سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود تحقیق و بررسی شیوه های افزایش بهره وری اماکن تاسیسات و تجهیزات ورزشی

عالی

docx 1396 آبان 7 حجم : 3 مگابایت صفحات : 1116000 تومان خرید و دانلود

دانلود تحقیق و بررسی شیوه های افزایش بهره وری اماکن تاسیسات و تجهیزات ورزشی

دانلود تحقیق و بررسی شیوه های افزایش بهره وری اماکن تاسیسات و تجهیزات ورزشی

 

 

مقدمه و روش شناسی 
بیان موضوع پژوهش 
ضرورت و اهمیت پژوهش 
اهداف پژوهش 
هدف کلی
اهداف اختصاصی
جامعه آماری 
نمونه آماری 
روش اجرای پژوهش 
روشهای آماری پژوهش 
محدودیت‌های پژوهش 
ب: محدودیتهای تحت کنترل پژوهشگر 
تعاریف و واژه های پژوهش 
مدیر فضای ورزشی
کارشناس ورزشی
کارشناس بهره وری
مبانی نظری و پیشینه پژوهش 
 مبانی نظری پژوهش 
تاریخچه بهره وری 
تعریف لغوی بهره‌وری 
تعریف بهره‌وری 
تعریف کاربردی بهره وری 
بهره‌وری از دیدگاه سیستمی 
ب ـ بهره‌وری از دیدگاه ژاپنی 
ج- رویکرد اقتصادی بهره وری 
سطوح بهره‌وری 
الف ـ بهره وری فردی 
پ ـ بهره وری در سازمان 
ب ـ بهره‌وری در خانه 
ت- بهره وری در سطح ملی 
ث- بهره‌وری سبز 
سطوح اندازه گیری بهره وری 
الف ـ سطح بین المللی 
ب ـ سطح ملی 
1- تحلیل بیرونی 
2-تحلیل درونی 
ج ـ سطوح بخشی 
کارآیی، اثر بخشی و بهره وری 
شاخص‌ 
شاخص های اطلاعاتی 
شاخص‌های پیش بینی 
شاخص های شناسایی مشکلات 
شاخص های ارزیابی برنامه 
شاخص های بهره‌وری 
شاخص بهره‌وری عبارت است از: 
ویژگیهای شاخص‌های مطلوب 
1- قابلیت محاسبه، سهولت دسترسی به داده‌های مربوطه. 
2-قابلیت محاسبه یکنواخت در طول زمان 
3-دقت 
4-عینی، مملوس و قابل فهم بودن 
5-جامعیت 
6-همگن و همسان بودن 
7-قابل تجدید بودن 
8-قابلیت کنترل 
9-به صرفه بودن جمع آوری داده‌ها 
10-قابلیت فهم مشترک و تعریف عملیاتی 
11- قابلیت تعیین کیفیت 
12- در راستای رسالتها بودن 
13- ارزش اطلاعاتی 
14- قابلیت تحلیل 
15- سادگی و عدم اغتشاش اطلاعاتی 
نسبت‌ها 
انتخاب نسبتها 
انواع شاخصهای اندازه‌گیری بهره‌وری 
بهره‌وری کار
2- بهره وری سرمایه 
3- بهره وری مواد اولیه 
4- بهره وری کل عوامل 
5- بهره وری کل 
شاخص های ارزش افزوده 
مزایا و محدودیتهای استفاده از شاخص های بهره وری 
طراحی شغل و بهره وری 
روش های طراحی شغل برای بهره وری 
روش فرایندگرا 
روش مردم گرا 
کارسنجی و بهره وری 
بهبود روشها و بهره وری 
جلوه‌های بهره وری 
استراتژیهای بهره وری 
مدلهای بیانگر عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی 
مدل هرسی وکلداسمیت 
شیوه‌های مدیریتی و بهره‌وری 
الف- فلسفه مدیریتی 
1-روش نوآوری 
2-روش بهبود تدریجی 
ب- سبک‌های مدیریتی 
مقایسه مدیریت غربی و ژاپنی 
مقایسه روشهای ژاپنی و غربی 
اندازه گیری بهره وری 
روشهای اندازه‌گیری بهره وری 
ب- توابع تولید 
الف- رویکرد شاخصی 
ج- روش داده- ستاده 
د- روش مطلوبیت 
هـ ـ روش سرو- سیستم 
و- رویکرد ماتریسی 
ز- رویکرد نسبتهای مالی 
ح- رویکرد بودجه بندی سرمایه 
رویکرد هزینه واحد 
مشخصات مطلوب سیستم اندازه‌گیری بهره‌وری 
دوره ارزیابی بهره وری 
مبنای مقایسه در بهره وری 
1- مقایسه با سال پایه 
تنوع دیدگاهها در اندازه‌گیری بهره‌وری 
دیدگاه حسابداران
دیدگاه اقتصاد دانان
دیدگاه رفتاریون
دیدگاه مهندسین
دیدگاه مدیران
بهره وری را می توان از دو دیدگاه نیز بررسی کرد
الف) دیدگاه تکنیکی (نگرش فنی) 
ب) دیدگاه فرهنگی 
مفهوم ارزش افزوده 
برنامه های بهبود بهره وری 
الف- روش های مبتنی بر تکنولوژی 
ب- روش های مبتنی بر کارکنان 
ج- روشهای مبتنی بر محصول 
د- روشهای مبتنی بر کار (فرایند) 
الگو (مدل)
فرآیند الگو سازی 
انواع الگو (مدل) 
الگوهای شمایلی 
الگوهای تشبیهی 
الگوهای ریاضی 
مدلهای بهبود بهره‌وری 
مدل گودوین 
مدل «هرشاور» و «راش» 
استراتژی استوارت 
مدل تحلیلی بهبود بهره وری (APIM) 
مدل CREST 
وجدان کاری و بهره وری 
الف- متغیرهای علتی 
ب- متغیرهای میانجی 
ج-متغیرهای بازده (غایتی) 
تعریف داده‌ها
انواع مقیاس داده 
عوامل موثر بر بهره‌وری 
الف- عوامل داخلی موثر بر بهره‌وری سازمان 
1- عوامل نرم افزاری 
الف- افراد (نیروی انسانی) 
ب- سازمان و سیستم 
ج- روشهای کاری 
د- روشها و سبک مدیریت 
2- عوامل سخت افزاری 
الف- محصول (خدمات) 
ب- ماشین آلات وتجهیزات 
ج- تکنولوژی 
د- موارد و انرژی 
ب- عوامل خارجی موثر بر بهره وری سازمان 
1- تغییرات ساختاری 
الف- تغییرات اقتصادی 
ب- تغییرات جمعیتی 
ج- تغییرات اجتماعی 
2- منابع طبیعی 
3- دولت و زیرساخت‌ها
الگوی ماهواره‌ای عملکرد سازمانی 
الف- ساختار سازمان 
ب- دانش 
ج- موقعیت استراتژیک
د- موقعیت استراتژیکی
هـ- فرآیند انسانی 
عوامل موثر بر بهره وری از دیدگاه «ناکایاما»
عوامل موثر بر بهره وری از دیدگاه وزارت کار ژاپن
عوامل موثر بر بهره وری از دیدگاه سومانث در آمریکا 
عوامل موثر بر بهره وری از دیدگاه پرفسور نایوداما 
ملاحضات ویژه برای مقیاس های داده 
ملاحضات ویژه برای مقیاس های داده 
ضوابط اندازه گیری داده‌ها 
انواع ضوابط متداول برای اندازه گیری داده‌ها 
فنون اندازه گیری داده ها 
تعریف نهاده‌ها 
هزینه های پرسنلی 
هزینه های سرمایه‌ای 
هزینه های انرژی 
هزینه‌های مادی 
هزینه های خدماتی 
ملاحظات ویژه برای مقیاسهای نهاده 
اندازه گیری نهاده‌ها 
1- تحلیل مدارک و پیشینه‌ها 
1- ملاحظه و بازبینی مستقیم 
3-تحلیل گزارش‌های بودجه‌ها و پیش بینی هزینه‌ 
4-گزارشهای شخصی، یادداشت شرح کار و یادداشتهای روزانه 
5-مصاحبه‌ها و بررسی‌ها 
6- شمارش و اندازه گیری 
7- تحلیل های صناعتی، و دیگر مقیاس‌های بدون مزاحمت 
رویکردهای پیاده کردن سیستم های بهره وری 
رویکرد فراگیر سازمانی 
رویکرد قدم به قدم 
توسعه فلسفه شخصی در مدیران اماکن ورزشی 
 پیشینه پژوهش

 

 

بیان موضوع پژوهش

   بهره‌وری و کاربرد وسیع این مفهوم در عرصه‌های گوناگون زندگی فردی و اجتماعی انسان روندی فزاینده داشته است. سوابق تاریخی نشان می‌دهد که برای اولین بار در سال 1766 میلادی در یک سند رسمی (Productiuity) با مفهوم بهره‌وری، مورد استفاده قرار گرفته است. به طور کلی، بهره‌وری را همان خارج قسمت ستاده به نهاده تعریف کرده‌اند. بهره‌وری فقط در نسبت ستاده به داده خلاصه می‌شود و در صورتی رقمی و عددی به خود می‌گیرد که درک و مقایسه میزان رشد آن نسبت به قبل به مراتب ساده‌تر از وجوه دیگر است و از آنجا خود این نگرش هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد و به بیان ساده بهره‌وری می ‌شود، نسبت ستاده به داده به میزان تحقق اهداف تعریف شده، تغییر می یابد و مفهومی عمیق تر پیدا می‌کند. تلاش برای افزایش بهره‌وری جدی ترین مبارزه‌ای است که مدیریت در آستانه قرن بیست و یکم با آن روبروست و به نظر می‌رسد در عصر ما، کارآیی و بهره‌وری بالاترین هدف و ارزشمندترین مقصد همه مدیران است. بهره‌‌وری به طور معجزه آسایی موجب بالا رفتن شگرفت معیارها و کیفیت زندگی در کشورهای پیشرفته شده است و این حرکت از یک قرن پیش تا به حال همچنان ادامه دارد.

بکارگیری دانش و شیوه‌های ارتقا بهره‌وری در بسیاری از عرصه‌های اجتماعی و در موارد گوناگون به منظور دست یابی به کیفیت های مورد نظر توصیه می شود. ورزش که یکی از پدیده‌های محبوب عصر ما تلقی می‌شود نیز یکی از موضوعاتی است که در دانش بهره‌وری مورد توجه می‌باشد. یکی از این دیدگاهها که زاویه تازه‌ای از موضوع بهره‌وری را مورد ارزیابی قرار می دهد، اندازه گیری بهره‌وری در اماکن ورزشی است که کاری است تازه و بدیع.

ارتقا بهره وری اماکن ورزشی و بخش های خدماتی از این دست، نه تنها در کشور ما بلکه در سطح بین‌المللی نیز در ابتدای راه خود می‌باشد و احتمالاً بزرگترین و دشوارترین چالشی است که مدیریت ورزشی در کشورمان در حال حاضر و در دهه‌های آینده باآن روبرو خواهد بود.

مستندات مربوط به تحلیل عملیات عمرانی بخش تربیت بدنی و ورزش طی ده سال 67-1376 نشان می‌دهد که 104 درصد بیش از اعتبارات مصوبهای برنامه های پنجساله اول و دوم در اختیار این بخش قرار داده شده است. این امر نشان دهنده توجه بیشتر به ایجاد و توسعه اماکن و تاسیسات ورزشی می‌باشد. در حالیکه همین مستندات پائین بودن استفاده از تاسیسات ورزشی در مقایسه با ظرفیتهای موجود را تاکید کرده‌اند. بنا به دلایل مختلف از جمله فقدان اطلاعات و آمار صحیح و دقیق ساعات بهره‌برداری و استفاده از تاسیسات ورزشی موجود در نوبت کاری مختلف در کلیه روزهای هفته و ماههای سال، نداشتن سیستم های مناسب مالی و کمبود نیروی متخصص، تاکنون تعیین و محاسبه شاخص های بهره‌وری بخش ورزش در حوزه اماکن ورزشی امکان پذیر نشده است.

تعیین میزان بهره‌وری اماکن، تاسیسات و تجهیزات ورزشی به شناخت و به کارگیری شاخص‌های متقن و گوناگونی بستگی دارد. از این رو شناسایی و بررسی عاملها و پارامترهای موثر در بهره‌وری، اولویت‌بندی آنها و تعیین شاخص‌های بهره‌وری از جمله مواردی هستند که در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ضرورت و اهمیت پژوهش

اندازه‌گیری جزء لاینفک و به تعبیر برخی نقطه آغاز فرایند علمی مدیریت بهره‌وری است اگر بخواهیم بهره‌وری را در فرهنگ سازمانی جلوه‌گر سازیم، شرط اساسی آن، وجود ابزاری برای کنترل و نظارت بر پیشرفت، فراهم آوردن بازخورد، تعیین هدفهای قابل اندازه گیری و ارزیابی عملکرد مدیریت است. به عبارتی دیگر، اندازه‌گیری بهره‌وری، فراهم آورنده اطلاعاتی است که امکان ارزیابی و قضاوت را پیرامون چگونگی حرکت به سوی هدف (وضع موعود) را از نقطه عزیمت و شرایط قبلی‌ (وضع موجود) ایجاد می‌کند.

شاخص‌های بهره‌وری در بخش اماکن ورزشی به برقراری هدفهای واقعی و شناخت مراحل کنترل کمک کرده و تنگناها و محدودیتهای انجام کار را به روشنی نشان می‌دهد و به مدیران ورزشی کمک می‌کند که فعالیت های گذشته را تجزیه و تحلیل نموده و برای فعالیتهای جدید برنامه‌ریزی کنند. بعلاوه بدون یک سیستم مناسب اندازه‌گیری بهره‌وری در بخش اماکن ورزشی نمی توان انگیزه ها و روابط کاری را بهبود بخشید. این شاخص ها همچنین برای مقایسه بین امکان ورزشی مختلف یا بخشهای مختلف اماکن ورزشی ایجاد رقابت بین آنها بسیار مفیدند و به این علت است که اندازه‌گیری بهره‌وری باید جز اولویتهای نخست مدیرتی اماکن ورزشی قرار گیرد. یک سیستم اندازه‌گیری بهره‌وری جز لاینفکی از سیستم اطلاعات مدیرتی است که می تواند برای رسیدن به موازنه بین هزینه‌ها و ارائه خدمات به کار آید. اندازه‌گیری بهره‌وری در بخش اماکن ورزشی نشان می دهد که منابع چگونه مصرف شده‌اند و توجه به کدام بخشها می تواند در افزایش بهره‌وری فضای ورزشی تاثیر بیشتری داشته باشد. با اندازه‌گیری بهره‌وری، مدیریت می‌تواند دریابد که آیا استراتژی‌های انتخابی وی به درستی انجام می‌شوند یا نه؟ و یا نتایج حاصل از آنها همان نتایج مورد انتظار است یا خیر؟

اندازه‌گیری بهره‌وری جدای از منافع استراتژیک آن کارکردهای تقویت کننده سودمند دیگری را نیز برای اماکن ورزشی در بر دارد. به طور خلاصه برخی از کارکردهای مفید اندازه گیری بهره‌وری اماکن و تجهیزات ورزشی در پژوهش حاضر عبارتند از:

        ·اطلاع از میزان بهره وری اماکن ورزشی

        · شناسایی فرصتها، تهدیدات و نقاط ضعف

        · فراهم کردن اطلاعات لازم جهت تصمیم گیری

 

دانلود تحقیق و بررسی شیوه های افزایش بهره وری اماکن تاسیسات و تجهیزات ورزشی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست