سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود تحقیق رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آن در مدارس

عالی

docx 1396 آبان 2 حجم : 2 مگابایت صفحات : 914500 تومان خرید و دانلود

دانلود تحقیق رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آن در مدارس

دانلود تحقیق رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی

آن در مدارس

 

چکیده

فصل اول :مقدمه تحقیق      

بیان مساله   

 ضرورت و اهمیت تحقیق      

 اهداف تحقیق  

فرضیه هاُی تحقیق     

تعرُیف متغیرهای اصلی تحقیق         

فصل دوم: بررسُی مطالعات پیشین 

مقدمه

خود  

خودپنداره   

عزت نفس  

عزت نفس و جنسیت       

اثر بخشی             

نقش مدیر در اثر بخشی مدارس  

معُیارهای ارزیابی اثربخشی مدیران        

ویژگی هاُی مدیران اثر بخش       

فصل سوم :روش اجرای تحقیق        

روش تحقیق            

 جامعه آماری          

حجم نمونه  

 روش نمونه گیری    

ابزار تحقیق           

پرسشنامه اثربخشی

روش تجزیه و تحلیل داده ها -روش های توصیفی

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

نتایج مربوط به اثر بخشی مدیران

نمودار توزیع فراوانی نمرات عزت نفس مدیران

نمودار فراوانی نمرات اثر بخشی مدیرانی که عزت نفس بالا دارند

نمودار توزیع فراونی نمرات عزت نفس مدیران در سه کد(۳،۲،۱)    

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه  

نتایج مربوط به فرضیه اول  

نتایج مربوط به فرضیه دوم  

نتایج مربوط به فرضیه سوم          

نتایج مربوط به فرضیه چهارم        

نتیجه گیری کلی   

محدودیت ها         

پیشنهادها  

منابع فارسی   

ضمائم  

ضمیمه  : تست آُیزنک           

 

چکیده

پژوهش حاضر به منظور رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی دخترانه ناحیه 2 آموزش و پرورش شهرستان مشهد انجام گرفت. فرضیه اساسی در این پژوهش آن است که بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس ارتباط معنی داری وجود دارد.

جامعه اماری در این تحقیق کلیه مدیران مدارس راهنمایی دخترانه (20نفر) و کلیه معلمان (220 نفر) در ناحیه 2 شهر مشهد است.

گروه مورد بررسی کلیه مدیران مدارس راهنمایی دخترانه (20N=) است. بنابراین برای گروه مدیران از روش سرشماری بجای نمونه گیری استفاده شده است و حجم نمونه برای گروه معلمان 55 نفر می باشد. ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش را در یک پرسشنامه محقق ساخته تحت عنوان (اثر بخشی مدیران) که برای تعیین اثر بخشی مدیران توسط معلمان مربوطه تکمیل می گردید و دیگر یک تست (مقیاس عزت نفس آیزنک) برای تعیین عزت نفس مدیران که توسط خود مدیران پاسخ داده می شود تشکیل می دهد.

مقدمه

مدیریت اثربخش احتمالا عامل اصلی در کشورهای توسعه یافته و مورد نیازترین عامل برای کشورهای در حال توسعه است.                                 (پیتردراکر)

هر سازمانی برای تحقق هدف یا هدفهایی بوجود می آید و تمامی کارکردها و وظایفی که برای نقش های مختلف در سازمان پیش بینی می شود به منظور تحقق همین هدفهاست.

عصر کنونی دوره شتابنده غیر قابل پیش بینی است. سازمانها برای مقابله با تهدیدات محیطی و استفاده از فرصت های احتمالی ، ناچارند ظرفیت ها و توانمندیهای دورنی خود را بشناسند. نقاط ضعف را ترمیم و به تقویت نقاط قوت بپردازند. سازمانها نباید در انتظار موج باشند ، بلکه باید خود منبع موج وتحول گردند و در جهت بهبودی خود بکوشند تا بتوانند پاسخ گوی نیازهای جدید تمدن امروزی باشند.

بیان مساله:

انسان ها از نظر خصوصیات روانی ، جسمی ، رغبت ها ، و استعدادها با هم تفاوت هایی دارند. ارزشیابی شخصی از خویش اثرات برجسته ای در جریان فکری، احساسات، تمایلات ، ارزشها و هدفهای وی دارد که کلید فهم رفتار اوست. برای شناخت کیفیت روانی افراد و پی بردن به روحیات او باید به طبیعت و میزان عزت نفس و معیار قضاوت وی درباره خویشتن آگاهی یافت. انسان تمایل به داشتن عزت نفس را امری ضروری وا ساسی می داند. هیچ کس نمی تواند نسبت به داوری خود درباره خویشتن بی تفاوت باشد. انسان آنچنان مشتاق و نیازمند به داشتن نظر مثبت و مناسب درباره خویش است ، به گونه ای که ممکن است حقایق را تحریف یا انکار نماید.

ضرورت و اهمیت تحقیق

اکثر نظریه های روانشناختی کلاسیک و معاصر معتقدند که همه افراد نیاز فزاینده و فراگیری به عزت نفس بالا دارند. عزت نفس یکی از جنبه های مهم کلیت آدمی است که در دنیای فاعلی، معنی دار و از ارزشمندی بسیاری برخوردار است. افراد عزت نفس را با پایدار سازی مفهوم واقعیت حفظ کرده و با درونی ساختن ارزشهایی که توصیف کننده اعتقادات آنها است زندگی می کنند ، هر فرد بطور فزاینده به عزت نفس بالا نیازمند است. زیرا عزت نفس هسته مرکزی ساختارهای روانشناختی اوست که وی را در برابر اضطراب محافظت نموده و آسایش خاطر وی را فراهم می کند.

«بین تهدید روانی و عزت نفس رابطه معکوسی وجود دارد ، بدین معنی که با افزایش عزت نفس شدت و میزان تهدید روانی کاهش می یابد و با کاهش عزت نفس تهدید روانی افزایش می یابد».

نتیجه گیری کلی

بطور کلی می توان چنین نتیجه گرفت بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد، به طوری که بین اثر بخشی مدیرانی که عزت نفس بالا دارند و مدیرانی که عزت نفس پایین دارند تفاوت معنی دار وجود دارد. ولی بین اثر بخشی مدیرانی که عزت نفس بالا دارند با مدیرانی که عزت نفس متوسط دارند تفاوت معنی دار وجود ندارد.

همچنین بین اثر بخشی مدیرانی که عزت نفس متوسط دارند با مدیرانی که عزت نفس پایین دارند تفاوت معنی داری وجود دارد.

منابع فارسی :

1-  افروز ، غلامعلی(1374) مباحثی در روانشناسی و تربیت کودکان و نوجوانان ، نشر انجمن اولیاء و مربیان ، تهران

2-  اسلامی نسب ، علی (1373) ، روانشناسی اعتماد به نفس ، انتشارات مهرداد، تهران

3-  بیابانگرد ، اسماعیل (1372) ، روشهای افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان ، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان ، تهران

4-  شفیع آبادی ، عبدالله ، ناصری ، غلامرضا، نظریه های مشاوره و روان درمانی ، نشر دانشگاهی ، تهران

5-  شیرازی ، علی (1373) نظریات و کاربرد مدیریت آموزشی( مقدمات و اصول) ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، مشهد 1373

6-  شیرازی ، علی(1373) مدیریت آموزشی، انتشارات جهاد دانشگاهی ، مشهد

7-  لاکت، جان (1373) ، مدیریت اثر بخش ، ترجمه امین الله علوی ، مرکز آموزش مدیریت دولتی ، تهران

8-  محسنی ، نیک چهره (1375) ، ادراک خود (ازکودکی تا بزرگسالی ) ، انتشارات بعثت، تهران

9-  میر کمالی ، سید محمد (1372) رهبری و مدیریت، نشر رامین ، تهران

10-معین ، محمد (1371) فرهنگ فارسی (جلد 1و2) ، امیر کبیر ، تهران

نیکنامی ، مصطفی (1375) ، مفاهیم کارایی و اثربخشی مدیران مدارس ، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش ، دوره چهارم ، شماره 15

دانلود تحقیق رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آن در مدارس
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست