سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود تحقیق کمک فنر

عالی

docx 1396 آذر 5 حجم : 2 مگابایت صفحات : 705000 تومان خرید و دانلود

دانلود تحقیق کمک فنر

دانلود تحقیق کمک فنر

 

 

کمک فنر دوجداره بی فشار 1

ساختار و شیوه کارکرد 1

هواگیری و موازنه حجم 4

رینگ آب بند میله پیستون با پیستون راهنما 6

محفظه سیلندر مخزن روغن لوله محافظ 9

کمک فنر برای موقعیت کاری دشوار خودروی سواری 10

روشهای تولید 11

کمک فنر دو جداره با فشار 12

کمک فنر یک جداره با فشار 15

ساختار و شیوه کارکرد 16

رینگ آب بند میله پیستون راهنما 18

محاسن و معایب 20

بررسی نیروی میرایی 21

نیروی هیدرولیکی میرا کننده 22

منحنی مشخصه کمک فنر 22

میرایی کاهنده ،افزاینده و خطی 25

نسبت کشش به فشار 27

شیوه انتخاب و نوع فنر بندی 29

محاسبه نسبت میرایی کل خودرو محور چرخها 31

میرایی موثر در نقطه تماس با چرخ 32

مثال عددی 38

میرایی اصطکاک 40

عوامل موثر بر میرایی 43

میرایی تئوری و حقیقی 45

تلرانس میرایی 46

کاهش اثر میرایی 48

روغن کمک فنر 50

 

 

 

کمک فنر دو جداره بی فشار

کمک فنر دو جداره بی فشار ارزانترین و اقتصادی ترین نوع کمک فنر هیدرولیکی برای خودروی سواری است

اصلاح بی فشار بیانگر آن است که سطح روغن در حالت سکون کمک فنر و در دمای محیط (دمای متعارف) در فشار اتمسفر قراردارددراینجا فشاری که هنگام فشرده شدن کامل کمک فنر،افزایش دما یا در کمک فنر بادی کمکی به دلیل پخشش تنش (فشاری)در آب بند به سطح روغن وارد می شوند،در نظر گرفته نمی شوند،زیرا مقادیر آن ناچیز و از این رو قابل اغماض است

ساختار و شیوه کارکرد

شکل 2-1 ساختار کمک فنر را نشان می دهداین طبق اصول کارکرد کمک فنر که طبق اصول کارکرد کمک فنر دو جداره عمل می کند،از یک محفظه کار (لوله سیلندر 2 به نام لوله‌فشار)تشکیل شده استاین لوله از پایین به شیرهای زیرین و از بالا به راهنمای میله پیسون 8 و رینگ آب بند 5 محدود می شودمیله پیسون 6 بین راهنمای میله پیسون و آب بند حرکت می کندمیله پیسون از یک سو به پیسون1(واقع در محفظه کار) و از سوی دیگر به مفصل چشمی بالایی و لوله حفاظ متصل استلوله سیلندر 2 در داخل لوله‌ دیگری قرار دارد که به لوله بیرونی 3 یا لوله نگهدارنده موسوم استاز آنجا که این کمک فنر در لوله دارد،کمک فنر دو جداره نامیده می شودبین لوله‌سیلندر 2 و لوله بیرونی 3،محفظه تعادل فشار Cایجاد می شود که حدودتاً تا

شکل 2-1: کمک فنر دو جداره ساخت شرکت بوگه با اتصالات چشمی در هر دو انتهااز آنجا که محفظه تعادل فشار را درپیرامون محفظه‌کار کمک فنر طراحی کرده اند،در شکل،مجموعه شیر پیسون و شیر زیرین 4 را که در انتهای محفظه کار قراردارد،می بینیدشکل 2-3 شیوه کارکرد کمک فنر دو جداره را  نشان می دهد

نیمه روغن دارداما محفظه کار را از روغن کاملاً پر می کنندلوله نگهدارنده 3 از طرفی به راهنمای میله پیسون و از سوی دیگر به کلاهک 1 که شیر زیرین را نگه می دارد،وصل می شود و پیش تنیدگی درونی مجموعه را کاملاً تأمین می کنددر قسمت زیرین کلاهک،اتصال چشمی را جوش می دهند

البته برای اتصال کمک فنر به شاسی می توان به جای مفصل چشمی از اتصالات پینی استفاده کرد،هنگام جمع شدن چرخ،اتصالات بالا و پایین کمک فنر به یکدیگر نزدیک می شوند و به این ترتیب میله پیسون 6 و همراه آن پیسون 1 که در انتهای آن قراردارد،به سمت پایین رانده می شودبا پایین آمدن میله پیسون در محفظه بالایی کار(A1)، میله پیسون حجم روغنی برابر با V1را جابه جا می کند،این حجم برابر است با:

سطح مقطع میله پیسون ضرب در جابه جایی میله پیسون= V1

از طرفی دیگر مقداری از روغن به حجم V2از شیر گلویی II‌ روی پیسون به داخل محفظه کار A1جریان می یابداین حجم برابر است با:

جابه جایی میله پیسون ضرب در مقطع رینگی شکل محفظه A1= V2

از آنجا که مقاومت شیر IVدر برابر جریان روغن به مراتب بزرگتر از شیر II‌ است،لذا بخش بزرگ میرایی در مرحله فشار،در شیر زیرین ایجاد می شودفشار محفظه A1و A2  تقریباً یکسان استهنگام باز شدن چرخ،اتصالات کمک فنر از یکدیگر دور می شوند که به این ترتیب میله‌پیسون،همراه پیسون به سمت بالا می آید در این صورت،حجم روغن V2

شکل 2-3: برای جلوگیری از پایین آمدن بیش از حد سوراخ در سطح روغن محفظه تعادل فشار C‌ باید کمک فنر دو جداره به گونه ای نصب کرد که شیب میله پیسون نسبت به خط قائم از 45 درجه بیشتر نباشد(‌یعنی450C)البته کمک فنر دارای بالشتک گاز از این قاعده مستثنی است

پیسون I  ا محفظه کار A1 ‌ به محفظه A2 جریان می یابد و حجم روغن V1از شیر زیرین IIIاز محفظه تعادل فشار Cبه محفظه کارA2مکیده می شود از آنجا که مقاومت شیر I  در برابر جریان روغن به مراتب بزرگتر از شیر III‌ است،بخش بزرگ میرایی در مرحله کشش،در شیر پیسون به وجود می آید

در کنار عبور روغن از شیرهای تنظیم پذیر Iتا IVروغن از محلهایی نیز نشت می کند که جلوگیری از آن ممکن نیستاین نشت از شکاف موجود بین پیسون و لوله فشار و نیز شکاف بین راهنمای میله پیسون و میله پیسون رخ می دهد که هنگام اعمال فشار به محفظه کار،مانند مقطع های گلویی کمکی برای جریان روغن کار می کنندباید هنگام طراحی و تنظیم میرایی این جریان های اضافی را در نظرگرفت

سطح روغن در محفظه تعادل فشار باید به گونه ای باشد که از مکش هوا از شیر زیرین به داخل محفظه کار،حتی در شرایط کاری دشوار جلوگیری می شود این حالت می تواند هنگامی که میله پیسون در دمای خیلی کم کارکرد(40- درجه سانتیگراد)کاملاً به بالا می آید،پدید آیددر ضمن،شیب نصب کمک فنر در خودرو را نیز باید در نظر گرفتبر اثر شیب کمک فنر نسبت به خط قائم،سطح روغن در محفظه تعادل فشار پایین می آید،(شکل 2-3 را ببینید)از این رو برای این زاویه حد معینی وجود داردزاویه تا جای ممکن نباید از 45 درجه فراتر رودالبته در اینجا باید افزایش زاویه  هنگلم جمع شدن کمک فنر را نیز در نظر گرفتاین پدیده،به ویژه در محورهای صلب شدیدتر بروز می کند،(شکل 1-5 و 4-12 را ببیند)

 هواگیری و موازنه حجم

از آنجا که در کمک فنر دوجداره،هنگام کارکرد،ناگزیز در داخل محفظه کار حباب هوا تولید می شودحتماً نیاز به هواگیری استنفوذ هوا در محفظه کار می تواند به یکی از روشهای زیر رخ دهد:

   q    حمل و نگهداری کمک فنر به صورت افقی قبل از نصب در خودروبه این ترتیب هوا از محفظه تعادل فشار از شیر زیرین به محفظه کار راه می یابد و در نهایت هوای راه یافته در پایین راهنمای میله پیسون جمع شود

   q    پایین رفتن سطح روغن در محفظه کار پس از ایست طولانی مدت خودرو‌(مثلاً در مدت شب)اگر تدابیر ویژه ای در شیر زیرین نیاندیشیم،(مثلاً دیسک غوطه ور یا شیر قطع ارتباط)روغن در محفظه کار به محفظه تعادل فشار راه می یابد،(این پدیده را پدیده لوله U‌ شکل می نامند)به این ترتیب هوا از شکاف رینگ بین راهنمای میله پیسون و میله پیسون به محفظه کار جریان می یابد

   q    خنک شدن کمک فنر پس از پایان کار،هنگامی که روغن در محفظه کار منقبض می شود،هوا از شکاف رینگ راهنمای میله پیسون به محفظه کار نفوذ می کند

اگر تدابیری برای جلوگیری از راه یافتن و انباشتن هوا به محفظه کار کمک فنر نیاندیشیم،در آنجا بالشتک هوا به وجود می آید و در نتیجه بویژه در دمای کم کارکرد،سروصدای ناهنجاری بروز می کنداین پدیده را نقص بیکاری می نامند

از این رو باید با طراحی مناسب از افراد هوا پس از چند کورس پیسون اطمینان یافتفرار هوا معمولاً از شکاف رینگ بین میله پیسون و راهنمای میله پیسون انجام می گیردبا به کارگیری روشهایی در شیرزیرین برای هواگیری مانند شیر قطع ارتباط،از پایین آمدن سطح روغن براثر فشار ایستایی جلوگیری می کننددر استفاده از این روش باید برای جبران حجم روغنی که به خاطر خنک  شدن منقبض شده است،معادل آن حجم را به محفظه کار اضافه کرد،(شکل 3=11 راببینید) 

دانلود تحقیق کمک فنر
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست