سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود مقاله میراث فرهنگی

عالی

docx 1396 بهمن 3 حجم : 3 مگابایت صفحات : 14911000 تومان خرید و دانلود

دانلود مقاله میراث فرهنگی

دانلود مقاله میراث فرهنگی و و بررسی جنبه های مختلف آن

 

 

 

مفاهیم ومبانی

معنی زبان شناسانه ( فیلولوژیک)

میراث فرهنگی

میراث فرهنگی به مفهوم عام

شیئیت

‌قدمت

پیام انسانی

مفهوم خاص میراث فرهنگی (میراث فرهنگی معنوی)

تعریف میراث فرهنگی در قوانین ایران

تعریف میراث فرهنگی در کنوانسیونهای بین المللی

تعریف اموال فرهنگی در قرارداد حمایت از اموال فرهنگی هنگام جنگ

مبانی حمایت از میراث فرهنگی

مبانی ارزشی

مبانی قانونی

علل ذاتی

تاریخچه حقوق میراث فرهنگی درایران

قبل از انقلاب

تشکیل وزارت معارف، اوقاف وصنایع مستظرفه

تشکیل وزارت فرهنگ وهنر

جلب همکاری سازمانهای ملی و دولتی

تربیت کارشناسان و متخصصان مورد لزوم

میراث فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی

تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور

تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور

استقرار ضوابط میراث فرهنگی پس از انقلاب

جایگاه میراث فرهنگی در حقوق ایران

میراث فرهنگی در قوانین بنیادین کشور

میراث فرهنگی در قانون اساسی

قانون اساسی چین

قانون اساسی کره جنوبی

قانون اساسی کانادا

قانون اساسی سوریه

میراث فرهنگی در قانون برنامه توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه اول توسعه

قانون برنامه دوم توسعه

قانون برنامه سوم توسعه

میراث فرهنگی در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

میراث فرهنگی در قوانین شهری

مقررات شورای عالی شهرسازی

مقررات شهرداری‌ها

معافیت آثار فرهنگی تاریخی و موزه‌ها از عوارض شهرداری

میراث فرهنگی در قوانین و مقررات مالی کشور

میراث فرهنگی در قانون بودجه کل کشور

معافیتهای مالی

قوانین حفاظتی ناظر بر میراث فرهنگی

حفاری در ابنیه واراضی باستانی و حریم آن

تعیین حریم آثار فرهنگی –تاریخی وضوابط حفاظتی آن

حفاری

حقوق و تکالیف مربوط به دارندگان مجوز حفاری

نظارت سازمان میراث فرهنگی بر عملیات حفاری

حفاری در املاک خصوصی

ورود وصدور (قاچاق )

قاچاق اموال فرهنگی تاریخی بدل

استرداد اموال فرهنگی تاریخی

خرید وفروش

خرید و فروش آثار فرهنگی تاریخی منقول

خرید وفروش آثار فرهنگی تاریخی غیرمنقول

سازمانهای حمایت کننده در کشور

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

تشکیل سازمان

اهداف و وظایف سازمان

ارکان سازمان

تشکیلات ستادی سازمان

پژوهشگاه

اهداف ووظایف

شورای مرکز

انجمن میراث فرهنگی

ثبت آثار فرهنگی تاریخی غیرمنقول در فهرست آثار ملی ایران

اطلاع به دولت

الحاق به معاهدات بین المللی

معاهدات بین المللی

موضوع ودامنه مشول

دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ اعضای متعاهد

دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ سرزمین

روشهای حمایت از اموال فرهنگی در کنوانسیون

حمایت عام

حمایت خاص

اشغال

حمایت عالی

قلمرو اجرائی کنوانسیون

اقدامات زمان صلح

فراهم آوردن وسائل حفاظت از اموال فرهنگی واقع در سرزمین هر یک از اعضاء

احترام به اموال فرهنگی تاریخی به منزله بخشی از میراث فرهنگی بشری

تعیین نحوه استفاده از اموال فرهنگی تاریخی

پیش بینی مقررات لازم در حقوق داخلی کشورها بمنظور حسن اجرای معاهده

تعیین افراد متخصص وایجاد تشکیلات لازم برای همکاری مقامات کشوری و لشگری

ثبت آثار در فهرست آثار تحت حمایت مخصوص

علامتگذاری آثار

ایجاد پناهگاه های اموال فرهنگی تاریخی

اقدامات لازم الاجراء در زمان جنگ

خودداری از هر گونه عمل خصمانه بر علیه اموال فرهنگی تاریخی

جلوگیری از سرقت وغارت اموال فرهنگی تاریخی

جلوگیری از اقدامات تخریبی و مصادره اموال فرهنگی تاریخی

ممنوعیت عمل انتقامی ( مقابله به مثل)

همکاری با مقامات دولتی که سرزمین آن اشغال شده است

خودداری از استفاده نظامی از عرصه و حریم آثار فرهنگی تاریخی

خودداری از هر گونه عمل خصومت آمیز نسبت به حمل و نقل اموال منقول تحت حمایت مخصوص

خودداری از توقیف و تصرف اموال منقول فرهنگی تاریخی به عنوان غنیمت جنگی

تشکیل کمیته مشورتی ملی در کشورهای عضو کنوانسیون 1954 لاهه

مقررات شکلی و اجرایی

الحاق به کنوانسیون

تجدید نظر در کنوانسیون

 فسخ کنوانسیون

‌نقش یونسکو در اجرای کنوانسیون 1970

نقش مدیر کل یونسکو

نقش سازمان یونسکو

تعهدات دول عضو کنوانسیون

تعهدات ملی

تعهدات تقنینی

تصویب کنوانسیون

تصویب قوانین کیفری واداری

تعهدات اجرایی

تأسیس مؤسسات ذیربط

آموزش

تعهدات نظارتی

نظارت پلیسی

نظارت قضائی واداری

تعهدات بین المللی

موضوع و دامنه شمول

میراث فرهنگی

آثار

مجموعه ها

محوطه ها

میراث طبیعی

ترکیبات ارضی و جغرافیایی طبیعی

محوطه های طبیعی

ابعاد حمایت از میراث فرهنگی در کنوانسیون

تعهدات کشورهای عضو معاهده 1972 در سطح ملی

‌تعهدات بین المللی کشورهای متعاهد

ثبت آثار فرهنگی تاریخی در فهرست میراث جهانی

شرایط ثبت اثر فرهنگی تاریخی در فهرست میراث جهانی

وجود حفاظت حقوقی

مدیریت مناسب

شرایط ثبت اثر طبیعی در فهرست میراث جهانی

فهرست میراث چهانی در معرض خطر

مقررات شکل اجرایی

الحاق به کنوانسیون

تجدیدنظر در کنوانسیون

فسخ کنوانسیون

 

 
 
مفاهیم ومبانی 
از آنجا که هر سیاستی با تکیه بر تعاریف شکل می گیرد برداشتن گامی در جهت قبول تعریفی برای میراث فرهنگی ضروری بنظر می‌رسد. 
بهر حال انتخاب کلمات یک تعریف، بسیار کار حساس وقابل تأملی است زیرا هر کلمه یا عبارت می‌تواند عاملی تعیین کننده درشناسایی، ارزیابی وحفاظت از بقایای تاریخی باشد. همچنین عوامل مهمی در هر تعریف وجود دارد که کلمات کلیدی انتخابی برای آن باید توانایی  پاسخگویی به جنبه‌های مختلف آن را داشته حتی المقدور متضمن آگاهی‌های لازم در آن باشند.
از سوی دیگر با توجه به نقش اساسی وفزاینده‌ای که شناخت مبانی هر پدیده یا رویدادی دردرک ماهیت و سیرتکاملی آن دارد، در مبحث دوم به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
 
1- معنی زبان شناسانه ( فیلولوژیک) 
از آنجا که انتخاب واستفاده از لغات نقش مهمی در بیان مفاهیم پنهانشان دارد،ابتدا معنی زبان شناسانه لغات مربوط به میراث فرهنگی را که در انگلیسی،فرانسه،عربی وفارسی مورد استفاده قرار می گیرد بررسی می‌نماییم. 
در انگلیسی،اصطلاحاتی چون Remains, Relics, Cultural Heritage ,Heritage , Property, Patrimony به کار می‌آیند. بر طبق فرهنگ لغات Historical Principles (آکسفورد ،1888) Heritage در قرون گذشته به اشکال متفاوتی چون: heritage , erytage , eritage و غیره بکار می رفته است.که همگی از ریشه لاتین Hereditagium می باشند به معنی :«.. آنچه به ارث رسیده یا ممکنست برسد،هر مال یا خصوصاً ملک که براساس حق وراثت واگذار گردد» آنچه در این اصطلاح به وضوح به نظرمی‌رسد، آن است که مال از گذشته به ارث رسیده است.
کلمه Relic که از Reliquias در لاتین بدست می‌آید،به معنی :«در موارد استفاده مذهبی، بخصوص در کلیساهای یونان وکاتولیک روم :برخی اشیاء همچون قسمتی ازبدن یا لباس،یک قطعه موردمصرف شخصی یا نظایر آن که به عنوان یادبود از یک قدیس، شهید یا فرد روحانی دیگری باقی مانده و به دقت از آن نگهداری کرده و محترم ومقدس داشته می‌شود»، ونیز «چیزی نفیس یا قیمتی» و «هر چه که به عنوان یادگاری یا یادبود از یک شخص، یک چیز، یک مکان نگه داشته شود؛یک بادمان.»
remains یعنی:«آنان که از میان تعدادی از اشخاص باز مانده،نجات یافته یا باقی مانده ‌اند؛باقیمانده یا الباقی» و «یک اثر مادی (عتیقه یا غیرآن ) یک بنا یا ساختمان قدیمی یا ساخته‌ای دیگر؛ وشبی که از زمانهای گذشته به دست آمده است.»
Patrimony یعنی :دارایی یا یک ملک که از پدر یا جد شخصی به اورسیده؛ میراث، وراثت.
Property یعنی: وضعیتی ازتعلق یا متعلق به بعضی اشخاص بودن و «واقعیت مالک چیزی بودن، چیزی را تملک کردن،حق(بخصوص حق انحصاری) تصرف، استفاده ،یا در اختیار گرفتن هر چیز (معمولاً شیئی مادی ( محسوس) ، دارندگی ،مالکیت.»
در فرانسه کلمات مشابهی با همان ریشه مشترک انگلیسی وجود دارد، به استثناء (Cultorel)Bein که ترجمه آن به انگلیسی Property یا Goods است. 
در عربی کلمه تراث به کار می‌رود که از کلمه ارث ریشه می‌گیرد. در زبان فارسی دوکلمه آثارو میراث وجود دارند که هر دوریشه عربی دارند. آثار جمع اثر به معنی محصول فیزیکی و غیرفیزیکی بجای مانده است. در این کلمه انعکاس گذشته چشم گیر نیست، و کلمه بیشترنشان دهنده اهمیت آنچه که خلق شده می‌باشد و از اینروست که در فارسی این کلمه اغلب با صفاتی چون تاریخی یا فرهنگی همراه می‌شود. 
کلمه دیگر،میراث، یعنی آنچه به ارث رسیده است که بسیار مشابه Heritage در انگلیسی است. اگر چه بدون اضافه نمودن کلمات توضیحی نیز قابل درک می‌باشد، همچون Heritage در انگلیسی، اغلببه همراه فرهنگ به کار می‌رود. 
کلمه Property انگلیسی و Bien فرانسوی یادآور مفهوم گذشته نیستند،در حالی که سایر کلمات به آنچه که میراث گذشته است، رجوع داده می‌شوند. در مدارک یونسکو اغلب این دوکلمه،(Property) و Bein بکار رفته اند. اگر چه می توان چنین فرض کرد که این امر موجب ارتباط حال و گذشته می‌گردد و موارد وسیعتری از پدیده‌های فرهنگی را زیر پوشش قرار می‌دهد.
 
 تعاریف میراث فرهنگی 
 
1- میراث فرهنگی به مفهوم عام: 
در دستیابی به یک تعریف برای میراث فرهنگی، لازم است که معیارهای مشخصی مورد توجه قرار گیرند. 
در این ارتباط سه معیار اصلی پیشنهاد می‌شود، شیئیت، قدمت و پیام انسانی 
این معیارها می‌توانند ما را به این مضمون نزدیک نمایند که : 
هرپدیده‌ای ( اعم از منقول و غیرمنقول و آنچه که میراث مادی و معنوی  خوانده می‌شود)
که قدمتی دارد (طول این قدمت نسبی است) و واجدپیامی انسانی است ( یا چیزی از انسانهای گذاشته برای عرضه دارد) شایسته است که بعنوان «میراث فرهنگی» خطاب گردد. 
نتیجتاً نادیده گرفتن هر یک از این سه عامل موجب انحراف جدی در استخدام اصطلاح میراث فرهنگی برای بیان مقصود می‌شود.در توضیح امر برآنیم تا هر یک از این ملاک ها را برای شناسایی میراث فرهنگی تبیین نماییم.
الف ) شیئیت:
اگر شیئیت میراث فرهنگی مورد تأکید است نه به این دلیل که ممکن است میراث فرهنگی بعنوان چیزی ذهنی تصور شود چرا که بدیهی است، ما چیزی را بعنوان میراث فرهنگی تلقی می‌کنیم که بنحوی به منصه ظهور رسیده باشد بلکه معیاری است جهت بازیای
بدین معنا که این مورد از شاخص‌های میراث فرهنگی نیست بلکه یک معیاربرای کمک به شناسایی آن است. 
دانلود مقاله میراث فرهنگی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست