سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلودگزارش کارآموزی بانک

عالی

docx 1396 آذر 8 حجم : 2 مگابایت صفحات : 1208000 تومان خرید و دانلود

دانلودگزارش کارآموزی بانک

دانلودگزارش کارآموزی بانک

 

 

 

فصل اول : آشنایی با تشکیلات بانک ملت شعبه مرکزی شیروان

مقدمه3

موقعیت جغرافیایی شعبه مرکزی4

چارت سازمانی و تعداد کارکنان شعب 4

مختصری از شرح وظایف کارکنان شعبه5

رئیس شعبه5

معاون شعبه5

رئیس دایره صندوق6

تحویلداران6

دایره حوالجات7

ممیز حساب7

تحصیلدار8

خدمتگزار شعبه8

دایره اعتبارات8

معرفی انواع محصولات خدمات بانک ملت10

1-حساب جاری الکترونیک (جام)10

2-حسابهای سپرده قرض الحسنه و مدت دار الکترونیک بانک ملت11

3 -خدمات اینترنتی 24 ساعته11

4-همراه بانک ملت12

5-پیامک 20033 و تلفن بانک جام 81320012

6-ملت کارت متمرکز12

7-پایانه پرداخت الکترونیکی فروشگاهی13

8-هدیه کارت ملت13

9-بن کارت ملت13

10-انواع تسهیلات بانکی14

فصل دوم :عقوداسلامی

1- قرض الحسنه16

کارمزد16

وثایق وتضمینات17

نحوه محاسبه کارمزد قرض الحسنه پرداختی 17

عملیات حسابداری قرض الحسنه18

1-   ثبت حساب انتظامی قراردادهای 18

2- ثبت  وثایق وتضمینات18

3- پرداخت قرض الحسنه واخذ کارمزد 18

4-دریافت اقساط19

5- خاتمه عملیات وتسویه حساب های مربوطه19

2- مضاربه20

عملیات حسابداری مضاربه 22

1-ثبت قرارداد مضاربه 22

2-ثبت وثایق وتضمینات 23

3-ثبت حق صلح هزینه های احتمالی23

4-ثبت تعهدات بانک23

5-پرداخت سرمایه مضاربه 24

6-فروش کالای موضوع مضاربه24

3-مشارکت مدنی25

عملیات حسابداری مشارکت مدنی26

1- ثبت قرارداد 26

2-اخذ وثایق وتضمینات26

3-واریز مشارکت مدنی27

4-استفاده از سرمایه مشارکت مدنی28

5-دریافت وجوه حاصل ازفروش کالا یا اموال موضوع مشارکت28

6-محاسبه سود وتسویه حساب مشارکت مدنی28

الف:در صورتی که نتیجه حاکی از سود باشد29

ب:در صورتی که نتیجه حاکی از زیان باشد29

7-خاتمه عملیات وبرگشت حساب های انتظامی30

4-فروش اقساطی31

فروش اقساطی مسکن32

فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی وابزار کار32

نحوه تعیین سود معاملات فروش اقساطی33

عملیات حسابداری فروش اقساطی 34

1-ثبت قرارداد34

2-واحد وثایق وتضمینات34

   3-پیش پرداخت فروش اقساطی35

4-ثبت تعهدات بانک35

5- خرید اموال موضوع فروش اقساطی35

6-واگذاری یا فروش کالا به متقاضی36

7-تعدیل پیش پرداخت فروش اقساطی36

8-دریافت اقساط37

9-تسویه حسابها فروش اقساطی 38

5-اجاره به شرط تملیک38

عملیات حسابداری اجاره به شرط تملیک39

1-ثبت قرارداد39

2-ثبت وثایق وتضمینات40

3-وصول پیش دریافت از مشتری40

4-پیش پرداخت به فروشنده/سازنده40

5-خرید اموال اجاره به شرط تملیک41

6-واگذاری اموال اجاره به شرط تملیک41

7-انعکاس اموال اجاره به شرط تملیک در حسابهای انتظامی ذیربط42

8-تغییرات قرارداد42

9-دریافت مال الاجاره43

10-تعدیل حساب سود سالهای آینده 43

11-عدم وصول به موقع اقساط اجاره43

12-وصول اقساط سررسید گذشته /معوق44

13-تسویه حساب اجاره به شرط تملیک در پایان قرارداد45

6-سلف45

سود معاملات سلف46

عملیات حسابداری47

1-ثبت قرارداد47

2-ثبت وثایق وتضمینات47

7- جعاله48

نحوه محاسبه جعل وتعیین اقساط بازپرداخت49

عملیات حسابداری جعاله49

1-ثبت قرارداد49

2-اخذ وثیقه یا تضمین49

3-اخذ پیش دریافت50

4-ثبت تعهدات بانک وپرداخت به پیمانکار50

5-اسناد مربوط به اتمام کار توسط پیمانکار (عامل ثانوی) 50

6-  مزارعه51

عملیات حسابداری مزارعه52

1-ثبت قرارداد52

2-ثبت وثایق وتضمینات52

3-پرداخت بابت مزارعه 52

4-دریافت سهم بانک53

5-تسویه حساب مزارعه 53

6-برگشت حسابهای انتظامی 54

9-مساقات55

حسابداری مساقات55

1- ثبت قرارداد55

2-ثبت وثیقه یا تضمین55

3-پرداخت بابت مساقات56

4-دریافت حاصل فروش (سهم بانک) 56

5-تسویه حساب مساقات56

6-برگشت حسابهای انتظامی56

فصل سوم: ضمانت نامه های  بانکی

مبحث اول کلیات ضمنتنامه بانکی 60

مبحث دوم انواع ضمانتنامه های بانکی61

1- ضمانتنامههای شرکت در مناقصه ومزایده 61

2-ضمانتنامه حسن انجام تعهدات 62

3-ضمانتنامه پیش پرداخت63

4-ضمانتنامه استرداد حسن انجام کار64

5-ضمانتنامه تعهد پرداخت65

1-5- ضمانتنامه گمرکی 65

انواع ضمانتنامه های گمرکی 65

1-1-5- ضمانتنامه پرداخت سود وعوارض گمرکی 56

2-1-5- ضمانتنامه ترخیص موقت کالا56

3-1-5- ضمانتنامه ترانزیت کالا 66

4-1-5- ضمانتنامه پاساوان کالا 66

نکات مهم در خصوص صدور ضمانتنامه گمرکی67

2-5- ضمانتنامه نظام وظیفه 68

3-5- ضمانتنامه دادگستری 69

4-5- ضمانتنامه های متفرقه 69

صدور ضمانتنامه برای اشخاص فاقد وثائق کاملا معتبر یا سابقه اعتباری با معرفی وتضمین مشتریان اعتباری بانک70

صدور ضمانتنامه با درج شرط یا شریاطی درمتن آن71

ضمانتنامه ارزی 72

صدور ضمانتنامه ها جهت طرح های عمرانی72

نکات حائز اهمیت در خصوص صدور ضمانتنامه جهت طرح های عمرانی دولت72

مبحث سوم مدارک مورد نیاز جهت تشکیل وتکمیل پرونده اعتباری74

الف)اشخاص حقیقی 74

ب) اشخاص حقوقی 74

مبحث چهارم عملیات صدور وحسابداری ضمانتنامه80

الف)عملیات صدور ضمانتنامه 80

ب) عملیات حسابداری صدور ضمانتنامه82

1-ب- ثبت انتظامی قرارداد 82

2-ب- ثبت انتظامی تعهد نامه 82

3-ب –ثبت تعهدات 82

4-ب- ثبت سپرده نقدی 83

5-ب- ثبت تمبر مالیاتی 83

6-ب- ثبت کارمزد 83

ثبت سند در اولین روز کاری یال مالی بعد84

مبحث پنجم کارمزد صدور وتمدید ضمانتنامه های بانکی85

عملیات حسابداری تمدید ضمانتنامه86

نکات حائز اهمیت در مورد تمدید ضمانتنامه ها 87

مبحث هفتم تقلیل ضمانتنامه 89

عملیات حسابداری تقلیل ضمانتنامه 90

برگشت تعهدات 90

برگشت سپرده نقدی91

برگشت کارمز 91

برگشت وثایق91

مبحث هشتم ابطال ضمانتنامه92

عملیات حسابداری ابطال ضمانتنامه 94

برگشت کارمزد تمدید ضمانتنامه قبل از سررسید96

فصل چهارم : نتیجه گیری و راهکارها

کلام آخر 101

 

 

 

 

فصل اول

آشنایی با تشکیلات بانک ملت شعبه مرکزی شیروان

مقدمه

طبق مندرجات ماده یک اساس نامه تصویب شده در مجمع عمومی بانکها،بانک ملت به موجب تصویب نامه مورخه 29/5/1358 مجمع عمومی بانکها با اجازه حاصل از ماده 17 لایحه قانونی اداره امور بانکها با ادغام بانکها ی داریوش- تهران ،پارس –اعتبارات تعاونی وتوزیع –ایران وعرب –بین الملل ایران –عمران –بیمه ایران –تجارت خارجی ایران وفرهنگیان تشکیل گردیددراین میان شهرستان شیروان نیز با داشتن دو شعبه بانک ملت بنامهای شعبه مرکزی وشعبه خیابان امام خمینی سهم بسزایی در ارائه خدمات به مشتریان داشته وکارکنان این شعبات با شعار ادب،دقت وسرعت خدمتگزاری به مردم شریف وفهیم منطقه را افتخار می دانند

موقعیت جغرافیایی شعبه مرکزی

بانک ملت  شعبه مرکزی با مساحتی حدود 2000متر مربع در ضلع شمال غربی میدان انقلاب شیروان  قرار داشته که حدود 500متر مربع فضای اداری ونزدیک 1000متر مربع مهمانسرا و500متر مربع زیر زمین می باشد

مختصری از شرح وظایف کارکنان شعبه 

رئیس شعبه:

مسئولیت شعبه با رئیس می باشد که مدیریت ونظارت  به کلیه امورات شعبه وارتباط با مشتریان وجذب منابع  وتصویب اعتبار رابه عهده دارد

معاون شعبه:

 در واقع مدیر داخلی بوده که مسئولیت ونظارت برعملکرد سایر پرسنل وامورات داخلی  بانک را دارد

رئیس دایره صندوق:

 مسئولیت کلیه عملیات مربوط به خزانه وصندوق شعبه را بر عهده داشته وکنترل ، تامین وجه نقد مورد نیاز شعبه،تقسیم اسکنا س وایران چک بین تحویلداران با شروع روز کاری ،کنترل وتحویل مانده موجودی صندوق کلیه تحویلداران در پایان روز کاری واعاده آن به خزانه ،  مطابقت مانده خزانه با خلاصه دفتر کل رابه عهده دارد

 تحویلداران:

امورمربوط به افتتاح انواع حسابهای بانکی ، دریافت و پرداخت وجه نقد و ایران چک، واریز وجه به حساب مشتریان ، پرداخت چکهای مشتریان ، صدور گواهی نامه عدم پرداخت چک ، صدور دسته چک ، فروش تمبر مالیات دریافت قبوض اب و برق و گاز و تلفن ثابت و همراه و و سرویس دهی و پول گذاری دستگاههای خودپرداز را انجام می دهند

مثلا اگر مشتری A  مبلغ 10000 ریال به حساب جاری 120 خود واریز می نماید سند ذیل توسط تحویلدارصادر و ماشین می گردد

                                       بدهکار                                  بستانکار

حساب صندوق                     10000 

حساب جاری مشتری                                                          10000

یا اگر مشتری B  مبلغ 5000 ریال از حساب پس انداز قرض الحسنه خود برداشت نماید سند به شرح ذیل صادر می شود

                                                                           بدهکار                     بستانکار              حساب سپرده پس انداز                                    5000   

 صندوق شعبه                                                                                    5000

دایره حوالجات :

کلیه امورات مربوط به حواله وجوه مشتریان به سایر شهرستانها دریافت حواله از سایر شهرستانها و واریز به حساب مشتری ، وصول چکهای سایر شهرستانها از طریق فاکس ،  وصول چکهای عمده شعب شهرستان از طریق اتاق اسناد پایاپای و را انجام می دهد

مثلا اگر برای یک مشتری به حساب جاری 130 حواله ای به مبلغ 50000 ریال از شهرستان کرج وصول می گردد سند ذیل صادر می نماید

                                                       بدهکار                         بستانکار

حوالجات عمده ما                                  50000                               

 حساب جاری                                                                                50000

ممیز حساب:

عملیات مربوط به حسابداری شعبه را انجام می دهد که کلیه اسناد صادره از واحد های صندوق ، اعتبارات و حوالجات و سایر قسمتها را جمع آوری نموده و پس از ممیزی و تفکیک به ترتیب سر فصل های خلاصه دفتر کل و جمع اسناد هر سر فصل و مطابقت با خلاصه دفتر کل و بالانس حسابها اسناد را تحویل بایگان می دهد

تهیه صورت مغایرت بانکی ، درخواست وجه از خزانه دارای مدیریت شعب خراسان شمالی را و کنترل اقلام  باز مثل بستانکاران وبدهکاران ، صدور انواع چکهای بانکی ، صدور اسناد حقوق و چکهای مالیات و بر عهده حسابدار شعبه می باشد

تحصیلدار :

 تحصیلدار شعبه کار نامه رسان و روابط بین بانکها و ادارات شهرستان و سایر امور محوله از طرف رئیس ومعاون شعبه را بر عهده دارد

خدمتگزار شعبه :

 امورات مربوط به خدمات و پذیرایی و تنظیفات را انجام می دهد

دایره اعتبارات :

اهم وظایف قسمت اعتبارات که در واقع بیشترین امور حسابداری و اسناد حسابداری در این قسمت انجام می گردد به شرح ذیل می باشد:

1- مطالعه دقیق دستوالعملهای صادره و رعایت سیاستهای اعتباری سالیانه ، کنترل و نظارت دائم حدود اعتبارات تعیین شده برای شعبه در رابطه با عقود مختلف

2- اخذ و بررسی تقاضاهای واصله از مشتریان در خصوص تقاضای تسهیلات و بررسی آنها و موافقت با اعطای تسهیلات ، تنظیم پیشنهاد مربوطه و ارسال به مراجع تصویب اعتبار

3- تشکیل پرونده اعتباری پس از تصویب تسهیلات و اخذ مدارک لازم در خصوص هر یک از تسهیلات

4- استعلام میزان تعهدات و بدهی متقاضیان وبررسی وضعیت حساب و چک برگشتی آنها قبل از اعطای تسهیلات

5- اعطای تسهیلات با توجه به مطابقت شغلی مشتری با انواع تسهیلات مثل فروش اقساطی ، مشارکت مدنی ، مضاربه ، سلف ، اجاره به شرط تملیک ، جعاله و

دانلودگزارش کارآموزی بانک
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست