سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود تحقیق راهبردهای مدیریت تعارض

عالی

docx 1396 آذر 15 حجم : 3 مگابایت صفحات : 27910000 تومان خرید و دانلود

دانلود تحقیق راهبردهای مدیریت تعارض

دانلود تحقیق راهبردهای مدیریت تعارض

رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی

 

 

فصل اول

مقدمه   1

زیربنای نظری تحقیق   4

تعارض و ماهیت آن   4

دیدگاه های متفاوت پیرامون تعارض سازمانی   8

انواع تعارض   10

تعارض و اثرات اصلی آن   13

علل ایجاد تعارض در سازمان ها   15

تعارض و تغییر   18

تعاض و اثربخشی سازمان   19

راهبردهای پیشگیری و راهکارهای رفع تعارض   20

سبک ها و راهبردهای مدیریت تعارض   22

تفرقه انداختن و حکومت کردن، سرکوب کردن تعارض، حل سازنده تعارض،  رویکردهای حل تعارض، چانه زنی، میانجی گری و حکمیت   22

خلاصه بحث تعارض   30

هوش عاطفی  30

هوش عاطفی و ریشه های تاریخی آن   31

پایه های بیولوژیکی عواطف و هوش عاطفی   35

دیدگاه های متفاوت پیرامون هوش عاطفی   37

مؤلفه های هوش عاطفی گلمن   40

مؤلفه خودآگاهی، مؤلفه مدیریت، مؤلفه آگاهی اجتماعی، مؤلفه مهارت های اجتماعی، مؤلفه خودانگیزی   40

توجه معاصر به هوش عاطفی   46

 

تقسیم بندی افراد بر اساس IQو EQاز دیدگاه جک بلوک   47

نقش وراثت و محیط در هوش عاطفی   48

ویژگی های افراد با هوش عاطفی بالا و پائین   49

هوش عاطفی در محل کار   51

آموزش و یادگیری هوش عاطفی   55

خلاصه بحث هوش عاطفی   57

ارتباطات و چهارچوب مفهومی آن   58

هدف و اهمیت ارتباطات   61

فرایند و انواع ارتباطات  63

مهارت های ارتباطی مدیران   66

تعریف مهارت های ارتباطی   66

مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن   66

مهارت کلامی، مهارت بازخورد و مهارت شنود مؤثر   66

خلاصه بحث ارتباطات   71

الگو (مدل)   71

نظریه های الگوسازی –انواع الگو   71

بیان مسأله   76

اهمیت و ضرورت تحقیق   78

اهداف تحقیق   80

پیش فرض های تحقیق   81

محدودیت های تحقیق   81

تعریف واژه ها و اصطلاحات   82

 

فصل دوم: پیشینه تحقیق

تعارض   86

تحقیقات انجام شده در داخل کشور   90

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور   90

هوش عاطفی

تحقیقات انجام شده در داخل کشور   95

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور   98

ارتباطات (مهارت های ارتباطی)

تحقیقات انجام شده در داخل کشور   103

تحقیقات انجام شده در خارج ازکشور   106

نتیجه گیری از مرور ادبیات تحقیق   108

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

روش تحقیق 111

جامعه آماری   111

نمونه تحقیق   112

متغیرهای تحقیق 112

ابزار های تحقیق 113

نحوه امتیاز دهی و پایایی پرسشنامه های تحقیق 114

نحوه جمع آوری اطلاعات 117

روش های آماری 117

رعایت مسائل اخلاقی 118

فهرست منابع

 

 

 

مقدمه:

در این فصل ابتدا خلاصه ای از تحقیق ارائه گردیده، داده ها و اطلاعات فصل 4 نیز مورد تفسیر قرار گـرفته است سـپس یافته های پژوهش با توجه به هدف ها و فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند

در قسمت بعد یافته های تحقیق با یافته ها و نتایج سایر تحقیقات انجام شده در این زمینه انطباق داده شده اند ضمناً بر اساس کلیاتی که در قسمت مبانی نظری جمع آوری شده و همچنین نتایج تحقیقات مرور شده، بحث و نتیجه گیری از یافته های تحقیق به عمل آمده است در پایان نیز پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق ارائه شده است

خلاصه تحقیق

هدف از انجام تحقیق تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض بین مدیران آموزشی و اجرایی داشنکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های کشور- ارائه ی الگو بوده است اهداف ویژه این تحقیق نیز به شرح زیر است

1-  توصیف آماری داده های مربوط به منتخبی از مشخصات فردی در مدیران تحت بررسی

2-  توصیف آماری داده های مربوط به هوش عاطفی و مؤلفه های آن در مدیران تحت بررسی

3-  توصیف آماری داده های مربوط به مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن در مدیران تحت بررسی

4-  توصیف آماری داده های مربوط به راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران تحت بررسی

5-  تعیین رابطه بین هوش عاطفی با راهبرد راه حل گرا در مدیران تحت بررسی

6-  تعیین رابطه بین هوش عاطفی با راهبرد عدم مقابله در مدیران تحت بررسی

7-  تعیین رابطه بین هوش عاطفی با کنترل عدم مقابله در مدیران تحت بررسی

8-  تعیین رابطه بین مهارت های ارتباطی با راهبرد راه حل گرا در مدیران تحت بررسی

9-  تعیین رابطه بین مهارت های ارتباطی با راهبرد عدم مقابله در مدیران تحت بررسی

10-تعیین رابطه بین مهارت های ارتباطی با راهبرد کنترل در مدیران تحت بررسی

11- تعیین رابطه بین منتخبی از مشخصات فردی با هوش عاطفی در مدیران تحت بررسی

12-  تعیین رابطه بین منتخبی از مشخصات فردی با مهارت های ارتباطی در مدیران تحت بررسی

13- تعیین رابطه بین منتخبی از مشخصات فردی با راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران تحت بررسی

14- مقایسه هوش عاطفی، مهارت های ارتباطی و راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران تحت بررسی

15- ارائه ی الگوی مناسب بر اساس هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی برای مواجهه با تعارضات سازمانی با توجه به مطالعات انجام شده در این زمینه و یافته های برخاسته از تحقیق

 

جامعه تحقیق:

جامعه آماری این تحقیق را مدیران دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی و دانشگاه آزاد کشور که در دو بخش آموزشی و اجرایی در سال تحصیـلی 1384-1383 مشغول به کار بوده اند، تشکیل داده است که بر این اساس جامعه آماری شامل 122 عضو می باشد

نمونه تحقیق:

به منظور افزایش اعتبار درونی تحقیق، تعداد نمونه این پژوهش در حیطه دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی و دانشگاه های آزاد اسلامی عبارت بود از کلیه آزمودنی های موجود تعریف شده در جامعه بنابراین، یافته های آماری که از افراد به دست خواهد آمد، قابل تعمیم به کلیه افراد مشابه خود خواهد بود

متغیرهای تحقیق:

1-  هوش عاطفی: تعیین میزان هوش عاطفی مدیران آموزشی و اجرایی دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های کشور، یکی از متغیرهای این تحقیق است که با استفاده از پرسشنامه 33 سؤالی در مقیاس 5 ارزشی از خیلی کم تا خیلی زیاد سنجیده می شود

2-  مهارت های ارتباطی: تعیین میزان مهارت های ارتباطی مدیران آموزشی و اجرایی دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های کشور، متغیر دیگری است که با استفاده از پرسشنامه 180 سؤالی در مقیاس 5 ارزشی از خیلی کم تا خیلی زیاد سنجیده می شود

3-  راهبردهای مدیریت تعارض: این متغیر که در واقع، متغیر اصلی تحقیق است با استفاده از پرسشنامه 30 سؤالی در مقیاس 7 ارزشی از خیلی کم تا خیلی زیاد سنجیده می شود

4-    سن: بر حسب سال، مطابق اعلام آزمودنی ها ثبت شده است

5-    جنس: بر حسب مرد و یا زن بودن افراد که در پرسشنامه قید می کنند

6-    سابقه خدمت: بر حسب سال هایی که فرد مشغول به کار و تدریس بوده است

7-    میزان تحصیلات: بر اساس طبقه بندی کارشناس، کارشناس ارشد و دکتری

8-    مرتبه علمی: بر اساس طبقه بندی مربی، آموزشیار، مربی، استادیار، دانشیار و استاد

 

ابزار اندازه گیری:

با توجه به اهداف تحقیق بهترین راه برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز استفاده از پرسشنامه بود، تا هوش عاطفی، مهارت های ارتباطی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران مشخص شود برای این منظور از چهار پرسشنامه استفاده گردید

1-  پرسشنامه مشخصات فردی مدیران: که نمایانگر، ویژگی های جمعیتی جامعه مورد هدف پژوهش می باشد به صورت محقق ساخته تهیه شده است (پیوست )

2-  پرسشنامه هوش عاطفی شرینگ که پنج مؤلفه خودآگاهی، مدیریت خود، آگاهی اجتماعی، مهارت های اجتماعی و خودانگیزی را مورد سنجش قرا می دهد؛ استاندارد بوده که در داخل کشور توسط منصوری (1381) اعتباریابی شده و در این پژوهش اعتبار صوری و محتوایی و پایایی پرسشنامه مجدداً مورد ارزیابی و هنجاریابی قرار گرفته است (پیوست )

3-  پرسشنامه مهارت های ارتباطی برتون سه مؤلفه مهارت کلامی، مهارت شنود و مهارت بازخورد را مورد سنجش قرار می دهد این پرسشنامه استاندارد بوده که در داخل کشور توسط رضایی (1380) اعتباریابی شده و در این پژوهش اعتبار صوری و محتوایی پرسشنامه مجدداً مورد ارزیابی و هنجاریابی قرار گرفته است (پیوست )

4-  پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض رابینز که پنج شیوه مدیریت تعارض را در درون سه راهبرد (عدم مقابله، راه حل گرایی و کنترل) مورد سنجش قرار می دهد این پرسشنامه استاندارد بوده و در داخل کشور توسط قربانی (1378) اعتباریابی شده و در این پژوهش نیز مجدداً اعتبار صوری و محتوایی و پایایی پرسشنامه مورد ارزیابی و هنجاریابی قرار گرفته است (پیوست )

دانلود تحقیق راهبردهای مدیریت تعارض
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست