سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلودگزارش کارآموزی حسابداری

عالی

docx 1396 آذر 6 حجم : 3 مگابایت صفحات : 13010000 تومان خرید و دانلود

دانلودگزارش کارآموزی حسابداری

دانلودگزارش کارآموزی حسابداری 

 

 

 

پیشگفتار 1

مقدمه 2

فصل اول( آشنایی کلی با مکان کارآموزی )

بخش اول :کلیات 4

تعریف مخابرات 5

تاریخچه مخابرات ایران 5

تشکیلا ت کنونی : 6

    تاریخچه مخابرات در استان فارس 7

نوع شرکت 8

    شخصیت حقوقی 8

مدت شرکت 8

موضوع فعالیت های شرکت  8

اساسنامه شرکت 8

استفاده کنندگان صورت های مالی 9

وضعیت اشتغال شرکت 9

ارتباط مالی مراکز شرکت های مخابرات با توابع 10

ارکان شرکت 10

مجمع عمومی شرکت 10

زمان تشکیل مجمع عمومی عادی 11

زمان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده 11

وظایفو اختیارات مجمع عمومی عادی 12

وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده 13

هیات مدیره شرکت 13

نحوه تشکیل جلسات هیأت مدیره 13

وظایفو اختیارات هیأت مدیره  14

وظایف واختیارات رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 15

بازرسان(حسابرس) 15

وظایف بازرسان 16

 گزارش حسابرسان 16

هدف ها و راه بردهای شرکت     17

اهداف سال مورد گزارش 18

ذخایر شرکت 19

تغییر روش استهلاک 20

نرخ استهلاک گیری دارایی ها 21

صورت های مالی اسا سی 22

عناصر تشکیل دهنده صورت حساب سود وزیان 25

یادداشت های همراه صورت های مالی اساسی 29

بخش دوم :نمودارهای شرکت 30

بخش سوم :چارت های سازمانی 36

بخش چهارم :آشنایی با وظایف بخش های مالی شرکت 44

قسمتهای مختلف حسابداری شرکت مخابرات 45

وظایف و مسئولیتها 46

وظایف انباردار: 49

واحد هزینه های سرمایه ای 50

رویه های واحد خزانه داری 50

چارت رویه های واحد خزانه و پرداخت 53

واحد هزینه های جاری 54

حقوق و فوق العاده ها 55

مزایای متفرقه حقوق و دستمزد 56

واحد دارایی ها 60

واحد ترازنامه 61

واحد بایگانی 62

واحد خسارت : 62

واحد اصلاح و نگهداری حسابها 62

معین حسابها  و اسناد پرداختنی غیر تجاری 65

واحدبودجه   67

فصل دوم( عملیات حسابداری شرکت )

بخش اول :حسابداری شرکت 71

اداره در یافت ها 72

ثبت نام تلفن 72

دائری تلفن 72

استرداد وجوه تلفن 72

تها تر کردن تلفن 73

تبدیل تلفن ویژه به عادی 73

صدوری ( لیست درامد) 73

وصولی  مشترکین مراکز کم ظرفیت 74

وصولی مشترکین شیراز 74

در آمد های شرکت 75

درآمد های اختصاصی 75

اداره پرداخت ها 77

واحد انبار ها 77

انواع انبارها 77

واحد سرمایه ای 80

واحد جاری 82

ثبت پرداخت سپرده ها و کسورات طرح های جاری و سرمایه ای 82

طرح های جاری 84

سایرهزینه های شرکت 85

اداره تمرکز حسابها 85

خروج دارایی ثابت از جریان استفاده 86

سرقت دارایی 89

ضمانتنامه ها 89

ضبط ضمانتنامه 90

پیش پرداخت 91

حسابهای شهرستان 91

بخش دوم :صورت های مالی شرکت و تائیده مدیران 94

تائیدیه مدیران شرکت 98

فصل سوم(نتایج و پیشنهادات )

خلاصه و نتیجه گیری 101

کلام آخر  103

انتقادات و پیشنهادات 104

 

 

 

پیشگفتار

این پروژه شامل گزارش ها ، و تجربیاتی است که در درمرکز مخابرات استان فارس  به مدت 240 ساعت کارآموزی ، ثبت شده است و مقایسه اطلاعات و تئوری های مختلف صورت گرفته است ودر پایان از زحمات مسئولین درمرکز مخابرات استان فارس کمال تشکر رادارم

مقدمه:

اگر به تاریخ بنگریم و زندگی جوامع انسانی را مطالعه کنیم نیک می بینیم یکی از مهمترین فرازهای زندگی بشری  موضوع ارتباط و چگونگی ایجاد آن بوده است این موضوع برای مردم جوامع به ویژه حاکمان و دولت ها از اهمیت خاصی برخوردار بوده است در گذشته پیام از طریق پیک های تیزرو و نوشتن در الواح ، مبادله می شد و یا در زمانهای دورتر که پیام به صورت فوری بود با آتش افروختن درکوره ویاازراه انداختن دود در روز روشن و دمیدن در شیپورهای بزرگ با دیگر طایفه ها و قبائل همسایه ارتباط بر قرار می کردند این ها همه حکایت از اهمیت وجود ارتباط و اطلاع رسانی دارد که به عنوان یکی از جمله نیازهای اساسی جوامع انسانی به شمار می رود بشر چون نیاز داشته که بتواند پیام را به موقع ارسال نماید همیشه در تلاش بوده است تا بتواند ابزار و تجهیزات پیام رسانی راتوسعه و تکمیل نماید تا روش برقراری ارتباط و پیام رسانی آسانتر و راحت تر شوداین است که روز به روز توانست در جهت نیل به خواسته اش که  همانا پیشرفت در ابزارهای ارتباطات و اطلاع رسانی بود تندتر حرکت کند تا اینکه توانست ابزارهای نوین را جایگزین وسایل قبلی خود نماید

امروزه شاهد این تحولات چشمگیر و حیرت آور ارتباطات مخابراتی در جوامع جهانی هستیم وجود ارتباطات اینترنت ، ماهواره و بسیاری از امکانات مدرن مخابراتی همه از پیشرفت های تکنولوژی و فن آوریهای مخابراتی خبر می دهند

در تهیه این پروژه سعی براین است که هنر جویان عزیز با مطالعه آن بتوانند با  مخابرات استان فارس و نحوه عملیات حسابداری آن و همچنین وظایف  قسمت های مختلف مالی این شرکت اشنا شوند   

( آشنایی کلی با مکان کارآموزی )

کلیات

تعریف مخابرات

 مقصود از مخابرات، انتقال و ارسال علائم و نوشته ها و تصاویر و صداها و هر گونه اطلاعات دیگر به وسیله سیم یا بی سیم ویا نور ویا هر رویه الکترو مغناطیسی می باشد

تاریخچه مخابرات ایران

وزارت پست و تلگراف و تلفن یکی از سازمانها ی بسیارگسترده خدماتی ، فنی و تحقیقاتی و تولیدی دولت ایران است که از ادغام وزارت پست ،وزارت تلگراف و شرکت تلفن ایران به وجودامده است این وزارتخانه با بهره گیری از نیروی دست و اندیشه هزار متخصص، کارشناس ، مهندس ، کارمند و کارگر با استفاده از دستگاه های پیچیده مکانیکی ، الکتریکی و الکترونیکی، وظایف بسیار مهم و حساسی را در قالب سازمان و تشکیلات منظم ، در جهت رسیدن به هدف های کمی و کیفی بر عهده دارد

وزارت تلگراف در سال 1255 خورشیدی تاسیس شد ونخستین وزیر آن علی قلی خان هدایت ملقب به مخبر الدوله بود و وزارت پست در زمان نا صر الدین شاه به سال 1258 خورشیدی تاسیس و مسئولیت آن به امین الملک سپرده شد سی یال بعد در سال 1288 وزارت پست با وزارت تلگراف یکی شد

  شرکت تلفن ایران در سال 1284 خورشیدی تاسیس شد و تا سال 1308 با سرمایه و مدیریت شرکت خصوصی اداره می شد و وزارت فواید عامد بر آن نظارت داشت در این سال امور تلفن به موجب تصویب نامه هیات وزیران به وزارت پست وتلگراف

وا گذار شد و وزارت پست وتلگراف و تلفن  تا سیس شد   پس از تشکیل وزارت پست و تلگراف و تلفن و توجه بیشتر به امور ارتباطات ، مراکز  پستی و تلگرافی  به تدریج افزایش یافت

تشکیلا ت کنونی :

در سالهای اخیر فعالیتها ، وظایف و مسئولیتعای وزارت پست و تلگراف و تلفن بسیار زیاد شده به طوری که خدمات گسترده آن در روستاهای بسیار کم جمعیت کشور نیز راه یافته است

  اکنون وزارت پست و تلگراف و تلفن دارای هفت شاخه معاونت ، شش دفتر و چندین مرکز و شرکت دولتی  است

  معاونان وزیر در هفت شاخه مدیریت عبارتند از : معاون اداری و مالی ، معاون امور مخابراتی ، معاون امور پستی ، معاون طرح و برنامه ، معاون امور بین الملل، معاون حقوقی وامور مجلس و معاون آموزش، تکنولوژی و تمور شرکتها شش دفتر وزارتی عبارتند از :

دفتر وزیر ،دفتر روابط عمومی ، دفتر ارزشیابی و بازرسی ، دفتر حراست ، دفتر گزینش و دفتر هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری

 شرکتها ، سازمانها ، مراکز ، موسسات آموزشی و کارخانه جات وا بسته:

الف ) شرکتهاومراکز:

1شرکت پست جمهوری اسلامی ایران     

2شرکت مخابرات ایران

3شرکت پست بانک

4شرکت فدلات هواپیمایی پیام

5مرکزسنجش ازراه دورایران

6اداره کل ارتباطات رادیویی

ب)موسسات ومراکزآموزشی:

1دانشکده مخابراتی

2مرکزتحقیقات مخابرات ایران

3مرکزآموزش شرکت پست

ج)کارخانه جات ومراکزتولیدی وابسته:

1شرکت کارخانه جات مخابراتی ایران

2شرکت صنایع ارتباط راه دور

3شرکت کابلهای شهید قندی

4شرکت طرح وتوسعه تلفن ایران

 

تاریخچه مخابرات در استان فارس

تاریخ ارتباطات مخابراتی در استان فارس، به حدود یکصد سال پیش می رسد در آن زمان ،خط تلگرافی بین تهران و بندر بوشهر توسط کمپانی هند شرقی کشیده شده بود که از مسیر برازجان ، کازرون ، شیراز می گذشت و به تهران می رسید   در سال 1313 اولین مرکز تلفن مغناطیسی با 80 شماره تلفن در شهر شیراز نصب و راه اندازی شد این تلفن که از نوع سیستم مغناطیسی بود، ارتباط داخلی مشترکین را فراهم می نمود و تا سال 1338 به هزار و صد شماره رسید با زیاد شدن شماره تلفن ها اولین اداره تلفن خودکارشهری شیراز با نصب اولیه 3000 شماره تلفن شروع به کار نمود کل شماره های منصوبه در استان فارس تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی چهل و هفت هزار شماره بود، که 25000 شماره در شهر شیراز و مابقی در شهرهای جهرم و آباده مشغول به کار بود با پیروزی انقلاب اسلامی تحولات عظیمی در سیستمهای مخابراتی صورت گرفت و رشد چشمگیری در توسعه ارتباطات حاصل شد یکی از تحولات بسیار مهم که در سیستم های مخابراتی صورت گرفت تبدیل اداره مخابرات استانها به شرکت مخابرات استانها بود که این امردر اجرای  قانون اصلاح ماده 7 قانون تاسیسات  شرکت مخابرات ایران مصوب6/12/1372 وبراساس اساسنامه واحد شرکت های سهامی مخابرات استان های کشورصورت گرفت تا بر اساس،اساسنامه و مقررات مربوط به شرکت های دولتی اداره گردند شرکت مخابرات فارس نیز در اجرای همین بند طی جلسه ای مورخ اول بهمن1374توسط کمسیون مشترک امور اداری و استخدامی و امور پست و تلگراف وتلفن تصویب و در تاریخ 4/11/1374به تأیید شورای نگهبان رسید و فعالیت های این شرکت از تاریخ اول فروردین ماه 1375اغاز گردید

نوع شرکت

     شرکت مخابرات یک شرکت خدماتی می باشد و در حال حاضر 6مدیریت مخابرات شهرستان و 17 اداره مخابرات را زیر پوشش خود دارد که مستقیما زیر نظر رئیس هیات مدیره و مدیرعامل مخابرات استان انجام وظیفه نموده ودر امور توسعه ،نگهداری ، مالی و روستایی با معاونت ها و مدیران مربوط هماهنگ و در ارتباط می باشند

شخصیت حقوقی

 شرکت دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی است و وابسته به شرکت مخابرات ایران است

مدت شرکت

   مدت شرکت از تاریخ تاسیس نامحدود است

موضوع فعالیت های شرکت 

     طبق ماده 15 اساسنامه :موضوع فعالیت های شرکت عبارت است از تأسیس و توسعه شبکه و تأسیسات مخابرات و نگهداری و بهره برداری از ان درقالب تحقق اهداف و برنامه های وزارت ارتباطات و فن اوری اطلاعات و شرکت های مخابرات ایران و انجام وظایف و اختیارات مقرر در قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران در حوزه استان فارس و همچنین اجرای تکالیف شرکت مخابرات ایران در مواردی که تفویض اختیارگردیده است می باشد

اساسنامه شرکت

      اساسنامه شرکت های سهامی مخابرات استان های کشور در تاریخ 1/11/1374 به تصویب کمسیون مشترک امور اداری و استخدامی ،امور پست و تلگراف و نیز مجلس شورای اسلامی رسیده است  و در تاریخ 4/11/74مورد تأیید شورای نگهبان واقع شده است همچنین در تاریخ 8/11/74توسط رئیس مجلس شورای اسلامی برای رئیس جمهور ی ارسال ودر تاریخ 11/11/1374 جهت اجرا به وزارت پست و تلگراف و تلفن ابلاغ گردیده است

استفاده کنندگان صورت های مالی

1-    هیأت مدیره شرکت

2-    مجمع عمومی شرکت

3-    وزارت اقتصاد ودارایی

وضعیت اشتغال شرکت

تغییرات تعداد کارکنان درطی سال به شرح زیر است:

شرح

سال86

سال85

کارکنان شاغل در ابتدای سال   

کارکنان انتقالی ازسایر شرکت های مخابرات

کارکنان استخدامی      

کارکنان بازگشت به کار 

کارکنان انتقالی به سایرشرکت های مخابراتی

کارکنان باز خریدی      

کارکنان بازنشسته،فسق قراردادوفوت شده

2408

16

0

2

(15)

(3)

(156)

2465

12

10

4

(8)

(2)

(83)

 

کارکنان در پایان سال

 

2252

 

2408

 

ارتباط مالی مراکز شرکت های مخابرات با توابع

      در ارتباط مالی توابع با استانها موارد زیر باید ذکر گردد :

1- مبادله هر نوع کالا و سایر عملیات مالی غیر پولی با ارسال برگ های بدهکار و بستانکارانجام شود

2- هر ماهه کلیه میزان های ازمایش دفتر کل و دفاتر معین توابع بمرکز استان ارسال گردد

3- هر سه ماه یکبار مغایرت های احتمالی موجود بین حسابهای مرکز استان و توتبع بررسی و حل و فصل گردد

4- ترتیبی اتخاذ گردد تا طبق یک برنامه زمان بندی شده کلیه اسناد و صورت حسابهای اسفند ماه توابع حداکثر تا اول اردیبهشت ماه سال بعد به مرکز استان ارسال گردد تا امکان بررسی و جمع و خرج و تلفیق ان ها با حساب های مرکز استان وجود داشته و نهایتا در پایان خرداد ماه سال بعد صورت مالی اساسی شرکت را جهت ارائه به بازرسی قانونی و حسابرسی امکان پذیر گردد

ارکان شرکت

    1- مجمع عمومی

    2- هیات مدیره ومدیرعامل

    3- بازرس(حسابرس)

مجمع عمومی شرکت

   مجمع عمومی شرکت از اجتماع صاحبان سهام مخابرات به شرح زیر است:

1-    وزیر پست تلگراف و تلفن(رئیس مجمع عمومی)

2-    رئیس هیات مدیره ومدیر عامل شرکت مخابرات ایران(عضومجمع)

3-    اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات ایران(اعضای مجمع)

 نکته:در صورتی که هریک از اعضای مجمع عمومی نتواند درجلسات شرکت نمایدمعاون یا نماینده وی در جلسات شرکت خواهد کرد

مجمع عمومی شرکت بر دو نوع است

1-    مجمع عمومی عادی

2-    مجمع عمومی فوق العاده

زمان تشکیل مجمع عمومی عادی

     جلساتمجمع عمومی با حضور تمامی اعضاء و یا حداقل یک عضو و دو معاون رسمیت خواهد یافت وکلیه تصمیمات با اکثر  آرا معتبر خواهدبوددر جلسات یکنفر از طرف مجمععمومی به سمت منشی جلسه انتخاب خواهد شد شرکتمکلف است صورت جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام را پس از امضاء بطور منظم حفظنماید در مجمع به غیر ازآنچه که در دستور جلسه تعیین شده تصمیمی اتخاذ نخواهد شد 

     مجمع عمومی عادی در خرداد ماه به دعوت رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل جهت رسیدگیبه تراز نامه شرکت و در بهمن ماه جهت رسیدگی به بودجه شرکت تشکیل می ‌گردد و تا موقعیکه نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه تصمیمی اتخاذ نشده بدون احتیاج به دعوت درروزهای بعد جلسه تشکیل و ادامه خواهد یافتدستور جلسه مجمع عمومی که از طرف دعوت کننده تهیه شده است حداقل ده روز قبل ازتاریخ انعقاد جلسه بایدضمیمه دعوت نامه شود و برای اعضای مجمع عمومی فرستادهشود

زمان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

     مجمع عمومیفوق‌العاده در هر موقع بنا به دعوت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و یا با تقاضای کتبی هر یک از بازرسان از وزیر پست و تلگراف و تلفن با ذکر علت و موافقت وی تشکیلمی ‌گردد وزیر پست و تلگراف و تلفن نیز می ‌تواند رأساً مجمع عمومی فوق‌العاده رادعوت نماید 

دانلودگزارش کارآموزی حسابداری
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست