظر گرفته شود تفاوتی است که بین واژه Handi.capped و کلمه Disability وجود دارد کلمه Disability به معنی نقص،و کلمه Handi.capped بعنوان بی فایدگی اجتماعی معلولیت بیان شده است.در اکثر پژوهشهای مربوط به معلولین کلمه Disability را بیشتر به کار برده اند تا، بار ارزشی Handi.capped را دارا نباشد.
 
1.Handiccaped
2.Disability     
بنابر تعریف سازمان بهداشت جهانی، معلول فردی است که در اثر ضایعات ارثی، بیماری و یا حوادث و یا کهولت قسمتی از امکانات بدنی یا روانی خود را بطور دائم یا موقت از دست داده است و از استقلال فردی او در آموختن و یا کارکردن کاسته شده است.(اسلامی نسب، 1372).
معلولین با توجه به محدودیت های زندگی خصوصی، شخصی و خانوادگی از ویژگی های خاص برخوردار بوده و برای موارد مختلف زندگی اعم از آموزش، اشتغال، همسر گزینی به شیوه های خاص متوسل می شوند به نظر می رسد که متغیر سن و جنس در ازدواج معلول مؤثر می باشد و ظاهراً ازدواج مرد معلول با زن معلول رایج تر می باشد.زیرا بسیاری از خانواده ها کمتر حاضرند که فرد معمولی همسر فرزند سالم آنها باشد. مرد معلول از امکانات انتخاب بیشتری نسبت به زن معلول برخوردار بوده است و می تواند از میان افراد سالم یا معلول همسر خود را انتخاب نماید.اما برای زن معلول محدودیت بیشتری وجود دارد، ضمناً ازدواج مرد معلول با زن سالم در صورتی میسر می شود که او دارای ویژگی هایی از قبیل، سن بالا، خانواده با وضعیت اقتصادی پائین و نیز نازیبائی باشد.
بین معلول مادر زادی و معلول غیر مادر زادی از لحاظ موفقیت در انتخاب همسر تفاوت دیده می شود و به نظر می رسد که مشکل معلول مادر زادی در همسر گزینی و ازدواج به مراتب بیشتر از معلول غیر مادر زادی باشد، زیرا احتمال ارثی بودن معلولیت در اثر گذاری آن بر روی فرزندان وجود دارد.در تحقیقات انجام شده در زمینه بررسی شیوه های همسر گزینی معلولین، نتایج بدست آمده بیانگر این حقیقت است که، متغیرهای بسیار زیادی در امر ازدواج تاثیر می گذارند  و گاه به عنوان عواملی بازدارنده ایفای نقش می کنند آمار نشان می دهد که حدود 45% از افراد جامعه بر اهمیت تاثیر گذاری معلولیت در امر ازدواج واقف هستند.بنظر می رسد که در میان انواع معلولیت، ناشنوایان شانس بیشتری برای تشکیل خانواده را داشته باشند.
 
 بیان موضوع پژوهش و ضرورت اهمیت آن
معلولیت یکی از مسائل مهم و پیچیده است که جوامع با آن مواجه هستند عوامل مختلفی که موجب معلولیت ها هستند از گذشته دور وجود داشته و هم اکنون نیز وجود دارد طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی 10% جمعیت جهان را، معلولین جسمی، ذهنی و اجتماعی تشکیل می دهند که اختلالات حرکتی و نقص عضو3% و عقب ماندگی ذهنی3% ، نابینایی 2% کری  لالی2% می باشندو یکی از مشکلات عمده افراد معلول در زمینه ازدواج و همسر گزینی می باشد که بنابر ضرورت این موضوع، پژوهشگر در این پژوهش بر آن است که بداند آیا معلولیت به عنوان عامل بازدارنده می تواند باعث عدم تمایل افراد معلول برای ازدواج با افراد عادی شود؟
 
دانلود تحقیق بررسی و مقایسه نگرش مردان و زنان مجرد معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست