سیما فایلدانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
سیما فایل
پیشنهاد ما

سوالات استخدامی نمونه سوال پیام نور پروژه کارآفرینی گزارش کارآموزی آزمون آزمایشی دانلود پاورپوینت
دانلود مقاله اضطراب
1 1 1 1 1
عالی
docx
1396 بهمن 5
حجم : 3 مگابایت
صفحات : 105
6000 تومان
خرید و دانلود

دانلود مقاله اضطراب


دانلود مقاله بررسی و مقایسه میزان اضطراب و افسردگی هنرمندان با افراد عادی 

 
 
 
 
 
مقدمه                              1
 
 فصل اول معرفی پژوهش                   2
 
 بیان مساله                                 7
 
 اهداف تحقیق                             12
 
 اهداف اختصاصی تحقیق                        12
 
 ضرورت و اهمیت تحقیق                        13
 
 فرضیه تحقیق                             15
 
 تعاریف عملیاتی تحقیق                       15
 
 فصل دوم ادبیات تحقیق                            17
 
 بخش اول سابقه تاریخی اضطراب                  18
 
 فرضیه هایی راجع به علل اضطراب                  20
 
 سبب شناسی اضطراب از دیدگاههای مختلف                23
 
 بیان غیرکلامی اضطراب                        26
 
 اختلالات اضطرابی                             27
 
انواع اختلالات اضطرابی                         27
  
درمان اختلالات اضطرابی                        28
 
 بخش دوم سابقه تاریخی افسردگی                 31
 
 علل افسردگی از نظر دیدگاهها و مکاتب مختلف                 32
 
 سبب شناسی افسردگی                          37
 
بخش سوم تاریخچه موسیقی                    42
 
پیشینه تحقیقات قبلی                         43
 
چند نمونه پژوهش دیگر                        49
 
فصل سوم روش اجرای پژوهش و جمع آوری داده ها               51
 
 روش اجرای پژوهش و جمع آوری داده ها             52
 
 ابزار اندازه گیری                              3
 
 تست اضطراب کتل                                 53
 
دستور اجرای تست                          55
 
 تست افسردگی بک                             58
 
 دستور اجرای تست                         60
 
روش تصحیح و نمره گذاری تست اضطراب کتل                 60
 
 
 روش تصحیح و نمره گذاری تست افسردگی بک                 63
 
 روش آماری و تجزیه و تحلیل داده ها                  65
 
 فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها                  68
 
 تجزیه و تحلیل داده ها                          69
 
 فصل پنجم بحث و نتیجه گیری                        79
 
 بحث و نتیجه گیری و بررسی تحقیق                 80
 
 محدودیتهای تحقیق                        85
 
پیشنهادات                                           86
 
 منابع                                     128
 
 
 
چکیده پژوهش 
 
 این پژوهش براساس مطالعات متعددی که رابطه موسیقی، اضطراب و افسردگی را مورد تایید قرار داده است ترتیب داده شده و هدف آن بررسی تاثیر تمرینات موسیقی بر میزان اضطراب و افسردگی هنرمندانی است که با آلات موسیقی کار می کنند.
 
 در این تحقیق سعی کامل به عمل آمده که شخصیت والا و ارزشمند موسیقی دانان و هنر با ارزش موسیقی در جامعه بهتر از پیش روشن گردد و همچنین به بررسی کمبودها و نیازهایی که در جامعه هنرمندان می باشد و با آنان مواجه هستند و کمتر مورد توجه کسی قرار گرفته است، بپردازد. در کنار این بررسی میزان اضطراب و افسردگی در نوازندگان موسیقی و افراد عادی مورد مقایسه قرار گرفته است.
در این تحقیق به منظور صحت و سقم فرضیه و اجرای روشهای آماری مربوط به 20 نفر از نوازندگان موسیقی و 20 نفر از افراد عادی شرکت داشتند.برای جمع آوری اطلاعات از آزمون اضطراب کتل و افسردگی بک استفاده شد.در تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون مقایسه میانگین در گروههای مستقل «t» استودنت استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که بین تمرینات موسیقی و اضطراب نوازندگان موسیقی و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد. یعنی فرضیه اول این پژوهش تایید شد یعنی فرض خلاف مورد قبول واقع شد و فرضیه دوم این پژوهش نیز که شامل میزان افسردگی نوازندگان موسیقی و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد، مورد تایید قرار گرفت. و مجدداً فرض خلاف برای این فرضیه ثابت شد.
 برای بررسی سوالهای مربوطه (میزان اضطراب و افسردگی) لازم بود، میانگین دو گروه در رابطه با هر یک از ویژگیهای مقایسه دو گروه مستقل مورد آزمون قرار گیرد.
 چون «t» محاسبه شده در آزمون اضطراب کتل 93/2 = tاز «t» مبین جدول یعنی 021/2 در سطح اطمینان 5% بزرگتر است لذا فرض خلاف پژوهش تایید می گردد. بدین معنی که بین میزان افسردگی نوازندگان موسیقی و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد.
 
 
بحث و بررسی و نتیجه گیری
 
بطور کلی موسیقی با ادراک در ارتباط است و زبان گویای دل و فصیح ترین واسطه معرفی احساسات است. موسیقی باید مقدم بر هر خاصیت دیگر طوری تنظیم شود که اندیشه ها و اجرای آن با وسعت زندگی منطبق گردد و چون شعر و زبان، عاطفه و احساس است.
 
موسیقی انسان را به خداوند نزدیک می کند و او را به شناسایی خداوند رهبری می کند و بشر را به سیر در عالمی که بر آن مجهول است سوق می دهد. (رازانی، ابوتراب، 1342، ص 56 - 60)
 
در زمینه آموزش موسیقی به بزرگسالان پژوهش اساسی انجام نگرفته است. نوشتن درباره عملکرد جاری و اینکه چه باید کرد، از طریق مشاهده تجربی و اغلب تحت تأثیر ایدئولوژی حاصل می شود. نه بر اساس مطالعه نظام مند، اطلاعات دقیق در مورد مقدار و ماهیت فعالیتهای مربوط به موسیقی در آموزش بزرگسالان بسیار نادر بوده است و هر مقدار پژوهشی هم که انام شده عمدتاً سعی در جبران این کمبود داشته است که در این می توان از بررسی بریتانیا در اواخر 1970 نام برد.(آرکیز 1981) تحلیل در مورد جایگاه، نقش و امکانات آمئوزش موسیقی به افراد بزرگسال امری است لازم و همانند سایر عناصر آموزش بزرگسالان به کارگیری یک شیوه میان رشته ای ضروری خواهد بود.در این زمینه نه تنها موسیقی شناسی ن آموزش وپرورش و آموزش سالمندان بلکه مردم شناسی، فلسفه، اقتصاد، زیباشناسی و مطالعات فرهنگی نیز می توانند نقش داشته باشند.یونسکو با سازماندهی تحقیقات و همایشهایی از قبیل سموزیوم آموزش مداوم و آموزش هنر که در 1976 در نیوهارمونی (ایالت متحده) برگزار شد، نخستین گامها را در این زمینه برداشته است. (فرجامی، هادی، 1372، ص 60)
 
اسکولاپوس از موسیقی برای درمان افرادیکه ناراحتی های هیجانی داشتند استفاده می کرد. رومیان نیز به قدرت شفابخش موسیقی اعتقاد داشتند.
 
آرسیتدیس کونتیلیانوس در آثار خود نوشته ه موسیقی می تواند در درمان هیجانهای نامتعادل بیماران روانی تأثیر مناسبی داشته باشد و از طریق اثری که ناهشیار دارد، هیجانهای متراکم را به صورت متعادل درآورد. (زاده محمدی 1371، ص 53 –51)در مورد آماده ساختن بیماران برای معالجه بوسیله موسیقی آلت شولر طریقی بنام اصول «هم آهنگی» اتخاذ کرده است.
 او موسیقی را متناسب با حال بیمار شروع می کند. برای بیماران افسرده موسیقی آرام و ملایم و برای بیماران هیجانی ومضطرب موسقی تند نواخته می شد. در ابتدا ریتمهای موسیقی که ارتباط زیاد با ریتم و حرکات بدن دارد، مورد استفاده قرار می گیرد، بیماران روانی در مرحله اول سعی می کنند که به ریتم موسیقی جواب دهند.
موسیقی سپس از طریق اعصاب (ماهیچه ها، پی ها، و مفاصل) بیمار را تحریک کرده و در او نفوذ می کند. سپس ملودی جای موسیقی قبلی را می گیرد و در این مرحله موسیقی ای که مناسب حال بیمار باشد. بدین ترتیب نواخته می شود. موسیقی شار برای مشخص افسرده و موسیقی آرام برای شخص بیمار به هیجان آمده. (خانم رجالی، 1345)
 
شرکت و فعالیت در اجرای موسیقی برای بیماران روانی توصیه می شود. «ابی»[1] اشاره می کند که نواختن آلات موسیقی و همچنین آواز و رقص باعث رهایی احساسات افسرده و تشویش در ابزار وجود می گردد، چیس[2] هنگام تعلیم رقص به بیماران روانی دریافت که تجربیات موزون و هم آهنگ باعث آرامش کامل بدن می شود، مربی رقص به جای اینکه کوشش کند که بیماران را هدایت و رهبری نماید، بایستی از حرکات آنها پیروی کند، شرکت در اجرای موسیقی بزرگترین مجال را به بیماران کناره گیر برای اجتماعی شدن می دهد.
 
(دنس مر، 1994، ص 109)از مطالعات کتب مختلف چنین نتیجه گرفته می شود که موسیقی و درمان بوسیله آن از زمانهای بسیار قدیم مورد توجه دانشمندان و حکیمان بوده و هر یک نسبت به تأثیری که موسیقی در زندگی آنها داشته اظهار نظر کرده اند.
 
تحقیقات و مطالعات متعددی نشان می دهد که از روشهای مختلف موسیقی درمانی در مورد کودکان و بزرگسالانی که دچار آشفتگیهای عاطفی و اختلالات رفتاری هستند استفاده می شود. از آنجایی که ارتباط موزیکی از انواع ارتباط غیر کلامی است. (گاستون 968)
موسیقی می تواند وسیله ای مؤثر برای ایجاد تماس اولیه با بیمارانی که از نظر عاطفی آسیب دیده یا دچار مشکلات رفتاری هستند، باشد. فعالیتهای مربوط به نواختن ساز، حرکت با موسیقی و ساختن آهنگ به آنها این انکان را می دهد که بتواند احسلاسات خود را ابراز کنند و انگیزه های نامطلوب و را به رفتارهای قابل قبول اجتماعی تبدیل سازند.
 
با توجه به داده های بدست آمده از طریق فرمول tکه بین نوازندگان موسیقی و افراد عادی انجام شد و نظر به اینکه tمحاسبه شده در آزمون اضطراب کتل 93 / 2 از tمبین جدول 021 / 2 در سطح اطمینان 5% بزرگتر است فرضیه خلاف پژوهش تأیید می گردد بدین معنی که بین میزان اضراب دو گروه نوازندگان و افراد عادی تفاوت معنی داری وجود دارد.
همچنین tمحاسبه شده در آزمون افسردگی بک یعنی 22 / 2 از tمبین جدول یعنی 021 / 2 بزرگتر است در سطح اطمینان 5% بنابراین فرض خلاف پذیرفته و تأیید می گردد به این معنی که بین میزان افسردگی نوازندگان موسیقی و افراد عادی تفاوت معنی داری وجود دارد.
به طور کلی می توان چنین گفت که میزان اضطراب و افردگی در این تحقیق بدست آمده در افراد عادی بیشتر از نوازرندگان موسیقی می باشد. یعنی اینکه نوازندگان موسیقی کمتر دچار اضطراب و افسردگی نسبت به افراد عادی می شوند. و نواختن آلات موسیقی و یا پرداختن به موسیقی نسبت به افرا عادی می شوند. و نواختن آلات موسیقی و یا پرداختن به موسیقی و یا پرداختن به موسیقی و نوازنده بودن اضطراب و افسردگی را ان طوری که این تحقیق نشان داد می تواند کاهش دهد.متاسفانه محقق در رابطه با موضوع در داخل کشور به تحقیق کاملاً مستقیم دست نیافت و آنچه هم بدست آمد صرفاً تحقیقاتی غیر مستقیم با اولین متغییر تحقیق یعنی مستقل (تمرینات موسیقی) بود اما در زمینه دومین متغییر تحقیق متغییر وابسته (اضطراب و افسردگی)تحقیقات متعددی وجود داشت. در واقع محقق توانست به تحقیقات جامعی از ارتباط علمی بین دو متغییر دست یابد.
 


دانلود مقاله اضطراب
ایمیل * موبایل *

دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
موضوع :
برچسب‌ها :

محصولات خاص


 • pdf & doc ویژه

  نمونه سوال درس هیدرولوژی

  نمونه سوال درس هیدرولوژی

  مجموعه سوالات امتحانی هیدرولوژی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

 • pdf ویژه

  نمونه سوال درس هیدرولیک

  نمونه سوال درس هیدرولیک

  سری سوالات درس هیدرولیک کانال های باز (بدون حل)

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی شرکت نفت پاسارگاد

  دانلود سوالات استخدامی شرکت نفت پاسارگاد

  دانلود سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت پاسارگاد در سال 1394 بهمراه پاسخنامه

 • pdf ویژه

  دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی نیروی دریایی ارتش 97

  دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی نیروی دریایی ارتش 97

  این بسته شامل سوالات پرتکرار ادوار گذشته استخدامی و محتویات آن بر اساس سرفصل ها و دروس اعلام شده برای آزمون بوده و به همراه عین دفترچه آزمون و سوالات دوره های گشته آزمون استخدامی ارتش جهت دانلود قرار گرفته است

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات کامل آیین نامه راهنمایی رانندگی

  نمونه سوالات کامل آیین نامه راهنمایی رانندگی

  دانلود نمونه سوالات کامل آیین نامه راهنمایی رانندگی

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک سینا 96

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک سینا 96

  سوالات استخدامی بانک سینا را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید

 • doc ویژه

  نمونه سوال درس بناهای آبی

  نمونه سوال درس بناهای آبی

  مسائل حل شده درس بناهای آبی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

 • pdf ویژه

  نمونه سوال درس اقتصاد مهندسی

  نمونه سوال درس اقتصاد مهندسی

  نمونه سوالات درس اقتصاد مهندسی + حل تشریحی (دانشگاه امیرکبیر )

 • jpg ویژه

  نمونه سوال درس مهندسی زلزله

  نمونه سوال درس مهندسی زلزله

  5 تمرین حل شده درس مهندسی زلزله (دانشگاه امیرکبیر)

 • pdf ویژه

  دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک انصار

  دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک انصار

  دانلود نمونه سوالات عمومی وتخصصی استخدامی بانک انصار را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.

 • pdf ویژه

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صنعت ومعدن

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صنعت ومعدن

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صنعت ومعدن را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک مسکن

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک مسکن

  سوالات استخدامی بانک مسکن را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.بانک سوالات استخدامی بانک مسکن از جمله قدیمی ترین بانک ها است که همه ساله داوطلبان زیادی جهت شرکت در آزمون های استخدامی آن که از طریق جراید و...

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک کشاورزی

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک کشاورزی

  سوالات استخدامی بانک کشاورزی را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.بانکسوالات استخدامی بانک کشاورزی از جمله قدیمی ترین بانک ها است که همه ساله داوطلبان زیادی جهت شرکت در آزمون های استخدامی آن که از طریق جراید و اعلا

 • pdf ویژه

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات ایران

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات ایران

  سوالات استخدامی بانک صادرات ایران را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.بانک سوالات استخدامی بانک صادرات از جمله قدیمی ترین بانک ها است که همه ساله داوطلبان زیادی جهت شرکت در آزمون های استخدامی آن که از طریق جراید و

 • PDF ویژه

  سوالات آزمون استخدامی بانک ملت

  سوالات آزمون استخدامی بانک ملت

  سوالات استخدامی بانک ملت را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.بانک سوالات استخدامی بانک ملت از جمله قدیمی ترین بانک ها است که همه ساله داوطلبان زیادی جهت شرکت در آزمون های استخدامی آن که از طریق ...

 • pdf ویژه

  سوالات آزمون استخدامی رشته حقوق

  سوالات آزمون استخدامی رشته حقوق

  سوالات تخصصی استخدامی رشته حقوق

 • docx ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی پتروشیمی

  نمونه سوالات آزمون استخدامی پتروشیمی

  این محصول ویژه علاوه بر سوالات استاندارد و پرتکرار پیشنهادی سایت همیار دانشجو حاوی عین نمونه سوالات پتروشیمی ها و شرکت نفت و گاز و پالایش همراه با ذکر سال آزمون برگزار شده در کنار هر سوال می باشد. (مربوط به سال های ٨٢ و ٨٣ و ٨۴ و ٨۵ و ٨۶ و ٨٧ و ٨٩)

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات مصاحبه حضوری وزارت نیرو

  نمونه سوالات مصاحبه حضوری وزارت نیرو

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در آزمون استخدامی وزارت نیرو سال94 شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند.

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات مصاحبه حضوری بانک مرکزی

  نمونه سوالات مصاحبه حضوری بانک مرکزی

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در آزمون استخدامی بانک مرکزی سال 94 شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند.

 • docx ویژه

  نمونه سوالات ورودی دانشگاه افسری امام حسین 97

  نمونه سوالات ورودی دانشگاه افسری امام حسین 97

  سپاه جمهوری اسلامی ایران به منظور تکمیل کادر افسری خود از بین جوانان(پسر) مؤمن، متعهد و علاقمند به حرفه نظامی، از طریق برگزاری آزمون عمومی و تخصصی دانشجو جذب مینماید. همیار دانشجو جهت کمک بیشتر به هموطنان متقاضی اشتغال و کمک به پاسخگویی بهتر داوطلبین به سوالات آزمون ورودی دانشگاه افسری سپاه ...