سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود تحقیق بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان

عالی

docx 1396 آبان 2 حجم : 2 مگابایت صفحات : 1137500 تومان خرید و دانلود

دانلود تحقیق بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان روان شناسی ورودی 1380 در دانشکده روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز، و در سال تحصیلی 84-83 می باشد. در این تحقیق شوخ طبعی به عنوان متغیر ملاک و سلامت روانی به عنوان متغیر پیش بین برگزیده شده اند. نمونه تح

دانلود تحقیق بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی

در دانشجویان

 
چکیده الف
 
فصل اول: موضوع تحقیق
 
مقدمه 2
 
 بیان مسئله تحقیق6
 
اهمیت و ضرورت تحقیق 7
 
اهداف تحقیق7
 
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 7
 
فصل دوم: مبانی نظری و یافته های پژوهشی
 
مبانی (رویکردهای) نظری روان شناختی مزاح 11
 
نظریه اهانت11
 
نظریه تخلیه هیجانی و آسودگی 11
 
نظریه ناهماهنگی و تباین12
 
واکنشهای مزاح13
 
مزاح و سیستم ایمنی بدن 15
 
مزاح و عملکرد تحصیلی16
 
نقش درمانی مزاح16
 
تبین روان شناختی از تأثیر مزاح در مقابله با استرس 17
 
مدل تعاملی استرس18
 
مبانی نظری سلامت روانی21
 
نظریه موری 22
 
نظریه آدلر 23
 
نظریه فروم 23
 
نظریه مزلو 23
 
نظریه اسکینر 24
 
نظریه یونگ24
 
افراد سالم از نظر روانی 25
 
نظریه اسلام26
 
اهمیت سلامت روان28
 
عوامل زیستی 28 
 
عوامل عاطفی و روانی 30
 
عوامل اجتماعی30
 
رابطه بین استرس، کنار آمدن و سلامتی 30
 
پیامدهای استرس33
 
اختلال هیجانی 33
 
اختلال شناختی34
 
اختلال فیزیولوژیکی 35
 
کنار آمدن36 
 
روشهای کنار آمدن مستقیم 36
 
کنار آمدن مواجهه ای 37 
 
مسئله گشایی برنامه ریزی شده 38
 
حمایت اجتماعی 38
 
روشهای کنار آمدن دفاعی40
 
مکانیزمهای دفاعی40 
 
کاهش دهندگان شیمیایی استرس 41
 
پسخوراند زیستی42 
 
ورزش 43
 
یافته های پژوهشی در زمینه مزاح (شوخ طبعی) 43
 
ترغیب پرورش توانایی شوخ طبعی47
 
فصل سوم: روش تحقیق
 
جامعه آماری و روش نمونه گیری50 
 
ابزار اندازه گیری (پرسشنامه تجدید نظر شده علائم روانی SCL25-R)50
 
نمره گذاری پرسشنامه SCL25-R 50
 
پایایی پرسشنامه تجدید نظر شده علائم روانی SCL25-R 51
 
مقیاس شوخ طبعی (مزاح) مارتین ولفکورت51
 
نمره گذاری مقیاس سنجش شوخ طبعی51
 
طرح تحقیق و منطق انتخاب آن52
 
روش اجرا تحقیق52 
 
روش تحلیل داده ها 53
 
فصل چهارم: یافته های تحقیق
 
یافته های توصیفی 55 
 
یافته های مربوط به فرضیه تحقیق57
 
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری تحقیق
 
تبیین یافته های تحقیق59
 
محدودیتهای تحقیق 60
 
پیشنهادات60
 
فهرست منابع62
 
ضمائم 68
 
 
 
چکیده:
 
هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان روان شناسی ورودی 1380 در دانشکده روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز، و در سال تحصیلی 84-83 می باشد. در این تحقیق شوخ طبعی به عنوان متغیر ملاک و سلامت روانی به عنوان متغیر پیش بین برگزیده شده اند. نمونه تحقیق 100 نفر دانشجو را شامل می باشد که با روش نمونه گیری در دسترس از جامعه دانشجویان روان شناسی ورودی 80 دانشکده روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز انتخاب گردیده اند. پژوهش حاضر یک تحقیق کاربردی از نوع توصیفی است و روش تحلیل داده ها، همبستگی است که در طی آن ضرایب همبستگی ساده و چند گانه بین متغیرهای پیش بین و ملاک محاسبه شده است. فرضیه های تحقیق همگی دوسویه می باشند. در این تحقیق از پرسشنامه تجدید نظر شده علائم روانی SCL 25-Rو مقیاس شوخ طبعی مارتین ولفکورت استفاده شد. نتایج حاکی از این بود که بین متغیرهای پیش بین و ملاک،‌ همبستگی ساده و چند گانه وجود دارد.
 
 
مزاح یا شوخ طبعی
 
مزاح به عنوان یکی از ویژگیهای شخ+صیتی انسان، کیفیتی منحصر به نوع آدمی است. اگر چه ارائه تعریف دقیقی از مزاح دشوار است، اما حتی در تمدنهای باستان نیز در این باره نظرات و مطالب گسترده ای مطرح شده است. مثلاً در کتاب عهد عتیق، پندی به این مضمون وجود دارد که «دلی شاد به خوبی یک طبیب کار می کند» افلاطون، ارسطو و اندیشمندان و فلاسفه سایر اعصار و قرون نیز درباره مزاح به اظهار نظر پرداختند. در متون احادیث اسلامی نیز روایاتی از پیامبر و ائمه وجود دارد که حاکی از تأثیرات مثبت مزاح در زندگی مؤمنان است. در روایاتی از پیامبر اکرم (ص) ایشان فرموده اند «هیچ مؤمنی نیست جز این که او را شوخی و مزاح است».
 
متون اخیر روان شناسی بر نقش مزاح در سازگاری و مقابله [2] با استرس از یک سو و اثرات آن در افزایش بهبود کیفیت زندگی از سوی دیگر تأکید کرده اند (نجاریان، براتی و ابراهیمی قوام، 1373). در اصطلاح Humor(به معنی مزاح) از کلمه لاتین Humereبه معنای «جاری ساختن» و «مرطوب بودن» مشتق شده است. از دیدگاه فلاسفه و اندیشمندان باستان، مزاح متأثر از اخلاط چهارگانه بدن است که سبب علامت جسمی و روانی اند. آنان معتقد بودند خون قرمز، جاری، گرم و مرطوب است و چنانچه بر سایر اخلاط غالب شود، فرد سالم، امیدوار، با نشاط و سر حال می گردد.
 
بیان مسئله تحقیق
 
در این تحقیق روابط میان متغیرهای شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان روان شناسی ورودی 1380 در دانشکده روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر گامی در جهت پی بردن به رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی است
 
 اهمیت و ضرورت تحقیق
 
با توجه به توسعه زندگی ماشینی و بالا رفتن فشار روانی بر افراد لازم است که بررسی شود از چه طریقی می توان فشار روانی را کاهش داد بنابراین اهمیت تحقیق حاضر در این است که اگر مشخص شود که بین شوخ طبعی و سلامت روانی رابطه معنی داری وجود دارد می توان در مورد آموزش شیوه های شوخ طبعی، به عنوان یکی از روشهای مقابله با استرس، اقدام کرد تا بدین طریق از شدت فشار روانی بر افراد کاسته شود و افراد به هنگام مواجهه با استرس نیز بتوانند از عهده آن برآیند.
دانلود تحقیق بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست