سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود تحقیق بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه رادفرمان

عالی

docx 1396 آبان 2 حجم : 2 مگابایت صفحات : 483500 تومان خرید و دانلود

دانلود تحقیق بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه رادفرمان

بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه رادفرمان دراین تحقیق به بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان می پردازیم رضایت شغلی را نگرش آگاهانه مثبت و کلی فرد نسبت به شغل خویش تعریف نموده و سپس به تعاریف مفاهیم مرتبط با موضوع پرداخته می شود.

دانلود تحقیق بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه رادفرمان

 
 
 
چکیده تحقیق
 
فصل اول
 
مقدمه
 
طرح مساله
 
اهمیت موضوع
 
اهداف تحقیق
 
فرضیات تحقیق
 
تعریف عملیاتی
 
تعریف مفاهیم و اصطلاحات
 
مدل نظری تحقیق
 
فصل دوم ادبیات تحقیق
 
پیشینه تحقیق
 
نظریات
 
جامعه شناسان و رضایت
 
الگوی پارسونز
 
نظریه نیازها
 
نتیجه گیری و جمع بندی نظریات
 
عوامل دیگر موثر بر رضایت شغلی
 
فصل سوم روش تحقیق
 
واحد تحلیل
 
جامعه آماری
 
نمونه گیری
 
حجم نمونه
 
تعریف مفاهیم و سنجش متغیرها
 
نمره گذاری مقیاس رضایت شغلی
 
فصل چهارم
 
آمار توصیفی
 
ضرایب همبستگی کلیه متغیرهای تحقیق
 
تحلیل دو متغیری و رگرسیون چند متغیری
 
فصل پنجم
 
خلاصه تحقیق
 
نتیجه گیری
 
پیشنهادات کاربردی
 
مشکلات تحقیق
 
فهرست منابع
 
 
 
 
 
چکیده تحقیق
 
دراین تحقیق به بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان می پردازیم رضایت شغلی را نگرش آگاهانه مثبت و کلی فرد نسبت به شغل خویش تعریف نموده و سپس به تعاریف مفاهیم مرتبط با موضوع پرداخته می شود.
 
عوامل متعددی را به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق که در ارتباط با متغیر تابع رضایت شغلی دارند را شناسایی و پیرامون هر کدام بحث نظری و نتایج تحقیقات گذشته بیان می شود. به طور کلی متغیرها و عوامل تاثیر گذار بر رضایت شغلی در سه حوزه فردی و انگیزشی , سازمانی و اجتماعی دسته بندی شده و سپس تمامی متغیرهای مورد نظر در قالب یک مدل منسجم , در ارتباط با متغیر تابع قرار گرفته که هر رابطه نشاندهنده یک فرضیه تحقیق می باشد.
 
جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان کارخانه راد فرمان که با شیوه نمونه گیری تصادفی و بر اساس محاسبات انجام شده از آن 110 نفر به عنوان نمونه گرفته شده است. پس ازجمع آوری اطلاعات مورد نیاز , ابزار آماری متناسب با فرضیه های تحقیق که مهم ترین آنها تحلیل رگرسیون , آزمون OnewayوF  می باشند به کار گرفته شده و نهایتا دیاگرام مسیر , جهت تاثیر گذاری متغیرها بر روی متغیر تابع می باشد. نتایج نشان می دهد که میانگین میزان رضایت شغلی بین کارکنان 06/2 میباشد که حاکی از آن است که کارکنان در حد متوسط رضایت دارند.
 
 
 مقدمه
 
ما در جهانی زندگی می کنیم که در آن مرزها بیش از بیش در حال فرو ریختن ودر عصری به سر می بریم که محصولات تکنولوژی ارتباطات لازمه حیات بشری هستند . (آوینی- 1371) و رادیو وتلویزیون از اجزای عالم کنونی  گشته و جایگاه خاصی درآن دارد که اگر این ابزار نبود , عالم علیل و ناقص الخلقه بود . به عبارت دیگر پیدایش , گسترش و کارکردهای روز افزون رادیو و تلویزیون , بشر امروزی را به نسبتی با تلویزیون کشانیده است که اکنون اگر از او اوصاف بشر بپرسند می شود گفت که بشر عصر ما , جاندار تماشاگر تلویزیون است.(داوری-1374) و بالاخره آنکه رادیو از تمام رسانه هایی که هست حساستر است , رادیو و تلویزیون می تواند یک مملکت را اصلاح کند ومی تواند به فساد بکشد.(امام خمینی«ره» 1363)
 
پر واضح است اهمیت هر سازمانی رابطه مثبت و مستقیمی با اهداف آن سازمان دارد یعنی هر قدر اهداف یک سازمان والاتر ومهم تر باشد آن سازمان از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است. و نیز هر چقدر یک سازمان از درجه اهمیت بالایی برخودار باشد نیروی انسانی شاغل در آن سازمان جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص می دهد یعنی رضایت یا عدم رضایت آنان در سازمان نقش بسزایی در رسیدن به اهداف سازمانی ایفا می کند.
 
در بررسی های اولیه «مساله بودن» رضایت کارکنان به چشم می خورد و نشانه هایی از نارضایتی مشهود بود, تحقیق علمی مارا کمک تا بطور دقیق با ابعاد این امر آشنا و بتوانیم با تکیه بر نتایج علمی در جهت تقویت سطح رضایت کارکنان ارائه راهکار نماییم.
دانلود تحقیق بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه رادفرمان
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست