سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود تحقیق درک حس و حرکت

عالی

docx 1396 آبان 25 حجم : 3 مگابایت صفحات : 828000 تومان خرید و دانلود

دانلود تحقیق درک حس و حرکت

 

دانلود تحقیق درک حس و حرکت 

 

 

مقدمه   5

1ـ1 کلیات تحقیق             6

1ـ1ـ1ـ حس عمقی          6

1ـ1ـ2ـ همکاری سه سطح کنترل حرکتی در سیستم عصبی                      9
1ـ1ـ3ـ حس عمقی و کنترل حرکت              11
نقش حس عمقی در کنترل حسی حرکتی و ثبات عملکردی مفاصل          11
1ـ1ـ4ـ ارزیابی حس عمقی              12
1ـ1ـ5ـ عوامل مؤثر بر حس عمقی    15
1ـ1ـ6ـ خستگی           16
بهبودی خستگی         18
1ـ1ـ7ـ ارزیابی خستگی عضله توسط الکترومیوگرافی    18
1ـ1ـ8ـ تأثیر خستگی بر حس عمقی 19
تأثیر خستگی بر کنترل عصبی - عضلانی  20
1ـ2 بیان مسأله         21
1ـ3 دلایل انتخاب موضوع  22
 مروری بر مطالعات انجام شده   23
هدف از مطالعه      35
3ـ1ـ هدف کلی          35
اهداف اختصاصی      35
اهداف کاربردی 36
3ـ2ـ فرضیات تحقیق 36
روش و تکنیکهای اجرای تحقیق   38
4ـ 1ـ نوع مطالعه Randomized clinical trial    38
4ـ2ـ جمعیت مورد مطالعه 38
جامعه مورد بررسی 38
4ـ 3ـ روش جمع آوری و یا گردآوری داده ها 39
4ـ3ـ1ـ مطالعهی متدولوژیک یا تکرارپذیری 39
4ـ3ـ2ـ مطالعهی اصلی 40
روش انجام کار 40
4ـ3ـ3ـ الکترومیوگرافی عضلات سر و گردن برای تعیین پروتکل مناسب خستگی 40
4ـ3ـ4ـ ارزیابی حداکثر انقباض ایزومتریک    42
4ـ3ـ5ـ ارزیابی خطای حس نیرو 43
4ـ3ـ6ـ ارزیابی خطای بازسازی زاویه 44
4ـ3ـ7ـ پروتکل ایجاد خستگی     45
شکل 4ـ 2ـ الکترو میوگرافی سطحی عضلات اکستانسورسر و گردن  قبل ازخستگی 46
شکل 4 ـ 3ـ الکترو میوگرافی سطحی عضلات اکستانسورسر و گردن  بعد ازخستگی 46
شکل 4ـ4ـ روش بازسازی زاویه توسط                       شکل 5ـ4ـ نحوه نشستن در طی تست 47
کلاه مجهز به پرتو لیزر 47
شکل 4 ـ 6ـ روش بازسازی نیرو توسط Load cell      شکل 4 ـ 7ـ تعیین حداکثر انقباض ارادی توسط    48
Load cell و نشانگر دیجیتال       48
4ـ4 متغیرهای تحقیق      49  
حس وضعیت مفصل 49
حس نیرو  50
خستگی  50
روشهای تجزیه و تحلیل داده ها         51
یافته ها        53
6ـ1ـ نتایج قسمت متدولوژی     53
جدول 1ـ6 مشخصات عمومی افراد در مرحله متدولوژیک.    53
جدول 2ـ6 تکرارپذیری ارزیابی MVC و خطای حس نیرو و خطای بازسازی زاویه در دو روز مختلف    54
6ـ2ـ نتایج مطالعه اصلی   55
جدول 3ـ6مشخصات عمومی افراد در گروه آزمون و کنترل.   55
جدول 4ـ6 میانگین حداکثر انقباض ایزومتریک (MVC) و 50% و 25% آن در گروه آزمون و کنترل.     55
جدول 6ـ6 مقایسه خطای مطلق حس نیرو در طی سه تکرار در گروه آزمون و کنترل.     57
 بحث و نتیجه گیری    60
7ـ1ـ بحث     61
7ـ2ـ نتیجه گیری      69
7ـ3ـ محدودیتها و مشکلات        70
7ـ4ـ کاربرد       70
7ـ5ـ پیشنهادات        71
منابع 72
Reference        73
ضمیمه      81
فرم رضایتنامه کتبی    82
مشخصات فردی         83
پرسشنامه شرایط رد و قبول     84
ارزیابی حس عمقی  85                                                                                                                               
قبل از خستگی    85
بازسازی نیرو(25%MVC)   85
بازسازی زاویه صفر درجه   85
( گروه کنترل) پیش آزمون 85
بازسازی نیرو(25%MVC)   85

 

 

 

1ـ1 کلیات تحقیق

1ـ1ـ1ـ حس عمقی

اولین بار یک فیزیولوژیست اسکاتلندی به نام Bell(1826) پایه فیزیولوژیک درک حرکت و حس را مطرح نمود. بدین صورت که بین مغز و عضله یک چرخه عصبی وجود دارد و ریشه­های قدامی پیام را از مغز به عضله می­فرستند و ریشه­های خلفی حس وضعیت را از عضله به مغز می­برند. Bellبیان می­کند که حس وضعیت و حس حرکت با انقباض عضله تحریک شده و پیامهای آوران به مغز فرستاده می­شود
(Bell et al. 1826).

پاتولوژیست و آناتومیست انگلیسی به نام Bastian(1887) آگاهی از انجام حرکت را حس حرکت نامید (Kinaesthesia) و عنوان کرد که بوسیله­ی این حس پیچیده قادر به درک وضعیت و حرکت اندامهای خود هستیم و می­توانیم تمایز ایجاد کنیم و توسط آن مغز ما قادر به هدایت ناخودآگاه بیشتری روی حرکات خواهد بود (Bastian et al. 1887).

محققان از صد سال پیش به آگاهی از وضعیت سگمانهای بدن توجه کرده اند. شرینگتون (1906) آگاهی از وضعیت سگمانهای بدن را حس عمقی نامید و این کلمه را از لاتین گرفت که Re(ceptus)به معنی دریافت کردن و Propriousبه معنای از خود می­باشد.او طبقه­بندی حواس را به طریق زیر انجام داد.
1ـ حس عمقی و کینستزیا (Proprioception & Kinaesthesia) که شامل حس وضعیت، حرکت، نیرو، وزن، تلاش، فشار، ارتعاش و تعادل می­باشد. 2-دما(temperature) شامل سرما و گرما.
 3ـ Nociception  شامل درد. شرینگتون حس عمقی را اطلاعات آورانی می­داند که منجر به حواس هوشیارانه، تعادل پوسچرال و ثبات سگمنتال می­گردند. اطلاعات حس عمقی از آورانهای محیطی مثل گلژی تندون، دوک عضله، گیرنده­های پوستی و مفصلی تاندون و لیگامان تأمین می­گردد
Ashton -miller et al. 2000; Stillman et al, 2002)). بسیاری از محققین حس عمقی را ورودی آوران حسی از وضعیت مفصل و حرکت مفصل می­دانند در حالیکه عده­ای دیگر آن را حس وسیعتری
می­دانند که کنترل عصبی –عضلانی را در برمی­گیرد و علاوه بر حس تحریکات آوران، کنترل عصبی –عضلانی، پردازش تحریکات و پیامهای خروجی را از طریق سیستم عصبی –عضلانی نیز شامل می­شود.حواس عمقی آگاهانه شامل حس حرکت (کینستزیا)،  حس وضعیت مفصل و حس نیرو می­باشد
(Reiman et al, 2002). از دیدگاه دیگر حس عمقی یکی از اجزای حس پیکری است. این دیدگاه حس پیکری را مکانیسم­های عصبی می­داند که اطلاعات حسی را از بدن جمع­آوری می­کند. این حس­ها در مقابل حس­های ویژه قرار دارند که منظور از آنها به طور اختصاصی بینایی، شنوایی و بویایی است. حس­ پیکری به سه نوع مکانیکی، حرارتی و درد تقسیم بندی می­شود. در تعریف حس مکانیکی آن را شامل حس­های تماس و وضعی می­دانند که بوسیله جابجا­­­شدن مکانیکی پاره­ای از بافتهای بدن تحریک می­شود. سپس حس عمقی را به عنوان حس­هایی که از بافتهای عمقی نظیر لیگامان­ها، عضلات و استخوانها می­آیند تعریف
می­کنند. حس عمقی دو سطح دارد ارادی و غیر ارادی با شروع رفلکسی. حس عمقی ارادی قادر به تأمین عملکرد مفصل در ورزش و فعالیت می­باشد و حس عمقی غیرارادی، فعالیت عضلانی و شروع ثبات رفلکسی مفاصل را از طریق گیرنده­های عضله تنظیم می کند.

اساس حس عمقی انتقال فیدبک عصبی به CNSاز طریق مکانورسپتورهای عضلانی و مفصلی است. مکانورسپتورها ساختار نورواپی تلیال تخصص یافته­ای هستند که از بافت پیوندی منشأ می­گیرند و تغییر شکل مکانیکی خود را به سیگنال­های عصبی کد­گذاری­شده تبدیل می­کنند که به CNSمنتقل می­شود. مکانورسپتورها در کپسول مفصلی، تاندون، لیگامان، عضلات و پوست قرار دارند. مکانورسپتورهای پوستی شامل اجسام پاچینی، انتهای عصبی آزاد، اندام انتهایی مو و دیسک­های مرکل هستند. مکانورسپتورهایی که درون کپسول مفصلی قرار دارند شامل پایانه­های رافینی و پاچینی و پایانه­های برهنه عصبی هستند. پایانه­های رافینی درون کپسول مفصلی قرار دارند و بیشتر در آن سطحی از مفصل هستند که هنگام اکستنشن مفصل تحت فشار قرار می­گیرند. پایانه­های رافینی به استرس مثلاً بار یا لود بهتر از استرین مثلاً جابجایی پاسخ می­دهند. پایانه­های پاچینی بطور گسترده­ای در طول مفصل در بافت پیوندی اطراف پراکنده هستند. آنها نسبت به فشرده شدن بافتی که درون آن قرار دارند پاسخ می­دهند. به نظر می­رسد که پایانه­های پاچینی اطلاعاتی مربوط به افزایش یا کاهش شتاب در حرکت­های مفصل تهیه می­کنند. تحریکات کوچک فیبرهای عصبی که از پایانه­های پاچینی منشأ گرفته­اند با حس فشرده شدن ارتباط دارد. پایانه­های برهنه عصبی بطور اولیه به محرک­های آسیب­رسان پاسخ می­دهند. این پایانه­ها در انتهای روتاسیون مفاصل پاسخ می­دهند و در هنگام التهاب مفصل حساس می­شوند. مکانورسپتورها در واحدهای عضلانی –تاندونی شامل دوک­های عضله و گلژی تاندون­ها هستند. گلژی تاندون مکانورسپتوری است که در تاندونها قرار دارد و عضله را از overloadشدن حفظ می­کند و به فشار وارد بر تاندون پاسخ می­دهد که این فشار از طریق انقباض عضله و یا از طریق افزایش طول پسیو عضله بر تاندون وارد می­شود. تحریک گلژی تاندون به مهار نورون حرکتی منجر می­شود که به عضله حاوی گلژی تاندون می­رود و نیز منجر به تحریک نورونهای حرکتی می­شود که به عضلات آنتاگونیست می­روند.

دوک عضلانی گیرنده پیچیده فاقد کپسول می­باشد که از 3 تا 10 فیبر داخل دوکی تشکیل شده و در عمق عضلات اسکلتی قرار دارد. دوک عضلانی تغییر طول فیبرهای عضله و سرعت تغییر طول را کشف می­کند. این مکانورسپتور به عنوان یک مقایسه­ کننده، طول دوک عضلانی را با طول عضله اسکلتی مقایسه می­کند. اگر طول فیبرهای خارج دوکی که در اطراف دوک قرار گرفته­اند کمتر از طول فیبرهای داخل دوک باشد فرکانس ایمپالس­هایی که از گیرنده تخلیه می­شود کاهش می­یابد. وقتی که قسمت مرکزی دوک عضله بواسطه فعالیت فیبرهای گاما تحت کشش قرار می­گیرد قسمت گیرنده­ی دوک ایمپالس­های بیشتری را صادر می­کند که این خود باعث تحریک رفلکسی ستون­های حرکتی آلفا و فعال شدن فیبرهای عضلانی خارج دوکی می­شود  1991; Biedert et al. 2000)et alGuyton).

محققان معتقدند که دوک­های عضلانی مهمترین گیرنده­هایی هستند که برای تعیین خم­شدگی مفصل در اواسط محدوده­ی حرکت آنها به کار می­روند و در کنترل حرکت عضلات نیز نقش فوق­العاده مهمی دارند.اهمیت نقش دوک عضلانی را آنجایی می­توان فهمید که وقتیکه اعصاب حسی که از مفصل و
بافتهای پوستی می­آیند بی­حس شوند احساس حرکت مفصل کاهش می­یابد اما از بین نمی­رود و این امر به دلیل ورودیهایی است که از دوک­های عضلانی می­آیند. همچنین برای کارهای دقیق و ظریف، تحریک دوک­های عضلانی با پیامهای آمده از ناحیه تسهیل کننده مشبک بصل­النخاع باعث تثبیت وضعیت مفاصل می­شود (Biedert et al. 2000).

دانلود تحقیق درک حس و حرکت
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست