سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود تحقیق مدیریت استراتژیک

عالی

docx 1396 آذر 15 حجم : 2 مگابایت صفحات : 10010000 تومان خرید و دانلود

دانلود تحقیق مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک هنر وعلم تدوین ، اجراوارزیابی تصمیمات ،وظیفه ای چندگانه است که سازمان را قادر می سازد به هدفهای بلند مدت خود دست یابد.فرایند مدیریت وتصمیم گیری استراتژیک در بر گیرنده 3مرحله تدوین استراتژیها،اجرای استراتژیهای تنظیم شده وارزیابی استراتژیها است.

دانلود تحقیق مدیریت استراتژیک

 
 
چکیده 6
تدوین استراتژی(strategy formulation)
اهمیت استراتژی و تصمیم گیری استراتژیک 7
تصمیم گیری چیست؟ 9
مفهوم نامه 12
1)استراتژی 12
(2 مدیریت استراتژیک 13
3) تصمیم استراتژیک 14
4)برنامه ریزی استراتژیک 15
5) تدوین استراتژی 15
6)اجرای استراتژی 16
7)ماموریت 17
8)استراتزیک بازرگانی 18
9)برنامه استراتژیک 18
10)خط مشی 19
استراتژی 19
تعریف استراتژی 22
مدل1)استراتژی خطی 25
مدل 2)استراتژی انطباقی 26
مدل 3)استراتژی تفسیری 27
استراتژی به معنای طرح ونقشه 29
استراتژی به معنای الگو 31
استراتژی برنامه ریزی شده 36
استراتژی کار سالارانه 36
استراتژی ایدئولوژیکی 36
استراتژی چتری 36
استراتژی فرآیندی 37
استراتژی نا پیوسته 37
استراتژی توافقی 38
استراتژی تحمیلی 38
استراتژی به معنای موضع 38
استراتژی به معنای دیدگاه 41
مدیریت استراتژیک 43
تعریف مدیریت استراتژی 46
تعریف مدیریت استراتژیک(گری هامل) 46
اصطلاحات کلیدی در مدیریت استراتژیک 48
استراتژیست ها 48
بیا نیه مأموریت (Mission Statement)
فرصت ها وتهدیدات خارجی (Threats Extemal opportunities and)
نقاط قوت وضعف داخلی (Internal Strengths and Weaknesses)
هدف های بلند مدت (Objectives Long-term)
استراتژیها 50
سیاستها (Policies)
الگوی مدیریت استراتژیک 51
تدوین استراتژی 52
تدوین پیش نیازها 54
مأموریت 54
آرمان 55
ویژگیهای آرمان 55
ویژگی اصلی آرمان 56
ویژگی فرعی آرمان 56
ارزش 56
فرق ارزش واستراتژی بنیادی 58
رویکردهای تدین استراتژی 58
الفرویکرد تجویزی(برنامه ریزی استراتژی) 58
برویکرد توصیفی(استراتژی خلاقانه) 59
جرویکرد پیش تجربی (اقتضایی) 60
بررسی عوامل داخلی در تدوین استراتژی 60
الگوی زنجیره ارزش دارایی هادر سازمان 60
بررسی عوامل خارجی در تدوین استراتژی 63
ماهیت محیط سازمان 63
الگوی پورتر(5نیروی رقابتی) 66
1- رقابت بین فروشندگان صنعت 68
ابزار های مورد استفاده برای رقابت عبارتند از 68
2.شدت ناشی از ورود رقبای جدید 68
بازده مورد انتظار 69
واکنش رقبای موجود 69
3.تهدید محصولات جانشین 69
4.قدرت چانه زنی خریداران 70
5. قدرت چانه زنی تدارک کنندگان 70
تحلیل SWOT 71
استراتژیهای SO، استراتژیهایWO، استراتژیهای STو استراتژیهای WT.
نقاط قوت 72
نقاط ضعف 73
فرصتها 73
تهدیدها 73
اجرای استراتژی 74
ساختار وروابط سازمانی 76
رفتار وفرآیندهای سازمانی 76
رهبری بالای موسسه 76
ارزیابی استراتژی 77
هدف ارزیابی  استراتژی 77
اصول ارزیابی استراتژی 78
پایداری 79
هماهنگی 79
برتری 79
امکان پذیری 80
مطالعه موردی 80
برنامه ریزی استراتژیک معاونت پژوهشی 81
ذینفع هاStakeholders
داخلی 82
خارجی 83
بیا نیه رسالت، مأموریت ها واهداف کلی معاونت پژوهشی 84
چشم انداز 84
رسالت 84
ارزش ها 85
استقرار عدالت اجتماعی 85
تأمین رضایت خدمت گیرندگان 85
رسیدن به خود کفایی 86
مجموعه نقاط قوت، ضعف،فرصتها وتهدیدها 86
نقاط قوت 86
نقاط ضعف 87
فرصت ها 88
تهدیدها 89
موقعیت استراتژیک معاونت پژوهشی 90
استراتژی رشد 90
استراتژی تغییر جهت 91
استراتژی تنوع 91
استراتژی تدافعی 92
فعالیت در راستای اهداف 94
فعالیت در راستای اهداف 97
فعالیت در راستای اهداف 99
فعالیت در راستای اهداف 101
بر آورد بودجه جهت دستیابی به اهداف عینی 102
منابع 106
 
 
 
چکیده
هنر وعلم تدوین ، اجراوارزیابی تصمیمات ،وظیفه ای چندگانه است که سازمان را قادر می سازد به هدفهای بلند مدت خود دست یابد.فرایند مدیریت وتصمیم گیری استراتژیک در بر گیرنده 3مرحله تدوین استراتژیها،اجرای استراتژیهای تنظیم شده وارزیابی استراتژیها است.
 
تدوین استراتژی(strategy formulation)
عبارت استاز تعیین ماًموریت موًسسه،شناسایی عواملی که در محیط خارجی،سازمان را تهدید می کنند با فرصتهایی را بوجود می آورند.شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان ،تعیین هدفهای بلند مدت در نظر گرفتن استراتژهای گوناگون وانتخاب استراتژیهای خاص جهت ادامه فعالیت.
در متن حاضر ضمن ارایه ی برخی تعاریف رایج از اصطلاحات کاربردی در برنامه ریزی ومدیریت تصمیم گیری استراتژیک وبه خصوص تعاریفی از استراتژی ومدیریت استراتژیک،مراحل تدوین،اجرا وارزیابی استراتژی شرح داده شده است.
برای تدوین استراتزی ابتدا پیش نیازهای آن ،شامل1- ماًموریت سازمان،2- آرمان وارزشهای سازمان و3-ویژگیهای هر کدام شرح داده شده است. رویکردهای موجود برای تدوین استراتژی معرفی شده اند ودر نهایت، الگوی زنجیره ارزش برای تشخیص نقاط قوت وضعف در سازمان وتکنیکهایpest,swot ،همچنین الگوی 5نیروی پورتر برای تحلیل محیط خارجی شرح داده شده اند.
در قسمت بعد مراحل اجرای استراتژی وارزیابی آن معرفی شدهاند ودر نهایت با ارایه ی یک مطالعه ی موردی مربوط به برنامه ریزی استراتژیک معاونت پژوهشی دانشکده ی علوم پزشکی دانشگاه کرمان مطلب پایان می پذیرد.
 
اهمیت استراتژی وتصمیم گیری استراتژیک  
امروزه نیروی انسانی در تو سعه صنعتی واقتصادی جوامع،نقش اصلی را بر عهده دارد. نیروی انسانیدر حا ل حاضر، دیگر به عنوان یک عا مل کمی در تولید وتوسعه مطرح نیست،بلکه کارآیی وکیفیت نیروی انسانی وافزایش بهره وری بسیار حائز اهمیت است.  بنا براین افزایش بهره وری عوامل تولید،به ویژه بهره وری عوامل نیروی انسانی (که خود موجب بهره وری وکیفیت در تولید می شود)از عمده ترین اهداف اقتصادی در جریان تو سعه است ودر این میان مدیریت نقش به سزایی در بهره ورکردن نیروی انسانی دارد وبا استراتژی صحیحی که انتخاب می کند به افزایش بهره وری نیروی انسانی کمک شایانی خواهد کرد.یکی از مهم ترین کوشش های انسانی ،مدیریت ،است زیرا همه مدیران در همه رده ها ودر هر سازمانی ،وظیفه بنیادی طراحی ونگهداری محیطی را بر عهده دارند که قرار است افراد از راه همکاری وبه گونه گروهی ،ماًموریت ها وهدفهای برگزیده را به اجرا در آوردند.
به عبارت دیگر مدیران این مسًولیت را بر عهده دارند تا فرصتی پدید آورند که افراد بتوانند بهترین یاریهای خود را برای رسیدن گروه به هدفهای خود ارایه دهند.
فرض کنید که قرار است محصولی را بوجود آوریم وکلیه ی عوامل از قبیل نیروی کار،وسایل وتجهیزات ومواد اولیه را نیز برای تو لید آن محصول فراهم کرده ایم ،دست به تو لید نمی زنیم ،چرا که قبل از هر تو لیدی باید به پرسشهایی پاسخ داده شود .
پرسشهایی که تو لید یا عدم تو لید به آن بستگی دارد،نظیر 
آیا هر شخصی میتواند کاری را که به او محول شده انجام دهد ؟
آیا کار انجام شده همان کاری بوده که از او خواسته شده یا نشده ؟
وآیا تو لید محصولی که قرار است تو لید شود مقرون به صرفه است؟
از کیفیت مطلوب برخوردار است ؟چه مقدار برای تولید آن با ید هزینه کرد؟
وتا چه وقت وچه مقدار باید آن را تو لید کرد؟
وپرسشهایی دیگر .
کسی که به این سوالها پاسخ می دهد ،مدیر وفرآیندی که این کار را به سامان می رساند ،فرآیند مدیریت است .
 
تصمیم گیری چیست؟
به طور کلی مدیریت تصمیم گیری فرآیند به کار گیری موًثر وکارآمدمنابع مادی وانسانی در برنامه ریزی وسازمان دهی بسیج منابع وامکانات ،هدایت وکنترل است که برای دست یابی به اهداف سازمانی صورت می گیرد .
دانلود تحقیق مدیریت استراتژیک
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست