سیما فایلدانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
سیما فایل
پیشنهاد ما

سوالات استخدامی نمونه سوال پیام نور پروژه کارآفرینی گزارش کارآموزی آزمون آزمایشی دانلود پاورپوینت
دانلود تحقیق راهبردهای مدیریت تعارض
1 1 1 1 1
عالی
docx
1396 آذر 15
حجم : 3 مگابایت
صفحات : 279
10000 تومان
خرید و دانلود

دانلود تحقیق راهبردهای مدیریت تعارض


دانلود تحقیق راهبردهای مدیریت تعارض

رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی

 

 

فصل اول

مقدمه   1

زیربنای نظری تحقیق   4

تعارض و ماهیت آن   4

دیدگاه های متفاوت پیرامون تعارض سازمانی   8

انواع تعارض   10

تعارض و اثرات اصلی آن   13

علل ایجاد تعارض در سازمان ها   15

تعارض و تغییر   18

تعاض و اثربخشی سازمان   19

راهبردهای پیشگیری و راهکارهای رفع تعارض   20

سبک ها و راهبردهای مدیریت تعارض   22

تفرقه انداختن و حکومت کردن، سرکوب کردن تعارض، حل سازنده تعارض،  رویکردهای حل تعارض، چانه زنی، میانجی گری و حکمیت   22

خلاصه بحث تعارض   30

هوش عاطفی  30

هوش عاطفی و ریشه های تاریخی آن   31

پایه های بیولوژیکی عواطف و هوش عاطفی   35

دیدگاه های متفاوت پیرامون هوش عاطفی   37

مؤلفه های هوش عاطفی گلمن   40

مؤلفه خودآگاهی، مؤلفه مدیریت، مؤلفه آگاهی اجتماعی، مؤلفه مهارت های اجتماعی، مؤلفه خودانگیزی   40

توجه معاصر به هوش عاطفی   46

 

تقسیم بندی افراد بر اساس IQو EQاز دیدگاه جک بلوک   47

نقش وراثت و محیط در هوش عاطفی   48

ویژگی های افراد با هوش عاطفی بالا و پائین   49

هوش عاطفی در محل کار   51

آموزش و یادگیری هوش عاطفی   55

خلاصه بحث هوش عاطفی   57

ارتباطات و چهارچوب مفهومی آن   58

هدف و اهمیت ارتباطات   61

فرایند و انواع ارتباطات  63

مهارت های ارتباطی مدیران   66

تعریف مهارت های ارتباطی   66

مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن   66

مهارت کلامی، مهارت بازخورد و مهارت شنود مؤثر   66

خلاصه بحث ارتباطات   71

الگو (مدل)   71

نظریه های الگوسازی –انواع الگو   71

بیان مسأله   76

اهمیت و ضرورت تحقیق   78

اهداف تحقیق   80

پیش فرض های تحقیق   81

محدودیت های تحقیق   81

تعریف واژه ها و اصطلاحات   82

 

فصل دوم: پیشینه تحقیق

تعارض   86

تحقیقات انجام شده در داخل کشور   90

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور   90

هوش عاطفی

تحقیقات انجام شده در داخل کشور   95

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور   98

ارتباطات (مهارت های ارتباطی)

تحقیقات انجام شده در داخل کشور   103

تحقیقات انجام شده در خارج ازکشور   106

نتیجه گیری از مرور ادبیات تحقیق   108

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

روش تحقیق 111

جامعه آماری   111

نمونه تحقیق   112

متغیرهای تحقیق 112

ابزار های تحقیق 113

نحوه امتیاز دهی و پایایی پرسشنامه های تحقیق 114

نحوه جمع آوری اطلاعات 117

روش های آماری 117

رعایت مسائل اخلاقی 118

فهرست منابع

 

 

 

مقدمه:

در این فصل ابتدا خلاصه ای از تحقیق ارائه گردیده، داده ها و اطلاعات فصل 4 نیز مورد تفسیر قرار گـرفته است سـپس یافته های پژوهش با توجه به هدف ها و فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند

در قسمت بعد یافته های تحقیق با یافته ها و نتایج سایر تحقیقات انجام شده در این زمینه انطباق داده شده اند ضمناً بر اساس کلیاتی که در قسمت مبانی نظری جمع آوری شده و همچنین نتایج تحقیقات مرور شده، بحث و نتیجه گیری از یافته های تحقیق به عمل آمده است در پایان نیز پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق ارائه شده است

خلاصه تحقیق

هدف از انجام تحقیق تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض بین مدیران آموزشی و اجرایی داشنکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های کشور- ارائه ی الگو بوده است اهداف ویژه این تحقیق نیز به شرح زیر است

1-  توصیف آماری داده های مربوط به منتخبی از مشخصات فردی در مدیران تحت بررسی

2-  توصیف آماری داده های مربوط به هوش عاطفی و مؤلفه های آن در مدیران تحت بررسی

3-  توصیف آماری داده های مربوط به مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن در مدیران تحت بررسی

4-  توصیف آماری داده های مربوط به راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران تحت بررسی

5-  تعیین رابطه بین هوش عاطفی با راهبرد راه حل گرا در مدیران تحت بررسی

6-  تعیین رابطه بین هوش عاطفی با راهبرد عدم مقابله در مدیران تحت بررسی

7-  تعیین رابطه بین هوش عاطفی با کنترل عدم مقابله در مدیران تحت بررسی

8-  تعیین رابطه بین مهارت های ارتباطی با راهبرد راه حل گرا در مدیران تحت بررسی

9-  تعیین رابطه بین مهارت های ارتباطی با راهبرد عدم مقابله در مدیران تحت بررسی

10-تعیین رابطه بین مهارت های ارتباطی با راهبرد کنترل در مدیران تحت بررسی

11- تعیین رابطه بین منتخبی از مشخصات فردی با هوش عاطفی در مدیران تحت بررسی

12-  تعیین رابطه بین منتخبی از مشخصات فردی با مهارت های ارتباطی در مدیران تحت بررسی

13- تعیین رابطه بین منتخبی از مشخصات فردی با راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران تحت بررسی

14- مقایسه هوش عاطفی، مهارت های ارتباطی و راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران تحت بررسی

15- ارائه ی الگوی مناسب بر اساس هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی برای مواجهه با تعارضات سازمانی با توجه به مطالعات انجام شده در این زمینه و یافته های برخاسته از تحقیق

 

جامعه تحقیق:

جامعه آماری این تحقیق را مدیران دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی و دانشگاه آزاد کشور که در دو بخش آموزشی و اجرایی در سال تحصیـلی 1384-1383 مشغول به کار بوده اند، تشکیل داده است که بر این اساس جامعه آماری شامل 122 عضو می باشد

نمونه تحقیق:

به منظور افزایش اعتبار درونی تحقیق، تعداد نمونه این پژوهش در حیطه دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی و دانشگاه های آزاد اسلامی عبارت بود از کلیه آزمودنی های موجود تعریف شده در جامعه بنابراین، یافته های آماری که از افراد به دست خواهد آمد، قابل تعمیم به کلیه افراد مشابه خود خواهد بود

متغیرهای تحقیق:

1-  هوش عاطفی: تعیین میزان هوش عاطفی مدیران آموزشی و اجرایی دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های کشور، یکی از متغیرهای این تحقیق است که با استفاده از پرسشنامه 33 سؤالی در مقیاس 5 ارزشی از خیلی کم تا خیلی زیاد سنجیده می شود

2-  مهارت های ارتباطی: تعیین میزان مهارت های ارتباطی مدیران آموزشی و اجرایی دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های کشور، متغیر دیگری است که با استفاده از پرسشنامه 180 سؤالی در مقیاس 5 ارزشی از خیلی کم تا خیلی زیاد سنجیده می شود

3-  راهبردهای مدیریت تعارض: این متغیر که در واقع، متغیر اصلی تحقیق است با استفاده از پرسشنامه 30 سؤالی در مقیاس 7 ارزشی از خیلی کم تا خیلی زیاد سنجیده می شود

4-    سن: بر حسب سال، مطابق اعلام آزمودنی ها ثبت شده است

5-    جنس: بر حسب مرد و یا زن بودن افراد که در پرسشنامه قید می کنند

6-    سابقه خدمت: بر حسب سال هایی که فرد مشغول به کار و تدریس بوده است

7-    میزان تحصیلات: بر اساس طبقه بندی کارشناس، کارشناس ارشد و دکتری

8-    مرتبه علمی: بر اساس طبقه بندی مربی، آموزشیار، مربی، استادیار، دانشیار و استاد

 

ابزار اندازه گیری:

با توجه به اهداف تحقیق بهترین راه برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز استفاده از پرسشنامه بود، تا هوش عاطفی، مهارت های ارتباطی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران مشخص شود برای این منظور از چهار پرسشنامه استفاده گردید

1-  پرسشنامه مشخصات فردی مدیران: که نمایانگر، ویژگی های جمعیتی جامعه مورد هدف پژوهش می باشد به صورت محقق ساخته تهیه شده است (پیوست )

2-  پرسشنامه هوش عاطفی شرینگ که پنج مؤلفه خودآگاهی، مدیریت خود، آگاهی اجتماعی، مهارت های اجتماعی و خودانگیزی را مورد سنجش قرا می دهد؛ استاندارد بوده که در داخل کشور توسط منصوری (1381) اعتباریابی شده و در این پژوهش اعتبار صوری و محتوایی و پایایی پرسشنامه مجدداً مورد ارزیابی و هنجاریابی قرار گرفته است (پیوست )

3-  پرسشنامه مهارت های ارتباطی برتون سه مؤلفه مهارت کلامی، مهارت شنود و مهارت بازخورد را مورد سنجش قرار می دهد این پرسشنامه استاندارد بوده که در داخل کشور توسط رضایی (1380) اعتباریابی شده و در این پژوهش اعتبار صوری و محتوایی پرسشنامه مجدداً مورد ارزیابی و هنجاریابی قرار گرفته است (پیوست )

4-  پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض رابینز که پنج شیوه مدیریت تعارض را در درون سه راهبرد (عدم مقابله، راه حل گرایی و کنترل) مورد سنجش قرار می دهد این پرسشنامه استاندارد بوده و در داخل کشور توسط قربانی (1378) اعتباریابی شده و در این پژوهش نیز مجدداً اعتبار صوری و محتوایی و پایایی پرسشنامه مورد ارزیابی و هنجاریابی قرار گرفته است (پیوست )دانلود تحقیق راهبردهای مدیریت تعارض
ایمیل * موبایل *

دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب‌ها :

محصولات خاص


 • pdf ویژه

  نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین 96

  نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین 96

  بسته نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین در قالب فایل PDF همراه با پاسخنامه با بهترین کیفیت،مناسب جهت استفاده متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی بانک کارآفرین

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات استخدامی صنایع فولاد ایران

  نمونه سوالات استخدامی صنایع فولاد ایران

  دانلود بسته ویژه نمونه سوالات استخدامی صنایع فولاد ایران در سال 1397 بهمراه پاسخنامه

 • pdf ویژه

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی سال 97

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی سال 97

  دانلود بسته ویژه نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی مهمانداری هواپیمایی سال 1397 بابهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه

 • docx ویژه

  سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی سال96

  سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی سال96

  این محصول حاوی نمونه سوالات پر تکرار و مهم آزمون های استخدامی میباشد که با دروس اعلام شده در آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی مطابقت دارد. مطالعه این نمونه سوالات و آشنایی با نحوه طرح سوالات، شما را در قبولی در این آزمون استخدامی کمک بسزایی خواهد کرد.

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش 95

  دانلود سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش 95

 • pdf ویژه

  سوالات رشته نقشه کشی معماری سال 94 کنکور کاردانی فنی و حرفه ای

  سوالات رشته نقشه کشی معماری سال 94 کنکور کاردانی فنی و حرفه ای

 • docx ویژه

  دانلود نمونه سوال استخدامی ارتش

  دانلود نمونه سوال استخدامی ارتش

  نهادهای نظامی و انتظامی همواره جهت ارتقاء سطح کیفی و خدمت رسانی خود با برگزاری آزمون های استخدامی و جذب نیروی انسانی داوطلبان زیادی را که جویای کار و اشتغال هستند را به سمت خود می کشانند. مجموعه سوالات استخدامی ارتش که برای هر سه قوای مهم ارتش قابل دانلود و استفاده می باشد کامل ترین و یکی از محبوب ترین منابع سوال می باشدکه با افتخار خدمت شما ارائه می گردد.

 • docx ویژه

  دانلود سوالات استخدامی رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدامی رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

  دانلود دفترچه سوالات آزمون های ادوار گذشته وزارت آموزش پرورش شامل بیش از 200 سوال دروس عمومی به همراه پاسخنامه و نیز دفترچه سوالات رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی رشته کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدامی رشته کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

  دانلود دفترچه سوالات آزمون های ادوار گذشته وزارت آموزش پرورش شامل بیش از 200 سوال دروس عمومی به همراه پاسخنامه و نیز دفترچه سوالات رشته تخصصی کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

 • pdf ویژه

  نمونه سوال و دفترچه سوالات استخدامی رشته تخصصی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش

  نمونه سوال و دفترچه سوالات استخدامی رشته تخصصی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش

  لیست دروس و منابع آزمون کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش : مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود: (ICDL -1 فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه -2 ریاضی و آمار مقدماتی -3 زبان و ادبیات فارسی -4 معارف اسلامی -5 زبان انگلیسی عمومی -6 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی -7 هوش و توانمندی های عمومی - آزمون به صورت چهار گزینهای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد. - سؤالات معارف اسلامی مربوط به پیروان سایر مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) مطابق تعالیم و احکام فقهی آنان طراحی خواهد شد. - اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوالات محاسبه خواهد شد. تذکر مهم: سوالات حیط ههای تخصصی آزمون مشترک بر اساس دانش و مهارت های تخصصی متناسب با خوش های شغلی یا مشاغل، با هماهنگی دستگاه های اجرایی و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهیه خواهد شد.

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود نمونه سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی سال94 بهمراه پاسخنامه در قالب pdf

 • docx ویژه

  حل مسائل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر

  حل مسائل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر

  کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر جزو منابع کارشناسی ارشد و دکتری نیمه متمرکز مدیریت مالی محسوب می شود در این فایل به مسائل فصل ۲ الی ۸ این کتاب بصورت جامع و تشریحی پاسخ داده شده است.

 • pdf ویژه

  کتاب کدبندی و تصویرسازی واژگان ضروری تافل

  کتاب کدبندی و تصویرسازی واژگان ضروری تافل

  تافل (به انگلیسی: TOEFL) که برگرفته از سرواژگان Test of English as a Foreign Language به معنای آزمون انگلیسی به عنوان زبان بیگانه است، آزمونی است که میزان توانایی افراد را در زمینهٔ برقراری ارتباط به زبان انگلیسی در سطح دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی می‌سنجد. این آزمون توسط مؤسسه ای‌تی‌اس (ETS) در دو نوع کاغذی و اینترنتی برگزار می‌شود و در بیش از نه هزار دانشگاه و مؤسسه از بیش از یکصدو سی کشور جهان مورد پذیرش قرار می‌گیرد. تافل اولین بار در سال ۱۹۶۴ برگزار شد و پس از آن تا کنون نزدیک به ۲۰ میلیون نفر در این آزمون شرکت کرده‌اند

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

  دانلود بسته ویژه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش مجموعه ی زیر شامل سوالات عمومی ، تخصصی و دفترچه های آزمونهای برگزار شده ۳ دوره قبلی آموزش و پرورش میباشد ، فرمت سوالات بصورت فایل PDF می باشد، تمامی سوالات بهمراه پاسخنامه هستند این سوالات مناسب متقاضیان استخدام اداره آموزش و پرورش می باشد.

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی

  نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی

  20 مجموعه نمونه سوال آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی همراه با پاسخنامه ویرایش جدید سال