سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود گزارش کارآموزی ارزیابی وضعیت استقرار مدارس با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

عالی

docx 1396 آبان 4 حجم : 15 مگابایت صفحات : 16010000 تومان خرید و دانلود

دانلود گزارش کارآموزی ارزیابی وضعیت استقرار مدارس با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

امروزه همه علما اعم از اقتصاد دانان ،برنامه ریزان و حتی سیاست مداران در این امر توافق دارند که آنچه در نهایت خصوصیت وروند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را تعیین می کند ، منابع انسانی آن کشور است و نه سرمایه و یا منابع مادی آن و در این راستا کشورهای جهان سوم رمز اصلی توسعه ملی

دانلود گزارش کارآموزی ارزیابی وضعیت استقرار مدارس با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

 
 
 
فصل اول:کلیا ت تحقیق   
 
1-1بیان مسأله                                                                             
 
1-2اهمیت و ضرورت تحقیق                                                           
 
1-3اهداف تحقیق                                                                           
 
1-4سوالات تحقیق                                                                         
 
1-5فرضیات تحقیق                                                                        
 
1-6پیشینه  تحقیق                                                                           
 
1-7مراحل و روش انجام تحقیق                                                       
 
1-8محدوده مکانی تحقیق                       
 
1-9مشکلات وتنگناهای  نحقیق                                                                            
 
تحقیق                                                        
 
فصل دوم:اصول و مبانی نظری تحقیق        
 
مقدمه    
 
تعاریف مفاهیم
 
2-1ارزیابی                                                                                   
 
2-2تعریف آموزش در مدارس                                                           
 
2-3واحد آموزشی                                                                           
 
2-4دوره متوسطه عمومی                                                                  
 
2-5تراکم دانش آموزان                                                                     
 
2-6 سرانه                                                                                     
 
2-7 وضعیت                                                                                  
 
2-8 مفهوم شهر                                                                              
 
2-9 سازگاری                                                                                
 
2-9-1 اجتناب از آلودگیها                                                                
 
2-9-1-1 آلودگی هوا                                                                 
 
2-9-1-2 آلودگی صوتی                                                               
 
 2-9-1-3 آلودگی بصری                                                                 
 
2-9-1-4 سایر آلودگیهای محیطی                                                         
 
2-9-2 کابریهای سازگار با کاربری آموزشی
 
2-9-2-1 کاربری مسکونی                                                            
 
2-9-2-2 پارکها و فضای سبز شهری                                              
 
2-9-2-3 کاربری فرهنگی                                                           
 
2-9-2-4 کاربری ورزشی                                                            
 
2-9-2-5 کاربری مذهبی                                                             
 
 2-9-3 کاربریهای مشروط یا نیمه سازگار با کاربری آموزشی
 
2-9-3-1 کاربری بهداشتی ودرمانی                                               
 
2-9-3-2 کاربری آتش نشانی                                                       
 
2-9-3-3 کاربری مهد کودک و پاکینگهای عمومی                             
2-9-3-4 کاربری ارتباطی                                                          
 
     2-9-4 کاربریهای ناسازگار با کاربری آموزشی                                         
 
     2-10-1 تقسیمات کالبدی اصلی کلانشهر تهران                                           
 
    2-10-2 توزیع عملکردهای مختلف در سطح ناحیه در طرح جامع                    
 
         2-10-2-1 کاربری تجاری                                                                
 
         2-10-2-2 کاربری آموزشی                                                             
 
        2-10-2-3 کاربری فرهنگی                                                               
 
        2-10-2-4 کاربری خدمات پذیرایی و جهانگردی                                     
 
       2-10-2-5 کاربری خدمات درمانی                                                       
 
        2-10-2-6 کاربری ورزشی                                                               
 
       2-10-2-7 کاربری اداری                                                                  
 
       2-10-2-8 کاربری فضای سبز                                                           
 
        2-10-2-9 کاربری صنعتی و کارگاههای صنعتی تولیدی                         
 
      2-10-2-10 کاربری خدماتی                                                               
 
     2-10-2-11  کاربری تأسیسات و تجهیزات شهری                                    
 
      2-10-2-12 کاربری حمل و نقل انبارها                                                
 
           2-10-2-13  کاربری خدمات اجتماعی                                                     
 
           2-10-2-14 کاربری تفریحی                                                                   
 
2-11 -1 مطلوبیت                                                                                            
 
2-11-1-1 شرایط محیطی و اقلیمی                                                                        
 
2-11-1-2 شعاع دسترسی ها                                                                                
 
2-11-1-3 شبکه دسترسی ها                                                                                
 
2-11-1-4 دسترسی پیاده                                                                                     
 
2-11-1-5 دسترسی سواره                                                                                  
 
2-11-5-1 مقطع ابتدایی                                                                             
 
2-11-5-2مقطع راهنمایی                                                                         
 
2-11-5-3 مقطع دبیرستان                                                                        
 
2-11-2 تجهیزات و تأسیسات شهری                                                                    
 
2-12 ظرفیت                                                                                                
 
2-13 وابستگی                                                                                               
 
مبانی نظری نظریه ها و طرحهای توسعه شهر
 
2-14 نظریه سیستمی                                                                                         
 
2-15 طرح کلرنس اشتاین                                                                                  
 
2-16 طرح رادبرن                                                                                          
 
2-17 مدلهای رایج مکان یابی کاربریها                                                                  
 
2-17-1 مدل تاکسونومی عددی                                                                           
 
2-17-2 مدل شاخصهای وزنی                                                                          
 
2-17-3 مدل جاذبه                                                                                          
 
2-17-4 مدل دسترسی                                                                                       
 
2-18-1 تاریخچه مکانیابی                                                                              
 
2-18-2  سطوح مختلف مکان یابی                                                                    
 
2-18-3 طبقه بندی تصمیمات مکانی                                                                   
 
2-18-4 نگرشهای موجود در نظریه های مکان یابی                                                  
 
2-18-5 نقدی بر نظریات مکان یابی                                                          
 
2-18-6 بررسی معیارهای مکان یابی مدارس از دیدگاه مدیریت و برنامه ریزی
 
 شهری                                                                                               
 
2-18-7 ضوابط و معیارهای فضاهای آموزشی در کشورهای پرو و لهستان            
 
2-19-1 فرایند تحلیل در سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS                                 
 
2-19-2 تعاریف سیستم اطلاعات جغرافیایی                                                 
 
2-19-3 قابلیتهای GIS                                                                           
 
2-19-4 مؤلفه های GIS                                                                         
 
2-19-5 دلایل استفاده از GIS                                                                  
 
2-19-6 کاربردها و توانایی های سیستم اطلاعات جغرافیایی                              
 
2-19-7 کاربردهای عمومی سیستم اطلاعات جغرافیایی                                   
 
2-19-8 کاربرد   GIS  در جغرافیا و تحلیل مکانی(فضایی)                              
 
فصل سوم:بررسی موقعیت جغرافیایی ،طبیعی و انسانی
 
3-1موقعیت و ویژگی جغرافیایی شهر تهران                                          
 
3-2 زمین شناسی شهر تهران                                                             
 
3-3 شیب اراضی تهران                                                                   
 
3-4 اقلیم شهر تهران                                                                        
 
3-5 آب و هوای تهران                                                                    
 
3-5-1 باد                                                                                    
 
3-5-2 بارندگی                                                                            
 
3-5-3 دما                                                                                 
 
3-6 تقسیمات سیاسی و اداری شهر تهران                                          
 
3-7 ویژگیهای جمعیتی شهر تهران                                                    
 
3-7-1 ساختار جنسی جمعیت شهر تهران                                            
 
3-7-2 ساختار سنی جمعیت شهر تهران                                              
 
3-7-3 سواد و آموزش شهر تهران                                                    
 
3-8 تاریخچه شهر تهران                                                                
 
3-9 وسعت و موقعیت ناحیه 6 منطقه 12 شهر تهران                                          
 
3-10 ظرفیت پذیری جمعیت ساکن ناحیه 6منطقه12 شهر تهران                           
 
3-10-1 ترکیب سنی و جنسی ناحیه 6 منطقه 12                                               
 
3-10-2 بررسی وضعیت سواد ناحیه 6 منطقه 12                                             
 
3-11 سابقه تاریخی ناحیه 6 منطقه 12                                                          
 
3-11-1 اماکن تاریخی ناحیه6 منطقه12                                                        
 
3-12 وضعیت اقتصادی شهر تهران                                                           
 
3-12-1 سنجش توسعه یافتگی کامل                                                           
 
3-13 وضع موجود شهر تهران                                                                  
 
3-14 وضع موجود ناحیه 6 منطقه12 شهر تهران                                           
 
3-14-1 مکانهای مذهبی ناحیه 6منطقه12                                                   
 
3-14-2 مکانهای ورزشی و تفریحی ناحیه6 منطقه12                                     
 
3-14-3 مراکز درمانی و بیمارستانهای ناحیه6 منطقه12                                  
 
3-14-4 مراکز خدماتی-رفاهی و حمایتی –باز پروری ناحیه6 منطقه12               
 
3-14-5مراکز سیاسی-اداری ناحیه6 منطقه12                                                 
 
3-14-6 مراکز سوخت رسانی(پمپ بنزین) آتش نشانی و مراکز نظامی انتظامی ناحیه
 
6 منطقه12                                                                                             
 
3-14-7 مراکز صنعتی و تجاری ناحیه6 منطقه12                                           
 
3-14-7مراکز آموزشی ناحیه 6 منطقه12                                                        
 
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل وضع موجود وپراکنش جغرافیایی مدارس متوسطه ناحیه 6منطقه12
 
4-1 وضع موجود مدارس در منطقه12 شهر تهران                                           
 
    4-2 معیار ظرفیت                                                                              
 
       4-2-1 سرانه زیر بنا                                                                       
 
       4-2-2 سرانه فضای باز                                                                   
 
       4-2-3 فضاهای مسقف                                                                    
 
   4-2-3-1 فضاهای تدریس                                                                   
 
   4-2-3-2 فضاهای پرورشی                                                                   
 
   4-2-3-3 فضاهای اداری                                                                      
 
   4-2-3-4 سایر فضاهای مسقف                                                              
 
4-2-4 تعداد نوبت یا شیفتهای استفاده از مکانهای آموزشی                                         
 
4-2-5 نوع مالکیت مدارس                                                                               
 
4-2-6 نوع سازه مدارس                                                                                   
 
4-2-7عمر ساختمان مدارس                                                                              
 
  4-3 معیار سازگاری                                                                                     
 
      4-3-1 همجواری با مکانهای ناسازگار                                                           
 
     4-3-1-1 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه6 منطقه12 وفعالیت صنایع                 
 
     4-3-1-2 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه6 منطقه12و اماکن تجاری                    
 
    4-3-1-3 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه6 منطقه12وجایگاههای سوخت رسانی
 
(پمپ بنزین)                                                                                                     
 
4-3-2 همجواری با مکانهای نیمه سازگار یا مشروط                                                  
 
   4-3-2-1 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه6 منطقه12نسبت به مراکز بهداشتی ودرمانی      
 
 4-3-2-2 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه6 منطقه12نسبت به مراکز آتش نشانی                
 
 4-3-2-3 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه6 منطقه12نسبت به مراکز نظامی-انتظامی           
 
4-3-3 همجواری با مکانهای سازگار                                                                             
 
4-3-3-1 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه6 منطقه12نسبت به کابریهای مسکونی                 
 
4-3-3-2 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه6 منطقه12نسبت به کابریهای فضای سبز                
 
4-3-3-3 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه6 منطقه12نسبت به کابریهای فرهنگی                   
 
4-3-3-4 موقعیت مدارس متوسطه دولتی ناحیه6 منطقه12نسبت به کابریهای مذهبی                      
 
فصل پنجم :آزمون فرضیات، نتایج و ارائه پیشنهادات
 
5-1 آزمون فرضیه اول                                                                                                 
 
5-2 آزمون فرضیه دوم                                                                                          
 
5-3 آزمون فرضیه سوم                                                                                          
 
5-4آزمون فرضیه چهارم                                                                                       
 
 
 
فهرست جداول
 
2-1 تقسیمات کالبدی اصلی تهران                                                                                    
 
2-2 تعاریف سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS                                                                   
 
2-3 طبقه بندی توابع تجزیه و تحلیل GIS                                                                        
 
3-1 شیب اراضی تهران                                                                                             
 
3-2 میزان جمعیت ، مساحت و تراکم نسبی جمعیت در هکتار در مقاطع زمانی مختلف                    
 
3-3 جمعیت کل به تفکیک جنس در شهر تهران                                                                  
 
3-4 قناتهای ناحیه 6 منطقه 12 تهران                                                                                
 
3-5 مقایسه تغییرات نسبت جمعیت در نواحی منطقه 12در فاصله سالهای 1375-85                     
 
3-6 جمعیت بالای 10 سال غیر فعال از نظر اقتصادی در ناحیه 6 تهران1385                           
 
3-7 جمعیت با سواد و بی سواد ناحیه 6 تهران 1385                                                           
 
3-8 جمعیت بالای 10 سال از نظر اقتصادی در ناحیه 6 تهران 1385                                       
 
3-9 اماکن تاریخی ناحیه6 منطقه12                                                                                 
 
3-10 توسعه یافتگی مناطق شهر تهران                                                                             
 
4-1 آموزشگاه –کلاس –دانش آموزان منطقه12                                                                 
 
4-2 آموزشگاه- کلاس –دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه12                                                 
 
4-3 سرانه زیر بنای مدارس                                                                                           
 
4-4 سرانه فضاهای باز                                                                                                 
 
4-5 تراکم دانش آموز در کلاس                                                                                       
 
4-6 فضاهای پرورشی                                                                                                 
 
4-7 نوع مالکیت مدارس                                                                                               
 
4-8 نوع سازه مدارس                                                                                                  
 
4-9 عمر ساختمان مدارس                                                                                            
 
4-10 ضریب دهی وضعیت مالکیت مدارس                                                                       
 
4-11 ضریب دهی نوع سازه ساختمان مدارس                                                                     
 
4-12 ضریب دهی عمر مفید ساختمان مدارس                                                                    
 
4-13 ضریب دهی معیار ظرفیت مدارس                                                  
دانلود گزارش کارآموزی ارزیابی وضعیت استقرار مدارس با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست