سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
گزارش کارآموزی و معرفی کامل شبکه بهداشت و درمان

عالی

docx 1395 خرداد 27 حجم : 4 مگابایت صفحات : 1027500 تومان خرید و دانلود

گزارش کارآموزی و معرفی کامل شبکه بهداشت و درمان

هدف پژوهش حاضر، بررسی الگوهای نیازسنجی موجود و مقایسه آنها از نظر شرایط اجرا، زمان، مکان و کاربردها و همچنین تعیین مناسب‌ترین الگوها برای نیازسنجی در سیستم بهداشت و درمان استان اصفهان می‌باشد. و نیز بدین منظور پس از بررسی اسناد و مدارک موجود و جستجوی گسترده در منابع فارسی و انگلیسی، الگوها و تکنیک‌هایی که به صورت پراکنده دراین منابع معرفی شده‌اند را پژوهشگر با استفاده از بینشی سیستماتیک، کلیه این الگوها و تکنیک‌های موجود را در یک چارچوب کلی در پنج طبقه قرار داده و ضمن معرفی الگوهای هر طبقه، مزایا و معایب هر یک را مورد نقد و بررسی قرار گرفت. برای سنجش میزان تناسب و کاربرد الگوها و مدل‌های مختلف از طریق مطالعه توصیفی پیمایشی با استفاده از ابزارهای نظیر پرسشنامه و مصاحبه سازمان نیافته،‌نظرات مدیران و معاونان و کارشناسان ستادی و بهداشتی (19) شبکه بهداشتی و درمانی در سطح استان اصفهان (80 نفر)، تحت بررسی قرار گرفت

چکیده                                                                                                                   

فصل اول : معرفی و تاریخچه                                           1

بهداری سابق                                                                 2

خانه بهداشت                                                                3

مراکز بهداشتی درمانی                                                    4

سازمان انتقال خون                                                        6

عملکرد واحد مبارزه با بیماریها                                          10

عملکرد واحد تغذیه و مدارس                                           14

فصل دوم : فعالیتها                                                         16

اهداف شبکه بهداشت                                                     19

نگاهی بر بیمارستان امدادی                                            32

استراتژی های شبکه بهداشت                                           38

اهم فعالیتهای انجام شده بهداشت حرفه ای                        43

عملکرد واحد بهداشت دهان و دندان                                  44

عملکرد واحد اسناد پزشکی                                                45

عملکرد نظارت بر درمان                                                    47

فصل سوم : شرح تفصیلی آموخته ها                                  52

اهداف بهداشت محیط در نظام شبکه                                  52

مراکز تهیه و توزیع و نگهداری و فروش مواد...                      53

بهداشت مواد غذایی                                                        55

شرح وظایف کاردان بهداشت محیط در مراکز بهداشتی درمانی         61

بحث و نتیجه گیری                                                                  62

گزارشی از تشکیل شبکه بهداشت و حقوق باروری                           75

آشنایی یا واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت                              79

اهداف برنامه های بهداشت خانواده                                             81

آموزش بهداشت روان در شبکه بهداشت                                        86

منابع و ماخذ                                   96                                                                                                                                                                                                                         

چکیده

امروزه آموزش و بهسازی منابع انسانی به عنوان یکی از استراتژی‌های اصلی دستیابی به سرمایه انسانی و سازگاری مثبت با شرایط متغیر قلمداد می‌شود و از اینرو جایگاه و اهمیت راهبردی آن در بقاء و توسعه سازمانی نمایان شده است. بدیهی است این فعالیت نیز مانند هر فعالیت سازمانی دیگر مستلزم برنامه‌ریزی صحیح و اصولی می‌باشد. نیازسنجی جزء جدایی‌ناپذیر برنامه‌ریزی آموزشی و نظام بهسازی منابع انسانی محسوب می‌شود. طی فرآیند نیازسنجی، نیازها مشخص شده و برحسب اولویت برای ارضاء و تحقق آنها اقدام می‌شود. نیازها برای انتخاب اقدامات درست، قبل از انجام هر اقدامی مشخص می‌شوند. طراحی و اجرای پروژه‌های نیازسنجی آموزشی در هر سطحی مستلزم پیروی از یک طرح و الگوی عمل مشخصی است. انتخاب یا طراحی و تدوین الگوهای نیازسنجی می‌تواند باعث تسهیل و افزایش دقت و اعتبار فرآیند نیازسنجی شود. یک الگوی مناسب باید هدف، قلمرو (حوزه)، روش‌های اجرایی، یاران سایر ابعاد لازم در جهت انجام یک پروژه نیازسنجی آموزشی را مشخص و معین نماید.

هدف پژوهش حاضر، بررسی الگوهای نیازسنجی موجود و مقایسه آنها از نظر شرایط اجرا، زمان، مکان و کاربردها و همچنین تعیین مناسب‌ترین الگوها برای نیازسنجی در سیستم بهداشت و درمان استان اصفهان می‌باشد. و نیز بدین منظور پس از بررسی اسناد و مدارک موجود و جستجوی گسترده در منابع فارسی و انگلیسی، الگوها و تکنیک‌هایی که به صورت پراکنده دراین منابع معرفی شده‌اند را پژوهشگر با استفاده از بینشی سیستماتیک، کلیه این الگوها و تکنیک‌های موجود را در یک چارچوب کلی در پنج طبقه قرار داده و ضمن معرفی الگوهای هر طبقه، مزایا و معایب هر یک را مورد نقد و بررسی قرار گرفت. برای سنجش میزان تناسب و کاربرد الگوها و مدل‌های مختلف از طریق مطالعه توصیفی پیمایشی با استفاده از ابزارهای نظیر پرسشنامه و مصاحبه سازمان نیافته،‌نظرات مدیران و معاونان و کارشناسان ستادی و بهداشتی (19) شبکه بهداشتی و درمانی در سطح استان اصفهان (80 نفر)، تحت بررسی قرار گرفت و نتایج تحقیق در دو بخش عبارتند از:

- برای نیازسنجی نیازهای بهداشتی جمعیت تحت پوشش: الگوهایی مناسب هستند که دارای ویژگی‌های زیر باشند:

1- مفهوم نیاز به عنوان فاصله بین وضع موجود و مطلوب و نیز به عنوان برداشت ترکیبی. 2- منابع تعیین نیاز، جامعه، اهداف و ارزش‌هایشان. 3- ابزارهایی نظیر مشاهده مستقیم و پرسشنامه و ... . 4- شناسایی نیازها در سطح شهرستان. 5- ملاک تعیین الگو، میزان مشارکت جمعیت. 6- مناسب‌ترین شرایط زمانی نیازسنجی در چند مرحله. 7- مناسب‌ترین شرایط مکانی تجمع نمایندگان مردم در یک مکان خاص. 8- مناسب‌ترین شرایط اجرایی، تجمع نمایندگان در یک مکان خاص، تکنیک دلفی. 9- کاربردی‌ترین الگوها، الگوهای ترکیبی و الگوهای هدف - محور

برای نیازسنجی نیازهای سازمانی کارکنان: الگوهایی مناسب هستند که دارای ویژگی‌های زیر باشد:

1- مفهوم نیاز به عنوان برداشت ترکیبی و نیز به عنوان فاصله بین وضع موجود و مطلوب. 2- منابع تعیین نیاز، کارکنان شاغل در شبکه و آرمان‌ها و اهداف سیستم. 3- ابزارهای نظیر پرسشنامه، مشاهده مستقیم و ... . 4- شناسایی نیازها در سطح منطقه و شغل. 5- ملاک تعیین الگو، میزان مشارکت کارکنان. 6- مناسب‌ترین شرایط زمانی نیازسنجی در چند مرحله. 7- مناسب‌ترین شرایط مکانی تجمع نمایندگان کارکنان در یک مکان خاص. 8- مناسب‌ترین شرایط اجرایی، تجمع نمایندگان در یک مکان خاص، تکنیک دلفی. 9- کاربردی‌ترین الگوها، الگوهای ترکیبی و الگوهای هدف - محور

بنابراین نیازسنجی آموزشی اولین و اساسی‌ترین گام در برنامه‌ریزی آموزشی سیستم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است و تعیین نیازها براساس الگوها و تکنیک‌های دقیق، می‌تواند اثربخشی و کارایی برنامه‌ریزی این سیستم را افزایش دهد.

بخشهای شبکه بهداشتی درمانی که در شهرستان مسئول کلی برنامه های بهداشتی درمانی می باشند عبارتند از :

مراکز بهداشتی - درمانی شهر ی

این گونه مراکز مجموعه وظایف خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی- درمانی روستایی را به مردم شهرها ارائه می کنند . در روستاها سطح اول شبکه ، خانه بهداشت و سطح دوم شبکه مراکز بهداشی - درمانی روستایی است که در شهرها مراکز بهداشت ی- درمانی شهری همانند مجموع سطح اول و دوم شبکه در روستاها عمل می کنند .

مرکز بهداشت و بیمارستانهای عمومی وتخصصی

مرکز بهداشت محل نظارت ، آموزش ، ارزشیابی و تدارک کلیه خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی - درمانی روستایی و شهری است ضمنا پاره ا ی فعالیتهای تخصص - اپیدمیولوژیک راهم انجام می دهد .

بیمارستانها به طور معمول محل ارائه خدمات پزشکان متخصص و کارشناسان خدمات پیراپزشکی و در واقع محل ارجاع بیماران از مراکز بهداشتی - درمانی روستایی و شهری برای معاینات تخصصی و بستری شدن و معالجه بیماران بستری شده می باشند .طرحهای گسترش شبکه های بهداشتی - درمانی   با توجه به سه عامل مهم دسترسی مردم به خدمات ، کم خرج بودن و مساله نیروی انسانی پزشکی و نیز با توجه به مختصات فرهنگی ، جغرافیایی و اقتصادی هر شهرستان طراحی گردیده اند .

امور درمان ودارو

خدمات درمانی سرپایی ،مراکز فوریت پزشکی ، خدمات درمانی بالینی و تهیه و تدارک داروهای مورد نیاز جامعه از موارد مهم امور درمان و دارو می باشد که معمولا خدمات درمانی سرپایی به دو صورت مراجعه مستقیم به مراکز درمانی و فوریت پزشکی بیمارستانها و یا استفاده از خدمات مراکز و پایگاههای فوریت ها ی پزشکی در منازل صورت می پذیرد ؛ خدمات درمانی بالینی بامراجعه بیماران به بیمارستانها و بستری شدن دراین مراکز انجام می شود ارائه خدمات درمانی بالینی  در بیمارستانها ی عمومی ، تخصصی و فوق تخصصی انجام می شودکه بطور عمده محل استقرار بیمارستانها در مراکز شهری است و معمولا بیمارستانهای عمومی در مراکز شهری کم جمعیت مستقر است . بیمارستانهای عمومی دارای 4 بخش جراحی عمومی ، داخلی ، اطفال و زنان وزایمان و بیمارستانهای تخصصی و فوق تخصصی دارای بخشهای مختلف درمانی است .گرچه بیشتر به دلیل برخورداری ازامکانات وسیع تجهیزات کافی و کارکنان متخصص ارائه خدمات درمانی بیشتر در بیمارستانهای دولتی صورت می پذیردولی از ارائه خدمات بخش خصوصی و خیریه در شهرهای پرجمعیت وبویژه بخش خیریه که در طی چند سال اخیر توسعه کمی وکیفی نسبتا مطلوبی یافته است . نمی توان غافل بود . سیاستهای کلی کشور برپایه ایجاد انگیزه در بخش خصوصی به منظور سرمایه گذاری در امر درمان است ولی به دلیل گران بودن هزینه های درمان و در نتیجه عدم رغبت و تمایل بخش خصوصی در این زمینه توفیق چندانی حاصل نشده است . به منظور اجرا ی طرح نوین اداره بیمارستانهای دولتی با اتکاء به درآمدهای آن و ارائه خدمات درمانی به مردم در حال حاضر بیشترین خدمات ، در مجموعه های دولتی انجام میشود به طوری که در مراکز دانشگاهی استان خراسان بویژه مشهد و بخصوص بیمارستانهای قائم (عج)و امام رضا (ع) که دارای مراکز آموزشی - درمانی باشند اغلب مراجعه کنندگان برای اعمال جراحی تخصصی و فوق تخصصی به این مراکز مراجعه میکنند که به دلیل حضور پزشکان ماهر و همچنین تجهیزات پیشرفته عملکردی فراتر از استانی دارند و در برخی موارد پذیرای بیماران خارج از کشور نیز می باشند .

این مجموعه ضمن نظارت مداوم بر امور مربوط به درمان بیمارستانهای دولتی ، خصوصی و خیریه خدمات پاراکلینیکی از جمله ارائه خدمات آزمایشگاهی و رادیو لوژی را نیز که بیشتر توسط بخش خصوصی صورت می پذیرد عهده دار می باشد.

سازمان انتقال خون

این سازمان با هدف تهیه خون و فر آورده های خون سالم برای بیمارن و نیازمندان عهده دار وظیفه بسیار خطیر و انسانی است که در مراکز استانها و شهرهای عمده در قالب پایگاههای انتقال خون فعالیت می کند . نقش عمده و کار اصلی این سازمان تهیه محصولات و مشتقات از پلاسمای خون جمع آوری شده می باشد که بسیاری از مشتقات ارزشمند خون تا چندی پیش باهزینه های گزاف از خارج کشور وارد می شد .

اهم فعالیتهای انجام شده در واحد گسترش

  استخراج شاخصهای بهداشتی در سال 1385 و مقایسه آن با سال 1384به شرحنمودارهای ذیل:

 

 

پیگیری تأمین نیروی انسانی و تجهیزات مراکز سلطانیه، عمیدآباد، خیرآباد (احداثمجدد) و دولت آباد (راه اندازی شده) که مشخصات پرسنلی مراکز مذکور در جدول زیر آمدهاست.

  کروکی مرکز تازه راه اندازی شده دولت آباد

 جمع بندی آمار مربوط به بیمه روستایی و پزشک خانواده شامل

  • آمار مراجعین و درآمد بیمه روستایی و ارسال به بیمه خدمات درمانی استان

  • فهرست اقدامات انجام شده توسط پزشکان خانواده در مراکز تحت پوشش شهرستان وارسال به بیمه خدمات درمانی استان

  • آمار مراجعین و درآمد پزشک خانواده و ارسال به مرکز بهداشت است

  •تهیه و جمع بندی پیشنهادات طرح گسترش شهرستان با توجه به درخواستهای اهالی وضوابط کلی پیشنهاد گسترش شبکه شهرستان که خلاصه آن در جدول زیر آمده است

 

خانه بهداشت

اولین محل مراجعه روستاییان نیازمند به امور بهداشتی پزشکی خانه بهداشت است که در آنجا کمک بهورزان زن ومرد - با تحصیلات دوره ابتدای یا راهنمای و طی 2 سال دوره آموزش مستقر هستند . بهورزان خدمات بهداشتی - درمانی اولیه راکه شامل آموزش بهداشت ، ایمن سازی بر علیه 6 بیماری مهم و خطرناک ودوران کودکی (دیفتری - کزاز- سیاسرفه- فلج اطفال- سرخک وسل) آموزش تامین آب آشامیدنی سالم و بهسازی محیط ، راهنمایی در مورد بهبود وضع غذا و تغذیه صحیح ، اصول بهداشت مواد غذایی ، توصیه مراقبتهای بهداشتی مادر و کودک ، آموزش درباره فاصله گذاری بین حاملگی ها ، پیشگیری و کنترل بیماریهای بومی و شایع ، درمان بیماریهای معمولی ، سوانح و حوادث ، تهیه و تدارک داروهای اساسی برای خانواده های روستایی در خانه بهداشت اغلب چهره به چهره و با حوصله و توضیحات کافی انجام می شود . هر خانه بهداشت یک روستای اصلی وچند روستای اطراف ( روستاهای اقماری ) رازیر پوشش قرار می دهد و چند خانه بهداشت زیر نطر یک مرکز بهداشتی - درمانی روستایی است.

گزارش کارآموزی و معرفی کامل شبکه بهداشت و درمان
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست