سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود گزارش کارآموزی سیستم ثبت نمرات مدارس

عالی

docx 1396 دی 29 حجم : 2 مگابایت صفحات : 1239000 تومان خرید و دانلود

دانلود گزارش کارآموزی سیستم ثبت نمرات مدارس

دانلود گزارش کارآموزی سیستم ثبت نمرات مدارس غیر انتفاعی

 

 

 

فصل اول

بخش اول سیستم اطلاع رسانی وثبت نمرات مدرسه

سیستم اطلاع رسانی (تلیا)                                                     1

بخش نرم افزاری ونرم افزاری                                                 2

بخش نرم افزاری                                                                  3

بخش سخت افزاری                                                               4

امکانات سیستم (تلیا)                                                            5

محصولات سیستم                                                                 6

بخش دوم

سیستم ثبت و مدیریت سرامد ( نرم افزار)                                   7

بخش های مختلف این سیستم                                                  8

هسته مرکزی و بخش های تشکیل شده در ان                              9

قابلیت های هسته مرکزی نرم افزار سرامد                                  10

دهها امکانات مدیریت امور اموزشیمدرسه سرامد                        11

بخش سوم

سیستم اتوماسیون                                                                12

قابلیت های نرم افزار اتوماسیون                                              12

نحوه برگزاری یک ازمون توسط سیستم اتوماسیون                     13

مراحل برگزاری هر ازمون                                                      13

مرحله اول

تعریف شرکت کنندگان ازمون                                                  14

مرحله دوم

چاپ پاسخنامه                                                                     15

مرحله سوم

وارد کردن اطلاعات مربوط به سوالات ازمون                             16

بخش های تشکیل دهنده

1-وارد کردن کلید سوالات                                                      16

2-مرزبندی سوالات                                                               17

مرحله چهارم

روش اول

ثبت اطلاعات پاسخنامه ها درنرم افزار                                      18   

خواندن اطلاعات به صورت خودکار توسط اسکنر                                18   

مرحله پنجم

محاسبات                                                                            19

مرحله ششم

گزارش کارنامه                                                                    20

گزارش لیست دبیر                                                                21

گزارش لیست کلی نمرات                                                        21

روش دوم

وارد کردن اطلاعات پاسخنامه ها به صورت دستی                       22

نرم افزارمحتوای الکترونیکی                                                  23

فصل دوم

بخش اول

مبانی اشنایی باword                                                           24

1-1 تعریف وازه پرداز                                                          

1-2 قابلیت های عمومی وازه پردازها                                       25

1-3 معرفی وازه پردازword                                                 

1-4 قابلیت های خاص وازه پردازword                                   26

بخش دوم

1-2 نحوه اجرای برنامه                                                        

2-2 برنامه wordدر اولین قدم                                              27

3-2 اجزای محیط word                                                      28

نوارها وابزارها                                                                    29

بخش سوم

اشنایی با مفاهیم اولیه تایپ                                                    30

بخش چهارم

عملیات اولیه تایپ                                                                        31

1-4 تایپ متن                                                                     32

2-4 تنظیمات صفحه جهت چاپ                                               32

3-4 تنظیمات قلم                                                             36-32  

4-4 تنظیمات پاراگراف                                                          37   

بخش پنجم

نحوه جابجایی مکان نما در وازه پرداز word                             37   

1-5 جابجایی کاراکتری                                                          38

2-5 جابجایی سطری                                                             38

بخش ششم

1-6 نحوه انتخاب متن درword                                             39

بخش هفتم

1-7 اصلاح متن                                                                   39

2-7 کپی وتکرار(copy,paste)                                             39

3-7 حذف موقت(cut)                                                           40

4-7حذف (delete)                                                            41

5-7 جستجو(find)                                                             41

6-7 جایگزینی(replace)                                                    42

بخش هشتم

1-8 ایجاد فایل جدید(new)                                                   43

2-8 ذخیره سازی فایل                                                           44

3-8 بازیابی فایل ها(open)                                                   45

4-8 پیش نمایش چاپ                                                           46

5-8 چاپ(print)                                                                        46

6-8 راهنمایی (help)                                                           47   

7-8 خروج(exit)                                                               48

بخش نهم

اشنایی با فرامین دیگر

1-9 بزرگنمایی(zoom)                                                         49   

2-9 درج ستونی                                                                  50

3-9 سرصفحه و پا صفحه(header,footer)                            51   

4-9 شماره صفحه        (page number)                                       52   

5-9 پاورقی (footnote)                                                       53   

6-9 اندیس (بالاوپایین)                                                         54

7-9 شماره گذاری                                                                55

8-9 نشانه گذاری                                                                 56

9-9 درج تاریخ وساعت                                                                 57

10-9 افزودن متن به صورت اتوماتیک                                     58

11-9 کادربندی                                                                    60

12-9 غلط یابی واصلاح                                                                61

بخشدهم

استفاده از امکانات ترسیمی

1-10 رسم خط                                                                    62

2-10 رسم اشکال ساده واماده                                                        63

3-10 تغییر اندازه اشکال                                                       64

4-10 رنگ امیزی اشکال                                                       64

5-10 درج متون وکوتاه به صورت ساده                                   65

6-10 درج متون کوتاه با حالت های ویزه                                  66

7-10 سه بعدی یا سایه دار کردن اشکال                                   67

بخش یازدهم

درج اجزای غیرمتنی درفایل   

1-11 تصاویر اماده                                                              68

2-11 فایل های تصویری                                                       70

3-11 فایل های گوناگون لا فرمت های مختلف                            71   

فصل دومEXCEL

بخش اول

نوار ابزار استاندارد                                                               72

1-1 تولید یک فایل جدید(NEW)                                            73

2-1 بازکردن یک فایل جدید(OPEN)                                      73   

3-1 ذخیره کردن یک فایل موجود(SAVE)                               74

4-1چاپ کردن فایل (PRINT)                                             75

5-1 نمای PRINT PREVIEW                                         76

6-1 انتقال بخشی از کاربرگ(CUT)                                       76

7-1 فرمان UNDO,REDO                                                77

8-1 فرمان ZOOM                                                           77

9-1 فرمانHELP                                                              78

بخش دومتوانایی قالب بندی کاراکترها وپاراگراف ها                

1-2 قالب بندی کاراکترها                                                       79   

2-2 انتخاب قلم ازطریق (FONT)                                         79

3-2 کلیدهای underline italic,bold                                   79

4-2 کلید ترازبندی                                                                        80

5-2 کلید mergeand crnter                                              81

5-2 کلید currency style                                                   81

6-2 کلید percent style                                                      82

7-2 کلید comma style                                                      82

8-2 کلید increase decimal                                              82

9-2 کلید decrease decimal                                             82

10-2 کلید increase index,decrease index                       83

11-2 کلیدborbers                                                            83

11-1-2 کلیدdraw border                                                 84

11-2-2 کلید erase border                                               84

11-3-2 کلیدline style                                                        84

11-4-2 کلید line color                                                     84

12-2 کلید fill color                                                           85

13-2 کلید font color                                                                85

سفارشی کردن نرم افزار                                                         86

اساس صفحه گسترده                                                            87

مرتب کردن کاربرگ                                                              88

گروه بندی کاربرگ                                                                89

مرور یک کاربرگ                                                                 90

ذخیره داده های ورودی در excel                                           93

راه های ذخیره کردن فایل                                                       95

تفاوت میان دو راه ذخیره سازی                                               96

نشان دادن عملیات با شکل                                                     97

کنترل نمای کاربرگ                                                              99

ثابت نگاه داشتن قسمتی از کاربرگ                                          101

تقسیم بندی صفحه نمایش                                                      102

پنهان سازی ردیف هاو ستون ها                                              103

ساخت سری های داده ها                                                        105- 108        

 

 

 

مقدمه

تأسیس دارالفنون 

دارالفنون نخستین مدرسه ای است که به سبک جدید در ایران تأسیس گردید.این مدرسه در زمان ناصر الدین شاه و با پشتکار و پیگیری امیر کبیر، با هدف رفع نیاز علوم و فنون جدید دایر شد. برای ایجاد آن، قسمتی از ارگ سلطنتی انتخاب شد و ساختمان سازی در آن شروع شد.

این مدرسه در 5 ربیع الاول 1268 با شرکت 100 نفر از فرزندان شاه، امرا، اعیان و رجال برایتحصیل آغاز به  کار کرد. معلمین آن  بیشتر از اطریش بودند؛ که بعدها با اعتراض انگلستان ازدیگرکشورها نیز معلمینی استخدام شدند.

رشته های آن در ابتدا پیاده نظام، توپخانه، مهندسی، سواره نظامی، طب و جراحی، معدن شناسی ودواسازی بود. بعدها رشته هایدیگر نیز به آن افزوده شد و مدرسه عالی طب و قسمت های نظامی ازآن نظام آموزشی، این مدرسه به دبیرستان دارالفنون تبدیل گردید.

 

مدرسه غیرانتفاعی مرضیه

این موسسه درسال 1362 احداث شد. مساحت کل زمین 612 متر مربع نوع  ساختمان اجری واسکلتفلزی می باشددرسال 1372 توسط شخصی به نام خانم طاهره گلزاری تاسیس شد.که مساحت طبقه اولبنا 330 مترمربع- مساحت اتاق ها وسالن ها 667 مترمربع وتعداد اتاق ها وسالن ها 25- وتعدادطبقات3 طبقه می باشد.

این موسسه درسال 79-78 توسط خانم گلزاری وبعد از ان به مدت 2سال توسط خانم مصدق و2سالتوسطخانم اریایی و1 سال توسط خانم ضیایی وبعد از ان تا امسال توسط خانم مریم نوروزی مدیریتشده است.واین موسسه از نظر تعداد دانش اموزان درسال73-72 دارای 120 دانش اموز درسال 74-73 دارای180 دانش اموزدرسال 75-74 دارای 220 دانش اموزدرسال 76-75 دارای 279  دانش اموزدرسال77-76دارای 325 دانش اموز درسال 78-77 دارای 329 انش اموزدرسال 79-78 دارای 355 دانشاموزدرسال 80-79 دارای348 دانش اموزدرسال81-80 دانش اموز350-346 دانش اموزدرسال82-81 دانش اموز 294 دانش اموز که این  افت در تعداد دانش اموز به  دلیل کم شدن رشد جمعیت در انسال می باشد.درسال83-82 دارای 256 دانش اموز درسال 84-83 دارای 220 دانش اموزدرسال85-84 دارای 185 دانش اموز در سال86 -85 دارای 165 دانش اموز درسال87-86  دارای 160 دانشاموزمی باشد.  تعداد کلاسها درابتدا 8 کلاس وتا سال 79-78 به 13 کلاس رسید.ودر حال حاضر 9 کلاس راهنمایی  

1 ازمایشگاه-1-کتابخانه که دارای 3000 کتاب که توسط کامپیوترامکان دسترسی دارد. 1-نماز خانه-

1کارگاه فنی-سالن امتحانات -1سایت که دارای 14 دستگاه می باشد.ودر قسمت اداری دارای 5 دستگاه

که به شبکه متصل هستند. -1 اموزشگاه زبان خارج از ساعات درسی می باشد.

تعداد  کارکنان در این مدرسه 26 نفر که 16 نفر انها دبیر و8  نفر انها درقسمت اداری و1 حسابدارو1مشاور که با دبیرستان مشترک هستند که با جمع انها 28 نفر می باشند.و2 نفر خدمه وسرایدارمی باشدقبولی مدرسه در سالهای گذشته %100 بوده.ومیانگین کل سالانه بین 75/18 تا02/19 بوده است.

 

فصل اول                 

سیستم اطلاع رسانیو ثبت نمرات مدرسه تلیا
 
امروزه یکی از مشکلات و موانع مهم در امراطلاع رسانی بخصوص در جوامع بزرگ و پر جمعیت  

وجود یک پل ارتباطی بین اطلاع رسان ومخاطبان است . یکی از ابزارهای کارآمد در این زمینه تلفناس که در اکثر نقاط دردسترس می باشد . بهمین خاطر می توان توسط این دستگاه و یک عدد سیستمکامپیوتری بههمراه یک نرم افزار این پل ارتباطی را ایجاد کرد.ازاین سیستم اطلاع رسانی با نامتلفنگویا یاد می شود و امروزه در اکثر مراکز وسازمانهامورداستفاده قرارمی گیرد.مشکل بیشتر مدارسو آموزشگاه های مختلف نبود ارتباط تنگا تنگ بین اولیاء ومدرسه می باشد . اولیاء به دلیل کار ، نبود

وقت،فاصله زیاد مدرسه تا منزل یا محلکار و یا هردلیل دیگرنمی توانند به مدرسه سر بزنند و یا حتیبعضی مواقع مدارس بهدلیل ازدیاد کارنمی توانند با اولیاء درتماس باشند ازاین جهت این امر ما را برآن داشت تا این سیستم اطلاع رسانی را با کمک متخصصینمان طراحی و با کمترین هزینهممکن و یاحی باور نکردنی در اختیار مدارس قرار دهیم .تا درامراشاعه فرهنگاطلاع رسانی در جوامع قدمیبرداشته وباعث استفاده بهینه ازابزارها وامکاناتی کهدر اطرافمان می باشد شویم و زندگی آسوده تریرا در این جوامع شلوغ و پر دردسر براییکدیگر فراهم کنیم.

حال به توضیح مختصری درباره این سیستم اطلاع رسانی که برایاین منظور طراحی شده است میپردازیماین سیستم  قابلیت دریافت اطلاعات ازسیستمهای اطلاعاتی مدارس را دارا میباشد که این مزیت باعثمی شوداین نرم افزار برایارائه سرویس اطلاعا رسانی نیازمند به اپراتور ( شخصی برای کار با ایننرم افزار(نباشد و با انجام یکسری تنظیمات اولیه به خودی خود این سرویس را ارائه دهد و ازویژگیهای مهم این محصول سهولت استفاده ازآن درمدیریت پیام های ارسالی و دریافتیدر مدارس می باشد  با این سیستم اطلاع رسانی خیلی ازمشکلات ومزاحمت هایی که درامر حضوریابی والدین و در اختیارگذاشتن پیام هایی ازجانب مدیر،معاونین ومعلمین وپیامهایی ازقبیل پیامهای انضباطی دانش آموزانشانواعلان نمرات آنهابوجود می آید به راحتی برطرف می گردد وشما می توانید نمرات دانش آموزان راازسیستم های ثبت نمرات درمدارس بدون دخالت کاربردراختیاروالدین و حتی شخص دانشآموز قراردهید؛ وحتی این پیام ها را مدیریت و لیست مخاطبان آنان را به راحتی تعیین کنید.

یکی دیگرازویژگیهای این محصول دریافت پیام از جانب والدین استکه می توانند تعیین کنند این پیامرا برای چه شخصی در مدرسه بگذارند از جمله مدیر ،معاون ، مشاور و حتی دبیری خاص.
این محصول متشکل از دو قسمت میباشد


بخش سخت افزاری
 
بخش نرم افزاری اینمحصول از دو قسمت اصلی تشکیل شده است

قسمت مربوط به دریافت اطلاعات ازسیستم های نرم افزاری مدارس ازجمله سیستم ثبت نمرات "برایدبیرستان ها" ،"راهنمایی ها" و " برای دبستان ها" ؛ وامکان ویرایش اطلاعات و ایجاد گزارش هایمتنوع از اطلاعات وضعیت تحصیلی ، دروس و نمرات دانش آموزان.

قسمت مربوط بمدیریت پخش پیامهای صوتی برای تماس گیرنده ها ازجمله گزارش وضعیت انضباطیدانش آموز به اولیاء و نمرات وی و حتی پیام خاصی برای اولیاء دانش آموز.
 
مختصری از امکانات و ویژگی های این محصول در ذ یل آورده شده استاین نرم افزارتحت ویندوزمی باشد و با کمترین کار توسط کاربر اطلاعات وارد سیستم شده وپیام ها

را به راحتی مدیریت می کند.

-         دارای سیستمHelp هوشمند برایراهنمایی و استفاده ساده تر از برنامه.    

 -دریافت اطلاعات از سیستم های نرمافزاری مدارس ازجمله "برای دبیرستان ها" ،"براهنماییها"

و "برای دبستان ها" ؛ ( با کمترین درگیری کاربر)

-ویرایش اطلاعات بدست آمده از سیستم هایذکر شده در بالا.

امکان اصلاح و تعریف دوره های جدید ، کلاس ، دروس ، دبیر و آزمون و نمره برای دانش آموز
-امکان تعریف امتحانات وآزمونهایاستاندارد وغیراستانداردمانند آزمون های المپیاد ، علمی ،

بسیج و کنکور و... .

-ایجاد 9 مرحله برای هر آزمون در هر سال تحصیلی.

-امکانایجاد دفتر انضباطی سالانه برای دانش آموزان آموزشگاه        

 

دانلود گزارش کارآموزی سیستم ثبت نمرات مدارس
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست