سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود تحقیق انگیزه پیشرفت و شیوه فرزند پروری

عالی

docx 1396 آذر 4 حجم : 2 مگابایت صفحات : 1015000 تومان خرید و دانلود

دانلود تحقیق انگیزه پیشرفت و شیوه فرزند پروری

دانلود تحقیق انگیزه پیشرفت و شیوه فرزند پروری 
 

                                                               
چکیده
 
فصل اول(کلیات تحقیق)
 
مقدمه                                                                                            
 
بیان مساله
 
اهمیت و ضرورت تحقیق
 
اهداف تحقیق
 
فرضیه تحقیق
 
متغیرهای تحقیق
 
تعاریف عملیاتی
 
فصل دوم( مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش)
                                                                              
مبانی نظری
 
سابقه تاریخی تربیت
 
علم تربیت
 
وظیفه تربیت
 
اگر تربیت نباشد
 
دامنه و قدرت نفوذ تربیت
 
عوامل مورد بحث در تربیت
 
فایده و لزوم تربیت
 
جنبه ی فردی
 
جنبه ی اجتماعی
 
جنبه اقتصادی
 
 جنبه ی سیاسی
 
جنبه ی فرهنگی
 
جنبه ی معنوی
 
لزوم تربیت
 
عاملان تربیت
 
اهمیت خانواده از نظر تربیت
 
عالی ترین شکل تربیت
 
وسعت دامنه ی بحث در خانواده
 
ساختار نظریه ی اتکینسون
 
کارایی نظریه ی اتکینسون
 
رفتار و انگیزه ی پیشرفت
 
نظریه ی مورای
 
ویژگی های افراد پیشرفت گرا
 
بررسی پژوهش های انجام یافته
 
پیشینه ی پژوهش
 
فصل سوم (روش شناسی)
 
روش تحقیق
 
جامعه مورد مطالعه
 
حجم نمونه
 
روش نمونه گیری
 
ابزار اندازه گیری
 
روش آماری مربوط به فرضیه
 
فصل چهارم (یافته ها و تجزیه تحلیل داده ها )
 
فصل پنجم ( بحث و نتیجه گیری )
 
بحث و نتیجه گیری
 
محدودیت ها
 
پیشنهادات
 
پیوست
 
منابع و ماخذ
 
 
 
                                          
 
چکیده 
  هدف از تحقیق  حاضر بررسی  رابطه  بین انگیزه  پیشرفت  و شیوه های فرزند پروری  در بین دانش آموزان  مقطع سوم دبیرستان  شهرستان قزوین است. در این راستا  فرضیه  های زیر مطرح شدند:1)ا بین  انگیزه و  پیشرفت  و شیوه فرزند پروری  رابطه معنی داری  وجود دارد  . 2)  بین  شیوه  اقتدار طلبی  و  شیوه فرزند پروری  رابطه  وجود دارد.  و 3) .بین آزادی طلبی و انگیزه پیشرفت رابطه معنی داری وجود دارد. 4) بین سلطه جویی و انگیزه پیشرفت رابطه معنی داری وجود دارد. جامعه مورد مطالعه  در تحقیق  حاضر عبارتند از  دانش آموزان  مقطع سوم دبیرستان  شهرستان   قزوین است  که صد  نفر  به عنوان  نمونه انتخاب گردیده  که آزمون  انگیزه پیشرفت  وشیوه ی فرزند پروری  بر روی آنها اجرا گردید.  نتایج  بدست آمده  حالی  از آن  است که بین انگیزه و پیشرفت  و شیوه ی فرزند پروری  رابطه معنی داری  وجود ندارد  همین طور  بین شیوه  اقتدار طلبی  و انگیزه  پیشرفت  هم رابطه  ای وجود ندارد . و همین طور در فرضیه سوم که بین آزادی طلبی و انگیزه پیشرفت تحصیلی رابطه معنی داری وجود دارد زیرا که ضریب همبستگی بدست آمده بزرگتر از ضریب همبستگی جدول در سطح معنی داری 5% قرار دارد و همین طور در فرضیه چهارم که بین سلطه جویی و انگیزه پیشرفت رابطه معنی داری وجود دارد چون ضریب بدست آمده از ضریب جدول با درجه آزادی 99 در سطح معنی داری 5% کوچکتر است فرضیه تحقیق مورد تائید قرار نگرفته و بین انگیزه پیشرفت و سلطه جویی رابطه معنی داری وجود ندارد.
                                          
   مقدمه:
خانواده در زندگی آدمی  نقش بسزایی  داشته و باید  در  وضعی استوار  باشد بدان  گونه که اطرافیان  در آن  احساس ایمنی  کامل  داشته باشند.  مخصوصا کودکان  و نوجوانان  که پرورش آنها در محیط  سالم و دور  از هر گونه  اختلال  و جدالها  و برخورد های زن و شوهر (والدین )  به دور از  هر جنجالی  باشد به عبارت دیگر  روح سازش  و تعادل  هم زیستی  بین والدین  می تواند در تربیت فرزندان  و انگیزه  پیشرفت  نقش بسزایی داشته باشد .
 
 اصلاح  محیط اجتماعی  یکی از عواملی  است که والدین  در شیوه ی فرزند پروری  خود باید  به آنها توجه  داشته باشند .  به این صورت  که اگر کودکان  در محیط اجتماعی  ناسالم  قرار گرفته باشند  با برخوردهای  درست و خوشایند  آنها را از عواقب  بد محیط  آگاه سازند  و انگیزه ی  آنها را برای  ادامه ی زندگی  به طور صحیح  مشخص نمایند . 
 
اهمیت و ضرورت تحقیق 
 
شیوه ی فرزند پروری و تربیت کودکان  در بین والدین  یکی از مهم ترین  وظیفه ای  است که والدین  بر عهده  دارند  وظیفه ی آنها  در بین فرزندان  سازندگی  و آفرینندگی  و سازمان  دادن  فرزند  در جهت رسیدن  به انسانی کامل  و متحرک  ومؤثر  بوده  که جهت بقای وجود ،  صیانت نفس  و انجام وظایف  والدینی  و اجتماعی آماده شوند  بدین گونه  که قادر باشند  زندگی خود  و دیگران را دلنشین  سازند  شیوه های  فرزند پروری  الز طریق والدین  باید  با در نظر گرفتن  اصول و قوانین  مشخص شده  باشد که خدای ناکرده  مشکلات حل نشدی  را با گذشت زمان  برای  فرزند به وجود نیاورد . 
 
عاملان تربیت 
 
منظور از عاملان تربیت
 
1- والدین
 
ـ بعنوان عامل وراثتی
 
ـ بعنوان عامل محیطی
 
ـ سنین مهم در تربیت
 
2- اجتماع
 
ـ برادران و خواهران
 
ـ عمو ، عمه ، دائی
 
ـ معلم ، مدیر ، مستخدم مدرسه . . .
 
ـ افراد اجتماع
 
ـ پلیس ، پاسبان ، روحانی ، . . .
 
3- عاملان دیگر
 
ـ وسایل ارتباط جمعی
 
ـ عوامل طبیعی
 
ـ پدیده های طبیعی
 
ـ قوانین و مقررات
 
ـ ایدئولوژی و فرهنگ
 
 
 
خانواده از نهادهای مهم و اساسی اجتماع است که کار آن ایجاد و پرورش نسل و جهت دادن آن بسوی هدفهای اندیشیده است ـ منظور از خانواده یک واحد اجتماعی است ـ مجموعه ای متشکل از پدر و مادر و فرزندان که بعلت هدفی و منافع مشترکی بدور هم گرد آمده اند .
 
خانواده کانون مقدسی است که در سایه پیوند زناشوئی دو انسان از دو جنس مخالف پایه گذارش شده و با پیدایش و تولید فرزند رنگ و جلوه ای ملکوتی میگیرد . این کانون می تواند همواره گرم و روشن بماند بشرطی که زوجین هر کدام بحدود مسئولیت خویش آشنا و در انجام آن کوشا باشند . نتیجه پیوند دو همسر فرزند یا فرزندانی است که عضو جامعه انسانی است و هر کدام ممکن است در آینده فردی سر بار یا سرباز و نگهدار جامعه باشد . (آزاد 1383)
 
ویژگی های افراد  پیشرفت گرا 
 افراد با نیاز به پیشرفت  زیاد به دنبال  کسب شهرت  در گروهها بوده  و ظاهراً  در تلاش  برای کسب  قدرت  یا نفوذ  مایل  به یافتن  راهی برای  نشان دادن  خودشان  به دیگران هستند.  مثلا دانشجویانی  که انگیزه  پیشرفت  زیاد  دارند ،  گرایش  به نوشتن  نامه  به روزنامه  دانشگاه دارند آنها همچنین  به بحث کردن  با اسناد  متمایل  بوده  و به کسب  امتیازات  در کلاس  مشتاق  ترند ( ونر، ،1973)
 
 افراد پیشرفت گرا  از اعتماد  به نفس  برخوردا ر هستند .  مسئوالیت فردی  را ترجیح  میدهند و  علاقه  دارندکه از نتایج  کار خود  مطلع  شوند .  نمرات درسی آنان خوب  است ،  در فعالیت  دانشگاهی  شرکت  می کنند  در انجام  کار ها  همکاری  با متخصصان  و صاحب  نظران  را به همکاری  با دوستان  خود ترجیح  میدهند  و در برابر  فشارهای  اجتماعی  بیرونی  مقاومت  نشان  میدهند.
 
 اشخاص  پیشرفت  گرا دارای  خصوصیاتی  هستند  که در بازرگانان  پر کار  و جاه طلب  دیده می شود.  به همین جهت آنها به مشاغلی  مانند  خرید و فروش  سهام  و یا مدیریت  کارخانه  را برسایر  مشاغل  ترجیح  می دهند . مک کلند  به این نتیجه  رسید که پیشرفت  گرایی اساسی ترین  عامل  انگیزش  در ررفتار  رهبران  سازمانها ، خطر جویان ، بنیان  گذاران  اقتصاد  جهان  و به طور  کلی افرادئ  توسعه  جو  می باشند ( مک کلند به نقل از شاملو 1384)
  
  فهرست منابع و ماخذ
 
امیری مجد،رسول.(1383).تربیت و شیوه ی های آن . تهران: انتشارات نور 
 
ابادی،عبد الله . (1384).شیوه های تربیت.تهران: انتشارات پیام
 
بهاری،علی.(1383) .انگیزه .تهران: انتشارات نار
 
باقری،اصغر.(1384) . روش های تربیتی . تهران: انتشارات فرهنگستان
 
دلاور،علی.(1384) . امار استنباطی . تهران: انتشارات رشد
 
دلاور،علی. (1384).روش تحقیق در علوم تربیتی.تهران:انتشارات رشد
 
شاملو، سعید. (1385). سلامت روانی.تهران: انتشارات نی
 
سیاسی،علی اکبر.(1378).روانشناسی شخصیت.تهران:انتشارات ارجمند
 
سروری،منیژه.(1380).روانشناسی فردی.تهران:انتشارات پیروز
 
شکر کن،علی اصغر.(1383).انگیزه پیشرفت.تهران: انتشارات نی
 
لطف ابادی ،حسین.(1384).روانشناسی رشد.تهران:انتشارات بهار
 
قائمی امیری،علی.(1385).تربیت.تهران: انتشارات ارسباران
 
محمدی، سید یحیی.(1385).نظریه های روان درمانی.تهران: انتشارات رشد
 
محمدی، سید یحیی.(1384).انگیزه و هیجان.تهران:انتشارات رشد
دانلود تحقیق انگیزه پیشرفت و شیوه فرزند پروری
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست