سیما فایلدانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
سیما فایل
پیشنهاد ما

سوالات استخدامی نمونه سوال پیام نور پروژه کارآفرینی گزارش کارآموزی آزمون آزمایشی دانلود پاورپوینت
دانلود تحقیق راهبردهای مدیریت تعارض
1 1 1 1 1
عالی
docx
1396 آذر 15
حجم : 3 مگابایت
صفحات : 279
10000 تومان
خرید و دانلود

دانلود تحقیق راهبردهای مدیریت تعارض


دانلود تحقیق راهبردهای مدیریت تعارض

رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی

 

 

فصل اول

مقدمه   1

زیربنای نظری تحقیق   4

تعارض و ماهیت آن   4

دیدگاه های متفاوت پیرامون تعارض سازمانی   8

انواع تعارض   10

تعارض و اثرات اصلی آن   13

علل ایجاد تعارض در سازمان ها   15

تعارض و تغییر   18

تعاض و اثربخشی سازمان   19

راهبردهای پیشگیری و راهکارهای رفع تعارض   20

سبک ها و راهبردهای مدیریت تعارض   22

تفرقه انداختن و حکومت کردن، سرکوب کردن تعارض، حل سازنده تعارض،  رویکردهای حل تعارض، چانه زنی، میانجی گری و حکمیت   22

خلاصه بحث تعارض   30

هوش عاطفی  30

هوش عاطفی و ریشه های تاریخی آن   31

پایه های بیولوژیکی عواطف و هوش عاطفی   35

دیدگاه های متفاوت پیرامون هوش عاطفی   37

مؤلفه های هوش عاطفی گلمن   40

مؤلفه خودآگاهی، مؤلفه مدیریت، مؤلفه آگاهی اجتماعی، مؤلفه مهارت های اجتماعی، مؤلفه خودانگیزی   40

توجه معاصر به هوش عاطفی   46

 

تقسیم بندی افراد بر اساس IQو EQاز دیدگاه جک بلوک   47

نقش وراثت و محیط در هوش عاطفی   48

ویژگی های افراد با هوش عاطفی بالا و پائین   49

هوش عاطفی در محل کار   51

آموزش و یادگیری هوش عاطفی   55

خلاصه بحث هوش عاطفی   57

ارتباطات و چهارچوب مفهومی آن   58

هدف و اهمیت ارتباطات   61

فرایند و انواع ارتباطات  63

مهارت های ارتباطی مدیران   66

تعریف مهارت های ارتباطی   66

مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن   66

مهارت کلامی، مهارت بازخورد و مهارت شنود مؤثر   66

خلاصه بحث ارتباطات   71

الگو (مدل)   71

نظریه های الگوسازی –انواع الگو   71

بیان مسأله   76

اهمیت و ضرورت تحقیق   78

اهداف تحقیق   80

پیش فرض های تحقیق   81

محدودیت های تحقیق   81

تعریف واژه ها و اصطلاحات   82

 

فصل دوم: پیشینه تحقیق

تعارض   86

تحقیقات انجام شده در داخل کشور   90

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور   90

هوش عاطفی

تحقیقات انجام شده در داخل کشور   95

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور   98

ارتباطات (مهارت های ارتباطی)

تحقیقات انجام شده در داخل کشور   103

تحقیقات انجام شده در خارج ازکشور   106

نتیجه گیری از مرور ادبیات تحقیق   108

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

روش تحقیق 111

جامعه آماری   111

نمونه تحقیق   112

متغیرهای تحقیق 112

ابزار های تحقیق 113

نحوه امتیاز دهی و پایایی پرسشنامه های تحقیق 114

نحوه جمع آوری اطلاعات 117

روش های آماری 117

رعایت مسائل اخلاقی 118

فهرست منابع

 

 

 

مقدمه:

در این فصل ابتدا خلاصه ای از تحقیق ارائه گردیده، داده ها و اطلاعات فصل 4 نیز مورد تفسیر قرار گـرفته است سـپس یافته های پژوهش با توجه به هدف ها و فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند

در قسمت بعد یافته های تحقیق با یافته ها و نتایج سایر تحقیقات انجام شده در این زمینه انطباق داده شده اند ضمناً بر اساس کلیاتی که در قسمت مبانی نظری جمع آوری شده و همچنین نتایج تحقیقات مرور شده، بحث و نتیجه گیری از یافته های تحقیق به عمل آمده است در پایان نیز پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق ارائه شده است

خلاصه تحقیق

هدف از انجام تحقیق تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض بین مدیران آموزشی و اجرایی داشنکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های کشور- ارائه ی الگو بوده است اهداف ویژه این تحقیق نیز به شرح زیر است

1-  توصیف آماری داده های مربوط به منتخبی از مشخصات فردی در مدیران تحت بررسی

2-  توصیف آماری داده های مربوط به هوش عاطفی و مؤلفه های آن در مدیران تحت بررسی

3-  توصیف آماری داده های مربوط به مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن در مدیران تحت بررسی

4-  توصیف آماری داده های مربوط به راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران تحت بررسی

5-  تعیین رابطه بین هوش عاطفی با راهبرد راه حل گرا در مدیران تحت بررسی

6-  تعیین رابطه بین هوش عاطفی با راهبرد عدم مقابله در مدیران تحت بررسی

7-  تعیین رابطه بین هوش عاطفی با کنترل عدم مقابله در مدیران تحت بررسی

8-  تعیین رابطه بین مهارت های ارتباطی با راهبرد راه حل گرا در مدیران تحت بررسی

9-  تعیین رابطه بین مهارت های ارتباطی با راهبرد عدم مقابله در مدیران تحت بررسی

10-تعیین رابطه بین مهارت های ارتباطی با راهبرد کنترل در مدیران تحت بررسی

11- تعیین رابطه بین منتخبی از مشخصات فردی با هوش عاطفی در مدیران تحت بررسی

12-  تعیین رابطه بین منتخبی از مشخصات فردی با مهارت های ارتباطی در مدیران تحت بررسی

13- تعیین رابطه بین منتخبی از مشخصات فردی با راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران تحت بررسی

14- مقایسه هوش عاطفی، مهارت های ارتباطی و راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران تحت بررسی

15- ارائه ی الگوی مناسب بر اساس هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی برای مواجهه با تعارضات سازمانی با توجه به مطالعات انجام شده در این زمینه و یافته های برخاسته از تحقیق

 

جامعه تحقیق:

جامعه آماری این تحقیق را مدیران دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی و دانشگاه آزاد کشور که در دو بخش آموزشی و اجرایی در سال تحصیـلی 1384-1383 مشغول به کار بوده اند، تشکیل داده است که بر این اساس جامعه آماری شامل 122 عضو می باشد

نمونه تحقیق:

به منظور افزایش اعتبار درونی تحقیق، تعداد نمونه این پژوهش در حیطه دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی و دانشگاه های آزاد اسلامی عبارت بود از کلیه آزمودنی های موجود تعریف شده در جامعه بنابراین، یافته های آماری که از افراد به دست خواهد آمد، قابل تعمیم به کلیه افراد مشابه خود خواهد بود

متغیرهای تحقیق:

1-  هوش عاطفی: تعیین میزان هوش عاطفی مدیران آموزشی و اجرایی دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های کشور، یکی از متغیرهای این تحقیق است که با استفاده از پرسشنامه 33 سؤالی در مقیاس 5 ارزشی از خیلی کم تا خیلی زیاد سنجیده می شود

2-  مهارت های ارتباطی: تعیین میزان مهارت های ارتباطی مدیران آموزشی و اجرایی دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های کشور، متغیر دیگری است که با استفاده از پرسشنامه 180 سؤالی در مقیاس 5 ارزشی از خیلی کم تا خیلی زیاد سنجیده می شود

3-  راهبردهای مدیریت تعارض: این متغیر که در واقع، متغیر اصلی تحقیق است با استفاده از پرسشنامه 30 سؤالی در مقیاس 7 ارزشی از خیلی کم تا خیلی زیاد سنجیده می شود

4-    سن: بر حسب سال، مطابق اعلام آزمودنی ها ثبت شده است

5-    جنس: بر حسب مرد و یا زن بودن افراد که در پرسشنامه قید می کنند

6-    سابقه خدمت: بر حسب سال هایی که فرد مشغول به کار و تدریس بوده است

7-    میزان تحصیلات: بر اساس طبقه بندی کارشناس، کارشناس ارشد و دکتری

8-    مرتبه علمی: بر اساس طبقه بندی مربی، آموزشیار، مربی، استادیار، دانشیار و استاد

 

ابزار اندازه گیری:

با توجه به اهداف تحقیق بهترین راه برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز استفاده از پرسشنامه بود، تا هوش عاطفی، مهارت های ارتباطی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران مشخص شود برای این منظور از چهار پرسشنامه استفاده گردید

1-  پرسشنامه مشخصات فردی مدیران: که نمایانگر، ویژگی های جمعیتی جامعه مورد هدف پژوهش می باشد به صورت محقق ساخته تهیه شده است (پیوست )

2-  پرسشنامه هوش عاطفی شرینگ که پنج مؤلفه خودآگاهی، مدیریت خود، آگاهی اجتماعی، مهارت های اجتماعی و خودانگیزی را مورد سنجش قرا می دهد؛ استاندارد بوده که در داخل کشور توسط منصوری (1381) اعتباریابی شده و در این پژوهش اعتبار صوری و محتوایی و پایایی پرسشنامه مجدداً مورد ارزیابی و هنجاریابی قرار گرفته است (پیوست )

3-  پرسشنامه مهارت های ارتباطی برتون سه مؤلفه مهارت کلامی، مهارت شنود و مهارت بازخورد را مورد سنجش قرار می دهد این پرسشنامه استاندارد بوده که در داخل کشور توسط رضایی (1380) اعتباریابی شده و در این پژوهش اعتبار صوری و محتوایی پرسشنامه مجدداً مورد ارزیابی و هنجاریابی قرار گرفته است (پیوست )

4-  پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض رابینز که پنج شیوه مدیریت تعارض را در درون سه راهبرد (عدم مقابله، راه حل گرایی و کنترل) مورد سنجش قرار می دهد این پرسشنامه استاندارد بوده و در داخل کشور توسط قربانی (1378) اعتباریابی شده و در این پژوهش نیز مجدداً اعتبار صوری و محتوایی و پایایی پرسشنامه مورد ارزیابی و هنجاریابی قرار گرفته است (پیوست )دانلود تحقیق راهبردهای مدیریت تعارض
ایمیل * موبایل *

دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب‌ها :

محصولات خاص


 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک صادرات ایران

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک صادرات ایران

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری استخدام بانک صادرات ایران شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام موسسه اعتباری ثامن

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام موسسه اعتباری ثامن

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری استخدامی موسسه اعتباری ثامن شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام نیروی انتظامی

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام نیروی انتظامی

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری بیمه پاسارگاد

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری بیمه پاسارگاد

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بیمه پاسارگاد شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک قرض الحسنه رسالت

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک قرض الحسنه رسالت

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بانک قرض الحسنه رسالت شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات آزمون استخدامی متروی شیراز

  دانلود سوالات آزمون استخدامی متروی شیراز

  دانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان متروی شیراز با بیش از 500 نمونه سوال استخدامی عمومی و تخصصی همراه با پاسخنامه ویژه آزمون استخدام سازمان قطار شهری شیراز و حومه در سال 1394

 • PDF ویژه

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی هما

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی هما

  دانلود سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی مهمانداری هواپیمایی هما بهمراه پاسخنامه در قالب فایل PDF مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدام مهمانداری هواپیمایی هما.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات آزمون تصدی امر قضا

  دانلود سوالات آزمون تصدی امر قضا

  با توجه به آزمون استخدامی قوه قضاییه ، بسته ای حاوی نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه را آماده کرده ایم که کمک زیادی به قبولی شما در آزمون استخدامی این ارگان میباشد. قوه قضاییه برای تکمیل کادر اداری از بین داوطلبان علاقه مند و واجد شرایط در رشته های مختلف از طریق برگزاری آزمون، استخدام میکند.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام شرکت البرز دارو

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام شرکت البرز دارو

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری شرکت البرز دارو شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام شرکت بابک مس ایرانیان

  دانلود سوالات استخدام شرکت بابک مس ایرانیان

  دانلود بسته ویژه سوالات استخدام شرکت بابک مس ایرانیان در سال 1395 بهمراه پاسخنامه در قالب نرم افزار PDF

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام بانک پاسارگاد

  دانلود سوالات استخدام بانک پاسارگاد

  دانلود مجموعه کامل سوالات عمومی و تخصصی استخدامی بانک پاسارگاد بهمراه پاسخنامه در قالب pdf

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک پاسارگاد

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک پاسارگاد

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بانک پاسارگاد در سال 94 شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک حکمت ایرانیان

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک حکمت ایرانیان

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بانک حکمت ایرانیان در سال 94 شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود نمونه سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی سال96 بهمراه پاسخنامه در قالب pdf

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدام دانشگاه علامه طباطبایی

  دانلود سوالات استخدام دانشگاه علامه طباطبایی

  دانشگاه علامه طباطبایی برای تأمین نیروی انسانی متعهد و کارآمد موردنیاز خود در چهارچوب آئین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و براساس مجوز مورخ 93/12/23 هیئت‌امناء دانشگاه، تعداد 25 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون و مصاحبه عمومی و تخصصی و گزینش به‌صورت قراردادی

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش

  دانلود بسته سوالات عمومی و اختصاصی استخدام هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش در قالب PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 1395 همچنین در ادامه می توانید توضیحات کامل مجموعه سوالات هنر آموز الکترونیک را مشاهده نمائید

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز تاسیسات آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز تاسیسات آموزش و پرورش

  دانلود بسته سوالات عمومی و اختصاصی استخدام هنر آموز تاسیسات آموزش و پرورش در قالب PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی سازمان آموزش و پرورش در سال 1395 همچنین در ادامه می توانید توضیحات کامل مجموعه سوالات استخدام هنر آموز تاسیسات را مشاهده نمائید.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام استاد کار کامپیوتر آموزش و پرورش 97

  دانلود سوالات استخدام استاد کار کامپیوتر آموزش و پرورش 97

  دانلود بسته سوالات عمومی و اختصاصی استخدام استاد کار کامپیوتر آموزش و پرورش در قالب فایل PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه کامل این سوالات مناسب متقاضیان شرکت آزمون استخدامی سال 96 سازمان آموزش و پرورش می باشد،جهت خرید بعد از پرداخت وجه لینک دانلود نمایش داده میشود،با آرزوی موفقیت برای همه شما.97

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات آموزگار توانبخشی استثنایی استخدام آموزش و پرورش

  دانلود سوالات آموزگار توانبخشی استثنایی استخدام آموزش و پرورش

  دانلود بسته سوالات عمومی و تخصصی استخدام آموزگار توانبخشی استثنایی آموزش و پرورش در قالب فایل PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 1397 همچنین در ادامه می توانید توضیحات کامل سوالات استخدام معلم توانبخشی را مشاهده نمائید.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات هنر آموز طراحی و دوخت استخدام آموزش و پرورش

  دانلود سوالات هنر آموز طراحی و دوخت استخدام آموزش و پرورش

  دانلود سوالات عمومی و تخصصی هنر آموز طراحی و دوخت آزمون استخدام آموزش و پرورش سال 97 بهمراه پاسخنامه در قالب فایل PDF مناسب متقاضیان استخدام در سازمان آموزش و پرورش ایران با آرزوی موفقیت برای تمامی شما عزیزان .