سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود گزارش کارآموزی در تعاونی روستایی

عالی

docx 1396 بهمن 2 حجم : 3 مگابایت صفحات : 1586500 تومان خرید و دانلود

دانلود گزارش کارآموزی در تعاونی روستایی

دانلود گزارش کارآموزی در تعاونی روستایی  

 
 
 
چکیده
کلیدواژه(ها)
مقدمه
پیدایش پورتال
از پورتال تا یک محل کار الکترونیکی
پورتال‌های سازمانی
چارچوب یک پورتال
اجرای مدیریت در پورتال‌های سازمانی
پورتال چیست
ساده ترین کاربران
سرویس های متداول در اینترنت
تفاوت های بین وب سایت و پورتال
ویژگی های پورتال
لیستی از ویژگیهای پورتال
انواع پورتال
محتوا
پورتال افقی ( Horizontal Portal – Hortal )
پورتال عمودی ( Vertical Portal- Vortal )
طبقه بندی پورتال(تصویر)
پورتالهای تجاری) Commercial Portal )
پورتالهای سازمانی ( Enterprise Portal)
اجزای فنی پورتال
Taxonomy
Crawler
Metadata repository
Portlet
Categorization Engine
Filter
Index
Virtual Card
User Profiles
Content Management System
EAI- Enterprise Application Integration
Development Standards and Protocols
XML
WSDL
SOAP
UDDI
نتیجه گیری
مدیریت رده ها
پیغام خطا
چیدمان سایت
معرفی اشیاء قابل نمایش
تاریخ و زمان
جستجو
تقویم
زبانها
نقشه سایت
نوار راهبری
منوی اشیاء عمودی (افقی)
منوی رده های افقی (عمودی)
ورود اطلاعات در آرشیو ها
آرشیو اخبار
آرشیو تقویم
مدیریت درخت ها
بایگانی ها
مدیریت زبان و مترجم
مدیریت زبانها
مدیریت مترجم
سیستم امنیت و مجوزدهی
مدیریت کاربران
مدیریت گرو ه ها
مدیریت نقش ها
تعیین عضویت افراد در رده
لیست عضویت در رده
آدرس portal سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

 

 

 

 

معرفی سازمان:

سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال1342 تاسیس شد و دولت وقت ایران تعهد کرد که به سرویسهای تکنیکی ، آموزشی، تجاری و کمک اعتباری به شرکت تعاونی های گروهی و فردی کشاورزیادامه دهد. باوجود شبکه گسترده تعاونیهای روستائی وکشاورزی بعنوان دوبال توانمنددولتی ( سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران ) وغیردولتی ( شبکه تعاونی روستائی ایران) بخش کشاورزی رادرحصول اهداف استراتژیک خرید محصولات کشاورزی وپایداری وتنظیمبازار وتوسعه پایدار روستا نقش اساسی ایفا می نماید.
در حال حاضر دو هزار و نهصدو سی و نه شرکت تعاونی روستایی گروهی بااعضای کل 4.515.842نفر عضووسرمایه 447.792.003.887 ریالاست.
سازمان مرکزی تعاون روستایی که بر اساس قانون عهده دار امر هدایت، نظارت وحسابرسی شبکه گسترده تعاونیهای روستایی و کشاورزی می باشد،دارای 31 شعبه در استانها، 234 نمایندگی در شهرستانها، 12 مدیریت و25 ادارهدر مرکز بوده که جمعادارای5.992 پستسازمانیبوده که فعلا باتعداد 2.920نفر پرسنلدرکل کشور وظایف محوله را انجام می دهد.

      تعاونیها درایران پیشینه ایدرحدود شصت ساله دارند وتعاونیهای روستایی وکشاورزی بعنوان تعاونیهای چند منظورهعام وارد پنجمین دهه حضور وفعالیت خود درروستاهای کشورشده اند. تعاونیهای روستائی به واقع پس ازانجام اصلاحات ارضی  درسال 1341درجهت حمایت ازکشاورزان وتولیدکنندگان که صاحب اراضی شده بودند شکل گرفت وپا بهعرصه روستاگذاشت.
درک نیاز مشارکت مردمی، استفاده ازمنابع مالی اندک کهتوسط اعضاء اندوخته میگردد ولزوم استفاده بهینه ازعنصرمدیریت روستایی مورد نظر موجبگردید که درروستاها، شرکتهای تعاونی روستایی وکشاورزی تاسیسگردد.

چشم انداز بلند مدت سازمان مرکزیتعاون روستایی ایران در توسعه سازمانی:

1-توسعهICT در مقولهبرقراری ارتباطات شبکه ای با توجه به پیشرفت تکنولوژی (3G و یا 4G).

2- توسعهICT درشرکتهاواتحادیه های تعاون روستایی وفعالیت در جهت کاهش میزان شکافدیجیتالی درسطوح اجتماعی و بین المللی.
 
3- توسعهICT در سطوح مختلف سازمانمرکزی و کلیه  سازمانها، اتحادیه و شرکتهای تابعه استانی و شهرستانی.
4- توسعهICT در روستا در جهت پیش بینی میزان محصول، بارش سالیانه و وضعیت جوی و...
5- توسعهICT در شرکتهای تعاونی روستائی ، کشاورزی و تعاونیهایزنان.
6- توسعهICTوبهره گیری از سیستمهای خبره در کشاورزی(Expert Systems).
7- توسعهICT در کلیه فروشگاههای مصرف شبکه و استقرار سیستم مکانیزهفروشگاه زنجیره ای روستا و...
8- توسعهICT در نمایندگیهای جایگاه موادنفتی.
9- توسعهICT در ورابط بین الملل سازمان.
10- توسعهICT در فعالیتهایتجاری (بازاریابی، صنعت ، کشاورزی، توریسم).

توسعهICT  در مقولهRural Tourism و بالاخصAgri-Tourism در جهت شناساندن پتانسیل های مناطق روستایی وگردشگری به جهانگردان.

12-  توسعهICT در بحث فرصت های جدید(Teleworking ،  ..., Call center) برای روستاییان و کشاورزان.
13-  توسعهICTدرفعالیتهایخدماتی،رفاهی و فرهنگی روستا.
14- توسعهICT در جهت ایجاد همکاری بیشتر با وزارتبهداشت و درمان و وزارت رفاه و تامین اجتماعی برای کم کردن فاصله طبقاتی در زمینههای مختلف بهداشتی و خدماتی بین شهر و روستا.

شمه ای از چشم انداز سازمانبه این صورت است که پس از طی مراحل شناخت کامل و تحلیل سازمان، تمام و یا اکثرفعالیت های درون سازمانی و یا برون سازمانی اعم از خرید محصولات تضمینی، بازاریابیمحصولات کشاورزی بصورت ملی و بین المللی، مدیریت فروشگاههای مصرف، خرید گندم آنلایناز کشاورزان توزیع و تخصیص نهاده های کشاورزی، بررسی وضعیت انبارها، و خلاصه تمامفعالیت هایی که در اساسنامه سازمان ذکر گردیده بصورت آنلاین و بهنگام انجامپذیرد.در این سازمان جهت دستیابی به اهداف فوق  طی یک سال گذشته (از خردادماه 1383لغایت اردیبهشتماه 1384) پنج فاز کلیدی و زیربنایی اجرا شده است که شامل ایجادLAN - بهره مندی ازنرم افزار اتوماسیون اداری - دریافت خط پرسرعت اینترنت به مدت 5 سال و بصورت رایگان- ایجاد سالن و کلاس کامپیوتر - راه اندازی و بکارگیری پورتال سازماناز جمله آن می باشد.

چکیده

گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات در عرصه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی سبب ابداع وارائه راه حل‌ها و راهکارهای مختلف شدهاست. طبیعی است که هر یک از این روشها وابزارها، مبتنی بر نیازی خاص و در جهت رفع مشکلات موجود ابداع و به خدمت گرفته شدهاند. پورتال‌های سازمانی نیز با در نظر گرفتن نیازهای اطلاعاتی در حوزه مدیریتمبتنی بر شبکه یا اصطلاحاً شبکه محور طراحی و بکارگیری شدهاند. امروزه کمتر مؤسسهیا سازمانی را در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه میتوان یافت که از فناوری پورتالبی‌بهره باشد و از آن در جهت پشتیبانی از اهداف سازمانی استفاده نکرده باشد

پورتال‌های سازمانی جدای از خدماتی که در عرصه باز سازمان با اعمال مدیریت متمرکزارائه می‌کنند، فرصتهای نوینی را متناسب با توان اقتصادی و اجرایی سازمانها فراهممینمایند. این بدان مفهوم است که پورتال‌های سازمانی زمینه همکاریهای متقابل وامکان بهرهبرداری از توانائیهای حرفهای و سرمایهگذاری مشترک را در فعالیتهایبازرگانی فراهم میسازند. آنچه در پی می آید، تشریح نقش و کارکرد پورتال‌هایسازمانی در مدیریت شبکه محور است. 

مقدمه

در دهه پایانی قرن بیستم و در آستانه ورود به هزاره سوم، ظهور و گسترش فناوریاطلاعات کلیه شئونات زندگی و تعاملات اجتماعی را دستخوش تحول نمود. تا حدی که تمامیجوامع ناگزیر از رویکرد به آن شدند. اینترنت شرایط تازهای را پدیدآورد که در آن تولیدکنندگان، تامینکنندگان، فروشندگان و مشتریان، و تقریباً همهعوامل دستاندرکار یک چرخه اقتصادی قادر شدند در یک فضای مجازی مشترک با یکدیگر درارتباط باشند و به تبادل اطلاعات، خدمات، محصولات و پول بپردازند. اینترنت تئوریهاو نظریات جدیدی را به میان آورده است که یکی از مشخصههای اصلی آنها نگاه تازهایبه مقوله کسب و کار است .

به جرأت میتوان گفت که تجارت الکترونیکی یکی از نمودها و کاربردهای ویژه فناوریاطلاعات است و هم اکنون حجم وسیعی از خرید و فروشها در کشورهای پیشرفته به شیوهالکترونیکی صورت میپذیرد.

مؤسسات و سازمانهای گوناگونی تاکنون با هدف ارائه راهحلهای نوین جهت تسهیلفرایندهای مدیریتی تشکیل و تأسیس شدهاند. پورتال‌های سازمانی به عنوان یکی از اینراهحلها تا حدودی توانستهاند انتظارات و امیدهای مدیران را در عرصههای گوناگونمدیریت برآورده سازند. معمولاً اولین نگرانی مدیران یافتن اطلاعات جدید و منابعاطلاعاتی موثق است. پورتال‌های سازمانی با بررسی نیازهای اطلاعاتی مدیران، مجموعهای از مسیرهای مطمئن اطلاعاتی را در اختیار آنها میگذارند. از آنجایی کهارائه خدمات پورتال اساساً مبتنی بر شبکه و به ویژه اینترنت میباشد، پورتال‌هایسازمانی خدماتی فراتر از آدرس دهی اطلاعات را انجام میدهند که معمولاً شامل مواردینظیر کاوش، سرویس پست الکترونیک، نظر سنجی، گروههای خبری و بحث و غیره است. امکانتعامل دو سویه میان مدیران و کاربران (کارمندان و ارباب رجوع) از طریق وب سایت اصلیپورتال و همچنین دیگر کاربران عضو در یک پورتال سازمانی، زمینه بهرهبرداری هر چهبیشتر از فرصتهایی را که در عرصههای گوناگون پدید میآیند، فراهم ساخته است. 

دانلود گزارش کارآموزی در تعاونی روستایی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست