سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلودگزارش کارآموزی فرزکاری

عالی

docx 1396 آذر 15 حجم : 2 مگابایت صفحات : 665000 تومان خرید و دانلود

دانلودگزارش کارآموزی فرزکاری

طبقه بندی ماشینهای فرز به چند گروه مشخص کار دشواری است،زیرا طراحی این ماشینها در همه موارد شباهتهایی با یکدیگر داردولی از نقطه نظر کاربرد،می توان ماشینهای فرز را در دو گروه بزرگ طبقه بندی نمود: ماشینهای فرز با میز ثابت و ماشینهای فرز ستونی- زانویی هر دو گروه این ماشبنها در دÙ

دانلودگزارش کارآموزی فرزکاری

 

 

مقدمه 4

انواع ماشینهای فرز5

ماشبنهای فرز با میز ثابت 5

ماشینهای فرز ستونی-زانویی 6

ماشینهای فرز افقی6

ماشینهای فرز افقی اونیورسا ل 6

ماشینهای فرز عمودی 7

روشهای کنترل ماشینهای فرز 7

ایمنی در ماشینهای فرز 9

عملیات فرز کاری 11

تیغه فرزها 12

انواع تیغه فرزها 12

طبقه بندی تیغه فرزها 12

جنس تیغه فرزها13

انواع تیغه فرزها و کاربرد آنها 15

تیغه فرز انگشتی 15

تیغه فرز پیشانی بغل تراش 16

تیغه فرزهای قابل نصب روی محور ابزار گیر افقی 17

تیغه فرزهای غلتکی 17

تیغه فرزهای غلتکی قوی مارپیچ 18

تیغه فرز های بغل تراش18

تیغه فرز های بغل تراش جفت19

تیغه فرز های جناغی 20

تیغه فرز های فرم دار 21

انواع دیگر تیغه فرز ها 22

روشهای فرز کاری23

مهار تیغه فرز بر روی ماشین 23

مراقبت از ابزار گیرها و تجهیزات محرکه26

سرعت برشی و پیشروی در عملیات فرز کاری27

سیالات برشی28

گیره ها 28

صفحه گردان ایستگاهی29

ماشین فرز عمودی 31

تیغه فرزهای ماشین فرز عمودی 32

فرز کاری سطوح زاویه دار35

فرز کاری شیار ها و جا خار ها 36

فرز کاری حفره ها 37

براده برداری سطوح با ارتفاع های مختلف 37

سوراخکاری و عملیات وابسته38

مراقبت از ماشین فرز39

عملیات براده برداری در ماشین فرز افقی40

فرز کاری سطوح تخت 40

گونیا کردن سطوح قطعه کار 33

برش کاری 49

شیارتراشی 50

سوراخ کاری و سوراخ تراشی با ماشین فرز افقی51

قسمتهای مختلف چرخدنده 53

کاربردهای صنعتی ماشینهای فرز 61

 

 

مقدمه

در ماشینهای فرز،یک تیغه فرز چند دندانه برروی قطعه کار می چرخد و براده برداریمی کندهر یک از دندانه های تیغه فرز،براده کوچکی از سطح قطعه کار جدا می کندتوسط ماشین فرز،عملیات براده برداری متنوعی می توان انجام داد به عبارت بهتر یک ماشین فرز قادر است سطوح تخت،فرم دار،شیارها،حفره ها،رزوه ها،چرخدنده ها،مارپیچها و دیگر فرمها را بتراشددر میان ماشینهای ابزار،ماشینهای فرز از نظر شکل و قابلیت،بیشترین تنوع را دارنداین ماشینها را می توان به خوبی به سیستم کنترل عددی کامپیوتری مجهز کردقطعه کار را می توان مستقیما بر روی میز ماشین فرز بست و یا آن را توسط فیکسچرهای متنوعی که معمولا به همراه ماشینهای فرز عرضه می شوند،روی میز ماشین مهار نمود

انواع ماشینهای فرز

طبقه بندی ماشینهای فرز به چند گروه مشخص کار دشواری است،زیرا طراحی این ماشینها در همه موارد شباهتهایی با یکدیگر داردولی از نقطه نظر کاربرد،می توان ماشینهای فرز را در دو گروه بزرگ طبقه بندی نمود:

ماشینهای فرز با میز ثابت و

ماشینهای فرز ستونی- زانویی

هر دو گروه این ماشبنها در دو نوع،با اسپیندل افقی و با اسپیندل عمودی ساخته می شونددر ماشینهای فرز با اسپیندل افقی محور نگهدارنده تیغه فرز به صورت افقی و و موازی با میز ماشین قرار گرفته استبرای عملیات مختلف می توان ابزارهای مختلفی بر روی محور ابزار گیر نصب نموددر ماشینهای فرز عمودی،تیغه فرز،عمود بر صفحه میز ماشین نصب می شودالبته در ماشینهای فرز عمودی،غالبا می توان اسپیندل را حول محور افقی چرخانده و در زاویه های مختلفی تنظیم و ثابت کرد

ماشبنهای فرز با میز ثابت

در ماشینهای فرز با میز ثابت،میز ماشین یک ساختارصلب دارد وبه صورت یک پایه ثابت عمل می کندالبته در این ماشینها،میز ماشین تنها در راستای محورXبه چپ و راست حرکت می کند

طول میز این ماشینها و کورس حرکت آن (m90-09)30-3می باشدحرکت ابزار در جهات عمودی و عقب-جلو(محورهای ZوY)از طریق حرکت اسپیندل ماشین تامین می گردد

ماشینهای فرز با میز ثابت نیز به نوبه خود به سه نوع عمودی،افقی و صفحه تراش تقسیم می شوند(ماشینهای فرز و صفحه تراش در وازه ای)

نوع میز این ماشینها به گونه ای است که می توان قطعات بزرگ و سنگین را بر روی آن نصب کرده و ماشینکاری نمود

ماشینهای فرز ستونی-زانویی

نام این ماشینها از قطعات متحرک آن گرفته شده استدر این ماشینها یک ستون عمودی وجود دارد که میز متحرک ماشین را در جهت عمودیZهدایت می کند

میز ماشین که زانو نیز نامیده می شود ،عامل مکانیزم حرکتهای دیگر میز است

این حرکتها عبارتند از:حرکت عرضیY(عقب-جلو)و حرکت طولی X(چپ-راست)این ماشینها،عموما با عنوان ماشین فرز زانویی نیز نامیده می شود

ماشینهای فرز زانویی سه نوع اصلی دارند:

ماشینهای فرز افقی،

ماشینهای فرز افقی اونیور سال و

ماشینهای فرز عمودی

ماشینهای فرز افقی

در یک ماشین فرز افقی،محور نگهدارنده ابزار به صورت افقی قرار گرفته استمیز ماشین که قطعه کار بر روی آن بسته می شود،در سه جهت طولی،عرضی و عمودی (X،YوZ)قابل حرکت است

ماشینهای فرز افقی اونیورسا ل

ماشین فرز افقی اونیورسال،شبیه ماشین فرز افقی معمولی است،با این تفاوت که در ماشینهای اونیورسال،میز ماشین قابلیت چرخش نیز دارد

میز این ماشین بر روی پایه زانویی قرار گرفته و می توان آن را به اندازه 45 یا بیشتر چرخاندبا اضافه کردن این امکان می توان چرخنده های مار پیچ،انواع شیارهای مار پیچ و دیگر قطعات مشابه را براده برداری نمود

ماشینهای فرز عمودی

تفاوت ماشین فرز عمودی با ماشین فرز افقی در این است که محور ابزار گیر به صورت عمودی و عمود بر صفحه ماشین قرار می گیرد

ارتفاع تیغه فرز نسبت به قطعه کار رامی توان به صورت دستی یا اتوماتیک تغییر داداین ماشینها برای به کار گیری تیغه فرزهای انگشتی و پیشانی تراش مناسب هستندماشینهای فرز عمودی در سه نوع ساخته می شوند:با کلگی لغزنده،با بازوی فوقانی فلکه ای و با کلگی گردانماشینهای فرز عمودی با بازوی فوفانی فلکه ای معمولا برای مقاصد آموزشی در مدارس فنی –حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرندبازوی فوقانی این ماشین را می توان توسط یک دسته گردان چرخانده و توسط آن شیارها با مسیرهای منحنی را نیز براده برداری نموددر ماشینهای فرز عمودی با کلگی لغزنده،اسپیندل ابزار گیر در وضعیت عمودی قرار گرفته استکلگی ماشین که اسپیندل درون آن تعبیه شده است را می توان توسط یک اهرم گردان یا به صورت مکانیزه اتوماتیک در جهت عمودی حرکت داد

اسپیندل در یک ماشین فرز عمودی با کلگی گردان را می توان هم در جهت عمودی و هم به صورت یک منحنی دایره ای حول محور عمودی حرکت دادشعاع این حرکت دایره ای قابل تنظیم است و به صورت دستی یا مکانیزه انجام می گیرد

روشهای کنترل ماشینهای فرز

روش کنترل حرکتهای میز ماشینهای فرز متنوع است و از این دید گاه نیز می توان ماشینهای فرز را به چهار گروه تقسیم کرد:

1-با کنترل دستیدر این ماشینهای فرز تمام حرکتهای ابزار و میز ماشین به کمک اهرمهای دستی انجام می شود

2-با کنترل نیمه اتوماتیکدر این ماشینهای فرز ،حرکتها به صورت ترکیبی دستی –مکانیزه قابل انجام است

3-تمام اتوماتیکدر این روش یک مجموعه پیشروی هیدرولیکی پیچیده،می تواند دقیقا یک فرم دو یا سه بعدی یک شابلون را تقلید کرده و یک یا چند ابزار را مطابق فرم شابلون هدایت کند

برای هدایت اتوماتیک ابزار برشی می توان عملیا ت را بر روی یک نوار مغناطیسی یا سوراخدار نیز برنامه ریزی نمود و بدین ترتیب حرکتهای ابزار برشی و میز ماشین را به صورت اتو ماتیک کنترل کرد

4-با کنترل کامپیوتری(CNC)در این روش مختصات مختلف قطعه کاربر روی یک کامپیوتر مرکزی و یا بر روی کامپیوتر ماشین فرز وارد می شود

این مختصات و دیگر مشخصات کار از طریق یک زبان برنامه نویسی خاص وارد کامپیوتر می گردد

دستورات خروجی از کامپیوتر ،عملگرهای مختلف ماشین (قطعات الکتریکی،هیدرولیکی و یا نیوماتیکی)را به حرکت در آورده و از طریق این عملگرها میز ماشین و ابزارهای مختلف به درستی به حرکت درآمده و عملیات فرز کاری به صورت اتو ماتیک انجام خواهد شد

در ماشینهای فرز رومیزی کوچک،پیشروی اتوماتیک تنها در حرکت طولی میز ماشین فراهم شده استدر ماشینهای بزرگتر،پیشروی اتوماتیک برای تمام حرکتهای ماشین در جهتهای مختلف امکان پذیر شده استپیشروی مکانیزه میز ماشین فرز،با سرعتهای پیشروی مختلف امکان پذیر استهمچنین در این ماشینها،حرکت سریع میز در جهتهای مختلف نیز در نظر گرفته شده استبا استفاده از حرکت سریع میز ،می توان قطعه کار را به سرعت به طرف ابزار هدایت کرده و یا آن را از ابزار دور کردحداکثر سرعت پیشروی در نمودارهای سرعت ماشین مربوطه درج شده استبرای حرکت دادن سریع میز،ابتدا باید اهرم پیشروی مکانیزه به جهت مورد نظر را در گیر کرده و سپس اهرم حرکت سریع را تحریک نمودهنگامی که ابزار برشی با قطعه کار در گیر است ،هرگز از حرکت سریع استفاده نکنیدتنظیم سرعت برشی و پیشروی در فرز کاری با توجه به طراحی یک ماشین فرز ،سرعت برشی (سرعت دورانی تیغه فرز) و سرعت پیشروی (سرعت جا به جایی میز) به گو نه های مختلفی تنظیم می شود:

1-با جابه جا کردن تسمه ها

2-تنظیم پولیهای تنظیم شونده

3-تعویض وضعیت چرخدنده ها ،توسط اهرمهایی که روی گیر بکس تعبیه شده است این اهرمها به گونه ای است که با جا به جا کردن آن می توان سرعت حاصل را از جدول درج شده در کنار اهرم تشخیص داددر بعضی ماشینهای فرز،تغییر سرعت به صورت هیدرولیکی یا الکتریکی انجام می شودهمیشه قبل از تعویض سرعت یک ماشین فرز،دستورالعمل ماشین را در این مورد بدقت مطالعه کنیدهمچنین لازم است قبل از تعویض موقعیت تسمه ها ماشین را متوقف کنید

ایمنی در ماشینهای فرز

ماشین فرز نیز نظیر دیگر ماشینهای ابزار ،پس از انجام عملیات براده برداری باید تمیز شودبرای تمیز کردن میز ماشین فرز از براده ها ،باید از یک قلم موی متوسط استفاده کنیدبراده ها مثل تیغ هستند،بنابر این هیچوقت نباید از دست برای برداشتن براده ها استفاده نماییدهمچنین هیچ وقت از هوای فشرده برای تمیز کردن میز ماشین از براده استفاده نکنید

دانلودگزارش کارآموزی فرزکاری
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست