سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود تحقیق اقتصاد روستایی

عالی

docx 1396 آذر 5 حجم : 3 مگابایت صفحات : 28410000 تومان خرید و دانلود

دانلود تحقیق اقتصاد روستایی

دانلود تحقیق اقتصاد روستایی

 

 

فصل اول : مبانی اقتصاد روستا

موضوع علم اقتصاد9

رابطه اقتصاد و جغرافیا  12

موضوعات علم اقتصاد17

اقتصاد تولید کشاورزی 20

بنیان اقتصادی22

بنیان های اقتصادیاجتماعیجامعه22

نظام اقتصادی24

انواع نظامهای اقتصادی25

سازمان فعالیتهای اقتصادی31

عوامل توسعه اقتصادی روستا 35

جمعیت36

سرمایه و سرمایه‌گذاری38

ابداعات40

مبادلات بین‌المللی41

رشد جمعیت و توسعه اقتصادی42

رشد جمعیت و توسعه اقتصادیدر روستا44

موانع توسعه اقتصادی روستا 46

دورهای باطل فقر47

نرخ ناچیز تمرکز سرمایه48

موانع اجتماعی فرهنگی49

تنگناههای کشاورزی50

کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر51

مفاهیم و اصطلاحات پایهدر اقتصاد روستایی52                   

فصل دوم : کشاورزی واقتصاد روستایی

اقتصاد روستایی 59

کشاورزی و اقتصاد ملی60

کشاورزی و توسعه روستایی66

چالش‌های عمده توسعه روستایی71

 کشاورزی و توسعه اقتصادیروستا79

فرایند تولید در بخش کشاورزی77

مهاجرت و اقتصاد روستایی81

سیاستهای تحول اقتصاد روستایی83

نقش دولت در اقتصاد روستایی و کشاورزی86

ضرورتهای دخالت دولت در بخش کشاورزی87

  علل عقب‌ ماندگی اقتصادی نواحی روستایی88

 علل درونی90

بالا بودن نرخ رشد‌ جمعیت90

عدم دسترسی به امکانات عمومی:92

غلبه داشتن کشاورزی‌ سنتی‌ به عنوان  مهمترین بخش اشتغال و تولید92

محدودیت منابع تولید‌93

 عدم وجود قوه خلاقیت و ابتکار94

کمبود سرمایه‌ و کالاهای سرمایه‌ای94

کوچکی، تعدد وپراکندگی قطعات زراعی95

عوامل بیرونی98

دو گانگی چند گانگی اقتصادی کشور98

عقب‌ ماندگی تکنولوژی99

نابرابری100

درآمد - هزینه خانوار شهری و روستایی103

الگوهای توسعه105

قوانین و مقررات و اثرات اقتصاد سیاسی106

 نقش مسکن در اقتصاد روستایی109

تاثیر فعالیت اقتصادی بر روی اشکال مساکن110

سازمانهای مدیریتی روستا115

توسعه‌ نظام‌ دانش‌ و اطلاعات‌ کشاورزی 111

فصل سوم : بنیانهای اقتصادی روستا

منابع و عوامل تولید بخش کشاورزی118

زمین118

تقسیم بندی اقتصادی زمین130

آب125

پائین بودن راندمان آبیاری142

اقتصاد آب در مناطق روستایی144

عرضه اقتصادی آب144

تقاضای آب145

نیروی انسانی149

راهبردهای بکارگیری نیروی کار مازاد155

اشتغال و بیکاری در مناطق روستایی156

اشتغال در مناطق روستایی158

وضعیت اشتغال و تحولات آن در بخشهای مختلف اقتصادی162

ساخت آموزشی شاغلین بخش کشاورزی168

سرمایه170

نقش سرمایه در بخش کشاورزی170

اهمیت تمرکز سرمایه در مناطق روستایی173

منابع تامین سرمایه175

- منابع مالی رسمی176

منابع مالی غیر رسمی188

زمینه های سرمایه گذاری در روستا193

نقش سرمایه به عنوان یک عامل تولید194

سرمایه‌گذاری در جهت‌ توسعه‌ و بهبود استفاده از منابع آب و زمین192

سرمایه‌گذاری در زمینه‌های نیروی انسانی و تحقیقات199

نقش بازاریابی در اقتصاد روستایی209

بازاریابی محصولات کشاورزی209

عملیات بازاریابی212

عوامل بازار215

 شیوه بررسی اقتصاد روستا 226

فصل چهارم  صنایع روستایی

صنایع روستایی، تعاریف و ویژگیها220

خصوصیات‌ و ویژگیهای صنایع روستایی 222

صنایع روستایی در ایران 223

توسعه‌ صنایع‌ روستایی با هدف توسعه روستایی228

توسعه‌ صنایع روستایی با  هدف  توسعه بخش کشاورزی231

تعریف صنایع روستایی در ایران242

نواحی صنعتی روستایی245

مزایای ایجاد نواحی روستایی 246

موانع توسعه صنعتی روستاها248

 

 

مقدمه

اقتصاد روستایی شامل تمام فعالیتهای اقتصاد کشاورزیو غیر کشاورزیدر مناطق روستایی است از آنجایی که هدف غایی علم اقتصاد تامین مواد غذایی و رفاه عمومی تلقی می شود، لذا بررسی وضعیت و چگونگی انجام فعالیتهای کشاورزی در اقتصاد روستایی کشور از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که در شرایط فعلی، کشاورزی مهمترین فعالیت اقتصادی در اغلب روستاهای ایران بوده ولازم است به عنوان محور برنامه های توسعه قرار گیرد محوریت کشاورزی و روستا در برنامه های توسعه به این معنی است که از بخشی نگری محض پرهیز شده و مناطق روستایی به عنوان مکانهای تولیدی مورد توجه جدی قرار گیرد و همه بخشهای اقتصادی در راستای تحقق اهداف توسعه ملی، به صورت هماهنگ و مکمل عمل کنند

محدودیت زمین و عوامل تولید از یک سو و افزایش جمعیت از طرف دیگر، بازدهی تولیدی زمین را کاهش داده و اقتصاد نواحی روستایی را ناپایدار ساخته است افزایش نیاز کشور به مواد غذایی، لزوم توسعه هماهنگ نواحی روستایی به منظور ایجاد تعادلهای منطقه ای ، محدودیت های منابع تولید در نواحی روستایی، محدودیت سرمایه و نیروی انسانی متخصص، عقب ماندگی تکنولوژیک و الگوهای توسعه تمرکزگرا از عمده چالش های محیطی ، اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی در دهه آینده تلقی می گردد راهکار لازم برای رهایی از چالش های مذکور شناخت قابلیت ها و محدودیتهای نواحی روستایی؛ تنوع بخشی به اقتصاد روستایی و رواج فعالیتهای جدید است این راهکار می تواند وابستگی اقتصاد روستایی به اقتصاد کشاورزی را کاهش دهد چرا که اقتصاد کشاورزی در ایران به شرایط محیطی و اقلیمی وابسته بوده و نوسانات اقلیمی در درآمد کشاورزان بسیار موثر است افزایش تولید و درآمد ، مدیریت منابع تولید و از بین بردن فقر در نواحی روستایی از مهمترین وظایف برنامه ریزان اقتصاد روستایی است

کتاب حاضر با جهت گیری در موارد فوق تدوین گردیده و امید است بتواند با شناخت دقیق ابعاد و چالشها اقتصاد روستایی، راهکار های لازم در جهت بهبود وضع موجود ارائه نماید جهت گیری اصلی کتاب آشنایی دانشجویان و مطالعه کنندگان با مسائل اقتصادی نواحی روستایی است مطالعه ای کتاب برای دانشجویان در دروس؛ اقتصاد روستایی، توسعه و برنامه ریزی روستایی توصیه می گردد

منابع

1-  آسایش، حسین ، مشیری ،سید رحیم ، 1381، روش شناسی و تکنیک های تحقیق علمی در علوم انسانی با تاکید بر جغرافیا ، تهران: قومس

2-  آسایش، حسین، 1376، اقتصاد روستایی، چاپ دوم ، دانشگاه پیام نور

3-  ابراهیمی،حسین ،1380، بررسی مزیت نسبی کشاورزی و الگوی بهینه کشت، دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ، دوره کارشناسی ارشد

4-  اخباری ، محمد، 1383، رابطه برابری با رشد اقتصادی از دیدگاه مکاتب اقتصادی، اقتصاد و جامعه ، تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

5-اردشیری ، مرادعلی،1367،مجموعه مقالات اولین کنگرهملی بررسی توسعه کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات و منابع طبیعی

6-ارجمند نیا ،اصغر،1373،  برنامه ریزی توسعه مراکز اسکان روستایی، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال دوم

7-  استاز، امجان ،1370، توسعه کشاورزی در جهان سوم ، ترجمه:کریم درویشی ،کورش تاج و دیگران، تهران :  وزارت کشاورزی ، مرکز تحقیقات روستایی و اقتصاد کشاورزی

8-  استاز،ام جان، کارل ایشر،1377، اقتصاد کشاورزی و فرایند توسعه اقتصادی ، ترجمه: غلامرضا آزاد و احمد یزدان پناه ، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی

9-ایران نژاد، ژیلا،1378 ،اعتبارات کشاورزی و جایگاه نظام بانکی در کشاورزی ایران ،فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه سال سوم ،شماره 26

10-      ایران نژاد ، ژیلا، 1375، سرمایه گذاری و اعتبارات در بخش کشاورزی ایران، تهران : وزرات کشاورزی، مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی،

11-      بتولون،1374،جغرافیای سکونت ،ترجمه:محمد ظاهری،انتشارات دانشگاه  تربیت معلم تبریزز

12-      بانک جهانی، 1383، توسعه پایدار در جهان در حال تحول، ترجمه:علی حبیبی، غلامرضا گرائی نژاد و نسرین قبادی، تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، معاونت امور پشتیبانی، مرکز مدارک علمی و انتشارات

13-      بهفروز، فاطمه،1374، زمینه های غالب درجغرافیای انسانی، تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، چاب اول

14-      تودارو، مایکل ،1374،توسعه اقتصادی در جهان سوم ،جلد اول ،ترجمه غلامعلی فرجادی ،تهران،سازمان برنامه و بودجه

15-       تیاسن، آمار، 1377، اقتصاد کشاورزی و فرایند توسعه اقتصادی ، ترجمه: غلامرضا آزاد و احمد یزدان پناه، تهران، وزارت بازرگانی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی

16-      جان دبلیو لانگ ورث،1379،توسعه اقتصادی چین با مقایسه های بین المللی،ترجمه مصطفی مهاجرانی، موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی ،بخش اطلاعات و انتشارات

17-      جزایری، ادریس و دیگران ، 1378، توسعه از الگوی قدیم و الگوی جدید، تهران:  وزارت کشاورزی، معاونت برنامه ریزی و بودجه،  موسسه پژوهشها ی برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی،

18-      جعفری ، سید عباس ، 1383،  رویکرد بازار آب و الزامات آن ، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه،  تهران:موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و ااقتصاد کشاورزی

19-      چمبرز‌، رابرت‌‌، 1376 ، توسعه روستایی‌، اولویت بخشی به فقرا ،‌ ترجمه‌ مصطفی ازکیا‌‌، انتشارات دانشگاه‌ تهران،

20-      جنیفر،آ،الیوت،1378، مقدمه ای بر توسعه پایدار در کشور های در حال توسعه ،ترجمه:عبدالرضا رکن الدین افتخاری ، حسین رحیمی،تهران ، موسسه توسعه روستایی ایران

21-     ‌  جوان، جعفر،1380، جغرافیای جمعیت ایران، مشهد: جهاد  دانشگاهی مشهد

22-      جی لیپسی، ریچارد، هاربری، کالین، 1378، اصول علم اقتصاد ، اقتصاد خرد، ترجمه : منوچهر فکری ارشاد، مشهد: نشر نیکا

23-       خادم آدم ،ناصر،1375 ، سیاست  اقتصاد کشاورزی در نظامهای مختلف و ایران ،تهران: انتشارات اطلاعات  

24-      ختایی، محمود، 1378، بخش کشاورزی و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور، تهران: وزارت کشاورزی، موسسه پژوهشها و اقتصاد کشاورزی،

25-      خطیب، محمد علی، 1373، اقتصاد توسعه، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران،

26-      خوش اخلاق ، رحمان1378،اقتصاد منابع طبیعی ،چاپ اول ،اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

27-      دبرتین ، دیوید، 1376، اقتصاد تولید کشاورزی، ترجمه: محمد قلی موسی نژاد ، رضا نجار زاده، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، موسسه تحقیقات اقتصادی

28-      درخشان ،حسن،1375،بررسی وضعیت اعتبارات اعطاء شده توسط بانک کشاورزی، مجموعه‌ مقالات اولین کنفرانس اقتصادی کشاورزی ایران‌، جلد دوم، دانشگاه سیستان‌ و بلوچستان‌، 1375

29-      دیوید والر، کالیر، پل، 1383، جهانی شدن رشد و فقر، ترجمه : غلامحسین فیروز فر ، تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی،

30- رامشت، محمد حسین ،1372،جغرافیای خاکها ،چاپ دوم ،دانشگاه اصفهان

31-  رحیمی ، حسین،1383، جغرافیا و توسعه پایدار، مشهد؛ اقلیدوس

32-      رحیمی، عباس، 1383، تبیین ویژگیهای صنایع تبدیلی‌ و تکمیلی بخش کشاورزی ‌ و صنایع روستایی‌، تهران:  نشر جامعه‌نگر‌، دفتر امور صنایع تبدیلی و تبدیلی بخش کشاورزی

33-                      رزاقی ، ابراهیم،1367،اقتصاد ایران، تهران، نشر نی

34-      رکن الین افتخاری، عبد الرضا ، 1382، نقش روستا در امنیت غذایی، خلاصه مقالات همایش کشاورزی و توسعه ملی ، تهران : موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

35-      رکن الدین افتخاری، عبدالرضا ، 1373، بررسی دیدگاههای مختلف در ارتباط با فرایند یکپارچه سازی اراضی زراعی (قسمت اول)، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال دهم، شماره1

36-      رونقی ، ح، 1373،چاره اندیشی برای کمبودهای بخش کشاورزی، ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 5و6

37-      زرگر، اکبر، 1378، درآمدی بر شناخت معماری روستایی ایران، تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

38-      سابورویامادا،اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره وری در کشاورزی ،ترجمه جواد نیازی ،فرهاد ماهر و غلامرضا حیدری،

39-      سازمان برنامه‌ و بودجه، 1379 ،گزارشی درباره نواحی صنعتی روستایی، تهران، دفتر هماهنگی امور مناطق‌، ، نشریه شماره 94

40-      سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،1383، قانون برنامه چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

41-      سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،1383، مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، معاونت امور اقتصادی ، دفتر برنامه ریزی و مدیریت اقتصاد کلان

42-      سعیدی، عباس، 1377، مبانی جغرافیای روستایی ، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)

43-   سلی ، فیندل، 1373،  برنامه ریزی مهاجرتهای داخلی، ترجمه : عبدالعلی لهسایی زاده ، تهران

44-  سلیمانی، مهدی،1373،بررسی بازار غیر متشکل پول در مناطق شهری ایران، کارشناسی ارشدموسسه بانک

45-      شادی‌ طلب‌، ژاله‌، الگوی‌ پس‌انداز‌ در جامعه روستایی ایران‌، مجموعه‌ مقالات اولین کنفرانس اقتصادی کشاورزی ایران‌، جلد دوم، دانشگاه سیستان‌ و بلوچستان‌، 1375 

46-      شاکری ، عباس، 1383، جایگاه بخش کشاورزی در فرایند توسعه اقتصادی کشور، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، تهران:موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و ااقتصاد کشاورزی

47-      شفاءالدین،مهدی،1352،اقتصاد کشاورزی روستایی،دانشسرای عالی سپاه دانش،واحد تعلیمات مکاتبه ای،چاپ سوم

48-                      شهبازی ، اسماعیل، 1372  ، توسعه و ترویج روستایی ، تهران،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

49-      صادقی،سید کمال،1375،تحلیل تقاضای سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی، مجموعه‌ مقالات اولین کنفرانس اقتصادی کشاورزی ایران‌، جلد دوم، دانشگاه سیستان‌ و بلوچستان‌، 1375 

50-      صفی نژاد،جواد، 1352 بنه نظامهای بهره برداری سنتی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

51-      طالب مهدی  نگاهی جامعه شناسانه به مسائل اعتبارات روستایی در ایران ‘  معاونت ترویج و مشارکت مردمی جهادسازندگی 1372

52-      طاهرخانی، مهدی،1379 ، صنعتی شدن روستا سنگ‌ بنای استراتژی آینده توسعه‌ روستایی،  وزارت جهاد کشاورزی‌ معاونت عمران و صنایع روستایی

53-     عظیمی ،حسین،1374، مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، چاپ چهارم، تهران ، نشر نی

54-      فائو، 1375، برنامه سرشماری جهانی کشاورزی در سال 2000، ترجمه: حسین نیر ، وزارت کشاورزی، اداره کل آمار و اطلاعات

55-     فرجی ، عبدالرضا، 1382،جغرافیای اقتصادی ایران(1):کشاورزی ، تهران ، دانشگاه پیام نور

56-      قره‌باغیان،  مرتضی ،1375، اقتصاد رشد و توسعه ، جلد اول ، تهران : نشر نی

57-      کالیر، پل، دیوید والر ، 1383، جهانی شدن رشد و فقر، ترجمه: غلامحسین فیروز فر ، تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

58-      کانث ، جان، 1374، الگوی نظری در اقتصاد توسعه ، ترجمه: غلامرضا آزاد، تهران، نشر دیدار

59-      گریک ،دیوید ، 1375 ، مقدمه ای بر جغرافیای کشاورزی ، ترجمه : عوض کوچکی،سیاوش دهقانیان،علی کلاهی ، مشهد ، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

60-                                                        متوسلی ، محمود ،1382، توسعه اقتصادی ، مفاهیم ، مبانی نظری، رویکرد نهاد گرایی و روش شناسی، تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)  

61-      محمدی داوود ، آیتی محسن، 1377، کلیات اقتصاد :نگرش اسلامی، تهران: پیوند

62-      مدرسی طباطبایی، حسین،1362، زمین در فقه اسلامی، جلد اول تهران ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی

63-      مردوخی‌، با یزید‌،1377،فرایند توسعه صنعتی ایران‌ طی نیم قرن  اخیر‌، تهران، مجموعه مقالات‌ همایش پنجاه سال برنامه‌ریزی در ایران‌، جلد دوم، مباحث‌ برنامه‌ریزی بخشی، منطقه ای و نظام‌ فنی واجرایی‌، سازمان برنامه‌ و بودجه

64-      مرکز آمار ایران ،1383، گزیده نتایج سرشماری عمومی کشاورزی-1382، دفتر انتشارات و اطلاع رسانی

65-      مرکز آمار ایران ،1375، نتایج  تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن-1376، دفتر انتشارات و اطلاع رسانی

66-      مرکز آمار ایران ،1384،سالنامه آماری کشور سال 1383، تهران مرکز آمار ایران ، دفتر انتشارات و اطلاع رسانی

67-      مرتضوی تبریزی،مسعود،1383، مهاجرت روستائیان به شهرها،تهران:انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی

68-      مطیعی لنگرودی ، سید حسن، 1382، برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران، مشهد: جهاد دانشگاهی مشهد

69-       مطیعی لنگرودی ، سید حسن، 1381 ، جغرافیای اقتصادی ایران (کشاورزی) ،مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی

70- منتظر ظهور، محمود ،1371، اقتصاد خرد کلان ، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

71-   موسسه توسعه آسیاواقیانوسیه، وابسته به سازمان ملل،1365، برنامه ریزی در سطح محلی و توسعه روستایی، ترجمه :عباس مخبر، تهران وزارت برنامه و بودجه،مرکز مدارک اقتصادی،اجتماعی و انتشارات

72-                      موسسه انتشارات آگاه، مجموع مقالات ،1362،

73-      موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ،1367، ماهنامه بررسیهای بازرگانی، سال دوم، شماره 6، آبان

74-      مهندسان مشاور DHVاز هلند، 1375، رهنمودهایی برای برنامه ریزی مراکز روستایی (جلد دوم) ، صنعتی سازی روستاها ، ترجمه : اصلانی ، رشید، خرمایی ، علیرضا و شاهپوری،بهنام، تهران: وزارت جهاد سازندگی، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی

75-      موسی‌نژاد‌، محمد قلی‌، 1373[،تخصیص بهینه منابع برای خودکفایی درمحصولات کشاورزی‌،  وزارت امور اقتصادی ودارایی‌، معاونت امور اقتصادی‌، چاپ  اول ، تهران

76-      نراقی، یوسف، 1375 ، توسعه و کشورهای توسعه نیافته ، شرکت سهامی انتشار، ص73

    

77-      نوری نائینی،محمد سعید،1367، مجموعه مقالات اولین کنگرهملی بررسی توسعه کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات و منابع طبیعی ،

78-   نونژاد ، مسعود، اقتصاد توسعه، شیراز، نشر کوشا مهر، چاپ اول ، 1381، ص158-147

79-   وزارت جهاد سازندگی (1369)،مقدمه‌ای بر توسعه صنایع روستایی با نگاهی بر صنایع  روستایی ایران، معاونت‌ طرح‌ و برنامه

80-   وزارت جهاد سازندگی،‌ 1377، گزارش عملکرد گذشته‌ و تبیین وضع موجود‌، دفتر صنایع روستایی‌ جهاد سازندگی

81-      وحیدی،منوچهر،1364،آب و آبیاری در ایران، تهران،سازمان برنامه و بودجه

82-      ولفگانگ زاکس، 1377،  نگاهی نو به مفاهیم توسعه ،ترجمه:فریده فرهی و وحید بزرگی، تهران : نشر مرکز

83-      هاشمی ، حسن و دیگران، 1378، پنج مقاله در باب نیروی انسانی در بخش کشاورزی ، وزارت کشاورزی، موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی،

84- هایامی، یوجیرو، 1381 ، اقتصاد توسعه، ازفقر تا  ثروت ملل، ترجمه: غلامرضا آزاد ، تهران، نشر نی  

85-      یاسوری ، مجید ، 1380، بازساخت محیط برای توسعه پایدار، دانشگاه فردوسی مشهد، دوره دکتری

86-      ی، سو، آلوین، 1378، تغییر اجتماعی و توسعه ، تهران : انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی

87- Abraham, J(1994) “Rural industries and Rural industrializstion in Developing Economy: indian  Experience,” Journal of Rural of Reconstraction; vol, 27,pp,45-52

88-Chambers , Robert 1986 " Rural development, putting the last first, longman scientific & technical p35-40

88- Cecchini, Simon& Talat Shah InformationCommunications& Technology asa Tool for Empowerment WorldBank EmpowermentSourceBook 2002               

89-FAO 2000Improving access to Agricultural Information 1stConsultation on AgriculturalInformation Management 

90- Farrel, Clare 2001InformationFlows in Rural and Urban Communities: Access, Processes and People Internationaland RuralDevelopment Department (IRDD)University of Reading UK   

91 - Oded Stark (1991), the migiration of labour combrige mass bassil , Blak well , 6

92-Joachim Singelmann , 1996, Will Rural Areas still matter in the 21st century ?  Rural Sociology Vol,61,no 1

93-   Misra, RP Achyuta, RN (1990) “micro – level Rural planning: principle, Methods and case stydy”, concept publishing company, New Delhi

94-Saadan, Kamarudin 2001Conceptual Framework for theDevelopmentof Knowledge Management System in Agricultural ResearchandDevelopment Asia Pacific Advanced Network Conference, Malaysia                                            

95   - http://wwwersusdagov/rural population and migration

 96- http://wwwpew-partnershiporg/viableeconomies/ruraleconhtml

97-  http://wwwpew-partnershiporg/viableeconomies/capitalhtml

98-http://wwwiran-emrooznet/indexphp ?/news2 /more /12

99- http://wwwersusdagov/briefing/Population/popchange/

100-http://wwwersusdagov/briefing/Population/elderly/

101 -  Simon, Cecchini& Talat shah, Infromation& Communications Technologyasa Tool for Empowerment World Bank Empowerment Source Book, 200

 

دانلود تحقیق اقتصاد روستایی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست