سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود تحقیق مقایسه هوش هیجانی بین دختران عادی و فراری

عالی

docx 1396 آبان 23 حجم : 2 مگابایت صفحات : 755000 تومان خرید و دانلود

دانلود تحقیق مقایسه هوش هیجانی بین دختران عادی و فراری

دانلود تحقیق مقایسه هوش هیجانی بین دختران عادی و فراری

 
  
 مقدمه                                                                                                                   1
 
 بیان مسأله                                                                                                            6
 
 اهمیت و ضرورت مسئله                                                                                      7     
 
 اهداف تحقیق                                                                                                      9     
 
 سوالات پژوهش                                                                                                 10
 
 فرضیه های پژوهش                                                                                             10
 
 تعاریف عملیاتی واژه ها                                                                                       10 
 
 ادبیات و پیشینه تحقیق                                                                              11
 
 مبانی نظری و تئوریک                                                                                         11   
 
 پژوهش در زمینه هیجان خواهی                                                                           14
 
 بررسی های مربوطه به دوقلوها                                                                             16
 
شواهد موجود درباره ساعتهای درونی                                                                   17
 
مطالعات انجام شده بر روی انسان                                                                           18 
 
 مطالعات انجام شده بر روی حیوانات                                                                            19
  
ساعتهای درونی و مغز                                                                                       19
 
ساعتهای درونی انسان                                                                                       21
 
یک ساعت درونی دوم                                                                                     22
 
شواهد موجود درباره اثر عوامل محیطی                                                            22
 
باز –تنظیم ساعتها                                                                                            23
 
نور به عنوان یک نشانه راهنمای خارجی                                                           23
 
ترکیبات بیوشیمیایی در نقش نشانه های راهنمایی خارجی                                 24
 
کنترل فیزیولوژیکی ریتمهای زیستی                                                                  25
 
 کنترل برون زاد (خارجی)                                                                                25
 
کنترل برون زاد (داخلی)                                                                                   26
 
 بررسی خواب                                                                                                  28
 
انواع مختلف خواب                                                                                         29
 
 مراحل خواب                                                                                                  31
 
 تحقیقات استانی                                                                                               33
                                
 روش اجرای تحقیق                                                                                         39
 
حجم نمونه                                                                                                       40
 
روش تحقیق                                                                                                     41
 
 ابزار جمع آوری اطلاعات                                                                               42
 
 روش جمع آوری اطلاعات                                                                             44
 
روش آماری                                                                                                     45
  
جدول داده های شماره 1 (جدول مادر)                                                            46
 
 نمودار مقایسه هوش عادی دختران فراری و عادی                                           50
 
 تجزیه و تحلیل یافته ها                                                                                     52
 
 نتیجه گیری                                                                                                     58
 
 محدودیت ها و ملاحظات تحقیق                                                                     62
 
 پیشنهادات                                                                                                       64
 
 منابع و مآخذ                                                                                66
 
 
 
 
 
چکیده :
ویژگی های رفتاری هر فردی حاصل نوع شخصیّت فردی است. و شخصیّت هم محصول استعدادها و توانایی ها و هوش و احساسات و هیجانات رفتاری افراد است در یک کلام از جمع بندی تعاریف هوش (عمومی، کلامی، فضایی، تخیّلی، حسابی، ...) می توان به این نتیجه رسید که «هوش میزان توانایی سازگاری فرد با محیط است» بدیهی است، تفاوت رفتارها و منش و شخصیت افراد به نوع احساسات و نگرش ها و گرایش ها و انتظارات و امیال و علایق فرد وابسته است.
در تحقیق حاضر نیز با عنوان بررسی هوش هیجانی دختران عادی و فراری 25 –15 ساله شهر تهران به جستجو و بررسی نوع و میزان و مؤلفه های هوش هیجانی در دو گروه دختران 25 –15 ساله عادی در خانواده ها و فراری پرداخته ایم.
و با فرض تفاوت در بین هوش هیجانی این دو گروه به بیان مسئله با ذکر تبیین هوش هیجانی و اهمیت و اهداف و متغیرها و تعاریف در فصل اول و نیز مبنی تئوریک و نظری آن بخصوص هوش در میان دوقلوها و بررسی هوشی روی حیوانات و پاسخ های آنها و بررسی ساعت های درونی و فیزیولوژیکی و تأثیر نور و کنترل های برون زاد و درون زاد و به بررسی انواع خواب و مراحل خواب که با سلسله اعصاب و روابط عصبی و هوشی مرتبط است اشاره شده و با پرداختن به تحقیقات انجام شده ملّی و استانی و منطقه ای فصل دوم را خاتمه داده ایم. در فصل سوم فقط به روش اجرای تحقیق (ابزارهای جامعه، حجم نمونه، روش جمع آوری اطلاعات و روش آماری) پرداخته ایم.
 با استفاده از داده ها و جمع بندی و دسته بندی آنها به تجزیه و تحلیل آنها اقدام کرده ایم و نتایج کمّی بدست آمده را با تحقیقات و مبانی نظری تحت عنوان تأیید فرضیه تطبیق داده ایم و در فصل پنجم با اشاره به نتیجه گیری کلی و بیان مشکلات و محدودیت ها و نیز ارائه پیشنهادات و توصیه ها و ذکر منابع و مآخذ و الحاق ضمائم و پیوست ها پژوهش را به سرانجام رسانده ایم.
 
مقدمه
عناصر وجودی خانواده اعم از پدر و مادر، خواهر و برادر و احتمالاً پدر بزرگ و مادر بزرگ در کانون و هستۀ خانواده از ارزش و جایگاه متفاوتی برخوردارند. که اصطلاحاً در متون جامعه شناسی و روان شناسی اجتماعی این جایگاه ها و حوزه ها نقش نام دارد.
 ایفای نقش در قالب انجام تکالیف و وظایف خود انتظارات و توقعاتی هم بدنبال دارد که از سایر نقش ها انتظار می رود. اگر پدر شب و روز در سرما و گرما در شرای سخت بدنبال تهیۀ امکانات و وسایل آسایش و آرامش اعضای خانواده است. و فی المقدور همه نیازهای اساسی اعضاء در تهیه و تأمین می کند. در جای خود انتظاردارد که اعضاء در مصرف امکانات صرفه جویی کرده و جانب اهمیت و ارزش آن را درک نمایند و به قول و عمل پدر احترام بگذارند. همچنین است این مهم در مورد مادر که همه تلاش و مساعی ما در تأمین آرامش و آسایش و تدارک خوشبختی و شرایط باب میل اعضاء و مخزن محبت و عاطفه و قدرشناسی است. و انتظارش این است که حتی پدر نقش مادر را درک نماید و بچه ها هر کدام به نوبه خود در حفظ و رعایت زحمات و ارزش های در کوشا باشند و از ناحیه درک زحمات و نه از زاویه دل رحمی قدر ایثار و از خودگذشتگی مادر را بدانند.
 نهاد خانواده در عین حال که رکین ترین رکن و هسته اولیه تشکیل اجتماعات و گروه های بزرگ و کوچک اجتماعی است. و اولین گروه حضور انسانها در جمع و گروه های انسانی است.
 
علاوه بر صفات و ویژگی های سایر گروه ها دارای ابعاد مختلف دیگری است که تاحدی گروه یا تمام خانواده را از سایر گروه هاجدا می کند. این ویژگی ها عبارتند از:
 
1 ) عاطفی بودن
 
2 ) نسبی بودن
 
 3 ) نزدیکی بودن در عین اختلاف
 
 4 ) حتمی بودن
 
 5 ) عمومی بودن 
 
1 ) همه اعضای خانواده به دلیل هم ژنی و هم خونی و هم رحمی بودن دارای روابطی عاطفی و مهربانانه و صمیمانه قلبی هستند
 
 2 ) چون از یک پدر و مادر و یا از حداقل دو یا 3 پدر و مادر هستند از لحاظ نسبی به یکدیگر نزدیک هستند
 
3  ) به دلیل بالا هر چند ممکن است. کودک یا پدربزرگ70سال اختلاف داشته باشند ولی به هم نزدک هستند و حرف ها و روابط نزدیک و محرمانه و صمیمانه ای دارند
 
 4 ) در همه اقوام و گروه ها این نهاد و خانواده حتمی است که باید ابتدا فرد  در خانواده تولد بزرگ شود تا رسمیت خود را در گروه های دیگر اعلام کند
 
5 ) عمومی بودن یعنی این ویژگی ها مخصوص ایران و شده بیت و یکم نیست و شامل همه اقوام وملت ها برای همه قرون و اعصار می باشد.این پنج ویژگی قطعی و قمی در نهاد خانواده این نهاد را از سایر نهاد ها متمایز می کند 
دانلود تحقیق مقایسه هوش هیجانی بین دختران عادی و فراری
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست