سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود تحقیق تربیت جهانی انسان از منظر اسلام

عالی

docx 1396 آذر 8 حجم : 3 مگابایت صفحات : 36012000 تومان خرید و دانلود

دانلود تحقیق تربیت جهانی انسان از منظر اسلام

دانلود تحقیق تربیت جهانی انسان از منظر اسلام

 

 

چکیده

فصل اول : کلیات طرح

1-1    مقدمه 2

1-2    بیان مسئله 4

1-3    اهداف تحقیق 9

1-4    ضرورت و اهمیت تحقیق 10

1-5    سوالات پژوهش 11

فصل دوم :مطالعات نظری

مبانی نظری تحقیق 13

بررسی مفهومی 13

الف- تربیت 13

تربیت از دیدگاه فلاسفه و علمای اخلاق 14

تربیت از نظر روانشناسان 14

تربیت از نظر جامعه شناسان 14

تربیت از نظر دیگر دانشمندان 15

تربیت از دیدگاه اسلام 15

تربیت اسلامی 16

 اسلام 19

انسان 32

ارزش های انسان 34

ضد ارزش ها 37

میدان آزادی و ارادۀ انسان 38

 تربیت جهانی 40

 پیشینه تحقیق 40

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1 طرح تحقیق 53

3-2 روش تحقیق 53

3-3 جامعه و نمونه آماری 53

3-4 ابزار اندازه گیری 54

3-5 روش انجام تحقیق 54

3-6 محدودیتهای تحقیق 55

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

مقدمه 58

4-1 فردی 59

4-1-1 جسم 59

 یک دستور مهم بهداشتی 61

 غذای حرام و فلسفۀ آن 62

ضرر به خویشتن 65

پاکیزگی 65

مسواک زدن 66

 عطر 66

ورزش 67

4-1-2 روان 68

 اراده 69

تغییرات هنگام سختی ها 69

الهامات و وحی 70

4-3-1 ذهن 71

 افعال عقل 72

 ارزش خرد در میزان قرآن 73

 مقام عقل در روایات اسلام 77

 بعد عاطفی 79

محبت 79

ملاک ها و ضوابط محبت 80

 دین و محبت 81

سفارش به محبت در روایات اسلامی 81

جنبه های عالی رشد 82

زیبادوستی 82

حقیقت جوی 84

4-2 اجتماعی 85

4-2-1 خانواده 85     

تاکید بر ازدواج در اسلام 85

4-2-2 نیکی به پدر و مادر 87

4-2-3 احسان و تفقد و رسیدگی به همۀ مردم 92

4-2-4 حسن خلق 98

خوش رویی ،خوش خویی 98

 خوشگویی 104

4-2-5 صبر 106

4-2-6 فرو بودن خشم 111

4-2-7 آداب عمومی یا آداب معاشرت 114

4-2-7-1 آداب ورود به خانه ها 114

4-2-7-2 سلام 118

4-2-7-3 آداب مجالس 121

4-2-7-4 راه رفتن با تواضع 122

4-2-8 حیات اجتماعی و روابط انسان ها ذیل عدالت 124

4-2-9 ادای حقوق دیگران 135

4-2-9-1 امانت داری 135

4-2-9-2 وفای به عهد 138

4-2-10 نظارت اجتماعی 140

4-2-11 احترام به حقوق بشر 150

4-2-12 امنیت کامل و همه جانبه اجتماعی 159

4-3 فرهنگی 166

4-3-1 علوم و اهمیت آن 166

 اهمیت علم ،منحصر به علوم دینی نیست 170

مقام علما و جایگاه معلم 177

ادب شاگرد واستاد 178

4-3-2 افکار 180

عدم تکیه بر اخبار غیرموثق یا اخبار فاسقان 183

مذمت تقلید کورکورانه در تربیت اسلام 183

4-3-3 منطق آزاد اندیشی اسلام 185

4-3-4 برخورد منطقی با همه مخالفان 187

4-3-5 هنر و ادبیات 189

 شعر و شاعری در اسلام 189

موسیقی 190

4-3-6 داستان 181

4-3-7 سنن و مناسک 194

4-3-8 کار 199

4-4- اقتصادی 203

4-4-1 معامله و مبادله و شرایط آن 203

 تنظیم اسناد تجاری 203

بستگی سلامت اجتماع به سلامت اقتصاد 208

4-4-2 مالکیت در اسلام 209

4-4-3 اسراف 210

4-4-4 اقتار 212

4-4-5 اتراف 213

4-4-6 انفاق 214

4-4-7 پرهیز  از ربا ،رشوه ، کم فروشی 220

4-4-8 جمع آوری مال 229

4-4-9 مال یتیم 230

4-5 سیاسی 234

4-5-1 حکومت 234

4-5-2 صلح 240

4-5-3 روابط بین الملل 248

4-5-4 آداب جهاد 256

4-5-5 اسیران جنگی 267

4-5-6 انتظار 270

4-5-7 آزادی 274

4-5-8 وحدت سیاسی 281

4-5-9 مشورت 285

4-6 معنوی 291

4-6-1 اثبات وجود خدا 291

 برهان نظم 291

برهان حرکت 292

برهان وجوب و امکان 293

برهان علت و معلول 294

برهان صدیقین 294

4-6-2 رابطه خدا با انسان 299

4-6-2-1 رازقیت 299

4-6-2-2 خالقیت 307

4-6-2-3 احیاء و اماته 310

4-6-2-4 کرامت به انسان 313

4-6-3 رابطه انسان با خدا 315

4-6-3-1 تسلیم 315

4-6-3-2 عبادت 315

4-6-3-3 اطاعت 317

4-6-3-4 توکل 317

4-6-3-5 اخلاص 317

4-6-3-6 استعانت 318

4-6-3-7 تشکر 319

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 خلاصه رساله 322

5-2 پاسخ پرسش های تحقیق 326

5-3 نتیجه گیری 327

5-4 پیشنهادها 327

فهرست منابع و مآخذ 329

 

 

 

چکیده

انسان به دلیل امتیازات خاص خود نسبت به سایر جانداران از برتری ها و توانایی های ویژه ای برخوردار است اسلام به عنوان یک دین کامل تربیتی برای انسان ارزش های زیادی قائل بوده داعیه‌دار تربیت فراگیر همه انسان ها ورای معیارهای نژاد، قبیله، رنگ، خانواده و آن هم به بهترین وجه می‌باشد؛ به طوری که در ضمن توجه به رشد همه ابعاد وجودی به موازنه هماهنگ آنها با یکدیگر نیز می پردازد

این تحقیق به دنبال آن بوده که موضوع تربیت جهانی انسان از منظر اسلام را مورد بررسی قرا دهد مطالب مورد نظر در 5 فصل تنظیم گردیده است

طرح تحقیق از نوع تحقیقات نظری است و جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه متون اسلامی همچون قران کریم، نهج البلاغه، تفاسیر قران، کتب معتبر حدیث، سایت های اینترنتی، CDها و مقالات مربوطه تشکیل می دهد

با جستجو در متن آموزه های دینی، مفاهیمی را که دلالت بر امر جهانی بودن تربیت داشته اند استخراج نموده است سپس مفاهیم مورد نظر را با توجه به ابعاد وجودی انسان به مقولات فردی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و معنوی تقسیم بندی کرده و هر بعد نیز تحت عناوین جزئی تر مورد بحث قرار گرفته است

در پایان با توجه به مطالب مطرح شده در متن تحقیق به سؤالات پاسخ داده و پیشنهادهایی برای کیفیت بخشی به امر تربیت همه جانبه افراد مطرح گردیده است

فصل اول

کلیات طرح

1-1مقدمه

انسان به دلیل امتیازات خاص خود نسبت به سایر جانداران از برتری خاصی برخوردار بوده، همچنین از توانایی های غیر قابل وصفی برخوردار است که برخی از آنها ذاتی و تعدادی اکتسابی اند

انسان با کمک عوامل تربیت به شکوفایی استعدادهای بالقوه خود و جهت دهی مناسب به آنها می تواند به سرمایه ای بی بدیل تبدیل شده زندگی پر از رونق، امید، نشاط، پویایی و توأم با سازندگی را برای خود و دیگران به طرزی شایسته بوجود آورد (امیرحسینی،5،1383در اصطلاحات علمی و تربیتی شاکله انسان یعنی ساختار، قالب، حالات و حرکات و آنچه عادت اوست این حالات و عادات در فرد به صورت یک مرکب و یک ترکیب وجود دارد مجموعه این حالات و حرکات ،ساختاری برای افراد می سازد که به واسطه آن از یکدیگر باز شناخته می شوند

 (اسراء/84) تو به خلق بگو هر کس بر حسب ذات و طبیعت خود عملی انجام خواهد داد »

اهمیت شاکله در تربیت بسیار نمود دارد، زیرا زمانی می شود شخص را خوب تربیت کرد که ابتدا بشود او را خوب شناخت که ذیلاً به توضیح آن پرداخته می شودشاکله انسان در زمان امروز و قدیم و در فلسفه با دولغت ذکر می شود: 1) هویت انسان یعنی کیستی انسان و 2) ماهیت انسان به معنی چیستی انسان

راجع به هویت در انسان و در تبع آن شناخت شاکله باید راجع به 10 مسأله مهم شناخت صورت گیرد

1- درباره ساختار زیستی، جسمانی فرد

2- درباره ذهن فرد از لحاظ هوش و عقل و حافظه و تخیل و تصور و استعداد

3- درباره جنبه های  عاطفی فرد شامل محبت و شجاعت و

4- درباره هویت روانی فرد مثال با اراده بودن، خوش درک بودن، تعمق، ظرافت

5- درباره هویت مرتبط به جنبه های عالی رشد که فقط صفات خاص انسان و مابه التفاوت های او با حیوان است مثل فطرت، وجدان، دفاع از شرف و اعتقادات، حقیقت دوستی

6- درباره خط سیاسی فرد مثلاً آیا صلح طلب است یا جنگ طلب

7- درباره هویت اقتصادی فرد به عنوان مثال این که اهل بخشش است،‌ قانع است و

8- درباره هویت اجتماعی فرد مثلاً رفتارهای اخلاقی در اجتماع

9- درباره هویت فرهنگی فرد به طور مثال اهل علم و تحقیق بودن، اهل هنر بودن

10- درباره هویت معنوی فرد مثلاً انسان با دین یا بی‌دین بودن

این ده بعد برای تربیت انسان باید شناسایی شود (قائمی امیری،1385)

نکته مهم در امر تربیت آنست که استعدادهای موجود در فرد در حالت تعادل و توازن باشد یعنی آن وقت انسان تربیت یافته است که فقط به سوی یک استعداد گرایش پیدا نکند و استعدادهای دیگرش را مهمل و معطل نگذارد و همه را در یک وضع متعادل و متوازن، همراه هم رشد دهد همه هماهنگ با یکدیگر رشد کنند و رشد هر کدام از این ارزش ها به حد اعلی برسد (مطهری،41،1376)

البته باید توجه داشت که تربیت این موجود انسانی به دلیل پیچیدگی هایی که دارد خودبخود صورت نمی گیرد بلکه برای اقدام به امر تربیت او می باید برنامه ریزی اساسی و جدی از قبل طراحی نمود قاعدتاً هر جامعه و هر مکتبی با توجه به مبانی و ارزش های خود ممکن است ساختار خاصی را برای امر تربیت انسان جامعه خود تدوین نماید

در محتوای دین اسلام خصوصاً در قالب کتاب تربیتی قران، دقیقاً محورهای اساسی مورد نیاز در امر تربیت و مبانی مربوط به هر یک و خطوط و چهارچوب ها مشخص گردیده است

این مکتب بر اساس پرورش استعدادها و نیروهای انسانی و بر اساس تنظیم آنهاست یعنی کاری که این مکتب می کند دو چیز است: یکی این که در راه شناخت استعدادهای انسانی و پرورش دادن آنها و نه ضعیف کردن آنها کوشش می کند؛ دوم این که نظامی میان استعدادهای انسانی برقرار نماید که چون انسان از یک نوع آزادی خاصی در طبیعت برخوردار است، در اثر این نظام هیچگونه افراط و تفریطی حکمفرما نیست، یعنی هر نیرویی، هر استعدادی حظ خویش را می برد و به بقیه تجاوز نمی کند (مطهری،267،1374)

البته توافق مختصری بین مکتب تربیتی اسلام و مسیر زندگیش با برخی از مکاتب تربیتی دیگر وجود دارد اما سپس از بررسی مطلب با حقیقت پایداری روبرو می شویم که بشریت در سراسر تاریخ خود هرگز نظامی بدین وسعت و جامعیت و همه جانبگی نشناخته است که تمام امور مربوط به زندگی انسان و همه لحظاتش را در حیطه روش های جامع و دقیق خود قرار داده باشد و امتیاز دیگرش اینست که این وسعت و همه جانبگی برگزار از وحدت راه و وحدت هدف منحرف نمی شود؛ و برای رسیدن راه‌های مختلفی انتخاب نمی کند که هر یک به غایتی منتهی شده شخص را به جهتی سوق دهد و نیروی او را میان کشمکش های گوناگون تلف کند راه یکی است و هدف هم یکی تمام پراکندگی‌های جان را گرفته، همبسته می سازد و بر پایه یک هدف گردآوری می کند

بیان مسأله

منابع احکام اسلام عبارتند از: 1- قران 2- سنت که شامل گفتار و کردار معصومین و آنچه در حضور آنها گفته شده یا اجرا گردیده و مورد تأیید ایشان واقع شده است 3- اجماع 4- عقل (شریعتمداری،99،1380)

قران کریم از آغاز نزول تا به امروز همواره مورد توجه اندیشمندان، زبدگان و متفکران بوده است آنان از زوایای گوناگون به تدبر و تأمل در آن پرداخته و از این رهگذر، آثار گرانقدری از خود به یادگار گذارده اند (قرائتی،1384،مقدمه)

اگر با دیدی عمیق، واقع بینانه و به دور از تعصب در قرآن بنگریم تمامی آیات به نحوی دارای مضامین تربیتی هستند و برخی از آیات شاهد روشنی بر این مدعا هستند

از این آیه به خوبی می توان استدلال کرد که در قران، بیان همه چیز هست ولی با توجه به این نکته که قران یک کتاب تربیت و انسان سازی است که برای تکامل فرد و جامعه در همه جنبه های معنوی و مادی نازل شده است روشن می شود که منظور از همه چیز، تمام اموری است که برای پیمودن این راه لازم است، نه این که قران یک دایره المعارف بزرگ است که تمام جزئیات علوم ریاضی و جغرافیایی و شیمی و فیزیک وگیاه شناسی و مانند آن در آن آمده است، هر چند قران یک دعوت کلی به کسب همه علوم و دانش ها کرده که تمام دانش های یاد شده و غیر آن در این دعوت کلی جمع است، به علاوه گاهگاهی به تناسب بحث های توحیدی و تربیتی، پرده از روی قسمت های حساسی از علوم و دانش ها برداشته است، ولی با این حال آنچه قران به خاطر آن نازل شده و هدف اصلی و نهایی قران را تشکیل می دهد، همان مسأله انسان سازی است و در این زمینه چیزی را فروگذار نکرده است

گاهی انگشت روی جزئیات این مسائل گذرانده و تمام ریزه کاری ها را بیان می کند (مانند احکام نوشتن قراردادهای تجارتی و اسناد بدهکاری که در طولانی ترین آیه قران یعنی آیه 282 سوره بقره طی 18 حکم بیان شده است) و گاهی مسائل حیاتی انسانی را به صورت های کلی و کلی‌تر مطرح می‌کند مانند آیه: «إِنَّ اللّهَ یَأÙ’مُرُ بِالÙ’عَدÙ’لِ وَالإِحÙ’سَانِ وَإِیتَاء ذِی الÙ’قُرÙ’بَی وَیَنÙ’هَی عَنِ الÙ’فَحÙ’شَاء وَالÙ’مُنکَرِ وَالÙ’بَغÙ’یِ(نحل/90) خداوند فرمان به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان می دهد و شما را از هر گونه زشتی و منکر و ستم، نهی می کند»

وسعت این مفاهیم مانند وسعت مفهوم «وفای به عهد» در آیه «إِنَّ الÙ’عَهÙ’دَ کَانَ مَسÙ’ؤُولاً»(اسرا/34) و «وفای به عهد» در آیه «أَوÙ’فُواÙ’ بِالÙ’عُقُودِ»(مائده/1) و لزوم اداء حق جهاد در آیه «وَجَاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ» (حج/78) و اقامه قسط و عدل در آیه «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالÙ’قِسÙ’طِ» (حدید/25) و توجه به نظم در تمام زمینه ها در آیه «وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الÙ’مِیزَانَ أَلَّا تَطÙ’غَوÙ’ا فِی الÙ’مِیزَانِوَأَقِیمُوا الÙ’وَزÙ’نَ بِالÙ’قِسÙ’طِ وَلَا تُخÙ’سِرُوا الÙ’مِیزَانَ» (الرحمن/9-7) و خودداری از هر گونه فساد در روی زمین در آیه «وَلاَ تُفÙ’سِدُواÙ’ فِی الأَرÙ’ضِ بَعÙ’دَ إِصÙ’لاَحِهَا» (اعراف/85) و دعوت به تدبر و تفکر و تعقل که در بسیاری از آیات قران وارد شده است، و امثال این برنامه های انسان شمول که می تواند راهگشا در همه زمینه ها باشد، دلیل روشنی است بر این که در قران بیان همه چیز هست حتی فروع این دستورهای کلی را نیز بلاتکلیف نگذارده و مجرایی که باید از آن مجرا این برنامه ها تبیین شود بیان کرده و می گوید: (حشر/7) آنچه پیامبر به شما دستور می دهد اجرا کنید و آنچه شما ر از آن نهی می کند باز ایستید»

هر قدر انسان در اقیانوس بیکرانه قران، بیشتر شناور شود و به اعماق آن برای استخراج گوهرهای برنامه‌های سعادت بخش، فروتر رود، عظمت این کتاب آسمانی و شمول و جامعیت آن آشکارتر می‌شود و درست به همین دلیل آنها که در زمینه این برنامه ها دست نیاز به این سو آن سو، دراز می کنند مسلماً قران را نشناخته اند و آنچه خود دارند از بیگانه تمنا می کنند

این آیه و آیات مشابه علاوه بر این که اصالت و استقلال تعلیمات اسلام را در همه زمینه ها مشخص می‌کند بار مسئولیت مسلمانان را سنگین تر می گرداند و به آنها می گوید بابحث مستمر و پیگیر در قران، هر چه را لازم دارید از آن استخراج کنید

در حدیثی از امام صادق (ع) می خوانیم «ان الله تبارک و تعالی انزل فی القران تبیان کل شیء حتی والله ماترک شیئاً تحتاج الیه العباد، حتی لایستطیع عبد یقول لوکان هذا، انزل فی القران، الّا و قدانزله الله فیه؛ خداوند در قران هر چیزی را بیان کرده است به خدا سوگند چیزی که مورد نیاز مردم بوده است کم نگذارده، تا کسی نگوید اگر فلان مطلب درست بود در قران نازل می شد، آگاه باشید همه نیازمندیهای بشر را خدا در آن نازل کرده است (ابن جمعه،ج740،3)

در حدیث دیگری از امام باقر (ع) می خوانیم: «ان الله تبارک و تعالی لم یدع شیئا تحتاج الیه الامه  الّا انزله فی کتابه و بینه لرسوله (ص) وجعل لکل شیء احدا، و جعل علیه دلیلا یدل علیه، و جعل علی من تعدی ذلک الحدحدا؛ خداوند متعال چیزی را که مورد نیاز این امت است در کتابش فروگذار نکرده و برای رسولش تبین نموده است و برای هر چیزی حدی قرار داده، و دلیل روشنی برای آن نهاده، و برای هر کسی که از این حد تجاوز کند، حد و مجازاتی قائل شده است (مکارم شیرازی،ج361،1373،11)

اگر ادعا شود که تعالیم قران بهترین و صاف ترین و مستقیم ترین راه تربیت و خوشبختی است ادعایی درست است (اسرا/9) این قرآن مردم را به آیینی که مستقیم ترین و پابرجاترین آیین هاست هدایت می کند»

صاف و مستقیم از نظر عقایدی که عرضه می کند، عقایدی روشن، قابل درک، خالی از هر گونه ابهام و خرافات، عقایدی که دعوت به عمل دارد نیروهای انسانی را بسیج می کند و میان انسان و قوانین عالم طبیعیت هماهنگی برقرار می سازد

صاف تر و مستقیم تر از این نظر که میان ظاهر و باطن، عقیده و عمل، تفکر و برنامه، همگونی ایجاد کرده و همه را به سوی الله دعوت می کند

صاف تر و مستقیم تر از نظر قوانین اجتماعی و اقتصادی و نظامات سیاسی که بر جامعه انسانی حکم فرماست که هم ،جنبه های معنوی را پرورش می دهد و هم از نظر مادی، تکامل آفرین است

به افراط و تفریط عبادت و همچنین برنامه های اخلاقی که انسان را از هر گونه تمایل به افراط و تفریط و آز و حرص و طمع و اسراف و تبذیر و بخل و حسد و ضعف و استکبار رهایی می بخشد

و بالاخره صاف تر و مستقیم تر از نظر نظام حکومتی که برپادارنده عدل است و درهم کوبنده ستم و ستمگران (مکارم شیرازی،ج 36،1373،12)

در آیه دوم سوره یس، خداوند قران را به حکیم توصیف می کند،،ِ در حالی که حکمت معمولاً صفت شخص زنده و عاقل است

گویی قران را موجودی زنده و عاقل و رهبر و پیشوا معرفی می کند که می تواند درهای حکمت را به روی انسان ها بگشاید

کتابی با این صفات و خصوصیات و سایر خصوصیات موجود دیگر بهترین کتاب تربیت و انسان سازی است چرا که هم همه مطالب لازم را بیان کرده (تبیاناً لکل شیء) و هم به بهترین وجه آن بیان شده است (للتی هی اقوم) و هم همواره به صورت زنده و پویا از آن بهره برداری می شود (والقران الحکیم)

این کتاب مقدس با برخی شرایط برشمرده و مسائل جامع تربیتی فقط مختص گروه خاص یا پیروان خود نیست همان طور که از همان ابتدای بلند شدن ندای اسلام- با وجود این که تنها افراد معدودی به این ندا پاسخ داده بودند و اقلیت مطرودی را تشکیل می دادند که هیچ پشتیبانی جز خدا نداشتند و از طرف تمام صاحبان زر و زور رانده شده تنها پناهگاهشان خدا بود- اسلام اعلام کرد که دعوتش جهانی است و خطاب به تمام انسان ها به مفهوم کلی کلمه است (قطب،10،1352)

یعنی در آستانه قرن هفتم میلادی هنگامی که آیات اولیه وحی بر پیغمبر (ص) والاتبار اسلام نازل گردید، تعلیم و تربیت به صورت دیگری در زندگی بشر نمودار گشت و خداوند رحمان با نزول قران به پیامبر خود مهربانی و رحمت خویش را به نهایت بر عالمیان مبذول فرمود

در یکی از سوره هایی که در همان ابتدای امر در مکه نازل شده- سوره تکویر- می فرماید:

 در این قران چیزی جز یک یادآوری برای تمام جهانیان نیست» در اولین گام می‌گوید برای «جهانیان» نه عرب می شناسد نه اهل مکه و نه قریش برای تمام مردمی که بر روی این کره خاکی زندگی می کنند

دانلود تحقیق تربیت جهانی انسان از منظر اسلام
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست