سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود مقاله عزت نفس دانشجویان

عالی

docx 1396 بهمن 5 حجم : 3 مگابایت صفحات : 1066500 تومان خرید و دانلود

دانلود مقاله عزت نفس دانشجویان

دانلود مقاله بررسی عزت نفس دانشجویان خود شکوفا در

زمینه های ورزشی و تحصیلی

 
 
 
 
 
فصل اول 1
 
مقدمه 2
 
کلیات (بیان مسأله) 4
 
اهمیت و ضرورت مسئله 8
 
اهداف تحقیق 11
 
 فرضیه های تحقیق 13
 
متغیرهای تحقیق ( تعریف نظری متغیرها –تعریف عملیاتی)   14
 
فصل دوم 15
 
یادگیری و انگیزش در خود شکوفایی 16
 
تاریخچه کوتاه پژوهش پرورشی درباره انگیزش 17
 
هدف 21
 
کارایی شخص 22
 
منابع انتظار پیامد 23
 
نظریه انتساب 24
 
الگوگیری 27
 
موضوعات اخلاقی در تغییر رفتار 29
 
تغییر دادن رفتارهای اکتسابی در خودشکوفایی 40
 
تحقیقات و مطالعات خارجی 46
 
فصل سوم 50
 
روش تحقیق 51
 
جامعه آماری 53
 
حجم نمون و نمونه آماری 54
 
ابزار گردآوری اطلاعات 55
 
روش گردآوری اطلاعات 56
 
روش آماری 57
 
فصل چهارم 58
 
تجزیه و تحلیل یافته ها 59
 
جدول پراکندگی نمرات در 3 بخش عزت نفس ، ورزش و تحصیل   60
 
نمرات سه گانه دختران و پسران دانشجو و نتایج آماری   62
 
جدول نمرات عزت نفس و نمرات تحصیلی و ورزش پسران   66
 
جدول نمرات عزت نفس و نمرات تحصیلی و ورزش پسران   67
 
عملیات آماری 72
 
آزمون فرضیه ها 76
 
فصل پنجم 78
 
بحث و نتیجه گیری 79
 
محدودیتها و مشکلات 84
 
پیشنهادات 85
 
منابع و مآخذ 86
 
ضمائموپیوست ها 87
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده
 
هدف تحقیق حاضر با عنوان بررسی عزت نفس دانشجویان خود شکوفا در زمینه عزت نفس دانشجویان دختر و پیشرفت تحصیلی رابطه بیشتری وجود دارد و در پسران بین عزت نفس دانشجویان پسر پیشرفت ورزشی رابطه عمیق تری وجود دارد برای این کار جامعه آماری ما دانشگاه آزاد اسلامی بود که 200 نمونه انتخاب شد 100 نمونه دختر و 100 نمونه پسر و نیز برای سنجش خود شکوفایی از میانگین معدل کل در آزمودنیها در ترم های گذرانده استفاده شد و نیز با مراجعه به پرونده تحصیلی و یا سوال از خود آنها به عنوان نمره خود شکوفایی ورزشی و تحصیلی استفاده شد و از پرسشنامه کوپر اسمیت استفاده شد و از دو روش آمار استنباطی و توصیفی استفاده شده و در آمار توصیفی به نشان دادن میانگین و نمرات عزت نفس دانشجویان دختر و پسر پرداخته ایم و از نمودار و جداول فراوانی استفاده شده است و در مقایسه آمار استنباطی از روش آماری خی دو برای معنی داری و رابطه عزت نفس با خود شکوفایی در متغییر ورزش و تحصیل استفاده کرده ایم و متغییر مستقل عزت نفس و متغییر وابسته خود شکوفایی و یا عدم شکوفایی تحصیلی و ورزشی دانشجویان است
 
مقدمه
 
ویژگی ها و خصوصیات شخصیتی همواره مورد توجه و مطالعه و تحقیق صاحب نظران و فلاسفه و حکیمان و پزشکان و عرفا در سال های اخیر روان شناسان و روان کاوان و متخصّصان رفتاری و کارشناسان مختلف مددکاری و مشاروه و روان شناسی بوده و هست
 
علّت این توجه و علاقه کاملاً روشن است انسان اگر هم در یک هیأت و کُلّ مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرد نمی توان از خصوصیات قد و وزن و علایق و استعدادها و توان و هوش و اراده و تصمیم گیری و انزوا و گریز از گروه و افسردگی و اضطراب و ویژگی های مهمّ او را نادیده گرفت (توزنده جانی، 1374 ، ص 15)اگر هم در نظر داشته باشیم به صورت قیاسی رفتارها را بررسی کنیم لاجرم به پرداخت موارد فوق ناگزیریمدر شکل استقرایی که این اصل است و نمی توان پارامترهای هوش و توانایی و حافظه و احساس و ادارک و تعاملات را نادیده گرفت، اصولاً تحقیق در همین زمینه ها ما را به یک نگرش و نتیجه کلّی معطوف می کند و تأثیر خود آگاهی از نتایج عملکرد طی تحقیقات تجربی و آزمایشگاهی در سال های اخیر کاملاً به اثبات رسیده است( پل فرس، 1380، ص 63)
 
خود شکوفایی یک واژه و اصطلاح تازه و جدید است که وارد ادبیات روان شناسی شده ولی مفهوم آن تا حد زیادی روشن است و در تعریف تحققّ و برآورده کردن همه قابلیت ها و توانایی های بالّقوه و فعلیت آنها در رسیدن به هدف را شامل می شود (دوان شولتزه، 1377، ص 366)
 
خودشکوفایی گاهی یک قطبی است یعنی فردی هیچ گونه قابلیت رفتاری و شناختی و هنری و عملی و اجتماعی ندارد اما ممکن است در یک زمینه دیگر مثل آشپزی و یا ورزش و یا برجستگی و نبوغ خاصی داشته باشد (شولتز، 1377)
ابراهام مزلو در طبقه بندی نیاز که از نیازهای فیزیولوژیکی و ایمنی و نظم و ثبات و نیازهای عاطفی و تعلّق و عشق  و نیاز به احترام از جانب خود و دیگران تا نیاز به خود شکوفایی و یا تحقق خود را شامل می شود به این نیازها و سلسله مراتب پرداخته است (شولتز، 1377، ص 362)شکوفایی دانشجویان در تحصیل و ورزش از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند زیرا هر دو شاخصی آینده علمی و توانایی کارکردی شغلی و درآمدی و خانوادگی را از یک سو و سلامت و بهداشت روان و توانایی و قدرت رویارویی وی در مقابل مشکلات و معضلات را نشان می دهد و در این تحقیق قصد داریم شاخص های ورزش و تحصیل دانشجویان خود شکوفا را در مقایسه با دانشجویان عادی به تحقیق و مطالعه نشان دهیم 
 
بحث و نتیجه گیری
 
همواره مسایل گوناگونی در مهمترین فعالیتهای عمومی و سرنوشت ساز جوانان و نوجوانان بخصوص امر (تحصیل و فعالیتهای ورزشی) دخالت دارند که از علاقه و انگیزه فردی تا امکانات و خدمات لازم و شرایط و مقتضیات خانوادگی و نیز نحوه ی نگرش دولت مردان به امر ورزش و حتی نوع و خصوصیات افرادی که به ورزش و یا تحصیل روی می آورند و نیز عواقب و تبعاتی که از ناحیه تحصیل و ورزش در آینده شغلی و خانوادگی و فردی و عقیدتی افراد حاصل می شود این امور مورد توجه جوانان و نوجوانان و در اینجا دانشجویان پسر و دختر مورد پژوهش قرار پژوهش قرار گرفته است و صرف نظر از مبانی فیزیولوژیکی و اساس و بنیان فلسفی ورزش و تحصیل امروز قریب به اتفاق جوانان و نوجوانان به تحصیل و ورزش روی می آورند اگردر بخش هایی و نیز شرایط زمانی خاص از ورزش کنار کشیده می شوند ولی معمولاً ادامه درس و تحصیل یک ضرورت و مستلزم ادامه حیات آینده شغلی  محسوب می شود
 
با فرض توجه دانشجویان دختر و پسر به ورزش و نیز ادامه ی تحصیل و پیشرفت تحصیلی در دانشگاه بر آن شد که رابطه عزت نفس با متغیر ورزش و تحصیل را با هم بسنجیم اما در عین معنی دار بودن تاثیر عزت نفس در ورزش پسران بالاتر از تاثیر عزت نفس در دختران بوده است
 
دانشجویان اندازه گیری کند که با انتخاب 200 نفر دانشجو (100 دختر و 100 پسر استفاده از پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت نمرات ترم های قبلی در درس ورزشی (تربیت بدنی) و نیز معدل ترم گذشته به عنوان نمایانگر پیشرفت تحصیلی صرف نظر از اعشار معدلی، در واقع 3 نوع نمره خام در اختیار قرار گرفت
 
نمرات عزت نفس با اجرای تست عزت نفس کوپر اسمیت که ماده ها از 56 ـ 32 پراکنده شده اند و چون در برخی از موارد خاص نمره 29 نیز ثبت شد فلذا حداقل کوپر اسمیت را از 25 تا 60 منظور کردیم تا فردی از نمره عزت نفس خارج نباشدنمرات ورزشی که از طریق کارنامه و یا واحد ارزشیابی امتحانات استخراج گردیدو نمره پیشرفت تحصیلی که معدل درسی ترم قبل دانشجویان مد نظر واقع شددر این تحقیق رابطه ی عزت نفس با فعالیت های ورزشی و تحصیلی دانشجویان کاملاً نشان داده شد و رابطه عزت نفس دانشجویان خود شکوفا و خود جوش در زمینه های ورزشی و تحصیلی کاملاً اثبات گردید
 
رابطه عزت نفس با متغیر ورزشی و موفقیت تحصیلی کاملاً مشخص است بندورا و کوپرز (1964)  طی تحقیق گسترده ای نشان دادند که بین میل به تلاش جسمانی و از خودگذشتگی برای رسیدن به هدف و متکی بودن به خود و داشتن عزت نفس رابطه وجود دارددر این تحقیق محققان نشان دادند که چگونه یک الگوی بزرگسال می تواند بر خود نظام دهی امکان تقویت کردن در خود برای رفتارهای مورد دلخواه را بیازماید و در آن اثر بگذارددر این تحقیق ابتدا کودکان مشغول بازی پولینگ بودند و فرد بزرگسال برای آن ها نمره در نظر گرفت نمره ها بین 5 تا 30 بود برای کودکانی که بازی می کردند برای هر گروه کودکان که نمره 20 یا بیشتر می گرفتند یک مشکلات به آنها پاداش می دادند
 
برای گروه دوم از کودکان این بزرگسالان آسانتر گرفت و برای هر نمره بالای 10 به آنها پاداش می داده مانند اغلب آزمایشهای نظیر این فرد بزرگسال قبل از اینکه کودک بازی را شروع سالن را ترک کرد و کودک مخفیانه مورد مشاهده قرار گرفت و کودکان از همان ملاک هایی که دیده بودند برای پاداش دادن به خود استفاده می کردند کودکان گروه سوم که هیچ الگویی را مشاهده نکرده بودند صرف نظر از اینکه چه نمره ایی کسب کردند به خود پاداش دادند
 
این بررسی نشان داد که کودکان می توانند هر یک از دو معیار سخت گیر و آسان گیر در خود نظر دهی را با مشاهده یک الگو بکار ببرند و بندورا و والترز حدس زدند که وقتی کودکان سال های زیادی رفتارهای والدین خود را مشاهده کنند باید تجربه های یادگیری زیادی از این نوع صورت گرفته باشد، البته والدین علاوه بر اینکه وظیفه یک الگو را بر عهده دارند ممکن است به طور مستقیم هر یک از معیارهای سخت گیر و آسان گیر پیشرفت و خود نظم دهی رادر کودکان تقویت کنند نتیجه استمرار و مشاهده ی رفتار سخت گیرانه و پر جنب و جوش افراد را به رسیدن ماکزیمم الگوی رفتاری ترغیب می کند و ورزش و الگوهای ورزشی نمونه بارز این رفتارهای سخت کوشانه و ارتقاء عزت نفس در افراد را بالا می برد
 
یافته های تحقیق حاضر همسو با تحقیق بنده است و نتیجه محقق احتمالاً هر چه عزت نفس بیشتر می شود حس خودکار آمدی های بیشتر می شود و چه بسا روی توانایی بدنی های اثر مثبت و فراینده ای می گذارد
 
با این تفاوت که عزت نفس تاثیر بیشتری را بر متغیر ورزش در پسران دار و پسران در این زمینه موفقترند دلیل این امر شاید به خاطر گرایش بیشتر دانشجویان پسر نسبت به دانشجویان دختر به ورزش باشد و در زمینه تحصیل دوم نقش مهمتری روی دختران دارد ودختران در زمینه تحصیل از عزت نفس بالاتری برخوردارندو این دو گروه در مقایسه با دانشجویان عادی که حتی در برخی از موارد رابطه عزت نفس با فعالیتهای ورزشی و تحصیلی رابطه معنی دار نشان نمی دهد کاملاً اثبات گردیددر تحقیق (رزُنِ) و دِآندراد( 1959)  مشاهده رفتار  سخت گیرانه و جنب و جوش افراد را به رسیدن الگوی رفتاری ترغیب می کند و ورزش و الگوهای ورزشی نمونه بارز این رفتارها سخت کوشانه و ارتقاء عزت نفس در افراد را بالا می برد این اصل در مورد همه گروه ها در ورزش های خاص به اثبات رسیده است نتیجه محقق هر چه قدر عزت نفس در بین پسران بالاتر باشد اثر مثبتی بر روی متغیر ورزش دارد و از نظر ورزشی پیشرفت بیشتری می کنند
 
عزت نفس در متغیر ورزش و تحصیل در پسران و دختران دانشجو موثر بوده و این تاثیر در امر ورزش روی دانشجویان پسر و در امر تحصیل بیشتر روی دختران دانشجو تاثیر خود را نشان داده است
 
محدودیتها و مشکلات
 
هر تحقیقی و پژوهشی در انجام و اجرای مراحل مختلف دچار مشکلات و محدودیتهای می گردد که این تحقیق نیز از این محدودیتها و مشکلات مثتنی نبوده است  و مهمترین و اصلی ترین این محدودیت ها و مشکلات عبارتند از
 
1- عدم همکاری تعدادی از آزمودنیها در پاسخ به همه سوالات پرسشنامه
 
2- همزمانی اجرای آزمونهای عزت نفس و جمع آوری اطلاعات با امتحانات ترم بهاره و درگیری دانشجویان با آنها و عدم همکاری کامل و صحیح با محقق و نیز جمع آوری اطلاعات
 
3- عدم امکان ودستیابی به تحقیقات موازی و انجام شده در این زمینه تحقیقات اغلب در عرض این موضوع بودند مثلاً عزت نفس و خود کنترلی یا عزت نفس و شخصیت برون گرایی و
 
4- مشکل عمده دیگر عدم دسترسی به منابع دست اول که متاسفانه عزت نفس به عنوان واژه و اصطلاح روان شناختی و فلسفی در لابه لای برخی از فصول کتاب ها با نظر گاه های مختلف اشاره شده است و کتاب اختصاصی و مفصل به نام عزت نفس و مبانی و بنیان های آن راه ها و روش های نیل به عزت نفس و عوامل و دلایل شکل گیری عزت نفس و توضیح داده نشده است و همگان با این فرض که عزت نفس شناخته شده است ارتباط موضوعات را با آن متغیر مطرح کرده اند 
دانلود مقاله عزت نفس دانشجویان
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست