سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود تحقیق مقایسه عزت نفس جوانان عادی  بزهکار 18 تا 25 سال

عالی

docx 1396 آبان 2 حجم : 2 مگابایت صفحات : 717500 تومان خرید و دانلود

دانلود تحقیق مقایسه عزت نفس جوانان عادی بزهکار 18 تا 25 سال

دانلود تحقیق مقایسه عزت نفس جوانان عادی  بزهکار

18 تا 25 سال 

 
 
 
 فصل اول : طرح تحقیق
 
 مقدمه
 
 بیان مسأله
 
 هدف پژوهشی
 
 اهمیت و ضرورت پژوهش
 
 فرضیه تحقیق
 
 متغیرهای پژوهش
 
 تعاریف نظری و عملیاتی اصطلاحات
 
 فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
 
 بخش اول بزهکاری
 
 بزهکاری
 
 بزه
 
 بزهکار
 
 مفهوم بزهکاری و انواع آن
 
 پیشگیری و برخورد با بزهکاری ها
 
 هفت رویکرد در تعریف جرم
 
 انواع جرم یا بزه
 
 بخش دوم : عزت نفس
 
 عزت نفس چیست
 
 اندازه گیری عزت نفس
 
 اهمیت عزت نفس
 
 عوامل مؤثر بر عزت نفس
 
 عوامل مؤثر بر کاهش عزت نفس
 
 تدابیر حفظ عزت نفس
 
 بررسی دیدگاه های نظری عزت نفس
 
 تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع
 
 شکل گیری عزت نفس
 
 مطالبی در مورد عزت نفس
 
 فصل سوم : روش تحقیق
 
 جامعه آماری
 
 نمونه آماری
 
 روش نمونه گیری
 
 ابزار پژوهش
 
 مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت
 
 ساختار
 
 روایی
 
 اعتبار
 
 روش آماری
 
 فصل چهارم : یافته های تحقیق و تجربه و تحلیل آنها
 
 مقدمه
 
 تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
 
 فصل پنجم : خلاصه تحقیق و پیشنهادها
 
 مقدمه
 
 خلاصه و نتیجه گیری
 
 محدودیتهای تحقیق
 
 پیشنهادها
 
 منابع
 
 پیوستها 
 
 
 
                                                                                         
 
 
 چکیده :
 
 به منظور بررسی رابطه بین عزت نفس و بزهکاری 80 نفر آزمودنی پسر 18 الی 25 سال (40 عادی –40 بزهکار) با روش نمونه گیری خوشه ای و به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت روی آنها اجرا شد. داده های حاصل از پژوهش با استفاده از آزمونt  استیودنت برای گروه های مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتیجه بدست آمده t= 2/328که در سطح معنی داری 5%  از  t جدول کوچکتر بوده به عبارت دیگر فرد صفر تائید گردید و بین دو گروه عادی و بزهکار تفاوت معنی داری مشاهده نگردید هر چند واریانس عزت نفس در گروه عادی بیشتر از گروه بزهکار بوده ولی از عزت نفس بیشتری برخوردار نبوده.
 
 مفهوم بزهکاری و انواع آن :
 
 1 ) نسبی بودن مفهوم بزهکاری :
 
 امروزه در اکثر ممالک جهان جرم به عملی اطلاق می گردد که قانون برای آن مجازات تعیین نموده باشد. اما علی رغم این نشانه ظاهری مفهوم جرم به نسبت زمان و مکان متفاوت است. با بررسی قوانین کشورها و جوامع تفاوت فراوانی در برداشتها و تعابیر مقررات جزائی ممالک به وضوح دیده می شود. بسیارند که در یک جامعه عمل مجرمانه و در کشور دیگر طبیعی و عادی به شمار می روند. امروزه معیارهای سیاست کیفری چنانچه می دانید متأثر از ایدوئولوژی و دیدگاه مکتبی حکومت ها و آداب و مذهب و سنن و ویژگی های فرهنگی ملت ها می باشد به همین جهت اکثر اختلافات در برداشتها از مفهوم بزهکار تناسب مستقیم یا غیر مستقیم با پارامترهای فوق الذکر دارند.
 
علی رغم اختلافات موجود در مفهوم بزهکاری حقوق اکثر ممالک در برابر آن مواضع مشترکی دارند این مواضع عبارتند از :
 
الف ) غیر قابل بخشش بودن جرم به طور کلی
 
ب ) متناسب نمودن مجازات با هرج و مرج اجتماعی ناشی از جرم
 
ج ) پیش بینی عکس العمل برای ارتکاب عمل مجرمانه (نجفی توانا، 1377).
 
2 ) انواع بزهکاری :
 
بزهکاری را می توان از زوایای مختلف به انواع گوناگونی تقسیم نمود. تقسیم بزهکاری و بزهکاران می تواند بر پایه روان شناسی یا روان پزشکی، جنس، سن، درجه خطرناکی، نوع جرم ارتکابی، تعداد عاملین و ... انجام گیرد.
 
الف ) بزهکاری اتفاقی و حرفه ای :
 
طبقه بندی انسانها براساس رفتار عملی است که از قدیم الایام وجود داشته است و این مسئله افراد بزهکار را نیز مستثنی نمی نماید. اولین تقسیم بندی علمی مجرمین توسط سزار لومبرزو[1] پزشک و جرم شناس مشهور ایتالیایی صورت گرفت و طی آن بزهکاران به بالفطره، مجنون اتفاقی و عاطفی تقسیم شدند. بعد از لومبرزو تقسیمات فراوانی از بزهکاران صورت گرفت. مبنای این تقسیمات حالات فعلی مجرمین، درجه اصلاح پذیری آنان و عواملی که آنان را به سوی ارتکاب جرم رهنمون شده است می باشد. آنچه که در میان تقسیم بندی لومبرزو و متفکرین بعد از وی مشترک است شناخت دو نوع بزهکاری است.
 
یک نوع بزهکاری که در اثر عوامل مختلف جرم زا به طور اتفاقی و زودگذر مبادرت به انجام عمل خلاف قانون می نماید. یک نوع دیگر مربوط است به افرادی که به بدون ترس از قانون و با تجارب حاصل از تکرار بزهکاری را به صورت حرفه ای برگزیده و علی رغم تحمل اخطارهای قانونی و مجازات عمدتاً به ادامه بزهکاری اصرار می ورزن
 
بزهکاری :
 
 به مجموعه جرائمی که در یک زمان و مکان معین به وقوع می پیوندد، بزهکاری گویند. در واقع بزهکاری شناخت عواملی است که جرم ایجاد می کند، یا به عبارت دیگر، مطالعه این پدیده، رابطه بین عمل و شخصیت را بیان می دارد. به همین جهت موقعی که این پدیده مورد بررسی قرار می گیرد، در حقیقت کلیه پدیده های اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، سیاسی، مذهبی، خانوادگی و ... یک جامعه عمیقاً مورد مطالعه قرار می گیرد و بزهکاران از جهات مختلف : سن، جنس، نژاد، تجرد، تأهل، شهر و روستایی بودن، فقیر و ثروتمند بودن و ... تقسیم بندی می شوند. بزهکاری در بسیاری از کشورها به جرائمی، از نظر قانونی اطلاق می شود که بوسیله افراد کمتر از هجده سال انجام گردد. البته این افراد نیازمند حمایت و پشتیبانی دادگاه هستند، بدین معنا که دادگاه اینگونه افراد را با چشم محبت آمیز بنگرد. برخلاف قوانین جنائی که به موضوعات خاص مربوط می شود، بزهکاری جوانان و نوجوانان اغلب ویژگیهای عمومی دارد مانند اصلاح ناپذیر بودن، ترک مدرسه و یا غفلت و سهل انگاری در انجام امور. مشکل است، اگر غیرممکن نباشد، که نظریه جامع و کاملی در رابطه با علل انجام جنایات گوناگون توسط بزرگسالان از قبیل قتل، قمار، سرقت مسلحانه و اختلاس مطرح گردد، مشکلتر خواهد بود که نظریه ای اگر در رابطه با علل بزهکاری جوانان از مدرسه گریزی تا فعالیت عصیانگر که در پاره ای موارد از جنایات بزرگسال پافراتر می نهد، ارائه شود.
 
 ژامبو مرسن می نویسد : «بزهکاری پدیده ای است که بدون توجه به بزهکاری، می توان آن را مورد بررسی قرار داد و تراکم جرم، اهمیت گونه های مختلف جرائم، تغییرات اجتماعی جرائم را از نظر مکان، زمان، نژاد، مذهب و ... دقیقاً تحقیق کرد» 
 
 
عوامل مؤثر بر عزت نفس :
 
 1 ) احساسات :
 
 الف ) کاوش احساسات خود
 
 ب ) کاوش احساسات دیگران
 
 ج ) برون ریزی یا رهاسازی احساسات
 
 د ) تجربه نقش های مقام بالاتر معلم برای تغییر دیگران و ادراکات خود
 
 2 ) نگرشها، ارزشها، ادراکات :
 
 الف ) شناسایی ارزشهای فرهنگی و خرده فرهنگی
 
 ب ) تبیین و ارزشیابی ارزشهای خود و تعارضات ارزشی
 
 3 ) رویه ها و مهارتهای مشکل گشایی :
 
 الف ) آماده پذیرش راه حلهای ممکن
 
 ب ) توانایی شناسایی مسأله
 
 ج ) توانایی ایجاد راه حلهای جانشین
 
 د ) توانایی ارزشیابی راه حلها برای حل مسأله خود و دیگران
 
 و ) تجربه پیامدها و اتخاذ تصمیمات نهایی در پرتو این پیامدها
 
 هـ ) کسب رفتارهای تازه برای بالا بردن سطح عزت نفس در افرادی که دارای کاستی در عزت نفس هستند (بیابانگرد، 1376).
 
 عوامل مؤثر بر کاهش عزت نفس :
 
 الف ) مسائلی ناشی از مراحل رشد
 
 ب ) مسائلی ناشی از گروههای جنسی، نژادی یا اقتصادی، اجتماعی
 
 ج ) موضوع بی ارزشی
 
 د ) موقعیتهای دردسردار
 
 و ) مسائل اجتماعی
 
 هـ ) مسائل جامعه پیرامونی
 
 از جمله نشانه های فردی که می توان برای افراد دارای عزت نفس بالا اشاره کرد عبارتند از :
 
-  مستقل عمل کردن، مسئولیت پذیربودن، با اعتماد کامل عمل کردن و افتخار کردن به پیشرفتها
 
-        مبارزه کردن با مشکلات برای رسیدن به هدفهای مطلوب
 
-        نشان دادن دامنه وسیعی از هیجانها
 
-        تحمل کردن ناکامی های موجود در زندگی و زمان مواجهه با آنها
 
-        پذیرفتن نکات ضعف خود
 
و نشانه های فردی که می توان برای افرادی دارای عزت نفس پایین اشاره کرد عبارتند از :
 
-       آرزوی بودن به جای شخصی دیگر
 
-       همواره احساس ناکامی بی ارزشی نمودن
 
-        اضطراب آشکار و داشتن دیدی منفی نسبت به آینده
 
-        نداشتن استقلال کاری و مردد بودن در تصمیم گیری
 
-        تکیه کردن به افراد دیگر از پایگاههای اجتماعی بالاتر
 
-        اعتماد نکردن به دیگران، به ویژه بیگانگان و تازه آشنایان
 
-        مطرح کردن مسائل ساده به گونه ای پیچیده
دانلود تحقیق مقایسه عزت نفس جوانان عادی بزهکار 18 تا 25 سال
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست