سیما فایلدانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
سیما فایل
پیشنهاد ما

سوالات استخدامی نمونه سوال پیام نور پروژه کارآفرینی گزارش کارآموزی آزمون آزمایشی دانلود پاورپوینت
دانلود گزارش کارآموزی در تعاونی روستایی
1 1 1 1 1
عالی
docx
1396 بهمن 2
حجم : 3 مگابایت
صفحات : 158
6500 تومان
خرید و دانلود

دانلود گزارش کارآموزی در تعاونی روستایی


دانلود گزارش کارآموزی در تعاونی روستایی  

 
 
 
چکیده
کلیدواژه(ها)
مقدمه
پیدایش پورتال
از پورتال تا یک محل کار الکترونیکی
پورتال‌های سازمانی
چارچوب یک پورتال
اجرای مدیریت در پورتال‌های سازمانی
پورتال چیست
ساده ترین کاربران
سرویس های متداول در اینترنت
تفاوت های بین وب سایت و پورتال
ویژگی های پورتال
لیستی از ویژگیهای پورتال
انواع پورتال
محتوا
پورتال افقی ( Horizontal Portal – Hortal )
پورتال عمودی ( Vertical Portal- Vortal )
طبقه بندی پورتال(تصویر)
پورتالهای تجاری) Commercial Portal )
پورتالهای سازمانی ( Enterprise Portal)
اجزای فنی پورتال
Taxonomy
Crawler
Metadata repository
Portlet
Categorization Engine
Filter
Index
Virtual Card
User Profiles
Content Management System
EAI- Enterprise Application Integration
Development Standards and Protocols
XML
WSDL
SOAP
UDDI
نتیجه گیری
مدیریت رده ها
پیغام خطا
چیدمان سایت
معرفی اشیاء قابل نمایش
تاریخ و زمان
جستجو
تقویم
زبانها
نقشه سایت
نوار راهبری
منوی اشیاء عمودی (افقی)
منوی رده های افقی (عمودی)
ورود اطلاعات در آرشیو ها
آرشیو اخبار
آرشیو تقویم
مدیریت درخت ها
بایگانی ها
مدیریت زبان و مترجم
مدیریت زبانها
مدیریت مترجم
سیستم امنیت و مجوزدهی
مدیریت کاربران
مدیریت گرو ه ها
مدیریت نقش ها
تعیین عضویت افراد در رده
لیست عضویت در رده
آدرس portal سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

 

 

 

 

معرفی سازمان:

سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال1342 تاسیس شد و دولت وقت ایران تعهد کرد که به سرویسهای تکنیکی ، آموزشی، تجاری و کمک اعتباری به شرکت تعاونی های گروهی و فردی کشاورزیادامه دهد. باوجود شبکه گسترده تعاونیهای روستائی وکشاورزی بعنوان دوبال توانمنددولتی ( سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران ) وغیردولتی ( شبکه تعاونی روستائی ایران) بخش کشاورزی رادرحصول اهداف استراتژیک خرید محصولات کشاورزی وپایداری وتنظیمبازار وتوسعه پایدار روستا نقش اساسی ایفا می نماید.
در حال حاضر دو هزار و نهصدو سی و نه شرکت تعاونی روستایی گروهی بااعضای کل 4.515.842نفر عضووسرمایه 447.792.003.887 ریالاست.
سازمان مرکزی تعاون روستایی که بر اساس قانون عهده دار امر هدایت، نظارت وحسابرسی شبکه گسترده تعاونیهای روستایی و کشاورزی می باشد،دارای 31 شعبه در استانها، 234 نمایندگی در شهرستانها، 12 مدیریت و25 ادارهدر مرکز بوده که جمعادارای5.992 پستسازمانیبوده که فعلا باتعداد 2.920نفر پرسنلدرکل کشور وظایف محوله را انجام می دهد.

      تعاونیها درایران پیشینه ایدرحدود شصت ساله دارند وتعاونیهای روستایی وکشاورزی بعنوان تعاونیهای چند منظورهعام وارد پنجمین دهه حضور وفعالیت خود درروستاهای کشورشده اند. تعاونیهای روستائی به واقع پس ازانجام اصلاحات ارضی  درسال 1341درجهت حمایت ازکشاورزان وتولیدکنندگان که صاحب اراضی شده بودند شکل گرفت وپا بهعرصه روستاگذاشت.
درک نیاز مشارکت مردمی، استفاده ازمنابع مالی اندک کهتوسط اعضاء اندوخته میگردد ولزوم استفاده بهینه ازعنصرمدیریت روستایی مورد نظر موجبگردید که درروستاها، شرکتهای تعاونی روستایی وکشاورزی تاسیسگردد.

چشم انداز بلند مدت سازمان مرکزیتعاون روستایی ایران در توسعه سازمانی:

1-توسعهICT در مقولهبرقراری ارتباطات شبکه ای با توجه به پیشرفت تکنولوژی (3G و یا 4G).

2- توسعهICT درشرکتهاواتحادیه های تعاون روستایی وفعالیت در جهت کاهش میزان شکافدیجیتالی درسطوح اجتماعی و بین المللی.
 
3- توسعهICT در سطوح مختلف سازمانمرکزی و کلیه  سازمانها، اتحادیه و شرکتهای تابعه استانی و شهرستانی.
4- توسعهICT در روستا در جهت پیش بینی میزان محصول، بارش سالیانه و وضعیت جوی و...
5- توسعهICT در شرکتهای تعاونی روستائی ، کشاورزی و تعاونیهایزنان.
6- توسعهICTوبهره گیری از سیستمهای خبره در کشاورزی(Expert Systems).
7- توسعهICT در کلیه فروشگاههای مصرف شبکه و استقرار سیستم مکانیزهفروشگاه زنجیره ای روستا و...
8- توسعهICT در نمایندگیهای جایگاه موادنفتی.
9- توسعهICT در ورابط بین الملل سازمان.
10- توسعهICT در فعالیتهایتجاری (بازاریابی، صنعت ، کشاورزی، توریسم).

توسعهICT  در مقولهRural Tourism و بالاخصAgri-Tourism در جهت شناساندن پتانسیل های مناطق روستایی وگردشگری به جهانگردان.

12-  توسعهICT در بحث فرصت های جدید(Teleworking ،  ..., Call center) برای روستاییان و کشاورزان.
13-  توسعهICTدرفعالیتهایخدماتی،رفاهی و فرهنگی روستا.
14- توسعهICT در جهت ایجاد همکاری بیشتر با وزارتبهداشت و درمان و وزارت رفاه و تامین اجتماعی برای کم کردن فاصله طبقاتی در زمینههای مختلف بهداشتی و خدماتی بین شهر و روستا.

شمه ای از چشم انداز سازمانبه این صورت است که پس از طی مراحل شناخت کامل و تحلیل سازمان، تمام و یا اکثرفعالیت های درون سازمانی و یا برون سازمانی اعم از خرید محصولات تضمینی، بازاریابیمحصولات کشاورزی بصورت ملی و بین المللی، مدیریت فروشگاههای مصرف، خرید گندم آنلایناز کشاورزان توزیع و تخصیص نهاده های کشاورزی، بررسی وضعیت انبارها، و خلاصه تمامفعالیت هایی که در اساسنامه سازمان ذکر گردیده بصورت آنلاین و بهنگام انجامپذیرد.در این سازمان جهت دستیابی به اهداف فوق  طی یک سال گذشته (از خردادماه 1383لغایت اردیبهشتماه 1384) پنج فاز کلیدی و زیربنایی اجرا شده است که شامل ایجادLAN - بهره مندی ازنرم افزار اتوماسیون اداری - دریافت خط پرسرعت اینترنت به مدت 5 سال و بصورت رایگان- ایجاد سالن و کلاس کامپیوتر - راه اندازی و بکارگیری پورتال سازماناز جمله آن می باشد.

چکیده

گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات در عرصه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی سبب ابداع وارائه راه حل‌ها و راهکارهای مختلف شدهاست. طبیعی است که هر یک از این روشها وابزارها، مبتنی بر نیازی خاص و در جهت رفع مشکلات موجود ابداع و به خدمت گرفته شدهاند. پورتال‌های سازمانی نیز با در نظر گرفتن نیازهای اطلاعاتی در حوزه مدیریتمبتنی بر شبکه یا اصطلاحاً شبکه محور طراحی و بکارگیری شدهاند. امروزه کمتر مؤسسهیا سازمانی را در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه میتوان یافت که از فناوری پورتالبی‌بهره باشد و از آن در جهت پشتیبانی از اهداف سازمانی استفاده نکرده باشد

پورتال‌های سازمانی جدای از خدماتی که در عرصه باز سازمان با اعمال مدیریت متمرکزارائه می‌کنند، فرصتهای نوینی را متناسب با توان اقتصادی و اجرایی سازمانها فراهممینمایند. این بدان مفهوم است که پورتال‌های سازمانی زمینه همکاریهای متقابل وامکان بهرهبرداری از توانائیهای حرفهای و سرمایهگذاری مشترک را در فعالیتهایبازرگانی فراهم میسازند. آنچه در پی می آید، تشریح نقش و کارکرد پورتال‌هایسازمانی در مدیریت شبکه محور است. 

مقدمه

در دهه پایانی قرن بیستم و در آستانه ورود به هزاره سوم، ظهور و گسترش فناوریاطلاعات کلیه شئونات زندگی و تعاملات اجتماعی را دستخوش تحول نمود. تا حدی که تمامیجوامع ناگزیر از رویکرد به آن شدند. اینترنت شرایط تازهای را پدیدآورد که در آن تولیدکنندگان، تامینکنندگان، فروشندگان و مشتریان، و تقریباً همهعوامل دستاندرکار یک چرخه اقتصادی قادر شدند در یک فضای مجازی مشترک با یکدیگر درارتباط باشند و به تبادل اطلاعات، خدمات، محصولات و پول بپردازند. اینترنت تئوریهاو نظریات جدیدی را به میان آورده است که یکی از مشخصههای اصلی آنها نگاه تازهایبه مقوله کسب و کار است .

به جرأت میتوان گفت که تجارت الکترونیکی یکی از نمودها و کاربردهای ویژه فناوریاطلاعات است و هم اکنون حجم وسیعی از خرید و فروشها در کشورهای پیشرفته به شیوهالکترونیکی صورت میپذیرد.

مؤسسات و سازمانهای گوناگونی تاکنون با هدف ارائه راهحلهای نوین جهت تسهیلفرایندهای مدیریتی تشکیل و تأسیس شدهاند. پورتال‌های سازمانی به عنوان یکی از اینراهحلها تا حدودی توانستهاند انتظارات و امیدهای مدیران را در عرصههای گوناگونمدیریت برآورده سازند. معمولاً اولین نگرانی مدیران یافتن اطلاعات جدید و منابعاطلاعاتی موثق است. پورتال‌های سازمانی با بررسی نیازهای اطلاعاتی مدیران، مجموعهای از مسیرهای مطمئن اطلاعاتی را در اختیار آنها میگذارند. از آنجایی کهارائه خدمات پورتال اساساً مبتنی بر شبکه و به ویژه اینترنت میباشد، پورتال‌هایسازمانی خدماتی فراتر از آدرس دهی اطلاعات را انجام میدهند که معمولاً شامل مواردینظیر کاوش، سرویس پست الکترونیک، نظر سنجی، گروههای خبری و بحث و غیره است. امکانتعامل دو سویه میان مدیران و کاربران (کارمندان و ارباب رجوع) از طریق وب سایت اصلیپورتال و همچنین دیگر کاربران عضو در یک پورتال سازمانی، زمینه بهرهبرداری هر چهبیشتر از فرصتهایی را که در عرصههای گوناگون پدید میآیند، فراهم ساخته است. دانلود گزارش کارآموزی در تعاونی روستایی
ایمیل * موبایل *

دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب‌ها :

محصولات خاص


 • pdf ویژه

  نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین 96

  نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین 96

  بسته نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین در قالب فایل PDF همراه با پاسخنامه با بهترین کیفیت،مناسب جهت استفاده متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی بانک کارآفرین

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات استخدامی صنایع فولاد ایران

  نمونه سوالات استخدامی صنایع فولاد ایران

  دانلود بسته ویژه نمونه سوالات استخدامی صنایع فولاد ایران در سال 1397 بهمراه پاسخنامه

 • pdf ویژه

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی سال 97

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی سال 97

  دانلود بسته ویژه نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی مهمانداری هواپیمایی سال 1397 بابهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه

 • docx ویژه

  سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی سال96

  سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی سال96

  این محصول حاوی نمونه سوالات پر تکرار و مهم آزمون های استخدامی میباشد که با دروس اعلام شده در آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی مطابقت دارد. مطالعه این نمونه سوالات و آشنایی با نحوه طرح سوالات، شما را در قبولی در این آزمون استخدامی کمک بسزایی خواهد کرد.

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش 95

  دانلود سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش 95

 • pdf ویژه

  سوالات رشته نقشه کشی معماری سال 94 کنکور کاردانی فنی و حرفه ای

  سوالات رشته نقشه کشی معماری سال 94 کنکور کاردانی فنی و حرفه ای

 • docx ویژه

  دانلود نمونه سوال استخدامی ارتش

  دانلود نمونه سوال استخدامی ارتش

  نهادهای نظامی و انتظامی همواره جهت ارتقاء سطح کیفی و خدمت رسانی خود با برگزاری آزمون های استخدامی و جذب نیروی انسانی داوطلبان زیادی را که جویای کار و اشتغال هستند را به سمت خود می کشانند. مجموعه سوالات استخدامی ارتش که برای هر سه قوای مهم ارتش قابل دانلود و استفاده می باشد کامل ترین و یکی از محبوب ترین منابع سوال می باشدکه با افتخار خدمت شما ارائه می گردد.

 • docx ویژه

  دانلود سوالات استخدامی رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدامی رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

  دانلود دفترچه سوالات آزمون های ادوار گذشته وزارت آموزش پرورش شامل بیش از 200 سوال دروس عمومی به همراه پاسخنامه و نیز دفترچه سوالات رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی رشته کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدامی رشته کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

  دانلود دفترچه سوالات آزمون های ادوار گذشته وزارت آموزش پرورش شامل بیش از 200 سوال دروس عمومی به همراه پاسخنامه و نیز دفترچه سوالات رشته تخصصی کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

 • pdf ویژه

  نمونه سوال و دفترچه سوالات استخدامی رشته تخصصی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش

  نمونه سوال و دفترچه سوالات استخدامی رشته تخصصی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش

  لیست دروس و منابع آزمون کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش : مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود: (ICDL -1 فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه -2 ریاضی و آمار مقدماتی -3 زبان و ادبیات فارسی -4 معارف اسلامی -5 زبان انگلیسی عمومی -6 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی -7 هوش و توانمندی های عمومی - آزمون به صورت چهار گزینهای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد. - سؤالات معارف اسلامی مربوط به پیروان سایر مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) مطابق تعالیم و احکام فقهی آنان طراحی خواهد شد. - اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوالات محاسبه خواهد شد. تذکر مهم: سوالات حیط ههای تخصصی آزمون مشترک بر اساس دانش و مهارت های تخصصی متناسب با خوش های شغلی یا مشاغل، با هماهنگی دستگاه های اجرایی و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهیه خواهد شد.

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود نمونه سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی سال94 بهمراه پاسخنامه در قالب pdf

 • docx ویژه

  حل مسائل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر

  حل مسائل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر

  کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر جزو منابع کارشناسی ارشد و دکتری نیمه متمرکز مدیریت مالی محسوب می شود در این فایل به مسائل فصل ۲ الی ۸ این کتاب بصورت جامع و تشریحی پاسخ داده شده است.

 • pdf ویژه

  کتاب کدبندی و تصویرسازی واژگان ضروری تافل

  کتاب کدبندی و تصویرسازی واژگان ضروری تافل

  تافل (به انگلیسی: TOEFL) که برگرفته از سرواژگان Test of English as a Foreign Language به معنای آزمون انگلیسی به عنوان زبان بیگانه است، آزمونی است که میزان توانایی افراد را در زمینهٔ برقراری ارتباط به زبان انگلیسی در سطح دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی می‌سنجد. این آزمون توسط مؤسسه ای‌تی‌اس (ETS) در دو نوع کاغذی و اینترنتی برگزار می‌شود و در بیش از نه هزار دانشگاه و مؤسسه از بیش از یکصدو سی کشور جهان مورد پذیرش قرار می‌گیرد. تافل اولین بار در سال ۱۹۶۴ برگزار شد و پس از آن تا کنون نزدیک به ۲۰ میلیون نفر در این آزمون شرکت کرده‌اند

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

  دانلود بسته ویژه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش مجموعه ی زیر شامل سوالات عمومی ، تخصصی و دفترچه های آزمونهای برگزار شده ۳ دوره قبلی آموزش و پرورش میباشد ، فرمت سوالات بصورت فایل PDF می باشد، تمامی سوالات بهمراه پاسخنامه هستند این سوالات مناسب متقاضیان استخدام اداره آموزش و پرورش می باشد.

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی

  نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی

  20 مجموعه نمونه سوال آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی همراه با پاسخنامه ویرایش جدید سال