سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود تحقیق مددکاران اجتماعی

عالی

docx 1396 آذر 4 حجم : 2 مگابایت صفحات : 16210000 تومان خرید و دانلود

دانلود تحقیق مددکاران اجتماعی

بررسی و رتبه بندی مسایل و مشکلات مددکاران اجتماعی پژوهشی که تحت عنوان بررسی و رتبه بندی مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی در بیمارستانهای دولتی در سال 86 در تهران عرضه می گردد دارای دو بخش است : بخش اول: به مباحث نظری در مددکاری اجتماعی اختصاص دار که ابتدا به تعریف مددکاری، تعری

دانلود تحقیق مددکاران اجتماعی 

 

فصل اول: کلیات موضوع مورد پژوهش

1- 1- مقدمه 2

1-2- چکیده 4

1- 3- بیان موضوع و مسأله پژوهش 5

1- 4- اهمیت و ضرورت 6

1- 5- اهداف پژوهش 7

1- 5- 1- اهداف کلی پژوهشی 7

1- 5- 2- اهداف کاربردی 7

1- 6- سوالات پژوهش 7

1- 7- تعاریف، اصطلاحات و واژه­ها 8

فصل دوم : پیشینه پژوهش

1- پیشینه پژوهش 12

2- 1- مددکاری اجتماعی چیست؟ 12

رفاه اجتماعی چیست؟ 16

مؤسسه رفاه اجتماعی چیست؟ 17

تأمین اجتماعی چیست؟ 20

خدمات اجتماعی چیست؟ 21

تعریف مددکار اجتماعی 23

2- 2- تاریخچه یادی از بنیانگذار حرفه مددکاری اجتماعی در ایران 23

2- 3- تعریف مددکاری اجتماعی در مراکز بهداشتی و درمانی 24

2- 3- 1- ویژگیهای مددکار اجتماعی 25

2- 3- 2- مراجع 29

2- 3- 3- نحوه پذیرش مراجع 32

2- 3- 4- انواع مراجع 33

2- 3- 5- روشهای مددکاری اجتماعی 34

2- 3- 6- ارزشهای اساسی در مددکاری اجتماعی 38

2- 5- برخی از مکاتب و نظریه های جامعه شناسی و کاربرد آنها در مددکاری اجتماعی 44

2- 1- 5- جامعه شناسی صدری 44

2- 5- 2- جامعه شناسی ناب تونیز 46

2- 5- 3- دیدگاه پدیدار شناسی 49

2- 5- 4- نظریه مبادله 51

2- 5- 5- مکتب کارکرد گرایی و مکتب اثبات گرایی 53

2- 5- 6- نظریه کنش متقابل نمادی 54

2- 5- 7- دیدگاه تفهمی 56

2- 6- الگوهای مددکاری اجتماعی 57

2- 6- 1- الگوی رشدی برستون 57

2- 6- 2- الگوی ارتباطی –تعاملی 58

2- 6- 3- الگوی رشدی تروپ 59

2- 6- 4- الگوی کارکردی 59

2- 6- 5- الگوی گشتالت درمانی 60

2- 6- 6- الگوی میانجی گری 61

2- 6- 7- الگوی تعقلی 62

2- 6- 8- الگوی واقعیت درمانی 62

2- 6- 9- الگوی موقعیتی 63

2- 6- 10- الگوی برنامه ریزی اجتماعی 64

2- 6- 11- الگوی وظیفه بندی 64


فصل سوم :فرآیند روش شناختی پژوهش

فرآیند روش شناختی پژوهش 67

3- 1- جامعه آماری 67

3- 1- 1- نمونه آماری و روش نمونه گیری 67

3- 2- ابزار اندازه گیری پژوهش 68

3- 2- 1- برگه وویژگی های جمعیت شناختی 68

3- 2- 2- پرسشنامه 69

3- 3- شیوه اجرای پژوهش 69

3- 4- طرح پژوهش 70

3- 5- روش تجزیه و تحلیل داده­ها و اطلاعات 70

فصل چهارم نتایج پژوهش

4- 1- جداول و تفاسیر و نمودارها 77
فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری

5- 1- نتیجه گیری 157

5- 2- محدودیتها و پیشنهادها 159

5- 2- 1- محدودیتها 159

5- 2- 2- پیشنهادها 160

فصل ششم : منابع

نگاهی اجمالی به پدیده مددکاری 162

نظر شمار درباره مددکاری چیست؟ 166

نمونه پرسشنامه 169

منابع 174

فهرست جداول

جدول 1- 1- توزیع فراوانی جمعیت نمونه بر حسب مددکاران + تفسیر 72

نمودار جدول 1- 1-73

جدول 2- 1- توزیع جمعیت نمونه بر حسب وضعیت تأهل مددکاران + تفسیر 74

نمودار جدول 2- 1- 75

جدول 3- 1- توزیع جهت نمونه بر حسب رشته های موجود در بخش مددکاری که به شغل مددکاری در بیمارستان مشغول هستند + تفسیر 76

نمودار 3- 1- 77

جدول 4- 1- توزیع جمعیت نمونه بر حسب میزان علاقه مددکاران با کار در بیمارستان دولتی + تفسیر78

نمودار جدول 4- 1 79

جدول 5- 1- توزیع جمعیت نمونه بر حسب شرایط کاری مطابق به خواسته­ها و انتظارات مددکاران + تفسیر 80

نمودار جدول 5- 1 81

جدول 6- 1- توزیع جمعیت نمونه بر حسب ارتباط رشته تحصیلی با کار در بیمارستان + تفسیر 82

نمودار جدول 6- 1 83

جدول 7- 1- توزیع جمعیت نمونه بر حسب نیاز به دوره­های آموزشی در زمینه کار در بیمارستان + تفسیر 84

نمودار جدول 7- 1 85

جدول 8- 1- توزیع جمعیت نمونه بر حسب میزان سرمایه گذاری مسئولین ذیربط برای دوره­های آموزشی مددکاران + تفسیر86

نمودار جدول 8- 1 87

جدول 9- 1- توزیع جمعیت نمونه بر حسب اقدام برای ادامه تحصیل در زمینه رشته تحصیلی مددکاری + تفسیر88

نمودار جدول 9- 1 89

جدول 10 –1- توزیع جمعیت نمونه بر حسب بروز بیماریهای جسمی ناشی از کار در بیمارستان + تفسیر 90

نمودار جدول 10- 1 91

جدول 11- 1- توزیع جمعیت نمونه بر حسب اشتغال در مددکاری اجتماعی به بیمارستان باعث بروز بیماریهای روانی از قبیل (افسردگی) + تفسیر 92

نمودار جدول 11- 1 93

جدول 12- 1- توزیع جمعیت نمونه بر حسب مشکلات کاری در بیمارستان دولتی باعث فرسودگی شغلی + تفسیر 94

نمودار جدول 12- 1 95

جدول 13- 1- توزیع جمعیت نمونه بر حسب شرح وظایف مددکاران اجتماعی در بیمارستانهای دولتی + تفسیر 96

نمودار جدول 13- 1 97

جدول 14- 1- توزیع جمعیت نمونه بر حسب میزان نقش آنها در تنظیم آئین نامه های بیمارستان + تفسیر98

نمودار جدول 14- 1 - 99

جدول 15- 1-توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان نقش مددکاران در تهیه و تدوین برنامه های بیمارسان 100

نمودار جدول 15- 1 101

جدول 16- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب ضوابط و مقررات دست و پا گیر بیمارستان موجب تغییر رویۀ کاری مددکاران102

نمودار جدول 16- 1 103

جدول 17- 1- توزیع جمعیت نمونه بر حسب شناخت کارکرد مددکاران اجتماعی برای مسئولین 104

نمودار جدول 17- 1 105

جدول 18- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب پاسخ گویی میزان درآمد مددکاران با حجم کارشان106

نمودار جدول 18- 1 107

جدول 19- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان علاقمندی به توسعه ارتباط با کادر بیمارستان 108

نمودار جدول 19- 1 109

جدول 20- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان آشنایی کادر بیمارستان با رشته و فعالیت مددکاران اجتماعی 110

نمودار جدول 20- 1 111

جدول 21- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان مشارکت در کارهای تیمی 112

نمودار جدول 21- 1 113

جدول 22- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان سهم مددکاران در فعالیت های تیمی 114

نمودار جدول 22- 1 115

جدول 23- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان هماهنگی مددکار با تیم کاری 116

نمودار جدول 23- 1 117

جدول 24- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب آگاهی مدیریت بیمارستان نسبت به مسائل و مشکلات مددکاران 118

نمودار جدول 24- 1 119

جدول 25- 1- توزیع جمعیت برحسب میزان توجه مدیریت بیمارستان به خواسته های مددکاران در زمان بروز مشکلات120

نمودار جدول 25- 1 121

جدول 26- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب نداشتن شناخت مراجعین به بیمارستان از حرفه مددکاران122

نمودار جدول 26- 1 123

جدول 27- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان همکاری خدمت گیرندگان (مددجویان بیمارستان)124

نمودار جدول 27- 1 125

جدول 28- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان ایجاد مشکل براثر شناخت محدود خدمت گیرندگان بیمارستان از حرفه مددکاری 126

نمودار جدول 28- 1 127

جدول 29- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان قدرت حل مشکل مددجویان 128

نمودار جدول 29- 1 129

جدول 30- 1- توزیع جمعیت نمونه بر حسب میزان بهره گیری مددجویان از بهره گیری از راهنمایی مدددکاران 130

نمودار جدول 30- 1 131

جدول 31- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان اطلاع مردم جامعه از کارکرد مددکار اجتماعی در بیمارستان 132

نمودار جدول 31- 1 133

جدول 32- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب طرز تلقی مردم از مددکاران (همان فرد نیکوکار) 134

نمودار جدول 32- 1 135

جدول 33- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان شناسایی رشته مددکاری به مردم از طریق مددکاران اجتماعی136

نمودار جدول 33- 1 137

جدول 34- 2- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان آگاهی عمومی از طریق رسانه های گروهی در مددکاران اجتماعی 138

نمودار جدول 34- 2 139

جدول 35- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب عدم درک موقعیت شغلی از سوی همسر یک مددکار در بیمارستان موجب کاهش بازدهی می شود 140

نمودار جدول 35- 1 141

جدول 36- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان اختصاص محل مناسب در بیمارستان دولتی برای مدددکاران 142

نمودار جدول 36- 1 143

جدول 37- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان احساس آرامش و راحتی در محل کار مددکار144

نمودار جدول 37- 1 145

جدول 38- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان دارای از امکانات برای انجام فعالیت مددکاران در بیمارستان های دولتی 146

نمودار جدول 38- 1 147

جدول 39- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان در اختیار داشتن امکانات و ابزار جدید (مانند کامپیوتر و ) برای مددکاران 148

نمودار جدول 39- 1 149

جدول 40- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب میزان دراختیار قرارگرفتن تسهیلات مالی در بیمارستان های دولتی برای مددکاران 150

نمودار جدول 40- 1 151

جدول 41- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب افت کارکردی مددکاران اجتماعی به علت دوری و نزدیکی محل سکونت به بیمارستان 152

نمودار جدول 41- 1 153

جدول 42- 1- توزیع جمعیت نمونه برحسب واگذاری مسئولیتها و نقش های غیرمرتبط به مددکاران در بیمارستان ها 154

نمودار جدول 42- 1 155

 

 


فصل اول

کلیات موضوع مورد پژوهش

هر بررسی هنگامی شروع می شود که در زمینه معینی قبلاً دانشی به دست آورده باشیم و بدانیم که این دانش ناقص است، درباره آن چیزی وجود دارد که ما نمی دانیم این دانش ممکن است دانشی باشد که ما درباره آن، برای پاسخ به یک پرسش اطلاعات کافی نداشته باشیم و یا اطلاعات موجود آنچنان پراکنده و بی سامان است که نمی توان آن را به سادگی به یک پرسش مربوط ساخت در هر صورت با یک مسأله روبرو هستیم تدوین و پرورندان مسأله به ویژه از این لحاظ مهم است که ما را در بقیه راه پژوهشی هدایت می کند

این فصل با ذکر مقدمه و چکیده آغاز می شود سپس بیان مسأله اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف، سؤالات پژوهش بیان می شود و در انتها متغیرها و اصلاحات مهم پژوهش تعریف می گردد

مقدمه

در زندگی پیچیده امروزی که هر روز ماشینی تر و پیچیده تر می شود و ارتباط انسانها با یکدیگر از جامعه کوچک خانواده گرفته تا جوامع بزرگتر مانند مدرسه ، دانشگاه ، اداره بسیار کم رنگ تر می شودو انسانها گاهی احساس می کنند تبدیل به یک ماشین شده اند و دیگر جایی برای بروز احساسات و نیازهای روحی و فکری وجود ندارددر حالی که مهمترین و پیچیده ترین نیاز انسان نیاز روحی و فکری و احساس او است بطوری که امروزه حتی درست فکر کردن و مثبت اندیشی در موفقیت انسانها و تغییر منشا زندگی آنها و حتی در معالجه بیماریهای جسمی نیز ثابت شده است

در این برهه از زمان نیاز مبرم جوامع به مددکاران تحصیل کرده و آموزش دیده که تسلط زیادی برعلم مددکاری داشته باشند ،آشنایی به ارتباط درست و دقیق با مددجویان داشته باشند و نه تنها خود بر افکار و احوال روحی خود احاطه داشته باشند و آنها را درست تربیت کرده باشندبلکه به انسانهای دیگر نیز این مهارت را بیاموزند و در زمان لزوم به کمک انسانهای دیگر بروند و انها را نیز آموزش دهند و در صورت نیاز با آنها همراهی و همفکری کنند تا آنها نیز بتوانند بر مشکلات خود فائق آییدو این نیاز مبرم در جامعه بیمارستان که انسانهایی که به آنجا مراجعه می کنند بیمار هستند و برای معالجه بیماران به آنجا می آیند بیشتر احساس می شود

انسانی که بیماری دارد ممکن است اعتماد به نفس خود را از دست بدهد یا زجرو ناراحتی ناشی از بیماری جسم و فکر اداره را نیز ضعیف و خسته کند با تنی رنجور و افکار آشفته نتواند بر بیماری خود غلبه نماید تا به سمت بهبودی برود و اگر مشکل مالی نیز فرید برعلت شود این نیاز (نیاز به مددکاری اجتماعی بیمارستان) بیشتر احساس می شود این نیاز زمانی پررنگ تربه چشم می خورد که وقتی می بینم همراهان بیمار به جای اینکه بتوانند کمک و یار و یاوری برای او باشند خود نیز احتیاج به مددکاری و آموزش درست دارند تا نتوانند به بیمار خود کمک کنند

و این نیاز در مورد بیماران خاص خیلی به چشم میخورد و به دلیل مسئولیتهای متعدد ومتفاوت پرسنل پزشکی و پرستاری بیمارستان و متفاوت بودن حیطۀ شغلی آنها با مددکاران اجتماعی و محدود بودن وقت انها و برخوردار نبودن آنها از دانش مددکاری عملا باعث می شود که آنها تنوانند مانند یک مددکار حرفه ای به مددجویان خدمات رسانی کند

این مسئله باعث پدید آمدن مسائل و مشکلات بسیار فراوانی در بیمارستانها می شود که ممکن است تا حد زیادی بر روی خدمات پزشکی و پرستاری تاثیر معکوس بگذارد و اینجاست که نقش مهم یک مددکار حرفه ای در بیماستان باعث جلوگیری از بروز مشکلات عدیده شده و روند معالجه بیماران تسریع پیدا می کند و کمک بسزائی به پرسنل دیگر بیمارستانی اعم از پزشک و پرستار می کنندانیجاست که بخش مددکاری اجتماعی بیمارستانها بعنوان یکی از مهمترین بخشهای بیمارستان به حساب می آید و دید مسئولین بیمارستان به بخش مددکاری باید تغییر کنند به جای اینکه بخش مددکاری را یک بخش فرعی و در غیرمهم در نظر بگیرند، باید بعنوان یک بخش مهم که تاثیر بسیار مهمی در بازدهی دیگرقسمتهای بیمارستانی دارد تلقی شود و به همان اندازه نیز امکانات و تسهیلات مورد نیاز این بخش را در نظر داشته باشند و همان انداز ه نیز از بخش مددکاری بیمارستان توقع بازدهی داشته باشند

 

چکیده

پژوهشی که تحت عنوان بررسی و رتبه بندی مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی در بیمارستانهای دولتی در سال 86 در تهران عرضه می گردد دارای دو بخش است :

بخش اول: به مباحث نظری در مددکاری اجتماعی اختصاص دار که ابتدا به تعریف مددکاری، تعریف بیمارستان دولتی و سپس روشهای مددکاری می پردازدو بخش دوم که محقق پرسشنامه و اطلاعات را از جامعۀ آماری یعنی بیمارستان و نمونه ها که مددکاران اجتماعی این جامعه است ارتباط دارد و سپس به تفسیر و جمع بندی اطلاعات و داده ها می پردازد

آنچه که موجب تشویق اینجانب به پژوهش در مورد مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی بیمارستان شده است دو علت داشت علت اول کمبود شدید توجه به مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی و مخصوصاً مددکاران اجتماعی در بیمارستان از طریق مدیران موسسات بود که البته جواب کافی به این کمبود ،تنها با همت و همکاری جبران کننده خواهد بود اطلاعات کافی در مورد این رشته و کار در بیمارستان در جامعه که باید دوباره هم خود مددکاران اجتماعی و هم مردم از مدد کاری اجتماعی بیمارستان آشنایی این رشته و کار در بین مردم شود که این مطلب خود به کمک مددکاران آمده تا بتواند مشکلات مددجویان را برطرف و همچنین شناختی که مددجویان از این کار پیدا می کنند به خود آنها در مسائل و مشکلاتشان کمک می کنند جامعه و مردم باید بیشتر با این رشته و نیز کار یعنی مددکاری اجتماعی واقع در بیمارستان اطلاعات کسب کنند تا بتوانند بهتر از امکانات موجود استفاده کنند در ضمن مددکاران اجتماعی نیز باید سعی براین داشته باشند که در عین اینکه به وظایف کاری خود عمل می کنند ولی در عین حال باید عزت نفس مددجویان را نیز در نظر بگیرند

 بیان موضوع و مساله پژوهش

در بین کشورهایی که روبه صنعتی شدن دارد ، به علت تغییر روشهای زندگی ماشینی تر شدن زندگی و بروز مشکلات و معضلات به واسطۀ ماشینی شدن زندگی مشکلات جدیدتر را پیش رو انسانها قرار می دهد در محدودیت که نتیجه آن سردی و محدودتر شدن روابط بین انسانها می باشد در ضمن به علت ماشینی ترشدن شهرها و نیاز مبرم به وجود مشاغل متعدد که جزء زندگی انسانها می باشد در جهان امروزی دهها هزار شغل و فرصت شغلی ایجاد شده است که یکی از مشاغل مددکاری اجتماعی است که از زمان زندگی امروز بشری است و یکی از دیگر گروههای مددکاری اجتماعی ، مدد کاری اجتماعی بیمارستان می باشد که کار در این بخش با مسائل و مشکلات مخصوص به خود همراه است

 نتیجه گیری

با عنایت بر اینکه مدکاری با یاری رساندن به دیگر انسانها یا به دیگر سخن خدمتگذاری ، که این واژه ها در اصل و اساس قدرت بخشیدن به انسانها در بازیابی و دست یافتن به توانائی های خویشتن است تا بدین وسیله قدرت انسانی در یک کلمه افزایش پیدا نموده که از ضعف به توانایی دست یابند در جهان امروز و روابط خاص فرهنگی و اقتصادی و تداخل فرهنگها با توجه به روابط انسانها ، نزدیکی فرهنگهای متفاوت به یکدیگر، تمایل ملتها به پیشرفت روزافزون دست یافتن به روشی است که بتواند فرد مثبت را راضی نماید و در عین حال او را بی جهت به نیستی نکشانده و قادر باشد انسانها را به انجام برساند که برای زیستن به معنای راستین با ایمانی راستین و بسوی هدفهای راستین گام بردارد انسان باید همواره خود هدف باشد نه وسیله ای برای رسیدن به هدفی دیگر ، انسانی که «توانا» نام می نهیم ، انسانی است که تحرک دارد با هدف می اندیشد و فقط انسانها را دوست دارد، او با درک و پذیرش مسیر راستین مددکاری یا خدمتگذاری ، توانسته است برای زندگی خود جهتی انتخاب کند سمت مورد نظر او هم بی شک جهتی انسانی برای انسانهاست

در پایگاه مددکاری واقعی، همه کس مورد یاری و یاوری قرار خواهند گرفت و انسانها توانای مورد نظر ما در حالیکه انسان است ، برای خوشبختی انسانها و خودش زندگی می کندپس بازگشت است به خویشتن بعنوان یک موجود اجتماعی یعنی واقعاً انسانی ، انسان روزگار ما برای عوارض بازدارنده تکامل و ارتقاء شخصیتش ( از قبیل فقر، بی سوادی، گرسنگی و محرومیت و همان نبودن امکانات فرهنگی و اقتصادی) دیگر به مفاهیم یک سلسله ارزشهای دور از دسترس، اعتقاد ندارد انسان روزگار ما نیازمند یک منظومه را متکی به یک مسئولیت و تعهد همه جانبۀ انسانی می داند انسان در این منظومه ، فوق همه مسئولیتهای خاص خود قرار دارد جامعه بین آینده ، جامعه ای است که ذات انسان را تحقق می بخشد و در پرتو آن انسان با خویشتن آشتی می کند هدف دست یافتن به روشی از زندگی است که با محیط کنونی و افرادش و جهان آینده بتواند هم آمیز و منطبق باشد


منابع: تمامی منابع این پژوهش از کتابهای کتابخانه ملی + سایت اینترنتی تهیه شده است

1- آرون، ریمون، ترجمه باقر پرهام، مراحل اساسی اندیشه های جامعه شناسی، (ص 539 تا 695)

2- آبراهام، جی اچ، حسن پویان، مبانی رشد جامعه شناسی، (383 و 319)

3- دکتر به­پژوه، احمد، چهارنوشتار درباره مددکاری اجتماعی، (ص 15- 22- 18- 24- 30- 32- 40- 46- 48- 52- 60 و 66)

4- پرلمن، هلن هریس، ترجمه: پریوش منتخب، مددکاری اجتماعی، انشارات آموزش انقلاب اسلامی، (ص 4 و 6و 29 و فصل چهارم)

5- توسلی، غلام عباس، جزوه درسی مکاتب جامعه شناسی (دوره عالی دکتری)، (ص 20 و 21)

6- توسلی، غلام عباس، نظریه های جامعه شناسی، (ص 347 تا 358 – ص 231 تا 240) – ( ص 279 تا 300)

7- جانسون: لوئیز، ترجمه: محمدحسین، بازرگانی، مددکاری اجتماعی از دیدگاه جامع یا انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ، 1379 ، ص 157)

8- حیدری، مریم، اصول و فنون مددکاری (فردی، گروهی، جامعه­ای) ص 40

9- خدمات اجتماعی و تعاون در اسلام، (ص 7 و 8)

10- خاکساری، محمدحسن، مفاهیم مددکاری اجتماعی با تکیه بر مددکاری فردی، انتشارات سازمان بهزیستی کشور، 1371)

11- دورکیم، امیل، ترجمه محمدعلی کاردان، قواعد روش جامعه شناسی، (ص 80 تا 83)

12- زاهدی، اصل، محمد، مبانی مددکاری اجتماعی، (ص 45)

13- سام آرام، عزت الله ، مددکاری اجتماعی، انتشارات نقش هستی، 1374، (ص 22 تا 25)

14- شیخی، محمدتقی، مددکاری اجتماعی و جامعه شناسی مسائل اجتماعی، (ص 9 و 10)

15- شورای برنامه ریزی سازمان بهزیستی کشور، پیش به سوی نظام جامع رفاه اجتماعی، (ص 13 و ص 151)

16- طالب، مهدی ، تأمین اجتماعی، (ص 23 و 37)

17- قندی، محسن، مددکاری اجتماعی، انشارات آشیانه، 1380، (ص 12 و 13 و 34 و 35 و 37 و 38 و 40 و 41)

18- گنجی، حمزه، بهداشت روانی، نشر ارسباران، 1385، (ص 194)

19- لورنس ام، برامر، ترجمه دکتر پروانه کارکیا، اصل و مهارتهای مددکاری اجتماعی، انتشارات سمت، 1377؛ (ص 5 و 42)

20- مانت، مری دابلیو و خوزه بی، اسفورد، اصول و مبانی مددکاری اجتماعی، (ص 44)

21- موسوی چلک، حسن، مددکاری اجتماعی (کار با فرد)؛ انتشارات سمت، 1383؛ (ص 45 – 46 – 47- 48 – 50 53 – 54- 55- 56 – 58 – 59- 60 الی 63)

22- دکتر متین دفتری، احمد، سازمان ملل متحد و نقش آن در حفظ صلح جهانی؛ (ص 265)

23- اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی

24- سایر (سایت:WWW IRAN – NEWS PAPER CO,)

دانلود تحقیق مددکاران اجتماعی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست