سیما فایلدانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
سیما فایل
پیشنهاد ما

سوالات استخدامی نمونه سوال پیام نور پروژه کارآفرینی گزارش کارآموزی آزمون آزمایشی دانلود پاورپوینت
دانلود تحقیق بررسی مقدماتی آزمون مقدماتی کرنل فرم N2
1 1 1 1 1
عالی
docx
1396 آبان 24
حجم : 2 مگابایت
صفحات : 168
9000 تومان
خرید و دانلود

دانلود تحقیق بررسی مقدماتی آزمون مقدماتی کرنل فرم N2


هدف اصلی از این تحقیق حرکت در راستای تست سازی و تهیه ابزاری مناسب برای سنجش سریع روان پزشکی و روان تنی است و جهت احقاق این امر به بررسی آزمون شخصیتی کرنل فرم N2 بر روی سوالهای 58 و 60 این آزمون پرداخته ایم ، این آزمون شامل 101 سوال و 10 مقیاس فرعی است . ما سعی نموده ایم تا قدرت تشخیص سوا

دانلود تحقیق بررسی مقدماتی آزمون مقدماتی کرنل فرم N2

 
 
زمینه تحقیق
بحث های اساسی موضوع
اختلالات روان تنی
تاریخچه
روانکاوی
اجتماعی فرهنگی
نظریه سیستم ها
چگونگی پیدایش نقش روان شناسی
مفاهیم روانی ،اجتماعی و شناختی اختلالات روانی فیزیولوژیائی
دیدگاه فرهنگی اجتماعی
دیدگاه رفتارگرائی
درمان اختلالات روانی تنی
درمان اختلالات روانی فیزیولوژیائی
قابلیت پیش بینی و کنترل
طبقه بندی
ملاکهای تشخیص
سبب شناسی
نظریه اختصاصی بودن
نظریه غیراختصاصی
فیزیوپاتولوژی
آزمون
طبقه بندی آزمونها
۲- آزمونهای گروهی دربرابرآزمونهای فردی
۳-آزمونهای سرعت دربرابرآزمونهای قدرت
۴- آزمونهای عملی دربرابر آزمون های کاغذ –مدادی
۵- آزمون های عینی دربرابرآزمونهای ذهنی
۶- آزمون های ملاک مرجع دربرابر آزمون های گروه مرجع
۷- آزمون های وابسته به فرهنگ دربرابر آزمون های نابسته به فرهنگ
۸- آزمون های کلامی دربرابر آزمون های غیرکلامی
تعریف آزمون روانی
شخصیت
آزمون های شخصیت
پرسشنامه ها یا آزمونهای عینی شخصیت
طبقه بندی آزمونهای شخصیت
اندازه گیری شخصیت
پرسشنامه
تهیه پرسشنامه های شخصیت
اعتباریابی محتوا
کلید یابی ملاک تجربی
تحلیل عوامل درآزمونسازی
آزمونسازی برمبنای نظریه های شخصیت
تجزیه وتحلیل پرسشنامه های آزمون
ارزیابی پرسشنامه های شخصیت
پرسشنامه ها
ویژگیهای اساسی ابزارهای اندازه گیری متغیرها
روایی –اعتبار- استاندارد بودن –عملی بودن
روایی
استاندارد بودن
نرم یا هنجار
مشخصه قدرت تشخیص سوال
محاسبه ضریب دشواری سوال
درجه دشواری
محاسبه قدرت تمیز سوال
همبستگی سوال با کل آزمون
همبستگی میان سوالهای آزمون
تحلیل سوالهای آزمون
اندازه گیری
ویژگی مطلوب روش های اندازه گیری
مراحل اساسی اندازه گیری
مشکلاتی که درهریک از مراحل سه گانه اندازه گیری وجود دارد
آزمون شخصیت کرنل و فرمهای آن
معرفی پرسشنامه و ویژگیهای آن
هدف و ماهیت کرنل
موارد استفاده از شاخص کرنل
طرح ریزی پرورش تست
هدف تحقیق
اهمیت تحقیق
سوالهای تحقیق
تعاریف عملیاتی
پرسشنامه
خلاصه ای از شیوه اجرا
مروری برادبیات پژوهشی
مراحل تکوین فرمN2
پایائی
روایی
یافته های تحقیق
سوالهای تحقیق
مدلهای آماری به کار رفته
یافته های توصیفی کل آزمودنی ها برای سوال ۵۸
سوالهای تحقیق
یافته های توصیفی کل آزمودنی ها برای سوال ۶۰
نمودار توزیع درصد امتیازهای دختران به تفکیک از پسران و نیز همه ی آزمودنی ها برای سوال ۶۰
مقایسه ی امتیازهای دختران با پسران برای سوال ۵۸
جدول ۲
جدول فراوانی مورد انتظارو مشاهده شده برای امتیازهای پسران
به تفکیک از دختران و کل آزمودنی ها از
سوال ۵۸
جدول ۲
جدول فراوانی مورد انتظارو مشاهده شده برای امتیازهای پسران
به تفکیک از دختران و کل آزمودنی ها از
سوال ۶۰
مقایسه ی امتیازهای ۰ با ۱ برای سوال ۵۸
جدول ۳
جدول خلاصه داده پردازی آزمون دوجمله ای
برای کل آزمودنی ها درباره ی
سوال ۵۸
مقایسه ی امتیازهای ۰ با ۱ برای سوال ۶۰
جدول ۳
جدول خلاصه داده پردازی آزمون دوجمله ای
برای کل آزمودنی ها درباره ی
سوال ۶۰
چون مقدار خطای نوع اول کوچکتراز۵% است بنابراین فرض صفررا رد کرده نتیجه
تحلیل اعتبار ( همگونی درونی )
تحلیل اعتبار ( همگونی درونی )
جدول ۴
 
بحث ونتیجه گیری
فهرست منابع
پیوست ها
 
 
 
 
مقدمه
هدف اصلی از این تحقیق حرکت در راستای تست سازی و تهیه ابزاری مناسب برای سنجش سریع روان پزشکی و روان تنی است و جهت احقاق این امر به بررسی آزمون شخصیتی کرنل فرم N2 بر روی سوالهای 58 و 60 این آزمون پرداخته ایم ، این آزمون شامل 101 سوال و 10 مقیاس فرعی است . ما سعی نموده ایم تا قدرت تشخیص سوالها فوق الذکر این آزمون را درمیان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر( بجز رشته آموزش معلمان و کارشناسی ارشد) و همچنین مقبولیت آنها در بین دوجنس ( دخترو پسر) بررسی نمائیم، آزمون بر روی 528 نفر از دانشجویان این دانشگاه صورت گرفت و روش نمونه برداری دراین تحقیق تصادفی خوشه ای بصورت تک مرحله ای انجام گرفته است و بمنظور اجرای آزمون از آزمودنیها خواسته شد با فاصله از هم بنشینند آنگاه پرسشنامه ها توزیع شد و توضیحاتی توسط آزمونگر ارائه گردید نام خود را ننویسید فقط و وضعیت تاهل خود و تاریخ امروز را درمحل آن مشخص کنید اگر پاسخ شما مثبت است درخانه بلی و اگر منفی است درخانه خیر علامت بزنید و به تمام سوالها پاسخ دهید و درصورت عدم اطمینان نزدیک ترین پاسخ را به پاسخ خود انتخاب کنید، در طول آزمون ، آزمونگربر رفتار آزمودنی ها نظارت داشت و ابهامات آنها را ثبت می کرد و پس از اتمام آزمون همه پرسشنامه ها یکجا جمع آوری گردید پس از بررسی و تحلیل اطلاعات آزمون ، مشخص گردید که سوال 58 درمجموع از نوع سوال های دیگر است ، قدرت تشخیص دارد، و درمورد اعتباربا حذف سوال تغییری حاصل نمی شود ، ثابت است و به اتبار آزمون کمک نمی کند و نیز به مقیاس فرعی دیگرعلائم روان تنیکمک میکند. درعین حال انتخابهای دختران متفاوت از پسران است و در جمع بندی نهائی بهتراست درمجموع آزمون حفظ شود.
و سوال 60 نیزاز نوع سوال های دیگر است ، قدرت تشخیص دارد، به اعتبار آزمون کمک نمی کندو ثابت است و نیز به مقیاس فرعی دیگر علائم روان تنیکمک می کندو انتخابهای دختران متفاوت از پسران نیست. در جمع بندی نهائی بهتراست درمجموع آزمون حفظ شود.
پیشنهاد می گردد تحقیقاتی که درآینده صورت خواهد گرفت درجوامع وسیعترصورت گیرد ، جوامعی چون کلیه دانشجویان کشور و یا دربین دانشجویان بومی و غیربومییا دانشجویان ممتاز و مشروطی و متوسط و یا سنین و مشاغل مختلف باشد همچنین می توان دربین افراد شاغل یا بیکار صورت گیرد و یا افراد معتاد و معتادین درحال ترک یا ترک کرده وخانواده های نابسامان و موفقو زنان مطلقه انجام گیرد.
 
چکیده
دراین پژوهش سعی گردیده که بررسی مقدماتی در راستای تهیه ابزاری مناسب برای سنجش سریع روان پزشکی و روان تنی صورت گیرد و هدف نهایی از انجام این تحقیق تست سازی است ما در این تحقیق به بررسی مقدماتی آزمون کرنل فرم N2 بر روی سوال های 58 و 60 این آزمون پرداخته ایم ، این آزمون شامل 101 سوال و 10 مقیاس فرعی است. ما سعی نموده ایم تا قدرت تشخیص سوالهای 58 و 60 این آزمون را درمیان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر( بجز رشته آموزش معلمان و کارشناسی ارشد) و همچنین مقبولیت آنها در بین دوجنس ( دخترو پسر) بررسی نمائیم، آزمون بر روی 528 نفر از دانشجویان این دانشگاه صورت گرفت که از این بین 21 نفر افت آزمودنی وجود داشت که درنهایت 189 نفر دختر و 318 نفر پسر باقی ماند و روش نمونه برداری دراین تحقیق تصادفی خوشه ای بصورت تک مرحله ای انجام گرفته است و بمنظور اجرای آزمون از آزمودنیها خواسته شد با فاصله از هم بنشینند آنگاه پرسشنامه ها توزیع شد و توضیحاتی توسط آزمونگر ارائه گردید نام خود را ننویسید فقط و وضعیت تاهل خود و تاریخ امروز را درمحل آن مشخص کنید اگر پاسخ شما مثبت است درخانه بلی و اگر منفی است درخانه خیر علامت بزنید و به تمام سوالها پاسخ دهید و درصورت عدم اطمینان نزدیک ترین پاسخ را به پاسخ خود انتخاب کنید، در طول آزمون ، آزمونگربر رفتار آزمودنی ها نظارت داشت و ابهامات آنها را ثبت می کرد و پس از اتمام آزمون همه پرسشنامه ها یکجا جمع آوری گردید. روش تحقیق در این پژوهش به شکل زمینه یابی یا پیمایشیاست و از نوع کاربردی می باشد و از مدلهای آماری مثل جداول و نمودارها برای خلاصه کردن داده ها که آمار توصیفی خوانده می شود استفاده گردیده است همچنین میانگین ، واریانس و انحراف معیار ، دامنهو درصد برای خلاصه کردن داده ها محاسبه شده است و برای تفیک مجذور خی یا آزمون همخوانی با سطح اطمینان 95% و شاخص مقبولیت گزینه ها نیز با مدل دوجمله ای در سطح 95% و روش آلفای کرنباخ برای برآورد اعتبار ( که شاخص هماهنگی درونی تست را نشان داده است) و نرم افزار SPSSجهت داده پردازی بکار رفته است، پس از بررسی وتحلیل اطلاعات آزمون ، سوالها در مجموعه آزمون حفظ گردند .
 
بحث های اساسی موضوع
 
اختلالات روان تنی
اصطلاح اختلالات روان تنی به حالت فیزیکی ناشی از عوامل روانشناختی یا شدت یافته توسط آن ها اطلاق می شود. هر چند اکثراختلالات فیزیکی تحت تاثیراسترس،تعارض،یا اضطراب منتشرقرارمی گیرند، برخی از اختلالات بیشتر تاثیرپذیرهستند. دراختلالات روان تنی در طبقه"عوامل روانشناختی موثربرحالت فیزیکی" قرارداده شده اند.((کاپلان –سادوک 1990ص 253چاپ اول ترجمه دکترنصرت اله پور افکاری چاپ دوم 1371چکیده روان پزشکی بالینی تهران انتشارات آزاده))
پزشکی روان تنی  بر وحدت روان و تن و تعامل بین آن ها تاکید می کند( این در عین حال طب مکمل و دگرشیوه است). درمجموع اعتقاد براین است که عوامل روانشناختی درپیدایش تمام بیماری ها اهمیت دارند. آیا این نقش درشروع، پیشرفت،تشدید یا وخامت بیماری است یا درزمینه سازی یا واکنش به بیماری قابل بحث بوده و از اختلالی به اختلال دیگرفرق می کند. طب روان تنی امروزه بخشی از زمینه طب رفتاری است. درسال 1978" آکادمی ملی علوم" طب رفتاری را " یک زمینه بین رشته ای مربوط به پیدایش و یکپارچگی معلومات و روش های رفتاری و طبی زیستی وابسته به تندرستی و بیماری و تطبیق این معلومات و روش هایی برپیشگیری ، تشخیص و توان بخشی " تعریف کرده است.
در دی اس ام فور تجدید نظرشده ازاصطلاح طب روان تنی استفاده نشده است . در عوض به توصیف عوامل روانشناختی موثربراختلالات طبی،بصورت"یک یا چند مساله روانشناختی یا رفتاری که اثرنامطلوب و قابل ملاحظه برسیر یک اختلال طبی عمومی می گذارد، یا بطور قابل ملاحظه خطرپیامد نامطلوب را درشخص بالا می برد" می پردازد . معهذا، معدودی مخالف این عقیده اند که عوامل روانشناختی و رفتاری تقریبا در تمام اختلالات پزشکی نقشی دارند.
(ص 533)
((کاپلان –سادوک ترجمه دکترنصرت اله پور افکاری خلاصه روان پزشکی علوم رفتاری –روانپزشکی بالینی تهران شهرآب،آینه سازان))
اختلالات روانی فیزیولوژیائی ، اختلالاتی هستند که به صورت بدنی ظاهر می شوند،ولی علت آنها مسائل هیجانی است که برکارکرد دستگاه عصبی خودکار،غدد درون ریز، و جریانهای فیزیولوژیائی بدن تاثیرمی گذارند. تفاوت این اختلالات با اختلالات بدنی شکل آن است که این اختلالات در ارتباط نزدیک با دستگاه سمپاتیک و پاراسمپاتیک بوده و با ضایعات و جراحات بدنی آشکار همراه اند، و حتی ممکن است موجب مرگ شخص بشونددر این راستا اختلالاتی از قبیل زخم معده، سرطان ، آسم، مشکلات قلبی –عروقی، اگزما، و از این قبیل می باشد. فشار روانی ناشی از موقعیتهای دشواری است که فرد با آن روبه رومی شود و نمی داند که چگونه با آن وضعیت دشوار سازش حاصل کند، زیرا مطمئن نیست که بتواند ازعهده آن برآید. انواع مختلف رفتارهای نابهنجار، راههای سازش با استرس محسوب می شوند ، البته راههائی که مناسب نیستند. این راههای سازش با استرس به دو عامل بستگی دارند یکی ضعف و ناتوانی درمنابع روانی،دیگری ادراک شخص نسبت به موقعیتی که با آن مواجه شده است. این اندیشه که عوامل روانی و اجتماعی در ایجاد بعضی بیماریهای بدنی موثرند از دیربازشناخته شده بود. امروزه حالاتی که در آن شکایات بدنی همراه با ضایعات و آسیبهای بافتی همراه است ولی علت آن روانی است تحت عنواناختلالات روانی فیزیولوژیائی[5]یا روانی بدنی[6]نامیده شده اند. بسیاری از این اختلالاتی که در این مقوله مورد بحث قرار می گیرند نتیجه برانگیختگی فیزیولوژیائی شدید، و بادوام هستند. پاسخ بعضی ازافراد به این نوع برانگیختگیها، یا فشارروانی، رفتارهای بیگانه و عجیب است.پاسخ بعضی دیگر اختلالاتی شبیه سرطان، و پاسخ افرادی دیگر سردردهای میگرنی ، و از این قبیل است. علت متفاوت بودن پاسخهای این افراد مربوط است به نگرشها، الگوهای فیزیولوژیائی ، و تجارب گذشته و حال آنان ، همچنین حمایتهای اجتماعی که از آن برخوردارند.
 
تاریخچه
تاریخ طب روان تنی به باورهای قدیمی مبنی بر اینکه جسم ممکن است تحت تاثیرعوامل برونی قرارگیرد می رسد. مروری به مفاهیم تاریخی طب روان تنی ص533
روانکاوی
زیگموند فروید(1900) ابتلاء جسمی در هیستری تبدیلی، که ریشه روانزا دارد، روی می دهد –مثلا، فلج یک اندام. هیستری تبدیلی همیشه یک علت و معنی روانی اولیه دارد ؛ یعنی معرف تظاهر سمبولیک جانشین یک تعارض ناخودآگاه است. تبدیل فقط به اعضائِی که ازسیستم عصبی عضلانی ارادی یا سلسله اعصاب جسمی –حرکتی عصبی می گیرند مربوط می گردد. انرژی روانی مهارشده ازراه های روانشناختی تخلیه می شود. فرنزی(1910)مفهوم هیستری تبدیلی درمورد اعضائی هم که ازسلسله اعصاب اتونوم عصب می گیرند بکار می رود؛مثلا خونریزی کولیت قرحه ای را می توان تظاهر یک تخیل روانی خاص تلقی نمود.(بیماری هائی مثل کولیت قرحه ای امروزه بیماری های روان تنی شمرده می شوند که فقط در اعضاء تحت تسلط سلسله اعصاب اتونوم روی می دهند). تعبیرفرنزی از علائم روان تنی به عنوان واکنش های تبدیلی نخستین انطباق این مفهوم بربیماری هائی مثل کولیت بود.
جلیف –گردوک(1910) اختلالات آشکار عضوی ،مثل تب وخونریزی،دارای معانی روانی اولیه معرفی شدند؛یعنی مثل علائم تبدیلی بازتاب تخیلات ناخودآگاه هستند.
رانتس الکساندرعلائم روان تنی فقط دراعضاء تحت تسلط سلسله (1968)(1934)اعصاب اتونوم روی می دهد و معنی خاص ندارد(برخلاف هیستری تبدیلی ) بلکه محصول نهائی با حالات فیزیولوژیکی طولانی هستند، علاوه برعوامل روانی درگیر، انرژی روانی سرکوب شده بطور فیزیولوژیک تخلیه می شود. مشاهدات الکساندرتوسط در مطالعه ترشح زیاد پپسینوژن تائید شد. نخستین مفهوم مدل زیستی –روانی –اجتماعی را مطرح کرد.


دانلود تحقیق بررسی مقدماتی آزمون مقدماتی کرنل فرم N2
ایمیل * موبایل *

دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

محصولات خاص


 • PDF ویژه

  سوالات متقاضیان اخذ نمایندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  سوالات متقاضیان اخذ نمایندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  دانلود بسته کامل نمونه سوالات عمومی و تخصصی متقاضیان اخذ نمایندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهمراه پاسخنامه

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک صادرات ایران

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک صادرات ایران

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری استخدام بانک صادرات ایران شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام موسسه اعتباری ثامن

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام موسسه اعتباری ثامن

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری استخدامی موسسه اعتباری ثامن شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام نیروی انتظامی

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام نیروی انتظامی

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری بیمه پاسارگاد

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری بیمه پاسارگاد

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بیمه پاسارگاد شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک قرض الحسنه رسالت

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک قرض الحسنه رسالت

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بانک قرض الحسنه رسالت شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات آزمون استخدامی متروی شیراز

  دانلود سوالات آزمون استخدامی متروی شیراز

  دانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان متروی شیراز با بیش از 500 نمونه سوال استخدامی عمومی و تخصصی همراه با پاسخنامه ویژه آزمون استخدام سازمان قطار شهری شیراز و حومه در سال 1394

 • PDF ویژه

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی هما

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی هما

  دانلود سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی مهمانداری هواپیمایی هما بهمراه پاسخنامه در قالب فایل PDF مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدام مهمانداری هواپیمایی هما.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات آزمون تصدی امر قضا

  دانلود سوالات آزمون تصدی امر قضا

  با توجه به آزمون استخدامی قوه قضاییه ، بسته ای حاوی نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه را آماده کرده ایم که کمک زیادی به قبولی شما در آزمون استخدامی این ارگان میباشد. قوه قضاییه برای تکمیل کادر اداری از بین داوطلبان علاقه مند و واجد شرایط در رشته های مختلف از طریق برگزاری آزمون، استخدام میکند.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام شرکت البرز دارو

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام شرکت البرز دارو

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری شرکت البرز دارو شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام شرکت بابک مس ایرانیان

  دانلود سوالات استخدام شرکت بابک مس ایرانیان

  دانلود بسته ویژه سوالات استخدام شرکت بابک مس ایرانیان در سال 1395 بهمراه پاسخنامه در قالب نرم افزار PDF

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام بانک پاسارگاد

  دانلود سوالات استخدام بانک پاسارگاد

  دانلود مجموعه کامل سوالات عمومی و تخصصی استخدامی بانک پاسارگاد بهمراه پاسخنامه در قالب pdf

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک پاسارگاد

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک پاسارگاد

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بانک پاسارگاد در سال 94 شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک حکمت ایرانیان

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک حکمت ایرانیان

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بانک حکمت ایرانیان در سال 94 شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود نمونه سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی سال96 بهمراه پاسخنامه در قالب pdf

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدام دانشگاه علامه طباطبایی

  دانلود سوالات استخدام دانشگاه علامه طباطبایی

  دانشگاه علامه طباطبایی برای تأمین نیروی انسانی متعهد و کارآمد موردنیاز خود در چهارچوب آئین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و براساس مجوز مورخ 93/12/23 هیئت‌امناء دانشگاه، تعداد 25 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون و مصاحبه عمومی و تخصصی و گزینش به‌صورت قراردادی

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش

  دانلود بسته سوالات عمومی و اختصاصی استخدام هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش در قالب PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 1395 همچنین در ادامه می توانید توضیحات کامل مجموعه سوالات هنر آموز الکترونیک را مشاهده نمائید

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز تاسیسات آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز تاسیسات آموزش و پرورش

  دانلود بسته سوالات عمومی و اختصاصی استخدام هنر آموز تاسیسات آموزش و پرورش در قالب PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی سازمان آموزش و پرورش در سال 1395 همچنین در ادامه می توانید توضیحات کامل مجموعه سوالات استخدام هنر آموز تاسیسات را مشاهده نمائید.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام استاد کار کامپیوتر آموزش و پرورش 97

  دانلود سوالات استخدام استاد کار کامپیوتر آموزش و پرورش 97

  دانلود بسته سوالات عمومی و اختصاصی استخدام استاد کار کامپیوتر آموزش و پرورش در قالب فایل PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه کامل این سوالات مناسب متقاضیان شرکت آزمون استخدامی سال 96 سازمان آموزش و پرورش می باشد،جهت خرید بعد از پرداخت وجه لینک دانلود نمایش داده میشود،با آرزوی موفقیت برای همه شما.97

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات آموزگار توانبخشی استثنایی استخدام آموزش و پرورش

  دانلود سوالات آموزگار توانبخشی استثنایی استخدام آموزش و پرورش

  دانلود بسته سوالات عمومی و تخصصی استخدام آموزگار توانبخشی استثنایی آموزش و پرورش در قالب فایل PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 1397 همچنین در ادامه می توانید توضیحات کامل سوالات استخدام معلم توانبخشی را مشاهده نمائید.