سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود مقاله بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق

عالی

docx 1396 آذر 2 حجم : 2 مگابایت صفحات : 1015000 تومان خرید و دانلود

دانلود مقاله بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق

طلاق پایان دادن به زندگی زناشویی توسط زوجین است درمورد زوجهایی که نتوانند راهی برای ادامه زندگی مسالمت آمیز پیدا کنند ویا قادر به ادامه زندگی نباشند. که دراین صورت با مراجعه به یکی ازمراکز قضایی درخواست جدایی ازهمسرتوسط یکی ازطرفین اعلام می شود.

بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق در بین زنان

فهرست

بخش اول : کلیات و روشها ۱

مقدمه۲

فصل اول۳

بیان مسئله۳

فصل دوم

اهمیت و ضرورت پژوهش۵

فصل سوم

اهداف پژوهش : اهداف کلی۹
اهداف جزئی شامل:۹

فصل چهارم

فرضیه های پژوهش:۱۱

فصل پنجم

پیشینه پژوهش۱۲
الف)پژوهشهای خاص:۱۲

فصل ششم

جامعه مورد بررسی و روش نمونه گیری۳۳

فصل هفتم 

تعاریف عملیاتی۳۴
طلاق:۳۴
تفاوت عقاید:۳۴
میزان شناخت پیش ازازدواج:۳۴
درخواست طلاق:۳۵
تفاوت سنی:۳۵
نظرخانواده فرد در رابطه با طلاق:۳۵
برآورده نشدن انتظارات از نقش همسری:۳۵
ناباروری:۳۶


بخش دوم: ادبیات پژوهشی

فصل اول : مطالعات نظری۳۸


مفهوم طلاق:۳۸
بررسی تاریخ طلاق:۳۹
طلاق از دیدگاه ادیان:۴۱
طلاق در مذهب زرتشت:۴۱
طلاق در دین یهود:۴۲
طلاق در دین مسیحیت:۴۳
طلاق در دین اسلام:۴۳
انواع طلاق در اسلام:۴۴
طلاق در ایران وتهران:۴۵

فصل دوم : چهاچوب نظری۴۹

مکتب مبادله : پیش فرض های اساسی۴۹
قضیه موفقیت :۵۱
قضیه انگیزه۵۲
قضیه ارزش ( تشویق و تنبیه )۵۴
قضیه محرومیت و اشباع :۵۵
قضیه پرخاش ( تجاوز ) تایید:۵۵
بلا :۵۶
مبحث تکمیلی چهارچوب نظری :۵۹

بخش سوم:یافته های پژوهش

فصل اول : یافته های توصیفی


تحلیل یافته های توصیفی۷۰

فصل دوم : تجزیه و تحلیل اطلاعات(بررسی ضریب همبستگی پیرسون) SPSS
نتیجه گیری نهایی۹۰
فهرست منابع :۹۳
ضمائم ( پرسشنامه )۹۶

طلاق

طلاق پایان دادن به زندگی زناشویی توسط زوجین است درمورد زوجهایی که نتوانند راهی برای ادامه زندگی مسالمت آمیز پیدا کنند ویا قادر به ادامه زندگی نباشند. که دراین صورت با مراجعه به یکی ازمراکز قضایی درخواست جدایی ازهمسرتوسط یکی ازطرفین اعلام می شود.(آنچه درتحقیق مورد نظرگفته شد.)

تفاوت عقاید

ناسازگاری زوجین در مسائل مختلف زناشویی در زندگی مشترک از لحاظ عقاید آنچه در این تحقیق ازمفهوم تفاوت عقاید مورد نظر است تنها قسمتی ازفرآیند سازگاری زناشویی رادربرمی گیرد که همان اختلاف زوجین درمسائل مختلفی است که در زندگی زناشویی اتفاق می افتد وازجمله مسائل مذهبی.

میزان شناخت پیش از ازدواج:

در این پژوهش میزان شناخت پیش ازازدواج،آگاهی نسبی فرد نسبت به عقاید،انتظارات ونقاط ضعف فرد مقابل قبل ازشروع زندگی است.
درخواست طلاق:
در این پژوهش به معنای این است که یکی اززوجین یا هر دو دیگرخواهان ادامه زندگی زناشویی نبوده اند با مراجعه به یکی از مراکزقضائی درخواست جدائی ازهمسر خویش را اعلام می نمایند.
تفاوت سنی:
تفاوت سنی موردنظر پژوهش عبارت است ازتفاوت میزان سالهایی که ازعمر فرد می گذرد با میزان سالهایی که ازعمر همسرش می گذرد.
نظر خانواده فرد در رابطه با طلاق:
منظور نظر پژوهش جهت گیری مثبت یا منفی خانواده فرددرخواست کننده طلاق می باشد.
برآورده نشدن انتظارات از نقش همسری:
منظور از این عبارت درپژوهش برآورده شدن توقعات و انتظاراتیست که یک فرد از زوج خویش به عنوان یک همسر دارد.به این معنی که فرد در نقش همسری توقعات متقابلی از همسرخویش دارد که در صورت انجام شدن فردتصویر مثبتی اززندگی در ذهن خود ایجاد می کند.واگراین ا نتظارات ازنقش همسر تحقق پیدا نکند فرد مقابل خود را در زندگی متضررو بازنده خواهددید.
ناباروری:
منظور ازناباروری در این پژوهش عدم توانائی یکی ازوجین درفرآیند لقاح می باشد که نتیجه این ناتوانی محرومیت خانواده از فرزند دار شدن می باشد.

فصل اول :مطالعات نظری
مفهوم طلاق


طلاق درلغت جدا شدن زن ازمرد، رها شدن ازقیدنکاح ورهایی از زناشویی است(فرهنگ عمید)به بیان برخی رها شدن ازقید نکاح است(منتخب اللغات)درعرف عام معنای جدایی ازآن درذهن متبادرمیشود.(ساروخانی ۱۳۷۶)
به بیان دیگر پدیده طلاق راه حل رایج و قانونی عدم سازش زن و شوهر،فروریختن ساختمان خانواده ها،قطع پیوند زناشویی واختلال ارتباط پدرو مادر با فرزند است.(ایوت والچاک۱۳۶۶)
طلاق شیوه ای نهادی شده در راه پایان دادن به پیوند زناشویی است راههای دیگری نیز غیر از این وجود دارندنظیرترک یکی از زوجین توسط دیگری یا جدایی توافق شده توسط زوجین اما تفاوت طلاق با دو شیوه دیگر در این است که رسمیت دارد، توسط مقامات دولتی مورد کنترل قرارمی گیرد، امکان ازدواج مجددرا فراهم می سازد و پیش بینی های لازم(نظیر حضانت فرزندان)درآن صورت پذیراست.(ساروخانی ۱۳۷۶)
ازنظر گاهی دیگر: طلاق به زبان ساده مکانیسمی است قراردادی و در اکثرجوامع پذیرفته شده این مکانیسم اجتماعی به زن یا مرد و در صورت توافق به هردو امکان می دهد تا تحت شرایطی و طی مراحلی پیوند زناشویی خویش را گسسته به راه خود روند و زندگی جدیدی را تجربه کنند. از این رو طلاق در نقطه مقابل ازدواج (آن هم یک قرارداد اجتماعی پذیرفته شده دیگر)قرارمی گیردو نفی آن به حساب می آید.(پیران۱۳۶۹)
در نهایت می توان گفت: طلاق قطع رابطه اجتماعی بین دو نفر واز خلال آن دو گروه اجتماعی است با نظارت مقامات ذی صلاح (به عنوان نمایندگان جامعه) وبا تحقق تمهیدات لازم.(ساروخانی۱۳۷۶)روانشناسان طلاق را یکی از آسیب های اجتماعی به شمار آورده بالا رفتن میزان آن را نشانه به هم خوردن آرامش خانوادگی ودر مجموع دگرگونی در هنجارهای اجتماعی محسوب می کنند.(مصلحتی۱۳۷۹)


بررسی تاریخ طلاق


سابقه تاریخی به بیست قرن پیش می رسد در مذاهب مختلف همانطور که در زمینه ازدواج معیارهایی را مشخص کرده اند امکان قطع این معیارها را فراهم کرده اند اما در چند دهه اخیر به علت شیوع بیش از حد طلاق در جوامع و عوارض غیر قابل چشم پوشی آن این موضوع به صورت یک معضل اجتماعی جدی مطرح شده است هر چند که در گذشته هم همانطور که بیان شد طلاق در جوامع و ادیان مختلف وجود داشته اما به علت قداست خاصی که خانواده ومناسبات آن درجامعه داشته است به هیچ وجه به این گستردگی رایج نبوده است واین امردال بر استحکام خانواده در گذشته بوده است و طلاق در موارد نادری اتفاق می افتاده ولی اکنون در جامعه بسیار مشکل ساز شده است. به استناد به مدارک موجود طلاق در میان همه ملل قدیم جهان رواج داشته ودر ایران و روم ونزد قوم یهود معمول و متداول بوده و جزدر مسیحیت که تا مدتی پس از پیدایش منع گردیده در جای دیگر نمی توان نشانی ازآن یافت دریک قسمت از هزاردستان آمده است که در حقوق ساسانی طلاق شبیه به طلاق خلعی وجود داشته وزن می توانسته با بخشیدن اموال خود به شوهر خودرا از رابطه زناشویی آزاد کند.

دانلود مقاله بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست