سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلودتحقیق دیدگاه مخاطبان پیرامون تاثیر انیمیشن

عالی

docx 1396 آذر 6 حجم : 2 مگابایت صفحات : 1298000 تومان خرید و دانلود

دانلودتحقیق دیدگاه مخاطبان پیرامون تاثیر انیمیشن

بررسی دیدگاه مخاطبان پیرامون تاثیر انیمیشن وسایل ارتباط جمعی با اهمیت ترین و در عین حال انتقاد آمیزترین جنبه جامعه مدرن به شمارمی آید در این میان نقش رسانه های تصویریÙ¬ به ویژه تلویزیون نسبت به سایر رسانه ها برجسته تر است و در مقایسه با سایر رسانه ها از مطلوبیت بیشتری نیز برخو

دانلودتحقیق دیدگاه مخاطبان پیرامون تاثیر انیمیشن

 
 
 
چکیده 
 
فصل اول-کلیات
 
مقدمه2
 
بیان مسئله 4
 
اهمیت و ضرورت تحقیق5
 
اهداف تحقیق 6
 
فرضیه های تحقیق6
 
سؤالات تحقیق 7
 
متغیرهای پژوهش7
 
مفاهیم و اصطلاحات7
 
فصل دوم- پیشینه تحقیق
 
مقدمه 10
 
بخش اول-انیمیشن در جهان 12
 
تاریخچه انیمیشن 15
 
انیمیشن کامل19
 
تاریخچه انیمیشن چک واسلواکیا20
 
تاریخچه انیمیشن در استونیا 21
 
تاریخچه انیمیشن در فرانسه 21
 
تاریخچه انیمیشن ایتالیا 22
 
انیمیشن در ایالات متحده آمریکا22
 
انیمیشن درتلویزیون ایران25
 
اولین تیزر انیمیشندر تلویزیون 26
 
کم شدن تأثیر تبلیغات 28
 
تعریف انیمیشن32
 
ویژگی های کلی انیمیشن33
 
قالب های مختلف ساخت فیلم انیمیشن33
 
انیمیشن روی طلق34
 
 انیمیشن روی کاغذ34
 
انیمیشن بدون دوربین 34
 
کات لوت35
 
انیمیشن سه بعدی35
 
انیمیشن با عکس 36
 
 پیکسیلین 36
 
پین اسکرین 36
 
انیمیشن زیر دوربین 37
 
روتوسکپی37
 
داینامیشن37
 
دیاگرام انیمیشن38
 
مراحل ساخت فیلم انیمیشن38
 
مخاطبان 44
 
ماهیت مخاطب 46
 
الگوی تاثیرات مستقیم و مخاطب منفعل 46
 
الگوی تاثیرات محدود و مخاطب فعال48
 
رفتار 57
 
تأثیر برنامه های تلویزیونی بر اذهان58
 
الگوی انتشار از طریق وسایل ارتباط جمعی59
 
طبقه بندی مخاطبان60
 
نخستین پذیرندگان معتبر61
 
اکثریت زود پذیر- دوراندیش61
 
اکثریت کندپذیر-شکاک 61
 
دیرپذیران سنتی61
 
جاذبه های تکنیک یک برنامه تلویزیونی 62
 
ویژگی های ارتباط نوین65
 
موضوع برنامه66
 
هدف برنامه 66
 
قالب برنامه67
 
وسایل ارتباط جمعی67
 
کودک و وسایل ارتباط جمعی69
 
آموزش غیر تجریدی 69
 
آموزش سه بعدی70
 
دلایل تماشای تلویزیون 71
 
تأثیر محتوی برنامه بر مخاطبان 72
 
قدرت اثربخشی تلویزیون بر کودکان 73
 
تأثیر تلویزیون برکودکان75
 
اثرات مثبت و منفی تلویزیون 75
 
خیال و واقعیت 76
 
نیازها و علایق بیننده 78
 
ضرورت توجه به تولید برنامه انیمیشن 78
 
طرح و ایده فیلمنامه79
 
ساختار گرافیکی و بصری81
 
کیفیت فنی و اجرایی 82
 
تدوین و صداگذاری84
 
چهارچوب نظری85
 
نظریه شناخت اجتماعی85
 
نظریه تأثیر86
 
نظریه پرورش 86
 
نظریه پذیرش 87
 
مدل ها و متغیرهای ارتباطی87
 
بخش دوم- تاریخچه شهرداری تهران 89
 
سیمای اولیه ی تهران 91
 
هدف از تاسیس بلدیه 94
 
انجمن بلدیه95
 
نظامنامه ی بلدیه 97
 
اولین بلدیه چی 99
 
تولد جدید بلدیه 99
 
شهرداری ، بعد از جنگ جهانی دوم 103
 
شهردار گل دوست 104
 
شهرداران جنجالی 104
 
دوره ای جدید در مدیریت شهری106
 
خدمات شهروندی109
 
جمع بندی109
 
تحقیقات انجام شده در داخل ایران 110
 
تحقیقات انجام شده در خارج از ایران11
 
فصل سوم-روش تحقیق
 
مقدمه113
 
روش تحقیق113
 
جامعه آماری 113
 
حجم نمونه114
 
روش نمونه گیری 115
 
ابزار گردآوری اطلاعات 115
 
روش اجرای آزمون 115
 
روایی 115
 
روش تجزیه و تحلیل داده ها116
 
فصل چهارم- تحلیل داده ها
 
مقدمه118
 
الف-آمار توصیفی 119
 
ب- آمار استنباطی 135
 
فصل پنجم-بحث ونتیجه گیری
 
بحث و نتیجه گیری 141
 
یافته ها 141
 
پیشنهادات143
 
محدودیت ها144
 
منابع 145
 
فهرست جداول و نمودارها
 
جدول 4-1: توزیع فراوانی سن زنان پاسخگو در جامعه آماری مورد بررسی119
 
جدول 4-2: توزیع فراوانی سن مردان در جامعه‌ آماری مورد بررسی 120
 
جدول 4-3: توزیع فراوانی میزان تحصیلات زنان پاسخگو در جامعه‌آماری مورد بررسی 121
 
جدول 4-4: توزیع فراوانی میزان تحصیلات مردان در جامعه آماری مورد بررسی 122
 
جدول4-5:توزیع فراوانی«میزان علاقه به تماشای تلویزیون123
 
جدول6-4: توزیع فراوانی«میزان علاقه به تماشای تبلیغات124
 
جدول7-4: توزیع فراوانی«میزان پخش برنامه های تبلیغاتی 125
 
جدول8-4:توزیع فراوانی«میزان علاقه به تبلیغات انیمیشن 126
 
جدول 9-4: توزیع فراوانی«میزان گفتگوی شخصیت انیمیشن127
 
جدول 10-4:توزیع فراوانی«میزان لحن گفتگو128
 
جدول11-4: توزیع فراوانی«میزان علاقه کودکان به تبلیغات انیمیشن 129
 
جدول12-4: توزیع فراوانی«میزان تأثیر آموزش های شخصیت انیمیشن130
 
جدول13-4: توزیع فراوانی«میزان برتری تبلیغات انیمیشن به رئال131
 
جدول14-4: توزیع فراوانی«میزان لحن طنز شخصیت انیمشن132
 
 جدول15-4: توزیع فراوانی«میزان موفقیت شهرداری در تبلیغات 133
 
جدول16-4: توزیع فراوانی«میزان گسترش تبلیغات انیمیشن 134
 
جدول 17-4 : بررسی رابطه بین سن مخاطبان و تأثیر تبلیغات انیمیشن 135
 
جدول 18-4: بررسی رابطه بین متغیر تحصیلات و تأثیر تبلیغات انیمیشن 136
 
جدول19-4 : بررسی رابطه متغیر جنس و تأثیر تبلیغات انیمیشن 137
 
جدول20-4 : بررسی رابطه متغیر نوع گفتگو و تأثیر تبلیغات انیمیشن138
 
جدول21-4 : بررسی رابطه متغیر محتوا و تأثیر تبلیغات انیمیشن139
 
نمودار 4-1: توزیع فراوانی سن زنان پاسخگو در جامعه آماری مورد بررسی119
 
نمودار 4-2: توزیع فراوانی سن مردان در جامعه‌ آماری مورد بررسی120
 
نمودار 4-3: توزیع فراوانی میزان تحصیلات زنان پاسخگو در جامعه‌آماری مورد بررسی 121
 
نمودار 4-4: توزیع فراوانی میزان تحصیلات مردان در جامعه آماری مورد بررسی122
 
 
 
چکیده
 
پژوهش حاضر به منظور « بررسی تأثیر تبلیغات انیمیشن شهرداری بر عملکرد مخاطبان» با روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه در جامعه آماری شهر تهران که تعداد 600 نفر به طور اتفاقی از جامعه آماری انتخاب شده است، انجام گرفته استبدین منظور از چهارمنطقه شهرتهران(4، 8، 6، 21) تعداد 150 نفر گزینش شده استهدف پژوهش با توجه به فرضیه های تحقیق، بررسی رابطه بین متغیرهای سن، جنس، تحصیلات، نوع گفتگوی شخصیت انیمیشن و محتوی تبلیغات با نحوه آموزش مردم می باشد و با استفاده از روش آماری خی 2 و سنجش شدت رابطه از Vکرامر، نتایج زیر حاصل شده است 
 
خی 2 محاسبه شده (16/8)برای متغیر سن، (11/33)برای متغیر تحصیلات،(33/84)برای متغیر جنس،(82/40) برای متغیر نوع گفتگوها (50/41) برای متغیر محتوی تبلیغات، در سطح05/0 معنادار است و با اطمینان 95% می توان گفت که بین سن ، جنس، تحصیلات، نوع گفتگوهای شخصیت انیمیشن و محتوی تبلیغات و آموزش مردم رابطه معنادار وجود دارد 
  
فصل اول
 
کلیات
مقدمه
 وسایل ارتباط جمعی با اهمیت ترین و در عین حال انتقاد آمیزترین جنبه جامعه مدرن به شمارمی آید در این میان نقش رسانه های تصویریÙ¬ به ویژه تلویزیون نسبت به سایر رسانه ها برجسته تر است و در مقایسه با سایر رسانه ها از مطلوبیت بیشتری نیز برخوردار استاین امر به ویژه بیشتر آنجا تحقیق می یابد که کودکان به عنوان متقاضیان جدی برنامه های تلویزیون مطرح می باشدیکی از مهمترین کارکرد رسانه هاÙ¬ کمک به فرآیند فرهنگ پذیری استفرهنگ پذیری یعنی فرآیند انتقالارزش هاÙ¬ هنجار هاÙ¬ عقاید هاÙ«باورهاÙ¬معیار ها و الگو های رفتاری رسانه ها اولین مرکز انتقال مفاهیم فرهنگی به کودکانندکه رسانه های تصویری به ویژه تلویزیون در این امر گوی سبقت را می ربایند و اگر این روند در تماشای تلویزیون ادامه می یابد و به طور متوسط کودکی که امروز متولد می شود تا سن هجده سالگی وقت خود را بیش از هر فعالیت دیگرÙ¬ صرف تماشای تلویزیون خواهد کرد رسانه های گروهی به عنوان وسایل ارتباط جمعی،در شکل دهی و آموزش دادن رفتار های گوناگون نقش مهمی به عهده دارند و نقش رسانه ها در شکل دهی رفتاراجتماعی در انسان اهمیت به سزایی داردامروزه تلویزیون به عنوان عنصر برتر خانواده ارتباطات جمعی می تواند بدون هیچ مانعی وارد خانه و جمع کسانی که از آن استفاده می کنند،بشود و بینندگان آن با اشتیاق تمامبا روشن کردن دستگاه گیرنده شان پذیرای پیام های تلویزیونهستند(اسدی، 1385: 95) 
 
اهمیت خاص وسایل ارتباط جمعی در دنیایی که هر روز بیش از پیش به گسترش این وسایل
می انجامد و در نهایت موجبات بسط نفوذ و تأثیر آنان را فراهم می آوردو دیگر اینکه در دنیای امروز وسایل ارتباط جمعی روزنامه-رادیو-تلویزیون وسینما در راه پیشرفت و تمدن بشری نقش به سزایی را به عهده دارندعصر ارتباطات نام کنونی زندگی انسان های امروزی است0 در این دوره جمعیت به طور انبوه و متمرکز در شهرهای بزرگ طبق شرایط خاص متمدن صنعتی وضعیت زندگی جمعی خود را شکل می دهدتمامی تحولات و دگرگونی ها در مبانی فرهنگ جوامع روز به روز نیاز انسان را به آگاهی از تمام حوادث و وقایع جاری جهانی بیشتر می کندبه همین خاطر پیشرفت وسایل ارتباط جمعی و توسعه در تمامی ابعاد لازم و ملزوم شده انددر جوامع کنونی انسان ها تلاش دارند تا همواره در جریان اتفاقات مسائل اجتماعی آن هم در سطح جهانی قرار بگیرند تا بتوانند نقش خود را به خوبی ایفا کنندامروز وضع با گذشته خیلی متفاوت است به طوری که آگاهی اجتماعی از مهم ترین ویژگی های زمان معاصر به شمار میرود 
 
از روزی که رسانه های ارتباطی به وجود آمده اند تا کنون همواره نخبگان سیاسی و فرهنگی از تاثیرات این رسانه بیم داشتندرسانه ها امکانات جدیدی را برای بشر به وجود آورده بودند و این پدیده جدید باعث می شد تا بسیاری از مناسبات سیاسی و فرهنگی که ریشه در گذشته های بسیار دور داشت دگرگون شود(پستمن،2005: 241) از اختراع دستگاه چاپ که باعث چاپ تیراژهای متعدد کتب و روزنامه ها شد تا اختراع رادیو و تلویزیون که صدا و سپس تصویر را به خانه های مردم برد و بعد از آن رسانه های نوینی مانند ماهواره و اینترنتکه باعث تعامل بیشتر مخاطبان و تولیدکندگان و همچنین دسترسی و حق انتخاب بیشتر شد این سوال فرا روی علاقه مندان به حوزه رسانه، ارتباطات، فرهنگ، نظم و اخلاقبوده است که این تکنولوژی ها چه تاثیراتی را بر بشر و بر جامعه می گذارند؟ و این تاثیرات تا چه اندازه است و چگونه است؟
 
از طرفی رسانه های جدید به علت تکثری که داشتند و همچنین دسترسی افراد بیشتری برای تولید پیاممی توانستند تک صدایی را در جوامع بشکنند و افراد را با نظرات و نگاههای دیگر آشنا کنند و همچنین می توانستند مردم را با بسیاری از اخباری که تا بیش از آن در دست عموم مردم قرار نمی گرفت آشنا کنند و از طرف دیگر آنها می توانستند در دست سرمایه داران و گروههای صاحب نفوذ بیافتد و آنها از رسانه ها برای اقناع افکارعمومی در جهت منافع خود بهره گیری کنندبا توجه به اهمیت ارتباطات و نقش تأثیرگذار آن حاضر با هدف بررسی تأثیر تبلیغات تلویزیونی انیمیشن شهرداری تهران بر مخاطبان به این مهم می پردازد، چرا که شهرداری هر شهری یکی از پرقدرت ترین سازمان ها و ارگان آن شهر است که وظیه آبادانی و بهبود امور جامعه را بر عهده دارد شهرداری تهران با قدمتی دیرینه در کنار وسعت گرفتن شهر تهران و افزایش زندگی شهرنشینی وظیفه خطیری بر عهده دارد، وظیفه آبادانی شهر، نظافت و رعایت کلیه قوانین لازم برای آسایش کلیه شهروندان،به گونه ایی که می توان وظیفه شهرداری را از وظیفه نیروی انتظامی مهمتر دانست، اگر هر کوچه ایی هر شب و روز به کنترل انتظامی احتیاج نداشته باشد، درعوض تمامی کوچه ها و خیابان های شهر در هر لحظه از شبانه روز به پاکیزگی و رعایت قانون شهروندی نیازمند است 
 
بیان مسئله
 
 بدون شک در دنیای ارتباطات، رسانه و تلویزیون به عنوان یکی از بزرگترین و پرمخاطب ترین وسایل ارتباطی، کمک بزرگی به فرآیند فرهنگ پذیری جامعه و آموزش رفتارهای گوناگون
می نماید وسایل ارتباط جمعی در انتقال پیام و تأثیرگذاری بر مخاطبان نقش به سزایی دارداز تبلیغات نوینی که از رسانه پرمخاطب تلویزیون پخش می گردد، انیمیشن هایی است که در اشکال گوناگون پخش می گرددسازمان ها برای پیام رسانی از این ابزار پرقدرت سود می جویند، چرا که نظرات متنوع را به بیشترین تعداد مخاطب ارائه می دهدتحقیقات گوناگون نشان داده است، تأثیری که تبلیغ انیمیشن بر مخاطب دارد بیش از سایر تبلیغات می باشد تبلیغات انیمیشن در عین ساده بودن و دارا بودن حالت طنز و فکاهی، در قالبی سرگرم کننده می تواند حامل پیام های زیادی باشدامروزه حتی از انیمیشن در ساخت فیلمهای بلند استفاده می نمایند، و این به دلیل همان اثرگذاری سریع و مثبت آن می باشدشهرداری تهران به دلیل حساسیتشغلی خود به منظور ایجاد شهری منضبط و قانونمند و برخوردار از امکانات بهداشتی و رفاهی،از تبلیغات انیمیشن در قالب پیام های کوتاه و داستانی و در عین حال سرگرم کننده استفاده کرده و قوانین لازم برای داشتن یک شهر سالم و شهروند ایده آل را، به مخاطبان ارائهمی دهد، از جمله پاکیزه نگه داشتن شهر، دستورات و مقرات راهنمایی و رانندگی و غیرهبه عقیده روان شناسان و جامعه شناسان زمانی می توان قوانین را رعایت کرد و به آن احترام گذاشت که در آن فرهنگ سازی صورت گرفته باشد و در طولانی مدت نهادینه شودشهرداری تهران اکنون مدتی است که با پخش تبلیغات انیمیشن سعی در بهبود مشکلات شهروندی داشته و دارد، و لذا این سؤال مطرح است: آیا تبلیغات انیمیشن شهرداری تأثیر مثبت و مؤثر بر مخاطبان دارد یا خیر؟ و عملکردهای رفتاری مردم از این تبلیغات چگونه است؟
 
اهمیت و ضرورت تحقیق
 
 ارتباط انسان ها منشا فرهنگ و عاملی در راه ارتقای انسانی و فقدان به معنای سکون نسبی در حیات انسانی استوسایل ارتباط جمعی و خصوصا تلویزیون به عنوان یکی از وسایل ارتباط دهنده نقش عظیمی را در انتقال ارزش ها، هنجار ها و مجموعه فرهنگ جامعه ایفا می کند 
 
امروزه مسئله ارتباطات جمعی و تلویزیون در سطح جهانی مطرح بوده به گونه ای که یک پیام ساده امواجی از تاثیر را در سطح جهان چه در زمینه آموزش نیروی انسانی و چه در زمینه سیاست، اقتصاد وایجاد می نمایدتلویزیون به لحاظ آن که تکنولوژی صداو تصویر را به همراه خود دارد و می تواند تا دورترین مناطق جهان و برای هر قشری از جامعه مورد استفاده قرار
می گیرد، مهم می باشدبه عبارت دیگر برنامه های تلویزیونی با بکارگیری از آخرین علوم و تکنولوژی هم می تواند اشاعه دهنده کجروی و بزهکاری اجتماعی باشد و هم می تواند تهمیداتی را برای رشد و تعالی انسان فراهم آورد و زمینه آگاهی از جهان گردد و بدین ترتیب پژوهش در تاثیر تلویزیونی امر کاملاً بدیهی و محسوسمی باشد اهمیت خاص وسایل ارتباط جمعی در دنیایی که هر روز بیش از پیش به گسترش این وسایل می انجامد و در نهایت موجبات بسط نفوذ و تأثیر آنان را فراهم می آوردو دیگر اینکه در دنیای امروز وسایل ارتباط جمعی روزنامه-رادیو-تلویزیون وسینما در راه پیشرفت و تمدن بشری نقش به سزایی را به عهده دارند0
 
اهداف تحقیق:
 
هدف اصلی:بررسی تأثیر تبلیغات انیمیشن شهرداری بر عملکرد مخاطبان، است 
 
اهداف فرعی: بررسی نحوه تأثیر گذاری تبلیغات انیمیشن برمخاطبان 
 
 بررسی چگونگی تغییر رفتار مخاطبان متأثر از ارائه تبلیغات انیمیشن 
 
فرضیه های تحقیق:
 
1-بین سن مخاطبان و آموزش مردم رابطه وجود دارد
 
2-بین تحصیلات مخاطبان و آموزش مردم رابطه وجود دارد
 
3- به نظر می رسد بین عامل آموزش مردم رابطه وجود دارد 
 
4- بین نوع گفتگوها در انیمیشن و آموزش مردم رابطه وجود دارد 
 
5- بین محتوای تبلیغات و آموزش مردم رابطه وجود دارد 
 
سؤالات تحقیق
 
1-آیا بین سن مخاطبان و آموزش مردم رابطه وجود دارد
 
2- آیا بین تحصیلات مخاطبان و آموزش مردم رابطه وجود دارد
 
3- آیا بین عامل آموزش مردم رابطه وجود دارد 
 
4- آیا بین نوع گفتگوها در انیمیشن و آموزش مردم رابطه وجود دارد 
 
5- آیا بین محتوای تبلیغات و آموزش مردم رابطه وجود دارد 
 
متغیرهای پژوهش
 
متغیر مستقل: تبلیغات انیمیشن تلویزیون
 
متغیر وابسته: رفتار مخاطبان
 
مفاهیم و اصطلاحات
 
 مفاهیم نظری
 
 تأثیر:نوعی فراگیری انسان است که با درجه تندی و کندی صورت می گیرددر واقع می توان گفت انسان ها از چند چیز تأثیر می پذیرندفرهنگ و آداب و رسوم، وسایل ارتباط جمعی، کانون ها، مؤسسات و محیط خانواده(بیگلو،1380: 94) 
 
 انیمیشن:انیمیشن یا نقاشی متحرک که پیش از سینما به شکل عام مانند: پاناکی اسکوپ و زوتروپ و پراکسینوسکوپ بوده استدر ساخت انیمیشن اعضای بدن حرکت بدن، مانند دستان، گردن، چشم ها و لب ها روی یک کاغذ کشیده و رنگ آمیزی می شودبا این اشکال روی هم قرار گرفتن بخش های متحرک بر روی ورقه ثابت تصویری کامل از سوژه یا شخصیت مورد نظر به دست می آید 
 
 رفتار:عبارت است از فعالیت هایی که از یک موجود زنده سر می زند مانند راه رفتن، مطالعه کردنهمچنین روان شناسان د رتعریف رفتار به یک سری خصوصیات قابل مشاهده و فعالیت های کلی که از یک موجود زنده سر می زند، اشاره می کنند(دواچی و طبایی،1381: 30) 
 
 تلویزیون: ابزاری است که امکان دسترسی عموم آحاد جامعه را به آموزش های عمومی و فنی و حرفه ای و ترویجی و آموزش های عالی فراهم می کند و کیفیت آموزشی را بهتر می سازد و این می تواند تنوع روزافزون نیازهای جامعه را در تمامی عرصه ها از فرهنگ عمومی گرفته تا دانش جدید بیش از پیش افزایش دهد(نبرگ و ناراویز،1378: 107) 
 
تعریف عملی:تلویزیون: یک رسانه گروهی است و دستگاهی است که دارای نور و صدا و تصویر است و دارای برنامه های مختلفی می باشد و احتیاج به نیروی الکتریسیته دارد و دستگاهی برای انتقال تصویر از دور و منعکس ساختن صورت اشیا و اشخاص به مسافتهای دور می باشد
 
فصل دوم
پیشینه تحقیق
 
مقدمه
 
به طور کلی این بخش شامل موارد ذیل می شود:
 
بخش اول انیمیشن در جهان شامل :
 
تاریخچه انیمیشن، انیمیشن کامل، تاریخچه انیمیشن چک واسلواکیا انیمیشن تاریخچه انیمیشن در استونیا، انیمیشن در فرانسه، تاریخچه انیمیشن در ایتالیا، انیمیشن در ایالات متحده آمریکا ، انیمیشن در تلویزیون ایران ، اولین تیزرانیمیشن در تلویزیون ، کم شدن تاثیر تبلیغات ، تعریف انیمیشن ، ویژگی های کلی انیمیشن ، قالب های مختلف ساخت فیلم انیمیشن، انیمیشن روی طلق، انیمیشن روی کاغذ، انیمیشن بدون دوربین ، کات لوت، انیمیشن سه بعدی، انیمیشن با عکس، پیکسیلین، پین اسکرین ، انیمیشن زیر دوربین، روتوسکپی، داینامیشن، دیاگرام انیمیشن، مراحل ساخت فیلم انیمیشن
 
مخاطبان و الگوها شامل:
 
ماهیت مخاطب، الگوی تاثیرات مستقیم و مخاطب منفعال، الگوی تاثیرات محدود و مخاطب فعال، رفتار، تاثیر برنامه های تلویزیونی بر اذهان، الگوی انتشار از طریق وسایل ارتباط جمعی، طبقه بندی مخاطبان، نخستین پذیرندگان معتبر، اکثیریت زود پذیر- دوراندیش، اکثریت کند پذیر – شکاک، دیر پذیران سنتی، جاذبه های تکنیک یک برنامه تلویزیونی- ویژگی های ارتباط نوین ، موضوع برنامه، هدف برنامه، قالب برنامه، وسایل ارتباط جمعی ، کودک و وسایل ارتباط جمعی، آموزش غیر تجریدی، آموزش سه بعدی، دلایل تماشای تلویزیون، تاثیر محتوی برنامه بر مخاطبان، قدرت اثر بخشی تلویزیون ، تاثیر تلویزیون بر کودکان، اثرات مثبت و منفی تلویزیون، خیال و واقعیت ، نیازها و علایق بیننده ، ضرورت توجه به تولید برنامه انیمیشن
 
مراحل تولید انیمیشن شامل:
 
طرح و ایده فیلمنامه، ساختار گرافیکی و بصری، کیفیت فنی و اجرایی، تدوین و صدا گذاری
 
 چارچوب نظری شامل :
 
نظریه شناخت اجتماعی، نظریه تاثیر، نظریه پرورش، نظریه پذیرش ، مدل های و متغیر های ارتباطی
 
تاریخچه شهرداری تهران شامل:
 
سیمای اولیه ی تهران، هدف از تاسیس بلدیه ، اولین بلدیه چی ، تولد جدید بلدیه، شهرداری، بعد از جنگ جهانی دوم، شهردار گل دوست ، شهرداران جنجالی، دوره ای جدید در
مدیریت شهری، خدمات شهروندی
 
 جمع بندی شامل :
 
 تحقیقات داخل ایران، تحقیقات انجام شده خارج از ایران
 
بخش اول-انیمیشن در جهان
 
 سال 1982 به دلیل اختراع دستگاه پراکسینکوپ که در آن زمان جنبه سرگرمی داشت، توسط «امیل ری نو» سال ثبت شده انیمیشن به شمار می آیدبعد از آن در سال 1898 ابداع «سوپرایمپوز» توسط «جیمز استوارت بلکتون»و «آلبرت اسمیت» گامی دیگر بود که آنها در جهت تولید، تلفیق فیلم زنده و انیمیشن از آن استفاده کردند و سرانجام «امیل کو» با اولین فیلمی که تمامی آن را به شیوه انیمیشن ساخته بود با نام«فانتزمگری» در پاریس به نمایش درآورد و دنیا را با نام انیمیشن آشنا ساختحدود یک قرن از پیدایش اولین فیلمهای انیمیشن می گذرد ولی این سال ها، اینماتورهای کشورهای مختلف جهت بهبود، پیشرفت و تکامل این هنر تلاش کرده اند و هر یک با تأکید بر تجربیات کسب شده توسط دیگر هنرمندان راه را برای تحول انیمیشن هموار ساختند 
 
نام انیمیشن در دنیا با نام «ونیزور مک کن»خالق شخصیت دوست داشتنی«گوفی دایناسور» در سال 1914 همراه استوی قبل از خلق این شخصیت داستان «کمیک استریپ» و «نیمری کوچک» را در سال 1911 به نمایش درآوردچند سال پیشتر از وی«استوارت بلکتون در آمریکا(1906) و امیل کول در فرانسه(1908) دست به تجربیات ارزشمندی در این وادی زده بودنددر آغاز تکنیک ابتدایی مورد استفاده تنها نقاشی بر روی کاغذ برای تولید فیلم های انیمیشن بود و این روش مستلزم کار طاقت فرسای تکرار طراحی تمامی عناصر وکولمل در کادر، از جمله پس زمینه بر روی هر کاغذ به علاوه تغییر جزیی حرکت شخصیت مورد نظر می شداین تکنیک برای تولید انبوه، انیماتورها را دچار مشکل می ساخت تا اینکه به فکر استفاده از ورقه های شفاف که بعدها به نام تلق شناخته شده، افتادنداین روش انقلابی بزرگ در فرآیند انیمیشن به شمار می آید و منجر به ساخت فیلم های موفق بی شماری در این زمینه گشته است 
 
 پیدایش انیمیشن با بهره وری از تجربیات بدست آمده در زمینه های فنی گوناگون در امریکا به تحقق پیوستنکته قابل توجه آنکه در سال های اخیر قرن پیش و نیز اوایل قرن حاضر با تلاش هنرمندان بسیاری از تکنیکها و تمهیداتی که امروزه از آن ها به صورت گوناگون و مطابق با پیشرفت تکنولوژی درتولید فیلم ها استفاده می شود، شکل گرفتنداز پیشگامان شکل گیری تکنیک و جلوه های تصویری در انیمیشن می توان «استوارت بلکتون» و «امیل کول» بنیان گذار انیمیشن در فرانسه را نام برد«اتومسمر» خالق شخصیت(فیلیکس گربه) در 1919 بیش از صد فیلم کوتاه انیمیشن که از کیفیت بالایی برخوردار بودند، ساختاز جمله کارهای او اولین سری انیمیشن چارلی چاپلین محصول شرکت «پیت سالیوان و مسمر» در اواخر سال های 1910 استدر خلال همین تجربه وی حس زمان بندی و چگونگی بیان شخصیت را از طریق حرکات آموختاز جمله ابتکارات او ظاهر شدن وسیله ای در کادر و استفاده از آن به جای قلاب ماهیگیری توسط فیلیکس(سری فیلم های کوتاه گربه فیلکس) مملو از شوخی های بصری بوددر همان زمان «مکس فلیشر» شخصیت کوکوی دلقک را در سری فیلم های تحت عنوان(از درون وات) طراحی کردویژگی اسن فیلم ها تلفیق انیمیشن با فیلم زنده بودوی به کمک برادرش «دی و» و دستگاه روتسکوپ را که قادر به طراحی کادر فیلم زنده بود، ساخت و آن را در سریال مذکور به خدمت گرفتدر سال 1920 «والت الیاس دیسنی» وارد عرصه انیمیشن شد و به سال 1928 شخصیت میکی موس را خلق کرددر سال 1932 به خاطر فیلم«گلها و درختان» اولین جایزه شرکت خود را دریافت کردوی اولین کسی است که فیلم بلند انیمیشن به نام
 «سفیدبرفی و هفت کوتوله» را در سال 1937 تولید کرد و در خلال سال های دهه 30، تقریباً تمامی جوایز انیمیشن را از آن خود کردوالت دیسنی با 32 اسکار در زمینه های مختلف انیمیشن رکورد دار اخذ اسکار در دنیای سینما شد 
 
انیمیشن را در اصطلاح«توهم زندگی» نیز می نامنددر سال 1978 «جان هالاس» درخواست ثبت تعریفی تازه‌تر با تأیید نظر(انجمن بین المللی فیلم انیمیشن) نمودکار مشکلی بود چراکه ارائه یک تعریف فنی بدون اینکه بخواهد محدود به یک تکنولوژی خاصی باشد، سخت به نظر می رسید
 
دانلودتحقیق دیدگاه مخاطبان پیرامون تاثیر انیمیشن
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست