سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
بررسي نقش رسانه ها در تعليم و تربيت

عالی

docx 1395 خرداد 19 حجم : 2 مگابایت صفحات : 1445000 تومان خرید و دانلود

بررسي نقش رسانه ها در تعليم و تربيت

انسان در زندگي اجتماعي و در برخورد با غير خود نيازشديدي به ارتباط دارد و تنها از اين طريق است که نياز هاي فردي و اجتماعي خود را برآورده مي کند انسان از همان آغاز براي برقراري ارتباط و رساندن پيام خود به ديگران شيوه هاي گوناگوني را به کاربرده استاز اشارات ،کلمات و اشاره هاي رمزي

بررسی نقش رسانه ها در تعليم و تربيت


تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش
گرايش: ( تعليم و تربيت اسلامي)

فهرست مطالب
فصل اول : کليات
چکيده --- 2
مقدمه --- 3
1-1 بیان مسئله --- 4
1-2 اهمیت پژوهش --- 5
1-3 اهداف پژوهش --- 6
1-4 سوالات پژوهش --- 8
1-5 تعریف مفاهیم --- 8
1-6 تعریف رسانه هاو انواع رسانه ها --- 9
1-7 مقایسه رسانه های ارتباط جمعی بایکدیگر در ارتباط با مخاطبان --- 10
1-8 تعاریف مختلف ازرسانه های آموزشی توسط دانشمندان --- 10
1-9 رسانه های ارتباط جمعی وجامعه --- 11
1-10 رسانه های ارتباط جمعی و قشر بندی اجتماعی و توسعه فرهنگی --- 12
1-11 توزیع رسانه های ارتباط جمعی در جهان --- 14
1-12 رسانه های ارتباط جمعی --- 15
1-13 انواع رسانه های ارتباط جمعی به روش دیگر --- 15
1-14 ارتباط جمعی یا عمومی --- 15
فصل دوم:
2-1 تاریخچه رسانه ها --- 18
2-2 پیدایش سینما،رادیو و تلویزیون --- 20
2-3 تاریخچه پیدایش روزنامه ها --- 27
2-4 سینما ،پیدایی و نظور آن --- 34
2-5 تئاتر و مخاطبان --- 37
2-6 تئاتر در شرق --- 38
2-7 تئاتر در قبل از اسلام --- 39
2-8 تئاتر پس از اسلام --- 40
2-9 پژوهش در ارتباطات --- 45
2-10 صدا و سیما و تعلیم و تربیت --- 57
2-11 نقش رسانه های ملی در کشور های همسایه ایران --- 59
2-12 نقش رسانه های غرب در تعلیم و تربیت --- 61
2-13 نقش رسانه های ملی در جهان --- 64
2-14 خلاصه ای از رسانه های آموزشی در ایران و جهان --- 65
2-15 تئوریهای وسایل ارتباط جمعی یا رسانه ها --- 66
2-16 مکتب مارکسیسم کلاسیک --- 67
2-17 نظریه ی اقتصاد سیاسی رسانه ها --- 67
2-18 مطالعات فرهنگی توده --- 68
2-19 مکتب فرانکفورت --- 69
2-20 نظریه های مربوط به مخاطبان رسانه ها:نظریه ی استحکام --- 69
2-21 نظریه ی دو مرحله ای رسانه ها --- 70
2-22 نظریه ی تزریقی رسانه ها --- 70
2-23 نظریه ی برجسته سازی رسانه ها --- 70
2-24 نظریه ی نیاز جویی رسانه ها --- 70
2-25 نظریه ی وابستگی مخاطبان --- 71
2-26 نظریه ی موزاییکی رسانه ها --- 71
2-27 نظریه ی سیستمی --- 71
2-28 دیدگاههای پیشگامان رسانه ها --- 74
2-29 دیدگاه دیویدرایز من --- 75
2-30 دیدگاه مارشال مک لوهان --- 76
2-31 وظایف رسانه ها --- 76
2-32 نقش تفریحی رسانه ها --- 77
2-33 نقش های خبری رسانه ها --- 77
2-34 نقش های همگن سازی رسانه ها --- 78
2-35 نقش آگاه سازی رسانه ها --- 78
2-36 نقش تعلق اجتماعی رسانه ها --- 78
2-37 دیدگاه های افراطی رسانه ها --- 79
فصل سوم : روش تحقيق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 تلویزیون --- 84
4-2 یونسکو و رادیو و تلویزیون --- 85
4-3 نقش رادیو و تلویزیون در آموزش --- 86
4-4 تاثیر تلویزیون بر خانواده --- 87
4-5 استفاده از تلویزیون در آموزش و پرورش --- 88
4-6 نقش آموزشی تلویزیون --- 89
4-7 تحقیق یک ایرانی درباره رادیو و تلویزیون و نقش تربیتی آن ها --- 91
4-8 اینترنت(ویژگی ها ، کارکردها،مزایا) --- 92
4-9 معایب اینترنت --- 94
4-10 موقعیت ایران و ملل در حال توسعه در شبکه اینترنت --- 94
4-11 نقش اینترنت در تعلیم و تربیت --- 95
4-12 نقش اینترنت در دنیای نوجوانان --- 98
4-13 نقش تلفن همراه در تعلیم و تربیت --- 101
4-14 تلفن همراه در مدارس ایران --- 101
4-15 فرهنگ سازی استفاده از تلفن همراه توسط آموزش و پرورش --- 103
4-16 یادگیری از طریق تلفن همراه --- 106
4-17 رویکرد های یادگیری مبتنی بر تلفن همراه --- 107
4-18 منظور از یادگیری تلفن همراه چیست؟ --- 108
4-19 از تلفن همراه چه چیزی میتوانیم یاد بگیریم؟ --- 108
4-20 برخی مزیت ها و محدودیت ها ی یادگیری تلفن همراه --- 109
4-21 نتیجه گیری دربا ره تلفن همراه --- 109
4-22 ماهواره چیست؟ --- 111
4-23 نحوه کار ماهواره ارتباطی --- 111
4-24 تاریخچه ، مزایا و معایب ماهواره --- 114
4-25 موقعیت ایران و ملل در حال توسعه در استفاده از ماهواره --- 115
4-26 آموزش از طریق ماهواره و تجربه های جهانی --- 118
4-27 توانایی کاربردآموزش از طریق ماهواره در کشور چین --- 119
4-28 سینما و تئاتر و نقش تربیتی آن ها --- 119
4-29 سینما و تلویزیون --- 120
4-30 سینما و تلویزیون دو پدیده متمایز --- 121
4-31 سینما و تلویزیون در برابر یکدیگر(رقابت درونی) --- 121
4-32 نقش تربیتی سینما --- 122
4-33 مذهب و سینما --- 124
فصل پنجم
5-1نتیجه گیری --- 126
5-2 پيشنهادات --- 129
5-3محدودیت های پژوهش --- 129
5-4 خلاصه --- 129
5-5منابع و ماخذ --- 138
چکیده به زبان لاتین --- 141

چکيده:
رسانه هاي مکتوب مانند کتب و مجلات و روزنامه ها بعد از اختراع صنعت چاپ و خط پا به عرصه وجود نهادند و با گذشت زمان وسعت آنها رو به افزايش نهاده است اين رسانه ها ابتدا در جهان اسلام با کيفيت هر چه بيشتر و بهتر ظهور کرد ولي متاسفانه باگذشت زمان از کيفيت آنها کاسته شده است ولي همين رسانه ها در جهان غرب و اروپا از غناي علمي برخوردار است که نشأت گرفته از کتب معتبر در اسلام است
با پيشرفت علم و تکنولوژي ، رسانه ها نيز گسترش يافته و از کيفيت زيادي برخوردار شده است بعد از رسانه ها ي مکتوب ، در طول يکي دو قرن گذشته رسانه هاي جديدي همچون تلفن و ضبط صوت و گرامافون و برخي رسانه هاي آموزشي ديگر همچون اسلايد پا به عرصه ي وجود نهاده است.
بعد از رسانه هاي فوق رسانه هايي همچون تلويزيون و راديو و سينما ابتدا در جهان غرب و اروپا به وجود آمد که امروزدر طول نزديک به يک قرن در سراسر دنيا ، اين رسانه ها بعنوان مهمترين رسانه و مهمترين رسانه در تعليم و تربيت مطرح بوده و هستند
علم و صنعت همچنان در حال پيشرفت است که همراه آن دستاورد هاي مهمي در ظهور برخي ديگر از رسانه بوجود آورده است که مي توان به ظهور اينترنت و ماهواره و کامپيوتر و نقش و کاربرد بسيار مهم آن دردنياي امروز اشاره نمود

مقدمه:
انسان در زندگي اجتماعي و در برخورد با غير خود نيازشديدي به ارتباط دارد و تنها از اين طريق است که نياز هاي فردي و اجتماعي خود را برآورده مي کند انسان از همان آغاز براي برقراري ارتباط و رساندن پيام خود به ديگران شيوه هاي گوناگوني را به کاربرده استاز اشارات ،کلمات و اشاره هاي رمزي اوليه گرفته تا استفاده از پيشرفته ترين و در عين حال پيچيده ترين وسايل ارتباطي مدرن امروزي از قبيل رسانه ها و وسايل ارتباطي که درطول تاريخ داراي سرعت بسيارکندو ناچيز بوده اند و در عصر حاضر تحول چشمگيري يافته اند
پيام هايي که توسط رسانه ها رد وبدل مي شود درابعاد مختلف سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي،نظامي و فرهنگي و است مخاطبان اين پيام ها افراد و گروههايي در سطوح مختلف فرهنگي،اقتصادي ،و اجتماعي اند که در ابعاد مختلف زندگي اجتماعي در سراسر جهان پراکنده اند
چنانچه گفته شد تمام سعي و تلاش رسانه هاي جمعي ،رسيدن به اهداف و مقاصدي است که در عين حال هر کدام به نحوي داراي رنگ و صبغه تربيتي هستند ،زيرا اين رسانه ها در اموري نظير رشد شخصيت افراد درابعاد مختلف ،ايجاد ارتباط بين افراد جامعه ،کمک به افراد جامعه ،کمک به افراد در فرآيند سازگاري با جهان متغير پيرامون ودخالت دارندچرا که به نظر مي رسد نظام تعليم و تربيت بيش از هرزمان ديگري نياز به تغييرات اساسي و بنيادين دارد لذا با توجه به تغيير نوع نگرش مخاطبين امرتعليم و تربيت ،خواسته ها و انگيزه هاي ايشان براي دستيابي به اهداف و آمال ،اين تغييرات ناگريز با گذشت زمان خود نمايي خواهد کرد
از طرف ديگر با وجود انديشه ها و جمجمه هاي فرهنگي مختلف که از سوي رسانه هاي غالب جهان بي محابا به حيطه ي آموزش و تربيت هجوم مي آوردبه نظر مي رسد ، بايد ازهمين رسانه ها درجهت تحکيم بنيانهاي تعليم و تربيت استفاده کرد تا مهارت هاي پذيرش حقايق و اتخاذتصميمات اجتماعي و خانوادگي معقول و بهنگام را درتفکر و فضاي حقيقي جامعه نهادينه ساخت تا با ار تقاءسطح فکري و فرهنگي خانواده ها ،معضلات و مشکلات ناشي از تأثيرات سوءرسانه ها به حداقل رسيدهو رفتارها وهنجارهاي مثبت بالقوه به فعاليت نزديک شود وبي شک اين امر تنها پوشش کافي اطلاعات و دوري از يک جانبه نگري و تعمبق روش هاي نوين سالم و کاربردي ،استفاده از رسانه ها در امر تعليم و تريبت ميسر خواهد بود
لذا در اين پژوهش سعي شده است با استفاده از منابع موجود در راستاي تنوير و تشريح معاني و معايب رسانه هاي مختلف ( ديداري – شنيداري – مکتوب ،گفتاري ، روايي و ) بر روند آموزش و تربيت کودکان و نوجوانان گامهايي برداشته شود چرا که گستردگي رسانه ها در دنياي کنوني وتأثير مستقيم آن بر روند رفتارهاي اجتماعي دانش آموزان و فرزندانمان ، مطالعه و پژوهش بسياري را مي طلبد

بيان مسأله:
در سالهاي گذشته رسانه ها بسيار محدود بود ولي با گذشت زمان و پيشرفت علم و تکنولوژي، رسانه ها نيز گسترش يافته و قلمرو وسيعي را تشکيل مي دهند ابتدا رسانه هاي مکتوب در حد ابتدايي شکل گرفت و سپس رسانه هاي ديگر ظهور کردزماني بود که کتاب به عنوان مهمترين وسيله ي ارتباطي در ميان ملل مختلف دنيا مطرح بوده است؛ اديان آسماني و پيامبران ، اين سفيران الهي ، پيام خود را با کتاب و تعليم آن به مردم آغاز کردند و رسالت برخي از اين پيام آوران با کتاب و وحي شروع شده است کتابهايي همچون زبور داود(ع) و انجيل عيسي(ع) و تورات موسي(ع) و قرآن پيامبر اسلام(ص)نمونه هايي از کتب و بعنوان مهمترين وسيله ارتباطي در آن زمان مطرح بوده است که نقش بسيار مهمي در تربيت پيروان هر مکتب به دنبال داشته است و با پيشرفت علم دامنه رسانه ها وسيعتر شده و وسايلي همچون روزنامه و مجلات نيز به آن اضافه شد که در آگاهي و تربيت مثمر ثمر بوده اند در طول دو قرن گذشته بشر با رسانه هاي نسبتاً پيشرفته همچون راديوو تلفن پا به عرصه وجود نهاده است و بعد از آنها بتدريج رسانه هاي پيشرفته اي همچون تلويزيون و سينما بوجود آمد که نقش بسيار مهمي در تربيت و تعليم مردم بر عهده گرفتند اين وسايل ابتدا در کشور هاي غرب و اروپايي ظهور کرد که به تعليم مردم پرداخت ولي امروزه اين رسانه هاي مهم در عرصه تربيت و آموزش علمي خانواده ها و مردم نقش بسيار مهمي ايفا کرده و مي کند و دامنه رسانه ها به همين تعداد محدود نشد و در طول نيم قرن رسانه هايي همچون کامپيوتر- اينترنت و اخيراً ماهواره نيز که بسيار پيشرفته است ، به آن اضافه شد
در اين پژوهش بر آنيم تا نقش مثبت و منفي هر رسانه و عوامل مخرب هرکدام را ذکر نموده ومهمترين رسانه را در تربيت مردم گوشزده نموده، مواظب باشيم که گرفتار عوامل مخرب آن نشويمو غرورما رابر آن وادار نکند که با شعار مفيد بودن علم ، گول علم بشر را نخوريم زيرا هر چيزي که توليد مي شود ممکن است مطلقاً مثبت و سازنده نباشد هر چند که عوامل مثبت داشته باشد ! بايد از عوامل منفي آن نيز با خبر شد و از آن به نحوه مطلوب و درست استفاده کرد تا از انحراف و هلاکت خودداري شود

اهميت پژوهش:
با توجه به ارزش تعليم و تربيت در نظام هستي و تأثير آن بر حوزه هاي مختلف فرهنگي و اجتماعي خانواده ها و جامعه ، به نظر مي رسد وجود و تعميم رسانه ها در راستاي ايجاد تحول درنظام تعليم و تربيت ، امري انکار ناپذير و چه بسا ضروري است چرا که عدم شناخت رسانه ها در کارگيري آنها در مقاطع زماني مختلف از سوي کودکان و نوجوانان بدون حضور و نظارت مربيان و خانواده ها ،بي شک اثرات نامطلوبي را نيز به همراه خواهد داشت که در صورت ساده انگاري و بي توجهي ممکن است در دراز مدت با يک فاجعه ي تربيتي و آموزشي روبرو شويم ،اما آنچه که مهم است با توجه به اطلاع رساني هاي موجود و شناخت نسبي مسؤولان امر آموزش و تربيت ،حوزه ي فعاليت رسانه ها قابل پيش بيني و ارزيابي است هرچند اين حوزه ها با گسترش ابزارهاي ارتباطي نرم افزاري و ماهواره اي ،کمي مشکل به نظر مي رسد ؛اما آنچه که اهميت دارد توجه مربيان و معلمان و به خصوص خانواده ها به تأثير نامطلوب اين رسانه ها در کنار خاصيت آموزش دهي و تعليم فراگير و گسترده ي علوم مختلف مي باشد برخي بر آنيم تا ضمن معرفي وسايل ارتباطي در حيطه رسانه ها و بررسي اثرات مثبت و مخرب آنها ،به پاسخ هاي منطقي و معقول در خصوص استفاده و يا عدم بکارگيري رسانه ها دست يابيم چرا که ارتباط انگاره اي براي سنجش افرادو وسيله اي براي تغيير در سطح رفتار است که شامل تبادل اطلاعات وچگونگي معني بخشيدن به اين اطلاعات است که تفاوت در زمينه هاي ارتباطي به خصوص با حضوررسانه هاي مختلف با توجه به آگاهي طرفين در جهت ايجاد رابطه ي بهتر و يا کاهش کيفيت آن ، کمک مي کند
مسؤوليت مهم و خطير هزاران معلم ايراني که درمدارس به تربيتنونهالان و نوجوانان مشغول هستند، مثل ساير معلمان دنيا ، در اين است که بتوانند به نوآموزان آگاهي –اطلاعات و مفاهيم ،مهارت ها،و از همه مهمتر ارزشهائي را انتقال دهند که کودک بوسيله آنها بتواند در فرداي زندگي عضو مفيد و مؤثري براي خود و جامعه اي باشد ، خود را دريابد و در راستاي استعداد هاي بالقوه خويش گام بردارد و آنها را بصورت بالفعل در آورد
همانطوريکه طلايي تا در دل زمين است و بصورت خام است، داراي قيمتي است حال هر قدر روي اين ماده اوليه کارشود ، بر قيمتش افزوده مي شود دانش آموز هم به طريق اولي همين طور است هرچه بيشتر با او کارشودو به تعلييم و تربيت او پرداخته شود، ارزش انساني او بالاتر خواهد رفت به عبارتي ديگر مي خواهيم ببينيم يک معلم از چه طريق مي تواند متن و موضوع درس خود را به شاگردان به نحو بهتر و مؤثرتري انتقال بدهد ودر اين انتقال مواد و وسايل سمعي و بصري و بخصوص تکنولوژي آموزشي چه نقشي را در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بازي مي کند ؟و به چه صورت به معلم کمک خواهد کرد؟
از آنجا که معلم مي تواند با آشنايي فنون و روش هاي تدريس از طريق کاربرد رسانه ها و مواد آموزشي سبب انتقال بهتر يادگيري به دانش آموزان گردد، لذا اين تحقيق با صرف جمع آوري چنين اطلاعاتي انجام شده است در نتيجه اطلاعات اين مجموعه در درجه اول براي معلماني که تدريس علوم مختلف را بر عهده دارند مفيد خواهد بود

اهداف کلي پژوهش
اهداف کلي
1- معرفي انواع رسانه ها و نقش مهم رسانه ها در تعليم و تربيت آحاد مردم جامعه
2- آشنايي با انواع رسانه هاي آموزشي و نقش آنها در تعليم و تربيت مقاطع سه گانه
3- شناخت رسانه هاي آموزشي بعنوان وسيله مؤثر در پيشرفت تحصيلي آينده سازان جامعه
4- مقايسه رسانه ها و سهم هر کدام در تعليم و تربيت مردم جامعه
5- آگاه شدن از چگونگي استفاده مطلوب و ايجاد فرهنگ سازي در نحوه ي کاربرد رسانه هاي آموزشي و ملي

اهداف جزئي
1- آشنا شدن با موثر ترين رسانه ملي وتأثير مهم آن در آموزش و پرورش
2- پي بردن به اثرات مخرب ناشي از برخي رسانه ها از جمله ماهواره و اينترنت و سينما
3- آشنايي با اثرات مثبت صدا و سيما در تربيت احاد مردم بعنوان يک رسانه ي عمومي و فراگير
4- توجه به اهميت سينما در تربيت جوانان
5- توجه به اهميت کامپيوتر در تربيت خانواده

بررسي نقش رسانه ها در تعليم و تربيت
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست