سیما فایلدانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
سیما فایل
پیشنهاد ما

سوالات استخدامی نمونه سوال پیام نور پروژه کارآفرینی گزارش کارآموزی آزمون آزمایشی دانلود پاورپوینت
دانلود تحقیق نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین
1 1 1 1 1
عالی
docx
1396 آذر 12
حجم : 3 مگابایت
صفحات : 120
9000 تومان
خرید و دانلود

دانلود تحقیق نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین


دانلود تحقیق نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین 

 

 

چکیده

فصل اول _ مقدمه
 
1-1 معرفی و بیان مسئله پژوهش 
 
1-2 هورمونهای استروئیدی
 
1-2-1 محل ترشح هورمونهای جنسی زنانه
 
1-3 مکانیسم عمل استروژن
 
1-4 استروژن و سیستم عصبی
 
1-4-1 استروژن و نوروترانسمیترها
 
1-4-2 استروژن و سیستم کولینرژیک
 
1-4-3 استروژن و سیستم سرتونرژیک
 
1-4-4 استروژن و سیستم کاتیکولامینرژیک
 
1-5 استروژن و خلق و خوی
 
1-6 استروژن 
 
1-7 استروژن و گر گرفتگی
 
1-8 اثرات استروژن بر حافظه و یادگیری
 
1-9 استروژن و محافظت عصبی و بیماری آلزایمر 
 
1-10 استروژن و بیماری پارکینسون
 
1-11 استروژن و درد
 
1-12 اپیوئیدها
 
1-12-1 گیرنده های اپیوئیدی
 
1-12-2 طبقه بندی اپیوئیدها
 
1-12-3 مکانیسم های سلولی عمل اپیوئیدها
 
1-13 بی دردی
 
1-14 پیامد های مصرف اپیوئیدها
 
1-15 مکانیسم های نورو شیمیائی تحمل نسبت به اپیوئیدها
 
1-16 نیتریک اکساید
 
1-16-1 سنتز و حذف نیتریک اکساید
 
1-16-2 مهار کننده آنزیم نیتروکساید سنتتاز
 
1-17 اعمال فیزیولوژیک نیتریک اکساید
 
1-18 اثرات هورمونهای گنادی بر سیستم های مرکزی تولید کننده نیتریک اکساید
 
1-19 اثر تنظیمی هورمونهای استروئیدی تخمدانی بر تولید نیتریک اکساید

1-17-1 شکل ظاهری معده


1-17-2 سطوح معده

1-18 عروق خونی معده

1-18-1 شرائین معده

1-18-2 وریدهای معده

1-19 عصب رسانی معده

1-20 غدد معدی

1-21 فعالیت حرکتی معده

1-22 فعالیت الکتریکی و انقباضات معده

1-23 ارتباط معده و دوازدهه

1-24 تنظیم تخلیه معده

1-25 نحوه ترشح اسید معده


1-26 کنترل غلظت اسید معده

1-27 مکانسیم سلولی آگونیستهای سلول پاریتال

1-28 آنتاگونیستهای ترشح اسیدمعده

1-29 کنترل in vivoمیزان ترشح اسید

1-29-1 مرحله سری

1-29-2 مرحله معدی

1-29-3 مرحله روده ای

1-30 تحریک ترشح اسیدمعده

1-31 مهار ترشح اسید معده

 فصل دوم _ روش کار
 
2-1 مواد و روشها

2-2 نحوه تجزیه و تحلیل داده هاو روش آماری

2-3 روشهای عصاره گیری

2-3-1 روش خیساندن

2-3-2 روش تراوش

2-3-3 روش هضم

2-3-4 روش جوشاندن

2-3-5 روش سوکسیله

2-4 روش بیهوشی

2-5 روش انجام آزمایش

2-6 روش اندازه گیری اسید نمونه

3-7 ترانسدیوسر

فصل سوم _ نتایج
 
3-1 داده های مربوط به ترشح اسیدمعده

3-2 داده ها یمربوط به فعالیت حرکتی معده

 فصل چهارم _ بحث و نتیجه گیری
 
4-1 نتایج مربوط به تاثیر گیاه بومادران بر ترشح اسیدمعده

4-2 نتایج مربوط به تاثیر گیاه بومادران بر حرکات معده

4-2-1 اثر بر فشار داخل معده

4-2-3 اثر بر دامنه انقباضات

4-2-3 اثر بر فرکانس انقباضات

پیشنهادات

منابع

 

 


 
چکیده :
در مطالعه حاضر نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موشهای صحرائی تخمدان برداری شده مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 90 سر موش صحرائی ماده تهیه و به 10 گروه تقسیم شدند. 1- گروه کنترل(Sham) 2-  کنترل- تحمل Tol)Sham-)3-گروه اوارکتومی (OVX)4 - گروه اوارکتومی –تحمل (Tol- OVX) 6،5و 7-گروههای اوارکتومی تحت درمان با ال آرژنین(50،10 و200  Mg/kg) (Tol – LA) 8 و 9- گروههای اوارکتومی تحت درمان با ال نیم(10 و 50)         (Tol – LN). گروه های 3 تا 9 اوارکتومی شدند. 8 هفته بعد از تخمدان برداری، تحمل به مرفین در گروههای 2 و 4 تا 9  از طریق تزریق داخل صفاقی 20 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن مرفین در طی 4 روز  ایجادشد. حیوانات گروه 6،5 و 7 همزمان با ایجد تولرانس 50،10 و 200 میلی گرمبه ازای هر کیلو گرم وزن بدنال آرژنین دریافت کردند. حیوانات گروه 9 ، 8 همزمان با دریافت20 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن مرفین، 10 و 50 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن ال نیم دریافت کردند. سنجش درد بوسیله تست صفحه داغ (Hot plate) انجام گرفت. در روز پنجم، ابتدا از حیوانات ثبت پایه گرفته شد سپس حیوانات 5میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن مرفیندریافت کردند و اثرات ضد دردی هر 10 دقیقه بررسی شد.

نتایج نشان داد که زمان واکنش به درد بعد از تزریق 5میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن مرفیننسبت به زمان پایه در گروه کنترل و اوارکتومی بالا بود اما تفاوتی در گروههای کنترل –تحمل و اورکتومی –تحمل وجود نداشت. اگرچه زمان واکنش به درد بعد از تزریق 5میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن مرفین در گروه کنترل از گروه اوارکتومی بالاتر بود. اما تفاوتی بین گروههای کنترل- تحمل و اوارکتومی –تحمل مشاهده نشد.

Repeated measure AVOVAنشان داد که زمانهای واکنش بعد از تزریق 5میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن مرفین در گروه اوارکتومی –تحمل پایین تر از هر سه گروه دریافت کننده ال آرژنین بود که نشان دهنده این مطلب است که ال آرژنین تحمل به مرفین در موش های صحرایی اوارکتومی شده را کاهش می دهد. نتایج همچنین نشان داد که زمان واکنش به درد بعد از تزریق 5میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن مرفین در گروه اوارکتومی- تحمل نسبت به گروههای دریافت کننده ال نیم پایین تر است. این یافته نشان می دهد که ال نیم نیز تحمل به مرفین در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده را کاهش می دهد.

نتایج نشان می دهد که تکرار مصرف مرفین می تواند منجر به تحمل شود. اگر چه تفاوتی بین تحمل در حضور و یا عدم حضور هورمون های جنسی ماده وجود ندارد اما ال آرژنین و ال نیم تحمل به مرفین را کاهش می دهند.

معرفی و بیان مسئله پژوهش
یکی از مشکلات اصلی استفاده از داروهای اوپیوئیدی از جمله مرفین ایجاد تحمل به خواص ضد دردی این داروها می باشد. با وجود انجام تحقیقات بسیار متعدد، مکانیسم دقیق تولرانس به خوبی مشخص نشده است(39) و بنابراین راه حل مناسبی هم برای مقابله با این مشکل ارائه نشده است. مطالعات متعدد میانجی های عصبی مختلفی را دراین پدیده دخیل دانسته اند. به عنوان مثالZhu و همکارانش، Herman  و همکارانش نشان دادند که گلوتامات در این پدیده نقش مهمی دارد.
Mallerو همکاران و Sousaو همکاران نشان دادند که  که نیتریک اکساید می تواند             در درد نقش داشته باشد. یک سری مطالعات نیز نشان دادند که نیتریک اکساید در اثر ضد دردی مرفین نقش دارد. مطالعات  دیگر نشان دادند که نیتریک اکساید در پدیده  تحمل به اوپیوئیدها می تواند نقش داشته باشد اگرچه که نتایج مطالعات متعدد ضد و نقیض می باشد. در یک مطالعه  Adamsو همکارانش نشان دادند که مهار کننده های آنزیم NOSتحمل به مرفین را کاهش می دهددر حالیکه در مطالعه دیگری  Patakiو همکارا نش نشان دادند که افزایش تولید نیتریک اکساید تحمل به مرفین را کاهش می دهد. تداخل عمل مرفین با نیتریک اکساید در بسیاری از اعمال فیزیولوژیک دیگر نیز نشان داده شده استمطالعات متعدد به نقش هورمونهای جنسی در سیستم عصبی مرکزی پرداخته اند. در این میان بعضی مطالعات وجود دارند که به بررسی نقش هورمونهای جنسی در اثرات ضد دردی مرفین و  تحمل به اثرات ضد دردی مرفین پرداخته اند.  Powellو همکاران نشان دادند که پاسخ به اثرات ضد دردی مرفین در جنس  مذکر از جنس مونث بیشتر استHoltman .و همکاران نشان دادند که تحمل به مرفین بین دو جنس تفاوت وجود دارد.

بحث و نتیجه گیری :
در این مطالعه زمان تاخیر در واکنش به درد بعد از تزریق 5 میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن مرفین در موشهای سالم و تخمدان برداری شده با یکدیگر مقایسه شد. سپس زمان تاخیر در واکنش به درد در موشهای سالم و تخمدان برد اری شده که در آنها نسبت به مرفین تحمل ایجاد شده بود نیز با یکدیگر مقایسه شد. در مرحله بعدی زمان تاخیر در واکنش به درد در موشهای تخمدان برداری شده که در آنها نسبت به مرفین تحمل ایجاد شده بود و همزمان با ایحاد تحمل دوزهای مختلف ال آرژنین دریافت کرده بودند با آنهایی که ال آرژنین دریافت نکرده بودند نیز مقایسه شد. در نهایت تحمل به مرفین در موشهای تخمدان برداری شده ای که همزمان با ایجاد تحمل به مرفین ال نیم دریافت کرده بودند با موشهای تخمدان برداری شده ای که در آنها تحمل ایجاد شده بود اما ال نیم دریافت نکرده بودند مقایسه شد .

پیشنهادات:

1-مقایسه میزان تولرانس به مرفین در موشهای سالم و سالم تحت درمان با ال آرژنین.

2- مقایسه میزان تولرانس به مرفین در موشهای سالم و سالم تحت درمان با  ال نیم.

3-  بررسی اثر تزریق همزمان ال آرژنین و استرادیول بر تحمل به مرفین در موشهای اوارکتومی شده.دانلود تحقیق نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین
ایمیل * موبایل *

دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب‌ها :

محصولات خاص


 • pdf ویژه

  نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین 96

  نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین 96

  بسته نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین در قالب فایل PDF همراه با پاسخنامه با بهترین کیفیت،مناسب جهت استفاده متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی بانک کارآفرین

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات استخدامی صنایع فولاد ایران

  نمونه سوالات استخدامی صنایع فولاد ایران

  دانلود بسته ویژه نمونه سوالات استخدامی صنایع فولاد ایران در سال 1397 بهمراه پاسخنامه

 • pdf ویژه

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی سال 97

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی سال 97

  دانلود بسته ویژه نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی مهمانداری هواپیمایی سال 1397 بابهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه

 • docx ویژه

  سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی سال96

  سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی سال96

  این محصول حاوی نمونه سوالات پر تکرار و مهم آزمون های استخدامی میباشد که با دروس اعلام شده در آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی مطابقت دارد. مطالعه این نمونه سوالات و آشنایی با نحوه طرح سوالات، شما را در قبولی در این آزمون استخدامی کمک بسزایی خواهد کرد.

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش 95

  دانلود سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش 95

 • pdf ویژه

  سوالات رشته نقشه کشی معماری سال 94 کنکور کاردانی فنی و حرفه ای

  سوالات رشته نقشه کشی معماری سال 94 کنکور کاردانی فنی و حرفه ای

 • docx ویژه

  دانلود نمونه سوال استخدامی ارتش

  دانلود نمونه سوال استخدامی ارتش

  نهادهای نظامی و انتظامی همواره جهت ارتقاء سطح کیفی و خدمت رسانی خود با برگزاری آزمون های استخدامی و جذب نیروی انسانی داوطلبان زیادی را که جویای کار و اشتغال هستند را به سمت خود می کشانند. مجموعه سوالات استخدامی ارتش که برای هر سه قوای مهم ارتش قابل دانلود و استفاده می باشد کامل ترین و یکی از محبوب ترین منابع سوال می باشدکه با افتخار خدمت شما ارائه می گردد.

 • docx ویژه

  دانلود سوالات استخدامی رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدامی رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

  دانلود دفترچه سوالات آزمون های ادوار گذشته وزارت آموزش پرورش شامل بیش از 200 سوال دروس عمومی به همراه پاسخنامه و نیز دفترچه سوالات رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی رشته کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدامی رشته کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

  دانلود دفترچه سوالات آزمون های ادوار گذشته وزارت آموزش پرورش شامل بیش از 200 سوال دروس عمومی به همراه پاسخنامه و نیز دفترچه سوالات رشته تخصصی کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

 • pdf ویژه

  نمونه سوال و دفترچه سوالات استخدامی رشته تخصصی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش

  نمونه سوال و دفترچه سوالات استخدامی رشته تخصصی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش

  لیست دروس و منابع آزمون کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش : مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود: (ICDL -1 فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه -2 ریاضی و آمار مقدماتی -3 زبان و ادبیات فارسی -4 معارف اسلامی -5 زبان انگلیسی عمومی -6 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی -7 هوش و توانمندی های عمومی - آزمون به صورت چهار گزینهای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد. - سؤالات معارف اسلامی مربوط به پیروان سایر مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) مطابق تعالیم و احکام فقهی آنان طراحی خواهد شد. - اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوالات محاسبه خواهد شد. تذکر مهم: سوالات حیط ههای تخصصی آزمون مشترک بر اساس دانش و مهارت های تخصصی متناسب با خوش های شغلی یا مشاغل، با هماهنگی دستگاه های اجرایی و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهیه خواهد شد.

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود نمونه سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی سال94 بهمراه پاسخنامه در قالب pdf

 • docx ویژه

  حل مسائل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر

  حل مسائل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر

  کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر جزو منابع کارشناسی ارشد و دکتری نیمه متمرکز مدیریت مالی محسوب می شود در این فایل به مسائل فصل ۲ الی ۸ این کتاب بصورت جامع و تشریحی پاسخ داده شده است.

 • pdf ویژه

  کتاب کدبندی و تصویرسازی واژگان ضروری تافل

  کتاب کدبندی و تصویرسازی واژگان ضروری تافل

  تافل (به انگلیسی: TOEFL) که برگرفته از سرواژگان Test of English as a Foreign Language به معنای آزمون انگلیسی به عنوان زبان بیگانه است، آزمونی است که میزان توانایی افراد را در زمینهٔ برقراری ارتباط به زبان انگلیسی در سطح دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی می‌سنجد. این آزمون توسط مؤسسه ای‌تی‌اس (ETS) در دو نوع کاغذی و اینترنتی برگزار می‌شود و در بیش از نه هزار دانشگاه و مؤسسه از بیش از یکصدو سی کشور جهان مورد پذیرش قرار می‌گیرد. تافل اولین بار در سال ۱۹۶۴ برگزار شد و پس از آن تا کنون نزدیک به ۲۰ میلیون نفر در این آزمون شرکت کرده‌اند

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

  دانلود بسته ویژه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش مجموعه ی زیر شامل سوالات عمومی ، تخصصی و دفترچه های آزمونهای برگزار شده ۳ دوره قبلی آموزش و پرورش میباشد ، فرمت سوالات بصورت فایل PDF می باشد، تمامی سوالات بهمراه پاسخنامه هستند این سوالات مناسب متقاضیان استخدام اداره آموزش و پرورش می باشد.

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی

  نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی

  20 مجموعه نمونه سوال آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی همراه با پاسخنامه ویرایش جدید سال