سیما فایلدانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
سیما فایل
پیشنهاد ما

سوالات استخدامی نمونه سوال پیام نور پروژه کارآفرینی گزارش کارآموزی آزمون آزمایشی دانلود پاورپوینت
دانلود تحقیق کمک فنر
1 1 1 1 1
عالی
docx
1396 آذر 5
حجم : 2 مگابایت
صفحات : 70
5000 تومان
خرید و دانلود

دانلود تحقیق کمک فنر


دانلود تحقیق کمک فنر

 

 

کمک فنر دوجداره بی فشار 1

ساختار و شیوه کارکرد 1

هواگیری و موازنه حجم 4

رینگ آب بند میله پیستون با پیستون راهنما 6

محفظه سیلندر مخزن روغن لوله محافظ 9

کمک فنر برای موقعیت کاری دشوار خودروی سواری 10

روشهای تولید 11

کمک فنر دو جداره با فشار 12

کمک فنر یک جداره با فشار 15

ساختار و شیوه کارکرد 16

رینگ آب بند میله پیستون راهنما 18

محاسن و معایب 20

بررسی نیروی میرایی 21

نیروی هیدرولیکی میرا کننده 22

منحنی مشخصه کمک فنر 22

میرایی کاهنده ،افزاینده و خطی 25

نسبت کشش به فشار 27

شیوه انتخاب و نوع فنر بندی 29

محاسبه نسبت میرایی کل خودرو محور چرخها 31

میرایی موثر در نقطه تماس با چرخ 32

مثال عددی 38

میرایی اصطکاک 40

عوامل موثر بر میرایی 43

میرایی تئوری و حقیقی 45

تلرانس میرایی 46

کاهش اثر میرایی 48

روغن کمک فنر 50

 

 

 

کمک فنر دو جداره بی فشار

کمک فنر دو جداره بی فشار ارزانترین و اقتصادی ترین نوع کمک فنر هیدرولیکی برای خودروی سواری است

اصلاح بی فشار بیانگر آن است که سطح روغن در حالت سکون کمک فنر و در دمای محیط (دمای متعارف) در فشار اتمسفر قراردارددراینجا فشاری که هنگام فشرده شدن کامل کمک فنر،افزایش دما یا در کمک فنر بادی کمکی به دلیل پخشش تنش (فشاری)در آب بند به سطح روغن وارد می شوند،در نظر گرفته نمی شوند،زیرا مقادیر آن ناچیز و از این رو قابل اغماض است

ساختار و شیوه کارکرد

شکل 2-1 ساختار کمک فنر را نشان می دهداین طبق اصول کارکرد کمک فنر که طبق اصول کارکرد کمک فنر دو جداره عمل می کند،از یک محفظه کار (لوله سیلندر 2 به نام لوله‌فشار)تشکیل شده استاین لوله از پایین به شیرهای زیرین و از بالا به راهنمای میله پیسون 8 و رینگ آب بند 5 محدود می شودمیله پیسون 6 بین راهنمای میله پیسون و آب بند حرکت می کندمیله پیسون از یک سو به پیسون1(واقع در محفظه کار) و از سوی دیگر به مفصل چشمی بالایی و لوله حفاظ متصل استلوله سیلندر 2 در داخل لوله‌ دیگری قرار دارد که به لوله بیرونی 3 یا لوله نگهدارنده موسوم استاز آنجا که این کمک فنر در لوله دارد،کمک فنر دو جداره نامیده می شودبین لوله‌سیلندر 2 و لوله بیرونی 3،محفظه تعادل فشار Cایجاد می شود که حدودتاً تا

شکل 2-1: کمک فنر دو جداره ساخت شرکت بوگه با اتصالات چشمی در هر دو انتهااز آنجا که محفظه تعادل فشار را درپیرامون محفظه‌کار کمک فنر طراحی کرده اند،در شکل،مجموعه شیر پیسون و شیر زیرین 4 را که در انتهای محفظه کار قراردارد،می بینیدشکل 2-3 شیوه کارکرد کمک فنر دو جداره را  نشان می دهد

نیمه روغن دارداما محفظه کار را از روغن کاملاً پر می کنندلوله نگهدارنده 3 از طرفی به راهنمای میله پیسون و از سوی دیگر به کلاهک 1 که شیر زیرین را نگه می دارد،وصل می شود و پیش تنیدگی درونی مجموعه را کاملاً تأمین می کنددر قسمت زیرین کلاهک،اتصال چشمی را جوش می دهند

البته برای اتصال کمک فنر به شاسی می توان به جای مفصل چشمی از اتصالات پینی استفاده کرد،هنگام جمع شدن چرخ،اتصالات بالا و پایین کمک فنر به یکدیگر نزدیک می شوند و به این ترتیب میله پیسون 6 و همراه آن پیسون 1 که در انتهای آن قراردارد،به سمت پایین رانده می شودبا پایین آمدن میله پیسون در محفظه بالایی کار(A1)، میله پیسون حجم روغنی برابر با V1را جابه جا می کند،این حجم برابر است با:

سطح مقطع میله پیسون ضرب در جابه جایی میله پیسون= V1

از طرفی دیگر مقداری از روغن به حجم V2از شیر گلویی II‌ روی پیسون به داخل محفظه کار A1جریان می یابداین حجم برابر است با:

جابه جایی میله پیسون ضرب در مقطع رینگی شکل محفظه A1= V2

از آنجا که مقاومت شیر IVدر برابر جریان روغن به مراتب بزرگتر از شیر II‌ است،لذا بخش بزرگ میرایی در مرحله فشار،در شیر زیرین ایجاد می شودفشار محفظه A1و A2  تقریباً یکسان استهنگام باز شدن چرخ،اتصالات کمک فنر از یکدیگر دور می شوند که به این ترتیب میله‌پیسون،همراه پیسون به سمت بالا می آید در این صورت،حجم روغن V2

شکل 2-3: برای جلوگیری از پایین آمدن بیش از حد سوراخ در سطح روغن محفظه تعادل فشار C‌ باید کمک فنر دو جداره به گونه ای نصب کرد که شیب میله پیسون نسبت به خط قائم از 45 درجه بیشتر نباشد(‌یعنی450C)البته کمک فنر دارای بالشتک گاز از این قاعده مستثنی است

پیسون I  ا محفظه کار A1 ‌ به محفظه A2 جریان می یابد و حجم روغن V1از شیر زیرین IIIاز محفظه تعادل فشار Cبه محفظه کارA2مکیده می شود از آنجا که مقاومت شیر I  در برابر جریان روغن به مراتب بزرگتر از شیر III‌ است،بخش بزرگ میرایی در مرحله کشش،در شیر پیسون به وجود می آید

در کنار عبور روغن از شیرهای تنظیم پذیر Iتا IVروغن از محلهایی نیز نشت می کند که جلوگیری از آن ممکن نیستاین نشت از شکاف موجود بین پیسون و لوله فشار و نیز شکاف بین راهنمای میله پیسون و میله پیسون رخ می دهد که هنگام اعمال فشار به محفظه کار،مانند مقطع های گلویی کمکی برای جریان روغن کار می کنندباید هنگام طراحی و تنظیم میرایی این جریان های اضافی را در نظرگرفت

سطح روغن در محفظه تعادل فشار باید به گونه ای باشد که از مکش هوا از شیر زیرین به داخل محفظه کار،حتی در شرایط کاری دشوار جلوگیری می شود این حالت می تواند هنگامی که میله پیسون در دمای خیلی کم کارکرد(40- درجه سانتیگراد)کاملاً به بالا می آید،پدید آیددر ضمن،شیب نصب کمک فنر در خودرو را نیز باید در نظر گرفتبر اثر شیب کمک فنر نسبت به خط قائم،سطح روغن در محفظه تعادل فشار پایین می آید،(شکل 2-3 را ببینید)از این رو برای این زاویه حد معینی وجود داردزاویه تا جای ممکن نباید از 45 درجه فراتر رودالبته در اینجا باید افزایش زاویه  هنگلم جمع شدن کمک فنر را نیز در نظر گرفتاین پدیده،به ویژه در محورهای صلب شدیدتر بروز می کند،(شکل 1-5 و 4-12 را ببیند)

 هواگیری و موازنه حجم

از آنجا که در کمک فنر دوجداره،هنگام کارکرد،ناگزیز در داخل محفظه کار حباب هوا تولید می شودحتماً نیاز به هواگیری استنفوذ هوا در محفظه کار می تواند به یکی از روشهای زیر رخ دهد:

   q    حمل و نگهداری کمک فنر به صورت افقی قبل از نصب در خودروبه این ترتیب هوا از محفظه تعادل فشار از شیر زیرین به محفظه کار راه می یابد و در نهایت هوای راه یافته در پایین راهنمای میله پیسون جمع شود

   q    پایین رفتن سطح روغن در محفظه کار پس از ایست طولانی مدت خودرو‌(مثلاً در مدت شب)اگر تدابیر ویژه ای در شیر زیرین نیاندیشیم،(مثلاً دیسک غوطه ور یا شیر قطع ارتباط)روغن در محفظه کار به محفظه تعادل فشار راه می یابد،(این پدیده را پدیده لوله U‌ شکل می نامند)به این ترتیب هوا از شکاف رینگ بین راهنمای میله پیسون و میله پیسون به محفظه کار جریان می یابد

   q    خنک شدن کمک فنر پس از پایان کار،هنگامی که روغن در محفظه کار منقبض می شود،هوا از شکاف رینگ راهنمای میله پیسون به محفظه کار نفوذ می کند

اگر تدابیری برای جلوگیری از راه یافتن و انباشتن هوا به محفظه کار کمک فنر نیاندیشیم،در آنجا بالشتک هوا به وجود می آید و در نتیجه بویژه در دمای کم کارکرد،سروصدای ناهنجاری بروز می کنداین پدیده را نقص بیکاری می نامند

از این رو باید با طراحی مناسب از افراد هوا پس از چند کورس پیسون اطمینان یافتفرار هوا معمولاً از شکاف رینگ بین میله پیسون و راهنمای میله پیسون انجام می گیردبا به کارگیری روشهایی در شیرزیرین برای هواگیری مانند شیر قطع ارتباط،از پایین آمدن سطح روغن براثر فشار ایستایی جلوگیری می کننددر استفاده از این روش باید برای جبران حجم روغنی که به خاطر خنک  شدن منقبض شده است،معادل آن حجم را به محفظه کار اضافه کرد،(شکل 3=11 راببینید) دانلود تحقیق کمک فنر
ایمیل * موبایل *

دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب‌ها :

محصولات خاص


 • pdf ویژه

  نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین 96

  نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین 96

  بسته نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین در قالب فایل PDF همراه با پاسخنامه با بهترین کیفیت،مناسب جهت استفاده متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی بانک کارآفرین

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات استخدامی صنایع فولاد ایران

  نمونه سوالات استخدامی صنایع فولاد ایران

  دانلود بسته ویژه نمونه سوالات استخدامی صنایع فولاد ایران در سال 1397 بهمراه پاسخنامه

 • pdf ویژه

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی سال 97

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی سال 97

  دانلود بسته ویژه نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی مهمانداری هواپیمایی سال 1397 بابهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه

 • docx ویژه

  سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی سال96

  سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی سال96

  این محصول حاوی نمونه سوالات پر تکرار و مهم آزمون های استخدامی میباشد که با دروس اعلام شده در آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی مطابقت دارد. مطالعه این نمونه سوالات و آشنایی با نحوه طرح سوالات، شما را در قبولی در این آزمون استخدامی کمک بسزایی خواهد کرد.

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش 95

  دانلود سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش 95

 • pdf ویژه

  سوالات رشته نقشه کشی معماری سال 94 کنکور کاردانی فنی و حرفه ای

  سوالات رشته نقشه کشی معماری سال 94 کنکور کاردانی فنی و حرفه ای

 • docx ویژه

  دانلود نمونه سوال استخدامی ارتش

  دانلود نمونه سوال استخدامی ارتش

  نهادهای نظامی و انتظامی همواره جهت ارتقاء سطح کیفی و خدمت رسانی خود با برگزاری آزمون های استخدامی و جذب نیروی انسانی داوطلبان زیادی را که جویای کار و اشتغال هستند را به سمت خود می کشانند. مجموعه سوالات استخدامی ارتش که برای هر سه قوای مهم ارتش قابل دانلود و استفاده می باشد کامل ترین و یکی از محبوب ترین منابع سوال می باشدکه با افتخار خدمت شما ارائه می گردد.

 • docx ویژه

  دانلود سوالات استخدامی رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدامی رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

  دانلود دفترچه سوالات آزمون های ادوار گذشته وزارت آموزش پرورش شامل بیش از 200 سوال دروس عمومی به همراه پاسخنامه و نیز دفترچه سوالات رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی رشته کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدامی رشته کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

  دانلود دفترچه سوالات آزمون های ادوار گذشته وزارت آموزش پرورش شامل بیش از 200 سوال دروس عمومی به همراه پاسخنامه و نیز دفترچه سوالات رشته تخصصی کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

 • pdf ویژه

  نمونه سوال و دفترچه سوالات استخدامی رشته تخصصی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش

  نمونه سوال و دفترچه سوالات استخدامی رشته تخصصی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش

  لیست دروس و منابع آزمون کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش : مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود: (ICDL -1 فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه -2 ریاضی و آمار مقدماتی -3 زبان و ادبیات فارسی -4 معارف اسلامی -5 زبان انگلیسی عمومی -6 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی -7 هوش و توانمندی های عمومی - آزمون به صورت چهار گزینهای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد. - سؤالات معارف اسلامی مربوط به پیروان سایر مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) مطابق تعالیم و احکام فقهی آنان طراحی خواهد شد. - اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوالات محاسبه خواهد شد. تذکر مهم: سوالات حیط ههای تخصصی آزمون مشترک بر اساس دانش و مهارت های تخصصی متناسب با خوش های شغلی یا مشاغل، با هماهنگی دستگاه های اجرایی و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهیه خواهد شد.

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود نمونه سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی سال94 بهمراه پاسخنامه در قالب pdf

 • docx ویژه

  حل مسائل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر

  حل مسائل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر

  کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر جزو منابع کارشناسی ارشد و دکتری نیمه متمرکز مدیریت مالی محسوب می شود در این فایل به مسائل فصل ۲ الی ۸ این کتاب بصورت جامع و تشریحی پاسخ داده شده است.

 • pdf ویژه

  کتاب کدبندی و تصویرسازی واژگان ضروری تافل

  کتاب کدبندی و تصویرسازی واژگان ضروری تافل

  تافل (به انگلیسی: TOEFL) که برگرفته از سرواژگان Test of English as a Foreign Language به معنای آزمون انگلیسی به عنوان زبان بیگانه است، آزمونی است که میزان توانایی افراد را در زمینهٔ برقراری ارتباط به زبان انگلیسی در سطح دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی می‌سنجد. این آزمون توسط مؤسسه ای‌تی‌اس (ETS) در دو نوع کاغذی و اینترنتی برگزار می‌شود و در بیش از نه هزار دانشگاه و مؤسسه از بیش از یکصدو سی کشور جهان مورد پذیرش قرار می‌گیرد. تافل اولین بار در سال ۱۹۶۴ برگزار شد و پس از آن تا کنون نزدیک به ۲۰ میلیون نفر در این آزمون شرکت کرده‌اند

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

  دانلود بسته ویژه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش مجموعه ی زیر شامل سوالات عمومی ، تخصصی و دفترچه های آزمونهای برگزار شده ۳ دوره قبلی آموزش و پرورش میباشد ، فرمت سوالات بصورت فایل PDF می باشد، تمامی سوالات بهمراه پاسخنامه هستند این سوالات مناسب متقاضیان استخدام اداره آموزش و پرورش می باشد.

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی

  نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی

  20 مجموعه نمونه سوال آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی همراه با پاسخنامه ویرایش جدید سال