سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود تحقیق بررسی رابطه سخت رویی روان شناختی و باورهای خوددرآمدی

عالی

docx 1396 آبان 2 حجم : 2 مگابایت صفحات : 1099500 تومان خرید و دانلود

دانلود تحقیق بررسی رابطه سخت رویی روان شناختی و باورهای خوددرآمدی

  دانلود تحقیق بررسی رابطه سخت رویی روان شناختی و باورهای خوددرآمدی

 

 

چکیده    1

فصل اول : کلیات    3

مقدمه    4

طرح مسئله و چهار چوب نظری آن    7

اهمیت و ضرورت پژوهش     11

اهداف پژوهش    12

فرضیه های پژوهش   12

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها    13

تعریف واژه ها    14

باورهای خود کارآمد     15

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش    17

مقدمه فصل دوم  18

سخت رویی    19

مکانیزم های مداخلاتی سخت رویی در ارتباط بین استرس و بیماری   26

سخت رویی و دیگر سازه های شخصیتی     29

سخت رویی و واکنش های فیزیولوژیک  32

سخت رویی و نمونه های مورد مطالعه   34

سخت رویی و بیماری     36

نقش سخت رویی در فراسوی استرس ، سلامت و بیماری     37

چشم اندازی به زیر بنای مفهومی و آینده سخت رویی    38

اکتسابی بودن سخت رویی   40

پیشینه تحقیق     44

خود کار آمدی     46

ابعاد خود کار آمدی ادراک شده    49

منابع باورهای خود کار آمدی    49

دستاوردهای عملکرد   50

تجربه جانشینی     50

ترغیب کلامی     51

حالت های فیزیولوژیکی   51

تأثیر زمینه های فرهنگی ، اجتماعی روی باورهای خود کار آمدی        52

نقش باورهای خود کار آمدی در انگیزش رفتار و انتخاب آگاهانه   54

پیشینه تحقیق 2             57

باورهای منفی اولین کلید برای شکست      60

فصل سوم : روش تحقیق     63

مقدمه فصل سوم   64

جامعه آماری     65

روش نمونه گیری      66

ابزار تحقیق      66

پرسش نامه ارزش های شخصیتی pvq                 67

تاریخچه   67

اعتبار از طریق همبستگی          69

پایانی pvq               70

دستورالعمل پرسش نامه ارزش های شخصیتی pvq          72

دستورالعمل تکمیل pvq           73

اجرای pvq          73

جمع آوری pvq        74

نمره گذاری pvq             75

نمره های فرعی و هنجار ها          77

تفسیر نمره های فرعی               77

روش جمع آوری اطلاعات         78

شیوه تجزیه و تحلیل آماری        79

فصل چهارم : داده های تحلیل         80

مقدمه فصل چهارم        81

جدول 1-4            83

جدول 2-4            86

جدول 3-4            89

جدول 4-4       99

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری        93

مقدمه فصل چهارم      94

بحث و نتیجه گیری         96

محدودیت های پژوهش       99

پیشنهادات پژوهش     101

منابع          103

پیوست     106

 

 

چکیده :

پژوهش حاضر باعنوان بررسی رابطه سخت رویی روان شناختی خود کار آمدی انجام گرفته است . فرضیه این پژوهش مبنی بر رابطه این دو متغیر مذکور بوده است به منظور انتخاب ، نمونه مناسب از روش نمونه گیریی تصادفی طبقه ای استفاده شده است و ابزار پژوهش ها دو آزمون بود . آزمون های ارزش های  شخصی pvqبرای سنجش سخت رویی 40 نفر از دانشجویان دختر و پسر دوره کار شناسی مشاوره و راهنمایی و روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر در تابستان 85 اجرا گردیده است طبق روش نمونه گیری به شیوه تصادفی طبقه ای داده ها ی توصیفی زیر به دست آمد 75% دختر 25% پسر ، 50% مشاوره و راهنمایی ، 50% روان شناسی عمومی ، 37% شاغل و 63% غیر شاغل که همگی دانشجو دوره کارشناسی بودند .

در پژوهش ما سه فرضیه مد نظر بود :

1)بین سخت رویی و باورهای خود کار آمدی در دانشجویان رابطه وجود دارد

2) بین دانشجویان دختر و پسر در سخت رویی تفاوت وجود دارد

3) بین دانشجویان دختر وپسر در باورهای خود کار آمدی تفاوت وجود دارد .

از فرمول آماری ضریب همبستگی پیرسون (r) جهت تعیین میزان همبستگی بین دو متغیر و فرمول آماری (t) جهت معنا دار بودن بین دو متغیر هر سه فرضیه را آزمون کردیم که نتایج زیر به دست آمد . در فرضیه اول با توجه به میزان همبستگی بالا دو متغیر (r) و معنا دار بودن بین دو متغیر (t) فرضیه صفر (خلاف ) رد فرضیه ما تأیید شد و نتیجه گیری شد بین سخت رویی روان شناختی و باورها ی خود کار آمدی رابطه معنی داری وجود دارد و در فرضیه دوم با توجه به میزان همبستگی پایین بین دو متغیر (r) و معنا دار بودن بین دو متغیر (t) فرضیه صفر (خلاف) رد و فرضیه ما تأیید شد و نتیجه گیری شد بین دختران وپسران در سخت رویی رابطه معنی دار ی وجود دارد و این میزان در دختران بیشتر از پسران است .

البته به علت کم بودن تعداد نمونه و بر گزاری آزمون در شرایط نامطلوب و یا تأثیر گذار ی عواملی کهاز کنترل پژوهشگر خارج بود نم یتوان به طور قطع به عدم وجود رابطه بین سخت رویی و خود کار آمدی رأی داد .

مقدمه :

به گفته دانشمندان تمام بیماری های موجود در انسان از جهاتی با استرس در ارتباط است . این بیماری ها شامل امراض روانی با بیماری های روان تنی نمی گردد بلکه در بر گیرنده تمام امراض جسمانی از قبیل سرطان ، سل و مانند آن نیز هستند (زارع 1382) از سال ها قبل در آزمایشگاه ، دانشمندان با وارد ساختن استرس بر روانیسمان  با تحریک عصبی موش هایی که دچار سرطان بودند به وسیله شوک الکتریکی مشاهده کردند در موش هایی که در معرض تحریک عصبی بودند سرطان به شدترشد می کرد و رشد آن تسریع گردید (زارع1382) هانس سیله روان پزشک اطریشی مقیم کانادا که پایه گذار پژوهش علمی در زمینه استرس بود از اولین کسانی است که رابطه بین استرس و بیماری را دقیقاً توجیه کرده است وی استرس را در واکنش نا معین روانی –فیزیولوژیک که به وسیله تغییرات زندگی ایجاد می شود   تعریف کرد (بیاضی 1375) . به عبارت دیگر کنش متقابل میان یک نیرو و مقاومت ارگانیزمدر مقابل آن نیرو ، تنیدگی نامیده می شود و به وسیله یک نشانگان آشکار می گردد که وی آن را نشانگان سازگاری عمومی نامید این نشانگان سه مرحله ای است :

 1) مرحله واکنش هشدار دهنده 2) مرحله مقاومت 3) مرحله تحلیل رفتگی همانند  سایر افراد دیگری مانند کلوربرنارد، والترکانن ، فرد گورین ،جک

بارگاه افرادی بودند که بر جنبه های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی استرس کار کردند  در اوایل دهه 1950 میلادی ، روان پزشکی به نام توماس هلمز در پژوهش هایش به این نتیجه رسید که در ایجاد هر نوع استرس ضرورت و اجبار تغییر تحولات مهم زندگی است این پژوهشگر مشاهده کرد که در بیماران مبتلا به سل ، شروع بیماری غالباً متعاقب یک سلسله تفاوت و مانند آن ها بوده است (بیاضی 1375) . اما لازاروس در حیطه استرس نظریه جدیدتر ی داشت . وی گفت استرس زمانی معنا پیدا می کند که ذهنیت و ادراک مورد توجه قرار گیرد .

در واقع هیچ حادثه ای به خودی خود استرس محسوب نمی گردد . بسیاری از حوادث که برای بعضی ، در جاتی از فشار را داراست برای دیگری ممکن است

بی تفاوت یا حتی مطلوب باشد (بیاضی 1375) مدی و کوباسا 1(1979) اولین کسانی بودند که از شخصیت سخت روی به عنوان عامل تعدیل کننده میان استرس و بیماری سخن به می کرد

آوردند . البته قبل از آنان سلیقه به تفاوت های افراد در مواجهه با استرس اشاره کرد

بود (جمهوری 1380) سخت رویی یکی از ویژگی های شخصیتی است که به عنوان عاملی برای ارتقاء سلامت تلقی می شود . کوباسا سخت رویی را ترکیبی از باورها   در مورد خویشتن و جهان می داند که فرد را در برابر فشارهای بیرونی و درونی مصون می سازد در واقع این ویژگی  توانایی پردازش مناسب محرک های درونی و. بیرونی است مفهوم سخت رویی را نباید صرفاً در نیروهای خاص برای تحمل فراوان فشارهای روانی خلاصه کرد بلکه وجود این سازه فرد را در شرایط سخت پیش می برد و او را یاری می کند که وقایع تهدید آمیز را با موفقعیت بیشتری پشت سر کذارد . 

سخت رویی توانایی درک شرایط پیرامون و قابلیت تصمیم گیری مطلوب در مورد خویشتن است (جمهوری 1380) باورهای خود کار آمدی عبارت است از باورهای افراد در مورد لیاقت هایشان جهت اعمال کنترل روی حوداث مؤثر در زندگی (مژدهی 1381) در چهار چوب نظریه خود کار آمدی بندورا ، چنین عنوان می شود که افراد که دارای باورهای قوی بر تواناییهای خود هستند در انجام تکالیف کوشش و پافشاری بیشتری نشان می دهند و در نتیجه ، عملگرد آنها در انجام تکالیف بهتر است(مژدهی 1381) .

خود کار آمدی روی یادگیری و پیشرفت ، انتخاب فعالیت ها ، تلاش صرف شده ، استقامت و پایداری در انجام تکالیف ودستاوردهای تکلیف تأثیر می گذارد . همچنین خود کار آمدی جز عواملی است که در دسترس به پیشرفت های تحصیلی و شغلی بالا نقش دارد (مژدهی 1381) .

طرح مسئله و چهار چوب نظری آن :

سخت رویی نوعی سبک شخصیتی است که از مجموعه ای از صفات روانی تشکیل شده است افرادی که از این سبک شخصیتی بر خودار دارند در مقایسه با کسانی که در مقابل مشکلات به زانو در می آیند و تسلیم می شوند در سه زمینه متفاوتند . در درجه اول آن ها نسبت به فعالیت هایی که در بر در گیرند احساس تعهد می نمایند . یعنی در گیر ی های زندگی را عمدتاً تجربه های مثبت و مفید قلمداد کرده  و نسبت به آن نوعی احساس تعهد می کرد

دانلود تحقیق بررسی رابطه سخت رویی روان شناختی و باورهای خوددرآمدی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست