سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
مقایسه ویژگی های شخصیتی درون گرایی و برون گرایی پسران سیگاری و غیر سیگاری

عالی

docx 1395 خرداد 21 حجم : 2 مگابایت صفحات : 836000 تومان خرید و دانلود

مقایسه ویژگی های شخصیتی درون گرایی و برون گرایی پسران سیگاری و غیر سیگاری

درون گرايي و برون گرايي يک اصل بسيار برجسته مهم در تعريف وتبيين شخصيت افراد است. شايد در نظر اول براي کسي که اطلاعات اندکي از واژه روان شناسي و شخصيت دارد، به نظر برسد که اين واژه ها چندان مهم نيستند و حتما ويژگي کوچک و بسيار جزئي را درميان شخصيت افراد گفت و گو مي کند. در صورتيکه درست برعکس است. اين واژه ها (درون گرايي و برون گرايي) هرچند يک صفت و ويژگي و يا شاخص و يا در اصطلاح يونگ ماده هاي شخصيتي به شمار مي روند، اما در معني بسيار گسترده و جامع هستند و شامل ده ها و خصوصيات فراوانيدر تعاملات احساسي، ادرکي، خيالات، رفتارها، نگرش ها، گرايش ها و تمايلات و حتي افکار و انديشه ها را شامل مي شود

مقایسه ویژگی های شخصیتی درون گرایی و برون گرایی پسران سیگاری و غیر سیگاری

این فایل به صورت ورد و آماده پرینت می باشد.

 

فصل اول                                                                                 1

مقدمه                                                                                    2

بيان مساله                                                                              5

اهداف تحقيق                                                                          8

اهميت و ضرورت تحقيق                                                           9

تعاريف مفهومي و عملياتي                                                       11

تعاريف عملياتي                                                                      12

 فصل دوم :  پيشينه ي پژوهش                                                 14

پديد آيي شخصيت                                                                 15

اصل يکتايي                                                                           18

ارتباط فعاليت هاي زيستي و رواني                                            19

برون گرائي و درون گرائي                                                          20

کنش هاي رواني                                                                       26

نظريه يونگ درباره ي بينش                                                        28

تيپ هاي هشت گانه                                                                 29

شخصيت                                                                                  30

در مورد صفات شخصي                                                               31

به ميان آمدن شخصيت                                                               33

ديد روانشناسي مدرن علمي امروز                                                  34

تئوريهاي تکامل                                                                          37

تئوري پياگيتس                                                                          39

شخصيت يعني چه                                                                      44

فصل سوم :  روش تحقيق                                                             49

روش آماري مربوط به فرضيه                                                          50

روش جمع آوري اطلاعات                                                               50

طرح تحقيق                                                                                51

ابزار گرد آوري اطلاعات                                                                 52

فصل چهارم :  تجزيه و تحليل يافته ها                                           54

مقدمه فصل چهارم                                                                     55

تجزيه و تحليل داده ها                                                                 56

پراگندگي حجم نمونه در درون گرا و برون گرا                                    59

نمودارسيگاري و غير سيگاري                                                         60

تحليل يافته ها                                                                           61

فصل پنجم :  بحث و نتيجه گيري                                                   63

نتيجه گيري                                                                                 64

مقايسه درون گرايي – برون گرايي ميشل گوکلن                                66

جدول نتايج مقياس درون گرايي – برون گرايي                                 77

منابع و ماخذ                                                                               80

 
   

 

فصل اول

 مقدمه

اِنّا خَلَقناکُم اَطواراً      ما انسان ها را گوناگون آفريديم     (قرآن کريم)

پيچيدگي شخصيت وجودي انسان آنچنان است که بشر در طول هزاران سال تحقيق و تفحص و کاوش و دست يابي به پيچيده ترين مجهولات زندگي و محيط هنوز به ابتدائي ترين موضوعات انساني مثل چگونه ديدن، چگونه شنيدن، ماهيت احساس و ماهيت ادراک و ... دست نيافته است. شايد اشاره آيات قرآني که خطاب به رسول اکرم (ص) مي فرمايد:

اگر از روح پرسيدند بو روح در اختيار من است.         قرآن کريم

قل سئول من روحي فقل روحٌ مِن اذنه      (حجر-29)

شايد پراکندگي نظرات شخصيتي نيز معلول اين پيچيدگي مفهوم شخصيت انساني است که علاوه بر نظريات کهن قبل از ميلاد مثل نظريه بقراط (384 ق.م) و يا کنفسيوس چيني و يا بودا و يا آيين ذن در چين و نيز ديدگاه اسلام و عرفان به مباني نظري شخصيت در قرون اخير به نظريات جديدي در باره ي شخصيت مثل نظريه فرويد، نظريه يونگ، نظريه آدلر،نظريه هورناي، نظريه موري، نظريه کرچمر و نظريه شلدون ويا رفتار گرايان و يا اجتماع گرايان و زيست گرايان و غيره برخورد مي کنيم.(شاملو 1372)108

آيا نظريات ذکر شده در گذشته غلط بوده و يا نظريات جديد روانشناسي را بايد رو کرد، طبيعي است که همه نظريه هاي قديمي و جديد درباره ي نظريات شخصيت قابل احترام هستند و در جاي خود بسيار سودمندند.

مثلا چون در قرون قبل از ميلاد مسيح به چهار عنصر آب، خاک، باد و آتش شديدا معتقد بودند و بصورت کلي همه ي طبيعت و محيط و ساختار زندگي را معلول اين 4 ماده و وجود مي پنداشتند. شخصيت را نيز حاکي و ناشي از عناصر چهارگانه مي پنداشتند و کسي که درصد بدنش از خاک بيشتري است سودايي و اگر از آب بيشتري است بلغمي و اگر از باد بيشتري است ومدمي و اگر از آتش بيشتري است صفراوي مزاج است.

و اگر ترکيبي متعادل از آنها است داراي شخصيتي متعادل است.در نظريات مختلف ديگرکه مبتني بر اصول زيست و اجتماع و ويژگي هاي فردي و خانوادگي و ... قرار دارد هر صاحب نظري از يک منظر به شخصيت توجه کرده و مطالب بسيار مهم و قابل استفاده اي ارائه نموده اند هرجند همه ي آنها مهم اند ولي همه ي شخصيت انساني را نمي توانند تعريف و تفسير کنند و شايد اين عدم توانايي و ناکارآمدي مصداق حديثي باشد که از رسول اکرم (ص) نقل شده است:   مَن عَرَفَ نَفسَه فَقَد عَرَفَ رَبّهُ   هرکس خود را شناخت، خدارا شناخته است که محال بودن اين شناخت را بازگو مي کند .(علي اصغر احدي روانشناس تربيتي صدا)

اما بهرحال عدم دست يابي و معرت کامل به شخصيت انسانيدليلي نمي باشد که انسان دست از شناخت و بررسي بردارد و مي تواند از زواياي مختلف به ابعاد پچيده وجودي انسان دست پيدا کند.

يکي از عناصر و ويژگي هاي بسيار مهم انساني که توسطاغلب روان شناسان مثل يونگ و آسينک(آيزنک) و ديگران مورد تائيد قرار گرفته است بحث درون گرايي و برون گرايي انسانهاست. درون گرايي و برون گرايي صفتي است در افراد که عمده شخصيت رفتاري و احساسي و انگيزشي و ادراکي و هيجاني فرد متوجه درون و دنياي دروني خود و يا متوجه مسائل و امور بيروني و محيطي است. که در فصل دوم به تفضيل توضيح داده شده است.

نکته مهم ديگر که اساس تحقيق حاضر است اين است که روشن و تبيين کنيم که ويژگي هاي افراد برون گرا و درون گرا نزد افراد سيگاري و غير سيگاري چه تفاوت ها و شباهت هايي دارد. که اين افراد شامل دانشجويان پسر دانشگاه آزاد اسلامي  واحد ابهرد نظر گرفته شده است، با اين اميد که نتايج و يافته هاي اين تحقيق براي خوانندگان قابل استفاده و گامي د تحقيقات بعدي قرار گيرد.

بيان مساله:

با توجه به ذکر پيچيدگي شخصيت موجود انساني که در مقدمه آمد و از طرف ديگر لزوم شناخت ماهيت وجودي انساني براي خود انساني در مقابله و مصادفه با پديده ها و رفتارها و موضوع هاي اجتماعي که اين سوال در ذهن انسانها خطور مي کند که اصولا ماهيت انسان داراي چه ابعاد و ويژگي هايي است؟

ابعاد مشترک همه انواع انساني اعم از زن و مرد و کوچک و بزرگ و سياه و سفيد و زرد و سرخپوست و فقير و غني و با سواد وبي سواد کدامند؟

و وجوه اختلاف و شاخص هاي منفرد افراد کدام هستند؟

و ويژگي ها و خصوصيات فردي و انحصاري افراد در تبادل و تعامل پديده هاي اجتماعي چگونه عمل مي کنند؟

اين وال اخير کاملا با موضوع پايان نامه و تحقيق حاضر متناسب است. يعني اينه با فرض ويژگي درونگرايي و برون گرايي به عنوان خصوصيات فردي  انحصاري چه ارتباطي با سيگاري بودن و نيز سيگاري نبودن افراد دارد.

درون گرايي و برون گرايي يک اصل بسيار برجسته مهم در تعريف وتبيين شخصيت افراد است. شايد در نظر اول براي کسي که اطلاعات اندکي از واژه روان شناسي و شخصيت دارد، به نظر برسد که اين واژه ها چندان مهم نيستند و حتما ويژگي کوچک و بسيار جزئي را درميان شخصيت افراد گفت و گو مي کند. در صورتيکه درست برعکس است. اين واژه ها (درون گرايي و برون گرايي) هرچند يک صفت و ويژگي و يا شاخص و يا در اصطلاح يونگ ماده هاي شخصيتي به شمار مي روند، اما در معني بسيار گسترده و جامع هستند و شامل ده ها و خصوصيات فراوانيدر تعاملات احساسي، ادرکي، خيالات، رفتارها، نگرش ها، گرايش ها و تمايلات و حتي افکار و انديشه ها را شامل مي شود. اين دو ويژگي در گذشته و در طب سنتي تحت عنوان مزاج سردو مزاج گرم تعريف مي شد. که اگر فقط به نگرش سنتي تعريف رد مزاج و گرم مزاج دقت کنيم روشن مي شودکه حتي در نحوه ي غذا خوردن و نوع خوراک ها و حتي کارکردن ها ئ استراحت کردن ها و نوع انتخاب شغل  حتي توليد مثل و محل زندگي بسيار متفاوت هستند.

مثلا سرد مزاج هاداراي اندام وارثي سرد و کرخت بوده و تمايل شديدي به غذاهاي گرم  و قندي و پرانرژي و گوشت و خرما و حلوا و مشروبات شيرين و نيز کار در محل هاي گرم و شغل هاي پر جنب و جوش و ورزش هاي سريع و گرم کننده و پر تنش وپر تلاش و علاقه به لباس هاي کلفت و پشمي و اماکن سرپوشيده و گرم و کار با طيف هاي پر انرژي و پر کالري و ميل به مصرف غذاهاي پر انرژي و قندي و پرچرب و پر کالري دارند.

مقایسه ویژگی های شخصیتی درون گرایی و برون گرایی پسران سیگاری و غیر سیگاری
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست