سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود تحقیق موجبرهای نوری

عالی

docx 1396 آبان 24 حجم : 2 مگابایت صفحات : 243500 تومان خرید و دانلود

دانلود تحقیق موجبرهای نوری

یکی از مهمترین قسمت های سیستم انتقال ، خط ارتباط آن است . ساده ترین نوع خط ارتباط از دو سیم موازی هم تشکیل شده ، که به آن خط دو سیمه می گویند . خط دو سیمه برای انتقال فرکانس های رادیویی پایین مناسب است و مقدار تضعیف آن در این فرکانس ها کم است

دانلود تحقیق موجبرهای نوری

 

 

موجبرهای مستطیلی معمولی 3

نامگذاری 4
مشخصه‌های مکانیکی 5
ابعاد 5
شعاع انحناء گوشه‌های داخلی موجبر: 6
ضخامت دیواره‌ها 7
ماکزیمم تفاوت ضخامت دیواره‌ها 7
خمش (انحناء) موجبر 8
پیچش موجبر 8
روش بریدن موجبر 9
وزن و طولی موجبر 9
موجبرهای مستطیلی پهن و نیمه پهن 10
روش نامگذاری 10
مشخصات مکانیکی 11
ضخامت و ماکزیمم تفاوت ضخامت دیواره‌ها 12
ابعاد خارجی 12
مستطیلی بودن مقطع، خمش و پیچش 12
وزن و طول موجبر 13
موجبرهای مستطیلی فلکسیبل 14
باند فرکانسی 15
روش نامگذای 15
برای روشن شدن مطلب به دو مثال زیر توجه کنید. 16
مثال از روی نام 636IEC-BR100BF نتیجه می‌گیریم 16
مشخصات مکانیکی 17
فشار هوا داخل موجبر 17
مینیمم شعاع خمش 17
ماکزیمم زاویه پیچش 17
تعداد دفعات مجاز خمش و پیچش 18
طول شاخه‌های موجبر 18
موجبرهای مستطیلی با تیغه‌های ضخیم طولی 20
نامگذاری 20
مشخصات مکانیکی 22

 

 

 

موجبرهای مستطیلی معمولی
باند تک مدفرکانس و طول موج قطع کلیه مدهای موجبر مستطیلی را می توان، به کمک روابط زیر محاسبه نمود.که در آنها a,b بترتیب عرض و ارتفاع داخلی موجبر مستطیلی هستند. مدهای موجبر به دو دسته تقسیم می شوند. TE (که به ترتیب میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی فقط در جهت عمود بر مسیر انتشار آنها وجود دارد. مقادیر فرکانس قطع مدهای مختلف را با ازای نسبتهای مختلف b/a  شکل 1 توضیح میدانهای الکتریک و مغناطیسی چند مد TM, TE را نشان می‌دهد میزان تغییرات مدها در جهات a و b به ترتیب با m  n نشان داده می شوند. برحسب روابط موج در داخل موجبر، m , n برای مدلهای TM  نمی توانند صفر شوند.
دیده می شود در صورتی که نسبت   باشد بیشترین عرض باند تک مد موجبر بوجود می آید. این عرض باند از فرکانس قطع مد اصلی (TE10) شروع و تا دو برابر آن یعن فرکانس قطع مد دوم ادامه دارد یعنی در حالت   باند کامل تک مد موجبر عبارت است از:
 
که در آن a بر حسب سانتیمتر می باشد، به همین علت در انتخاب ابعاد موجبر سعی می کنند برای داشتن باند وسیعتر نسبت   کوچکتر از   باشد. از سوی دیگر مقدار تضعیف موج در اثر افت در بدنه موجبر، یا کمتر شدن نسبت   بالا می رود. بنابراین حالت مناسب زمانی   حدود   باشد، که چنین موجبرهایی را موجبرهای مستطیلی معمولی می نامند.
نامگذاری
موجبرهای مستطیلی معمولی، که نسبت   در آنها در حدود   است (جدول 1) بترتیب زیرا از چپ نامگذاری می شوند:
الف: شماره سری جزوه‌های کمیته بین المللی استانداردهای الکتروتکنیکک در مودر موجبرها (4).
ب: مخفف نام انگلیسی بین المللی استاندارد‌های الکترونیک
ج: بعد از یک خط تیره، حرفی انگلیسی که مشخص کننده شکل مقطع داخلی موجبر است.
برای موجبر مستطیلی معمولی،   این حرف R است،  و همانطوری که در قسمت‌های بعدی توضیح داده خواهد شد. حرف F برای موجبرهای پهن، M برای موجبرهای نیمه پهن< Q برای موجبرهای مربعی، C برای موجبرهای دایروی P برای موجبرهای مستطیلی که از میله گرد ساخته شده است، و D,Z,S و T برای موجبرهای Ridged استفاده می شود.
د: شماره ای که مشخص کننده ابعاد و یا فرکانس موجبر است، این شماره تقریبا 100/1 میانگین هندسی فرکانس ابتدا و انتهای باند موجبر بر حسب مگاهرتز و یا ده برابر آن میانگین بر حسب گیگاهرتز است.
هـ: در مواقع ضروری حرف P که نشان دهنده موجبر با خطای کم در ابعاد است اضافه میشود  یک مثال در مورد نامگذای در زیر آمده است.
مثال: از نام 153 IEC-R100 نتیجه می گیریم:


مشخصه‌های مکانیکی
 ابعاد
همان طور که قبلا بحث، بهترین حالت برای ابعاد موجبر معمولی   است، ولی موجبرهایی با نسبت   ساخته اند و در سطح وسیعی استفاده می شود، این نوع موجبرها هم استاندارد شده اند، عرض و ارتفاع 34 نوع موجبری که استاندارد شده در ستونهای (5) و (6) جدول 1 آمده است، هم چنین دو نوع موجبر R35 و R41 که مصرف زیاد دارد و آنها به عنوان استاندارد پذیرفته شده اند که در دو ردیف آخر همان جدول آورده ایم.
ابعاد داخلی موجبر با تقریب mm 001/0 گرد شده اند، در صورتیکه رقم اول ابعاد 1 یا 2 باشد، مقدار آن حداکثر به صورت 5 رقمی ، و اگر بین 3 الی 9 باشد، حداکثر 4 رقمی نوشته شده اند. بیان ارقام با چنین تقریبهایی باعث ایجاد ماکزیمم تضعیف انعکاسی در حدود db 70- برای موجبرهای بزرگ می شود.


شعاع انحناء گوشه‌های داخلی موجبر:
عملا ساخت موجبر با گوشه‌های قائم مشکل است، انحنای گوشه‌های داخلی موجبر باعث تغییر طول موج و در نتیجه، تغییر امپدانس مشخصه، ازیاد انعکاس وتضعیف می شود. در موجبر کاملا مستطیلی طول موج در داخل موجبر از رابطه (3) بدست می آید.
ولی در موجبری که گوشه‌های داخلی آن شعاع انحناء r دارد، طول موج داخل موجبر   برابر است با:ضخامت دیواره‌ها
ضخامت دیواره موجبر، باید از عمق پوشتی موج داخل موجبر، بیشنر باشد، اگر از آن حد کمتر باشد، موج به بیرون از  موجبر نشد می کند. همچنین چون در فرکانس بالا عمق پوستی خیلی کوچک است، حتی اگر ضخامت بدنه چندین برابر عمق پوستی شود، باز موجبر دارای استحکام مناسب نخواهد بود.
ضخامت دیواره موجبرهای مختلف که در واقع نصف تفاضل ابعاد خارجی و داخلی آنهاست بعضی موجبرهای مستطیلی با دیواره ضخیم جهت استفاده‌های نظامی ساخته شده و در جزوه استاندارد)  (MIL-W-85/2C تعریف گردیده اند. مشخصه‌های تعدادی از این موجبرها در جدول 2 آمده است.

دانلود تحقیق موجبرهای نوری
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست