سیما فایلدانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
سیما فایل
پیشنهاد ما

سوالات استخدامی نمونه سوال پیام نور پروژه کارآفرینی گزارش کارآموزی آزمون آزمایشی دانلود پاورپوینت
دانلود مقاله بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق
1 1 1 1 1
عالی
docx
1396 آذر 2
حجم : 2 مگابایت
صفحات : 101
5000 تومان
خرید و دانلود

دانلود مقاله بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق


طلاق پایان دادن به زندگی زناشویی توسط زوجین است درمورد زوجهایی که نتوانند راهی برای ادامه زندگی مسالمت آمیز پیدا کنند ویا قادر به ادامه زندگی نباشند. که دراین صورت با مراجعه به یکی ازمراکز قضایی درخواست جدایی ازهمسرتوسط یکی ازطرفین اعلام می شود.

بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق در بین زنان

فهرست

بخش اول : کلیات و روشها ۱

مقدمه۲

فصل اول۳

بیان مسئله۳

فصل دوم

اهمیت و ضرورت پژوهش۵

فصل سوم

اهداف پژوهش : اهداف کلی۹
اهداف جزئی شامل:۹

فصل چهارم

فرضیه های پژوهش:۱۱

فصل پنجم

پیشینه پژوهش۱۲
الف)پژوهشهای خاص:۱۲

فصل ششم

جامعه مورد بررسی و روش نمونه گیری۳۳

فصل هفتم 

تعاریف عملیاتی۳۴
طلاق:۳۴
تفاوت عقاید:۳۴
میزان شناخت پیش ازازدواج:۳۴
درخواست طلاق:۳۵
تفاوت سنی:۳۵
نظرخانواده فرد در رابطه با طلاق:۳۵
برآورده نشدن انتظارات از نقش همسری:۳۵
ناباروری:۳۶


بخش دوم: ادبیات پژوهشی

فصل اول : مطالعات نظری۳۸


مفهوم طلاق:۳۸
بررسی تاریخ طلاق:۳۹
طلاق از دیدگاه ادیان:۴۱
طلاق در مذهب زرتشت:۴۱
طلاق در دین یهود:۴۲
طلاق در دین مسیحیت:۴۳
طلاق در دین اسلام:۴۳
انواع طلاق در اسلام:۴۴
طلاق در ایران وتهران:۴۵

فصل دوم : چهاچوب نظری۴۹

مکتب مبادله : پیش فرض های اساسی۴۹
قضیه موفقیت :۵۱
قضیه انگیزه۵۲
قضیه ارزش ( تشویق و تنبیه )۵۴
قضیه محرومیت و اشباع :۵۵
قضیه پرخاش ( تجاوز ) تایید:۵۵
بلا :۵۶
مبحث تکمیلی چهارچوب نظری :۵۹

بخش سوم:یافته های پژوهش

فصل اول : یافته های توصیفی


تحلیل یافته های توصیفی۷۰

فصل دوم : تجزیه و تحلیل اطلاعات(بررسی ضریب همبستگی پیرسون) SPSS
نتیجه گیری نهایی۹۰
فهرست منابع :۹۳
ضمائم ( پرسشنامه )۹۶

طلاق

طلاق پایان دادن به زندگی زناشویی توسط زوجین است درمورد زوجهایی که نتوانند راهی برای ادامه زندگی مسالمت آمیز پیدا کنند ویا قادر به ادامه زندگی نباشند. که دراین صورت با مراجعه به یکی ازمراکز قضایی درخواست جدایی ازهمسرتوسط یکی ازطرفین اعلام می شود.(آنچه درتحقیق مورد نظرگفته شد.)

تفاوت عقاید

ناسازگاری زوجین در مسائل مختلف زناشویی در زندگی مشترک از لحاظ عقاید آنچه در این تحقیق ازمفهوم تفاوت عقاید مورد نظر است تنها قسمتی ازفرآیند سازگاری زناشویی رادربرمی گیرد که همان اختلاف زوجین درمسائل مختلفی است که در زندگی زناشویی اتفاق می افتد وازجمله مسائل مذهبی.

میزان شناخت پیش از ازدواج:

در این پژوهش میزان شناخت پیش ازازدواج،آگاهی نسبی فرد نسبت به عقاید،انتظارات ونقاط ضعف فرد مقابل قبل ازشروع زندگی است.
درخواست طلاق:
در این پژوهش به معنای این است که یکی اززوجین یا هر دو دیگرخواهان ادامه زندگی زناشویی نبوده اند با مراجعه به یکی از مراکزقضائی درخواست جدائی ازهمسر خویش را اعلام می نمایند.
تفاوت سنی:
تفاوت سنی موردنظر پژوهش عبارت است ازتفاوت میزان سالهایی که ازعمر فرد می گذرد با میزان سالهایی که ازعمر همسرش می گذرد.
نظر خانواده فرد در رابطه با طلاق:
منظور نظر پژوهش جهت گیری مثبت یا منفی خانواده فرددرخواست کننده طلاق می باشد.
برآورده نشدن انتظارات از نقش همسری:
منظور از این عبارت درپژوهش برآورده شدن توقعات و انتظاراتیست که یک فرد از زوج خویش به عنوان یک همسر دارد.به این معنی که فرد در نقش همسری توقعات متقابلی از همسرخویش دارد که در صورت انجام شدن فردتصویر مثبتی اززندگی در ذهن خود ایجاد می کند.واگراین ا نتظارات ازنقش همسر تحقق پیدا نکند فرد مقابل خود را در زندگی متضررو بازنده خواهددید.
ناباروری:
منظور ازناباروری در این پژوهش عدم توانائی یکی ازوجین درفرآیند لقاح می باشد که نتیجه این ناتوانی محرومیت خانواده از فرزند دار شدن می باشد.

فصل اول :مطالعات نظری
مفهوم طلاق


طلاق درلغت جدا شدن زن ازمرد، رها شدن ازقیدنکاح ورهایی از زناشویی است(فرهنگ عمید)به بیان برخی رها شدن ازقید نکاح است(منتخب اللغات)درعرف عام معنای جدایی ازآن درذهن متبادرمیشود.(ساروخانی ۱۳۷۶)
به بیان دیگر پدیده طلاق راه حل رایج و قانونی عدم سازش زن و شوهر،فروریختن ساختمان خانواده ها،قطع پیوند زناشویی واختلال ارتباط پدرو مادر با فرزند است.(ایوت والچاک۱۳۶۶)
طلاق شیوه ای نهادی شده در راه پایان دادن به پیوند زناشویی است راههای دیگری نیز غیر از این وجود دارندنظیرترک یکی از زوجین توسط دیگری یا جدایی توافق شده توسط زوجین اما تفاوت طلاق با دو شیوه دیگر در این است که رسمیت دارد، توسط مقامات دولتی مورد کنترل قرارمی گیرد، امکان ازدواج مجددرا فراهم می سازد و پیش بینی های لازم(نظیر حضانت فرزندان)درآن صورت پذیراست.(ساروخانی ۱۳۷۶)
ازنظر گاهی دیگر: طلاق به زبان ساده مکانیسمی است قراردادی و در اکثرجوامع پذیرفته شده این مکانیسم اجتماعی به زن یا مرد و در صورت توافق به هردو امکان می دهد تا تحت شرایطی و طی مراحلی پیوند زناشویی خویش را گسسته به راه خود روند و زندگی جدیدی را تجربه کنند. از این رو طلاق در نقطه مقابل ازدواج (آن هم یک قرارداد اجتماعی پذیرفته شده دیگر)قرارمی گیردو نفی آن به حساب می آید.(پیران۱۳۶۹)
در نهایت می توان گفت: طلاق قطع رابطه اجتماعی بین دو نفر واز خلال آن دو گروه اجتماعی است با نظارت مقامات ذی صلاح (به عنوان نمایندگان جامعه) وبا تحقق تمهیدات لازم.(ساروخانی۱۳۷۶)روانشناسان طلاق را یکی از آسیب های اجتماعی به شمار آورده بالا رفتن میزان آن را نشانه به هم خوردن آرامش خانوادگی ودر مجموع دگرگونی در هنجارهای اجتماعی محسوب می کنند.(مصلحتی۱۳۷۹)


بررسی تاریخ طلاق


سابقه تاریخی به بیست قرن پیش می رسد در مذاهب مختلف همانطور که در زمینه ازدواج معیارهایی را مشخص کرده اند امکان قطع این معیارها را فراهم کرده اند اما در چند دهه اخیر به علت شیوع بیش از حد طلاق در جوامع و عوارض غیر قابل چشم پوشی آن این موضوع به صورت یک معضل اجتماعی جدی مطرح شده است هر چند که در گذشته هم همانطور که بیان شد طلاق در جوامع و ادیان مختلف وجود داشته اما به علت قداست خاصی که خانواده ومناسبات آن درجامعه داشته است به هیچ وجه به این گستردگی رایج نبوده است واین امردال بر استحکام خانواده در گذشته بوده است و طلاق در موارد نادری اتفاق می افتاده ولی اکنون در جامعه بسیار مشکل ساز شده است. به استناد به مدارک موجود طلاق در میان همه ملل قدیم جهان رواج داشته ودر ایران و روم ونزد قوم یهود معمول و متداول بوده و جزدر مسیحیت که تا مدتی پس از پیدایش منع گردیده در جای دیگر نمی توان نشانی ازآن یافت دریک قسمت از هزاردستان آمده است که در حقوق ساسانی طلاق شبیه به طلاق خلعی وجود داشته وزن می توانسته با بخشیدن اموال خود به شوهر خودرا از رابطه زناشویی آزاد کند.دانلود مقاله بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق
ایمیل * موبایل *

دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
موضوع : روانشناسی
برچسب‌ها :

محصولات خاص


 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک صادرات ایران

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک صادرات ایران

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری استخدام بانک صادرات ایران شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام موسسه اعتباری ثامن

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام موسسه اعتباری ثامن

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری استخدامی موسسه اعتباری ثامن شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام نیروی انتظامی

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام نیروی انتظامی

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری بیمه پاسارگاد

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری بیمه پاسارگاد

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بیمه پاسارگاد شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک قرض الحسنه رسالت

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک قرض الحسنه رسالت

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بانک قرض الحسنه رسالت شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات آزمون استخدامی متروی شیراز

  دانلود سوالات آزمون استخدامی متروی شیراز

  دانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان متروی شیراز با بیش از 500 نمونه سوال استخدامی عمومی و تخصصی همراه با پاسخنامه ویژه آزمون استخدام سازمان قطار شهری شیراز و حومه در سال 1394

 • PDF ویژه

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی هما

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی هما

  دانلود سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی مهمانداری هواپیمایی هما بهمراه پاسخنامه در قالب فایل PDF مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدام مهمانداری هواپیمایی هما.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات آزمون تصدی امر قضا

  دانلود سوالات آزمون تصدی امر قضا

  با توجه به آزمون استخدامی قوه قضاییه ، بسته ای حاوی نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه را آماده کرده ایم که کمک زیادی به قبولی شما در آزمون استخدامی این ارگان میباشد. قوه قضاییه برای تکمیل کادر اداری از بین داوطلبان علاقه مند و واجد شرایط در رشته های مختلف از طریق برگزاری آزمون، استخدام میکند.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام شرکت البرز دارو

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام شرکت البرز دارو

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری شرکت البرز دارو شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام شرکت بابک مس ایرانیان

  دانلود سوالات استخدام شرکت بابک مس ایرانیان

  دانلود بسته ویژه سوالات استخدام شرکت بابک مس ایرانیان در سال 1395 بهمراه پاسخنامه در قالب نرم افزار PDF

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام بانک پاسارگاد

  دانلود سوالات استخدام بانک پاسارگاد

  دانلود مجموعه کامل سوالات عمومی و تخصصی استخدامی بانک پاسارگاد بهمراه پاسخنامه در قالب pdf

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک پاسارگاد

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک پاسارگاد

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بانک پاسارگاد در سال 94 شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک حکمت ایرانیان

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک حکمت ایرانیان

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بانک حکمت ایرانیان در سال 94 شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود نمونه سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی سال96 بهمراه پاسخنامه در قالب pdf

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدام دانشگاه علامه طباطبایی

  دانلود سوالات استخدام دانشگاه علامه طباطبایی

  دانشگاه علامه طباطبایی برای تأمین نیروی انسانی متعهد و کارآمد موردنیاز خود در چهارچوب آئین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و براساس مجوز مورخ 93/12/23 هیئت‌امناء دانشگاه، تعداد 25 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون و مصاحبه عمومی و تخصصی و گزینش به‌صورت قراردادی

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش

  دانلود بسته سوالات عمومی و اختصاصی استخدام هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش در قالب PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 1395 همچنین در ادامه می توانید توضیحات کامل مجموعه سوالات هنر آموز الکترونیک را مشاهده نمائید

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز تاسیسات آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز تاسیسات آموزش و پرورش

  دانلود بسته سوالات عمومی و اختصاصی استخدام هنر آموز تاسیسات آموزش و پرورش در قالب PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی سازمان آموزش و پرورش در سال 1395 همچنین در ادامه می توانید توضیحات کامل مجموعه سوالات استخدام هنر آموز تاسیسات را مشاهده نمائید.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام استاد کار کامپیوتر آموزش و پرورش 97

  دانلود سوالات استخدام استاد کار کامپیوتر آموزش و پرورش 97

  دانلود بسته سوالات عمومی و اختصاصی استخدام استاد کار کامپیوتر آموزش و پرورش در قالب فایل PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه کامل این سوالات مناسب متقاضیان شرکت آزمون استخدامی سال 96 سازمان آموزش و پرورش می باشد،جهت خرید بعد از پرداخت وجه لینک دانلود نمایش داده میشود،با آرزوی موفقیت برای همه شما.97

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات آموزگار توانبخشی استثنایی استخدام آموزش و پرورش

  دانلود سوالات آموزگار توانبخشی استثنایی استخدام آموزش و پرورش

  دانلود بسته سوالات عمومی و تخصصی استخدام آموزگار توانبخشی استثنایی آموزش و پرورش در قالب فایل PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 1397 همچنین در ادامه می توانید توضیحات کامل سوالات استخدام معلم توانبخشی را مشاهده نمائید.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات هنر آموز طراحی و دوخت استخدام آموزش و پرورش

  دانلود سوالات هنر آموز طراحی و دوخت استخدام آموزش و پرورش

  دانلود سوالات عمومی و تخصصی هنر آموز طراحی و دوخت آزمون استخدام آموزش و پرورش سال 97 بهمراه پاسخنامه در قالب فایل PDF مناسب متقاضیان استخدام در سازمان آموزش و پرورش ایران با آرزوی موفقیت برای تمامی شما عزیزان .