سیما فایلدانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
سیما فایل
پیشنهاد ما

سوالات استخدامی نمونه سوال پیام نور پروژه کارآفرینی گزارش کارآموزی آزمون آزمایشی دانلود پاورپوینت
دانلود مقاله بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق
1 1 1 1 1
عالی
docx
1396 آذر 2
حجم : 2 مگابایت
صفحات : 101
5000 تومان
خرید و دانلود

دانلود مقاله بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق


طلاق پایان دادن به زندگی زناشویی توسط زوجین است درمورد زوجهایی که نتوانند راهی برای ادامه زندگی مسالمت آمیز پیدا کنند ویا قادر به ادامه زندگی نباشند. که دراین صورت با مراجعه به یکی ازمراکز قضایی درخواست جدایی ازهمسرتوسط یکی ازطرفین اعلام می شود.

بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق در بین زنان

فهرست

بخش اول : کلیات و روشها ۱

مقدمه۲

فصل اول۳

بیان مسئله۳

فصل دوم

اهمیت و ضرورت پژوهش۵

فصل سوم

اهداف پژوهش : اهداف کلی۹
اهداف جزئی شامل:۹

فصل چهارم

فرضیه های پژوهش:۱۱

فصل پنجم

پیشینه پژوهش۱۲
الف)پژوهشهای خاص:۱۲

فصل ششم

جامعه مورد بررسی و روش نمونه گیری۳۳

فصل هفتم 

تعاریف عملیاتی۳۴
طلاق:۳۴
تفاوت عقاید:۳۴
میزان شناخت پیش ازازدواج:۳۴
درخواست طلاق:۳۵
تفاوت سنی:۳۵
نظرخانواده فرد در رابطه با طلاق:۳۵
برآورده نشدن انتظارات از نقش همسری:۳۵
ناباروری:۳۶


بخش دوم: ادبیات پژوهشی

فصل اول : مطالعات نظری۳۸


مفهوم طلاق:۳۸
بررسی تاریخ طلاق:۳۹
طلاق از دیدگاه ادیان:۴۱
طلاق در مذهب زرتشت:۴۱
طلاق در دین یهود:۴۲
طلاق در دین مسیحیت:۴۳
طلاق در دین اسلام:۴۳
انواع طلاق در اسلام:۴۴
طلاق در ایران وتهران:۴۵

فصل دوم : چهاچوب نظری۴۹

مکتب مبادله : پیش فرض های اساسی۴۹
قضیه موفقیت :۵۱
قضیه انگیزه۵۲
قضیه ارزش ( تشویق و تنبیه )۵۴
قضیه محرومیت و اشباع :۵۵
قضیه پرخاش ( تجاوز ) تایید:۵۵
بلا :۵۶
مبحث تکمیلی چهارچوب نظری :۵۹

بخش سوم:یافته های پژوهش

فصل اول : یافته های توصیفی


تحلیل یافته های توصیفی۷۰

فصل دوم : تجزیه و تحلیل اطلاعات(بررسی ضریب همبستگی پیرسون) SPSS
نتیجه گیری نهایی۹۰
فهرست منابع :۹۳
ضمائم ( پرسشنامه )۹۶

طلاق

طلاق پایان دادن به زندگی زناشویی توسط زوجین است درمورد زوجهایی که نتوانند راهی برای ادامه زندگی مسالمت آمیز پیدا کنند ویا قادر به ادامه زندگی نباشند. که دراین صورت با مراجعه به یکی ازمراکز قضایی درخواست جدایی ازهمسرتوسط یکی ازطرفین اعلام می شود.(آنچه درتحقیق مورد نظرگفته شد.)

تفاوت عقاید

ناسازگاری زوجین در مسائل مختلف زناشویی در زندگی مشترک از لحاظ عقاید آنچه در این تحقیق ازمفهوم تفاوت عقاید مورد نظر است تنها قسمتی ازفرآیند سازگاری زناشویی رادربرمی گیرد که همان اختلاف زوجین درمسائل مختلفی است که در زندگی زناشویی اتفاق می افتد وازجمله مسائل مذهبی.

میزان شناخت پیش از ازدواج:

در این پژوهش میزان شناخت پیش ازازدواج،آگاهی نسبی فرد نسبت به عقاید،انتظارات ونقاط ضعف فرد مقابل قبل ازشروع زندگی است.
درخواست طلاق:
در این پژوهش به معنای این است که یکی اززوجین یا هر دو دیگرخواهان ادامه زندگی زناشویی نبوده اند با مراجعه به یکی از مراکزقضائی درخواست جدائی ازهمسر خویش را اعلام می نمایند.
تفاوت سنی:
تفاوت سنی موردنظر پژوهش عبارت است ازتفاوت میزان سالهایی که ازعمر فرد می گذرد با میزان سالهایی که ازعمر همسرش می گذرد.
نظر خانواده فرد در رابطه با طلاق:
منظور نظر پژوهش جهت گیری مثبت یا منفی خانواده فرددرخواست کننده طلاق می باشد.
برآورده نشدن انتظارات از نقش همسری:
منظور از این عبارت درپژوهش برآورده شدن توقعات و انتظاراتیست که یک فرد از زوج خویش به عنوان یک همسر دارد.به این معنی که فرد در نقش همسری توقعات متقابلی از همسرخویش دارد که در صورت انجام شدن فردتصویر مثبتی اززندگی در ذهن خود ایجاد می کند.واگراین ا نتظارات ازنقش همسر تحقق پیدا نکند فرد مقابل خود را در زندگی متضررو بازنده خواهددید.
ناباروری:
منظور ازناباروری در این پژوهش عدم توانائی یکی ازوجین درفرآیند لقاح می باشد که نتیجه این ناتوانی محرومیت خانواده از فرزند دار شدن می باشد.

فصل اول :مطالعات نظری
مفهوم طلاق


طلاق درلغت جدا شدن زن ازمرد، رها شدن ازقیدنکاح ورهایی از زناشویی است(فرهنگ عمید)به بیان برخی رها شدن ازقید نکاح است(منتخب اللغات)درعرف عام معنای جدایی ازآن درذهن متبادرمیشود.(ساروخانی ۱۳۷۶)
به بیان دیگر پدیده طلاق راه حل رایج و قانونی عدم سازش زن و شوهر،فروریختن ساختمان خانواده ها،قطع پیوند زناشویی واختلال ارتباط پدرو مادر با فرزند است.(ایوت والچاک۱۳۶۶)
طلاق شیوه ای نهادی شده در راه پایان دادن به پیوند زناشویی است راههای دیگری نیز غیر از این وجود دارندنظیرترک یکی از زوجین توسط دیگری یا جدایی توافق شده توسط زوجین اما تفاوت طلاق با دو شیوه دیگر در این است که رسمیت دارد، توسط مقامات دولتی مورد کنترل قرارمی گیرد، امکان ازدواج مجددرا فراهم می سازد و پیش بینی های لازم(نظیر حضانت فرزندان)درآن صورت پذیراست.(ساروخانی ۱۳۷۶)
ازنظر گاهی دیگر: طلاق به زبان ساده مکانیسمی است قراردادی و در اکثرجوامع پذیرفته شده این مکانیسم اجتماعی به زن یا مرد و در صورت توافق به هردو امکان می دهد تا تحت شرایطی و طی مراحلی پیوند زناشویی خویش را گسسته به راه خود روند و زندگی جدیدی را تجربه کنند. از این رو طلاق در نقطه مقابل ازدواج (آن هم یک قرارداد اجتماعی پذیرفته شده دیگر)قرارمی گیردو نفی آن به حساب می آید.(پیران۱۳۶۹)
در نهایت می توان گفت: طلاق قطع رابطه اجتماعی بین دو نفر واز خلال آن دو گروه اجتماعی است با نظارت مقامات ذی صلاح (به عنوان نمایندگان جامعه) وبا تحقق تمهیدات لازم.(ساروخانی۱۳۷۶)روانشناسان طلاق را یکی از آسیب های اجتماعی به شمار آورده بالا رفتن میزان آن را نشانه به هم خوردن آرامش خانوادگی ودر مجموع دگرگونی در هنجارهای اجتماعی محسوب می کنند.(مصلحتی۱۳۷۹)


بررسی تاریخ طلاق


سابقه تاریخی به بیست قرن پیش می رسد در مذاهب مختلف همانطور که در زمینه ازدواج معیارهایی را مشخص کرده اند امکان قطع این معیارها را فراهم کرده اند اما در چند دهه اخیر به علت شیوع بیش از حد طلاق در جوامع و عوارض غیر قابل چشم پوشی آن این موضوع به صورت یک معضل اجتماعی جدی مطرح شده است هر چند که در گذشته هم همانطور که بیان شد طلاق در جوامع و ادیان مختلف وجود داشته اما به علت قداست خاصی که خانواده ومناسبات آن درجامعه داشته است به هیچ وجه به این گستردگی رایج نبوده است واین امردال بر استحکام خانواده در گذشته بوده است و طلاق در موارد نادری اتفاق می افتاده ولی اکنون در جامعه بسیار مشکل ساز شده است. به استناد به مدارک موجود طلاق در میان همه ملل قدیم جهان رواج داشته ودر ایران و روم ونزد قوم یهود معمول و متداول بوده و جزدر مسیحیت که تا مدتی پس از پیدایش منع گردیده در جای دیگر نمی توان نشانی ازآن یافت دریک قسمت از هزاردستان آمده است که در حقوق ساسانی طلاق شبیه به طلاق خلعی وجود داشته وزن می توانسته با بخشیدن اموال خود به شوهر خودرا از رابطه زناشویی آزاد کند.دانلود مقاله بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق
ایمیل * موبایل *

دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
موضوع : روانشناسی
برچسب‌ها :

محصولات خاص


 • pdf ویژه

  نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین 96

  نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین 96

  بسته نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین در قالب فایل PDF همراه با پاسخنامه با بهترین کیفیت،مناسب جهت استفاده متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی بانک کارآفرین

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات استخدامی صنایع فولاد ایران

  نمونه سوالات استخدامی صنایع فولاد ایران

  دانلود بسته ویژه نمونه سوالات استخدامی صنایع فولاد ایران در سال 1397 بهمراه پاسخنامه

 • pdf ویژه

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی سال 97

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی سال 97

  دانلود بسته ویژه نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی مهمانداری هواپیمایی سال 1397 بابهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه

 • docx ویژه

  سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی سال96

  سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی سال96

  این محصول حاوی نمونه سوالات پر تکرار و مهم آزمون های استخدامی میباشد که با دروس اعلام شده در آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی مطابقت دارد. مطالعه این نمونه سوالات و آشنایی با نحوه طرح سوالات، شما را در قبولی در این آزمون استخدامی کمک بسزایی خواهد کرد.

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش 95

  دانلود سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش 95

 • pdf ویژه

  سوالات رشته نقشه کشی معماری سال 94 کنکور کاردانی فنی و حرفه ای

  سوالات رشته نقشه کشی معماری سال 94 کنکور کاردانی فنی و حرفه ای

 • docx ویژه

  دانلود نمونه سوال استخدامی ارتش

  دانلود نمونه سوال استخدامی ارتش

  نهادهای نظامی و انتظامی همواره جهت ارتقاء سطح کیفی و خدمت رسانی خود با برگزاری آزمون های استخدامی و جذب نیروی انسانی داوطلبان زیادی را که جویای کار و اشتغال هستند را به سمت خود می کشانند. مجموعه سوالات استخدامی ارتش که برای هر سه قوای مهم ارتش قابل دانلود و استفاده می باشد کامل ترین و یکی از محبوب ترین منابع سوال می باشدکه با افتخار خدمت شما ارائه می گردد.

 • docx ویژه

  دانلود سوالات استخدامی رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدامی رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

  دانلود دفترچه سوالات آزمون های ادوار گذشته وزارت آموزش پرورش شامل بیش از 200 سوال دروس عمومی به همراه پاسخنامه و نیز دفترچه سوالات رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی رشته کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدامی رشته کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

  دانلود دفترچه سوالات آزمون های ادوار گذشته وزارت آموزش پرورش شامل بیش از 200 سوال دروس عمومی به همراه پاسخنامه و نیز دفترچه سوالات رشته تخصصی کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

 • pdf ویژه

  نمونه سوال و دفترچه سوالات استخدامی رشته تخصصی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش

  نمونه سوال و دفترچه سوالات استخدامی رشته تخصصی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش

  لیست دروس و منابع آزمون کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش : مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود: (ICDL -1 فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه -2 ریاضی و آمار مقدماتی -3 زبان و ادبیات فارسی -4 معارف اسلامی -5 زبان انگلیسی عمومی -6 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی -7 هوش و توانمندی های عمومی - آزمون به صورت چهار گزینهای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد. - سؤالات معارف اسلامی مربوط به پیروان سایر مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) مطابق تعالیم و احکام فقهی آنان طراحی خواهد شد. - اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوالات محاسبه خواهد شد. تذکر مهم: سوالات حیط ههای تخصصی آزمون مشترک بر اساس دانش و مهارت های تخصصی متناسب با خوش های شغلی یا مشاغل، با هماهنگی دستگاه های اجرایی و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهیه خواهد شد.

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود نمونه سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی سال94 بهمراه پاسخنامه در قالب pdf

 • docx ویژه

  حل مسائل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر

  حل مسائل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر

  کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر جزو منابع کارشناسی ارشد و دکتری نیمه متمرکز مدیریت مالی محسوب می شود در این فایل به مسائل فصل ۲ الی ۸ این کتاب بصورت جامع و تشریحی پاسخ داده شده است.

 • pdf ویژه

  کتاب کدبندی و تصویرسازی واژگان ضروری تافل

  کتاب کدبندی و تصویرسازی واژگان ضروری تافل

  تافل (به انگلیسی: TOEFL) که برگرفته از سرواژگان Test of English as a Foreign Language به معنای آزمون انگلیسی به عنوان زبان بیگانه است، آزمونی است که میزان توانایی افراد را در زمینهٔ برقراری ارتباط به زبان انگلیسی در سطح دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی می‌سنجد. این آزمون توسط مؤسسه ای‌تی‌اس (ETS) در دو نوع کاغذی و اینترنتی برگزار می‌شود و در بیش از نه هزار دانشگاه و مؤسسه از بیش از یکصدو سی کشور جهان مورد پذیرش قرار می‌گیرد. تافل اولین بار در سال ۱۹۶۴ برگزار شد و پس از آن تا کنون نزدیک به ۲۰ میلیون نفر در این آزمون شرکت کرده‌اند

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

  دانلود بسته ویژه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش مجموعه ی زیر شامل سوالات عمومی ، تخصصی و دفترچه های آزمونهای برگزار شده ۳ دوره قبلی آموزش و پرورش میباشد ، فرمت سوالات بصورت فایل PDF می باشد، تمامی سوالات بهمراه پاسخنامه هستند این سوالات مناسب متقاضیان استخدام اداره آموزش و پرورش می باشد.

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی

  نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی

  20 مجموعه نمونه سوال آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی همراه با پاسخنامه ویرایش جدید سال