سیما فایلدانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
سیما فایل
پیشنهاد ما

سوالات استخدامی نمونه سوال پیام نور پروژه کارآفرینی گزارش کارآموزی آزمون آزمایشی دانلود پاورپوینت
دانلود گزارش کارآموزی در تعاونی روستایی
1 1 1 1 1
عالی
docx
1396 بهمن 2
حجم : 3 مگابایت
صفحات : 158
6500 تومان
خرید و دانلود

دانلود گزارش کارآموزی در تعاونی روستایی


دانلود گزارش کارآموزی در تعاونی روستایی  

 
 
 
چکیده
کلیدواژه(ها)
مقدمه
پیدایش پورتال
از پورتال تا یک محل کار الکترونیکی
پورتال‌های سازمانی
چارچوب یک پورتال
اجرای مدیریت در پورتال‌های سازمانی
پورتال چیست
ساده ترین کاربران
سرویس های متداول در اینترنت
تفاوت های بین وب سایت و پورتال
ویژگی های پورتال
لیستی از ویژگیهای پورتال
انواع پورتال
محتوا
پورتال افقی ( Horizontal Portal – Hortal )
پورتال عمودی ( Vertical Portal- Vortal )
طبقه بندی پورتال(تصویر)
پورتالهای تجاری) Commercial Portal )
پورتالهای سازمانی ( Enterprise Portal)
اجزای فنی پورتال
Taxonomy
Crawler
Metadata repository
Portlet
Categorization Engine
Filter
Index
Virtual Card
User Profiles
Content Management System
EAI- Enterprise Application Integration
Development Standards and Protocols
XML
WSDL
SOAP
UDDI
نتیجه گیری
مدیریت رده ها
پیغام خطا
چیدمان سایت
معرفی اشیاء قابل نمایش
تاریخ و زمان
جستجو
تقویم
زبانها
نقشه سایت
نوار راهبری
منوی اشیاء عمودی (افقی)
منوی رده های افقی (عمودی)
ورود اطلاعات در آرشیو ها
آرشیو اخبار
آرشیو تقویم
مدیریت درخت ها
بایگانی ها
مدیریت زبان و مترجم
مدیریت زبانها
مدیریت مترجم
سیستم امنیت و مجوزدهی
مدیریت کاربران
مدیریت گرو ه ها
مدیریت نقش ها
تعیین عضویت افراد در رده
لیست عضویت در رده
آدرس portal سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

 

 

 

 

معرفی سازمان:

سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال1342 تاسیس شد و دولت وقت ایران تعهد کرد که به سرویسهای تکنیکی ، آموزشی، تجاری و کمک اعتباری به شرکت تعاونی های گروهی و فردی کشاورزیادامه دهد. باوجود شبکه گسترده تعاونیهای روستائی وکشاورزی بعنوان دوبال توانمنددولتی ( سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران ) وغیردولتی ( شبکه تعاونی روستائی ایران) بخش کشاورزی رادرحصول اهداف استراتژیک خرید محصولات کشاورزی وپایداری وتنظیمبازار وتوسعه پایدار روستا نقش اساسی ایفا می نماید.
در حال حاضر دو هزار و نهصدو سی و نه شرکت تعاونی روستایی گروهی بااعضای کل 4.515.842نفر عضووسرمایه 447.792.003.887 ریالاست.
سازمان مرکزی تعاون روستایی که بر اساس قانون عهده دار امر هدایت، نظارت وحسابرسی شبکه گسترده تعاونیهای روستایی و کشاورزی می باشد،دارای 31 شعبه در استانها، 234 نمایندگی در شهرستانها، 12 مدیریت و25 ادارهدر مرکز بوده که جمعادارای5.992 پستسازمانیبوده که فعلا باتعداد 2.920نفر پرسنلدرکل کشور وظایف محوله را انجام می دهد.

      تعاونیها درایران پیشینه ایدرحدود شصت ساله دارند وتعاونیهای روستایی وکشاورزی بعنوان تعاونیهای چند منظورهعام وارد پنجمین دهه حضور وفعالیت خود درروستاهای کشورشده اند. تعاونیهای روستائی به واقع پس ازانجام اصلاحات ارضی  درسال 1341درجهت حمایت ازکشاورزان وتولیدکنندگان که صاحب اراضی شده بودند شکل گرفت وپا بهعرصه روستاگذاشت.
درک نیاز مشارکت مردمی، استفاده ازمنابع مالی اندک کهتوسط اعضاء اندوخته میگردد ولزوم استفاده بهینه ازعنصرمدیریت روستایی مورد نظر موجبگردید که درروستاها، شرکتهای تعاونی روستایی وکشاورزی تاسیسگردد.

چشم انداز بلند مدت سازمان مرکزیتعاون روستایی ایران در توسعه سازمانی:

1-توسعهICT در مقولهبرقراری ارتباطات شبکه ای با توجه به پیشرفت تکنولوژی (3G و یا 4G).

2- توسعهICT درشرکتهاواتحادیه های تعاون روستایی وفعالیت در جهت کاهش میزان شکافدیجیتالی درسطوح اجتماعی و بین المللی.
 
3- توسعهICT در سطوح مختلف سازمانمرکزی و کلیه  سازمانها، اتحادیه و شرکتهای تابعه استانی و شهرستانی.
4- توسعهICT در روستا در جهت پیش بینی میزان محصول، بارش سالیانه و وضعیت جوی و...
5- توسعهICT در شرکتهای تعاونی روستائی ، کشاورزی و تعاونیهایزنان.
6- توسعهICTوبهره گیری از سیستمهای خبره در کشاورزی(Expert Systems).
7- توسعهICT در کلیه فروشگاههای مصرف شبکه و استقرار سیستم مکانیزهفروشگاه زنجیره ای روستا و...
8- توسعهICT در نمایندگیهای جایگاه موادنفتی.
9- توسعهICT در ورابط بین الملل سازمان.
10- توسعهICT در فعالیتهایتجاری (بازاریابی، صنعت ، کشاورزی، توریسم).

توسعهICT  در مقولهRural Tourism و بالاخصAgri-Tourism در جهت شناساندن پتانسیل های مناطق روستایی وگردشگری به جهانگردان.

12-  توسعهICT در بحث فرصت های جدید(Teleworking ،  ..., Call center) برای روستاییان و کشاورزان.
13-  توسعهICTدرفعالیتهایخدماتی،رفاهی و فرهنگی روستا.
14- توسعهICT در جهت ایجاد همکاری بیشتر با وزارتبهداشت و درمان و وزارت رفاه و تامین اجتماعی برای کم کردن فاصله طبقاتی در زمینههای مختلف بهداشتی و خدماتی بین شهر و روستا.

شمه ای از چشم انداز سازمانبه این صورت است که پس از طی مراحل شناخت کامل و تحلیل سازمان، تمام و یا اکثرفعالیت های درون سازمانی و یا برون سازمانی اعم از خرید محصولات تضمینی، بازاریابیمحصولات کشاورزی بصورت ملی و بین المللی، مدیریت فروشگاههای مصرف، خرید گندم آنلایناز کشاورزان توزیع و تخصیص نهاده های کشاورزی، بررسی وضعیت انبارها، و خلاصه تمامفعالیت هایی که در اساسنامه سازمان ذکر گردیده بصورت آنلاین و بهنگام انجامپذیرد.در این سازمان جهت دستیابی به اهداف فوق  طی یک سال گذشته (از خردادماه 1383لغایت اردیبهشتماه 1384) پنج فاز کلیدی و زیربنایی اجرا شده است که شامل ایجادLAN - بهره مندی ازنرم افزار اتوماسیون اداری - دریافت خط پرسرعت اینترنت به مدت 5 سال و بصورت رایگان- ایجاد سالن و کلاس کامپیوتر - راه اندازی و بکارگیری پورتال سازماناز جمله آن می باشد.

چکیده

گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات در عرصه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی سبب ابداع وارائه راه حل‌ها و راهکارهای مختلف شدهاست. طبیعی است که هر یک از این روشها وابزارها، مبتنی بر نیازی خاص و در جهت رفع مشکلات موجود ابداع و به خدمت گرفته شدهاند. پورتال‌های سازمانی نیز با در نظر گرفتن نیازهای اطلاعاتی در حوزه مدیریتمبتنی بر شبکه یا اصطلاحاً شبکه محور طراحی و بکارگیری شدهاند. امروزه کمتر مؤسسهیا سازمانی را در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه میتوان یافت که از فناوری پورتالبی‌بهره باشد و از آن در جهت پشتیبانی از اهداف سازمانی استفاده نکرده باشد

پورتال‌های سازمانی جدای از خدماتی که در عرصه باز سازمان با اعمال مدیریت متمرکزارائه می‌کنند، فرصتهای نوینی را متناسب با توان اقتصادی و اجرایی سازمانها فراهممینمایند. این بدان مفهوم است که پورتال‌های سازمانی زمینه همکاریهای متقابل وامکان بهرهبرداری از توانائیهای حرفهای و سرمایهگذاری مشترک را در فعالیتهایبازرگانی فراهم میسازند. آنچه در پی می آید، تشریح نقش و کارکرد پورتال‌هایسازمانی در مدیریت شبکه محور است. 

مقدمه

در دهه پایانی قرن بیستم و در آستانه ورود به هزاره سوم، ظهور و گسترش فناوریاطلاعات کلیه شئونات زندگی و تعاملات اجتماعی را دستخوش تحول نمود. تا حدی که تمامیجوامع ناگزیر از رویکرد به آن شدند. اینترنت شرایط تازهای را پدیدآورد که در آن تولیدکنندگان، تامینکنندگان، فروشندگان و مشتریان، و تقریباً همهعوامل دستاندرکار یک چرخه اقتصادی قادر شدند در یک فضای مجازی مشترک با یکدیگر درارتباط باشند و به تبادل اطلاعات، خدمات، محصولات و پول بپردازند. اینترنت تئوریهاو نظریات جدیدی را به میان آورده است که یکی از مشخصههای اصلی آنها نگاه تازهایبه مقوله کسب و کار است .

به جرأت میتوان گفت که تجارت الکترونیکی یکی از نمودها و کاربردهای ویژه فناوریاطلاعات است و هم اکنون حجم وسیعی از خرید و فروشها در کشورهای پیشرفته به شیوهالکترونیکی صورت میپذیرد.

مؤسسات و سازمانهای گوناگونی تاکنون با هدف ارائه راهحلهای نوین جهت تسهیلفرایندهای مدیریتی تشکیل و تأسیس شدهاند. پورتال‌های سازمانی به عنوان یکی از اینراهحلها تا حدودی توانستهاند انتظارات و امیدهای مدیران را در عرصههای گوناگونمدیریت برآورده سازند. معمولاً اولین نگرانی مدیران یافتن اطلاعات جدید و منابعاطلاعاتی موثق است. پورتال‌های سازمانی با بررسی نیازهای اطلاعاتی مدیران، مجموعهای از مسیرهای مطمئن اطلاعاتی را در اختیار آنها میگذارند. از آنجایی کهارائه خدمات پورتال اساساً مبتنی بر شبکه و به ویژه اینترنت میباشد، پورتال‌هایسازمانی خدماتی فراتر از آدرس دهی اطلاعات را انجام میدهند که معمولاً شامل مواردینظیر کاوش، سرویس پست الکترونیک، نظر سنجی، گروههای خبری و بحث و غیره است. امکانتعامل دو سویه میان مدیران و کاربران (کارمندان و ارباب رجوع) از طریق وب سایت اصلیپورتال و همچنین دیگر کاربران عضو در یک پورتال سازمانی، زمینه بهرهبرداری هر چهبیشتر از فرصتهایی را که در عرصههای گوناگون پدید میآیند، فراهم ساخته است. 



دانلود گزارش کارآموزی در تعاونی روستایی
ایمیل * موبایل *

دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب‌ها :

محصولات خاص


 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک صادرات ایران

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک صادرات ایران

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری استخدام بانک صادرات ایران شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام موسسه اعتباری ثامن

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام موسسه اعتباری ثامن

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری استخدامی موسسه اعتباری ثامن شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام نیروی انتظامی

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام نیروی انتظامی

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری بیمه پاسارگاد

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری بیمه پاسارگاد

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بیمه پاسارگاد شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک قرض الحسنه رسالت

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک قرض الحسنه رسالت

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بانک قرض الحسنه رسالت شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات آزمون استخدامی متروی شیراز

  دانلود سوالات آزمون استخدامی متروی شیراز

  دانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان متروی شیراز با بیش از 500 نمونه سوال استخدامی عمومی و تخصصی همراه با پاسخنامه ویژه آزمون استخدام سازمان قطار شهری شیراز و حومه در سال 1394

 • PDF ویژه

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی هما

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی هما

  دانلود سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی مهمانداری هواپیمایی هما بهمراه پاسخنامه در قالب فایل PDF مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدام مهمانداری هواپیمایی هما.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات آزمون تصدی امر قضا

  دانلود سوالات آزمون تصدی امر قضا

  با توجه به آزمون استخدامی قوه قضاییه ، بسته ای حاوی نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه را آماده کرده ایم که کمک زیادی به قبولی شما در آزمون استخدامی این ارگان میباشد. قوه قضاییه برای تکمیل کادر اداری از بین داوطلبان علاقه مند و واجد شرایط در رشته های مختلف از طریق برگزاری آزمون، استخدام میکند.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام شرکت البرز دارو

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام شرکت البرز دارو

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری شرکت البرز دارو شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام شرکت بابک مس ایرانیان

  دانلود سوالات استخدام شرکت بابک مس ایرانیان

  دانلود بسته ویژه سوالات استخدام شرکت بابک مس ایرانیان در سال 1395 بهمراه پاسخنامه در قالب نرم افزار PDF

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام بانک پاسارگاد

  دانلود سوالات استخدام بانک پاسارگاد

  دانلود مجموعه کامل سوالات عمومی و تخصصی استخدامی بانک پاسارگاد بهمراه پاسخنامه در قالب pdf

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک پاسارگاد

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک پاسارگاد

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بانک پاسارگاد در سال 94 شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک حکمت ایرانیان

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک حکمت ایرانیان

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بانک حکمت ایرانیان در سال 94 شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود نمونه سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی سال96 بهمراه پاسخنامه در قالب pdf

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدام دانشگاه علامه طباطبایی

  دانلود سوالات استخدام دانشگاه علامه طباطبایی

  دانشگاه علامه طباطبایی برای تأمین نیروی انسانی متعهد و کارآمد موردنیاز خود در چهارچوب آئین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و براساس مجوز مورخ 93/12/23 هیئت‌امناء دانشگاه، تعداد 25 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون و مصاحبه عمومی و تخصصی و گزینش به‌صورت قراردادی

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش

  دانلود بسته سوالات عمومی و اختصاصی استخدام هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش در قالب PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 1395 همچنین در ادامه می توانید توضیحات کامل مجموعه سوالات هنر آموز الکترونیک را مشاهده نمائید

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز تاسیسات آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز تاسیسات آموزش و پرورش

  دانلود بسته سوالات عمومی و اختصاصی استخدام هنر آموز تاسیسات آموزش و پرورش در قالب PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی سازمان آموزش و پرورش در سال 1395 همچنین در ادامه می توانید توضیحات کامل مجموعه سوالات استخدام هنر آموز تاسیسات را مشاهده نمائید.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام استاد کار کامپیوتر آموزش و پرورش 97

  دانلود سوالات استخدام استاد کار کامپیوتر آموزش و پرورش 97

  دانلود بسته سوالات عمومی و اختصاصی استخدام استاد کار کامپیوتر آموزش و پرورش در قالب فایل PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه کامل این سوالات مناسب متقاضیان شرکت آزمون استخدامی سال 96 سازمان آموزش و پرورش می باشد،جهت خرید بعد از پرداخت وجه لینک دانلود نمایش داده میشود،با آرزوی موفقیت برای همه شما.97

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات آموزگار توانبخشی استثنایی استخدام آموزش و پرورش

  دانلود سوالات آموزگار توانبخشی استثنایی استخدام آموزش و پرورش

  دانلود بسته سوالات عمومی و تخصصی استخدام آموزگار توانبخشی استثنایی آموزش و پرورش در قالب فایل PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 1397 همچنین در ادامه می توانید توضیحات کامل سوالات استخدام معلم توانبخشی را مشاهده نمائید.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات هنر آموز طراحی و دوخت استخدام آموزش و پرورش

  دانلود سوالات هنر آموز طراحی و دوخت استخدام آموزش و پرورش

  دانلود سوالات عمومی و تخصصی هنر آموز طراحی و دوخت آزمون استخدام آموزش و پرورش سال 97 بهمراه پاسخنامه در قالب فایل PDF مناسب متقاضیان استخدام در سازمان آموزش و پرورش ایران با آرزوی موفقیت برای تمامی شما عزیزان .