سیما فایلدانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
سیما فایل
پیشنهاد ما

سوالات استخدامی نمونه سوال پیام نور پروژه کارآفرینی گزارش کارآموزی آزمون آزمایشی دانلود پاورپوینت
دانلود مقاله اضطراب
1 1 1 1 1
عالی
docx
1396 بهمن 5
حجم : 3 مگابایت
صفحات : 105
6000 تومان
خرید و دانلود

دانلود مقاله اضطراب


دانلود مقاله بررسی و مقایسه میزان اضطراب و افسردگی هنرمندان با افراد عادی 

 
 
 
 
 
مقدمه                              1
 
 فصل اول معرفی پژوهش                   2
 
 بیان مساله                                 7
 
 اهداف تحقیق                             12
 
 اهداف اختصاصی تحقیق                        12
 
 ضرورت و اهمیت تحقیق                        13
 
 فرضیه تحقیق                             15
 
 تعاریف عملیاتی تحقیق                       15
 
 فصل دوم ادبیات تحقیق                            17
 
 بخش اول سابقه تاریخی اضطراب                  18
 
 فرضیه هایی راجع به علل اضطراب                  20
 
 سبب شناسی اضطراب از دیدگاههای مختلف                23
 
 بیان غیرکلامی اضطراب                        26
 
 اختلالات اضطرابی                             27
 
انواع اختلالات اضطرابی                         27
  
درمان اختلالات اضطرابی                        28
 
 بخش دوم سابقه تاریخی افسردگی                 31
 
 علل افسردگی از نظر دیدگاهها و مکاتب مختلف                 32
 
 سبب شناسی افسردگی                          37
 
بخش سوم تاریخچه موسیقی                    42
 
پیشینه تحقیقات قبلی                         43
 
چند نمونه پژوهش دیگر                        49
 
فصل سوم روش اجرای پژوهش و جمع آوری داده ها               51
 
 روش اجرای پژوهش و جمع آوری داده ها             52
 
 ابزار اندازه گیری                              3
 
 تست اضطراب کتل                                 53
 
دستور اجرای تست                          55
 
 تست افسردگی بک                             58
 
 دستور اجرای تست                         60
 
روش تصحیح و نمره گذاری تست اضطراب کتل                 60
 
 
 روش تصحیح و نمره گذاری تست افسردگی بک                 63
 
 روش آماری و تجزیه و تحلیل داده ها                  65
 
 فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها                  68
 
 تجزیه و تحلیل داده ها                          69
 
 فصل پنجم بحث و نتیجه گیری                        79
 
 بحث و نتیجه گیری و بررسی تحقیق                 80
 
 محدودیتهای تحقیق                        85
 
پیشنهادات                                           86
 
 منابع                                     128
 
 
 
چکیده پژوهش 
 
 این پژوهش براساس مطالعات متعددی که رابطه موسیقی، اضطراب و افسردگی را مورد تایید قرار داده است ترتیب داده شده و هدف آن بررسی تاثیر تمرینات موسیقی بر میزان اضطراب و افسردگی هنرمندانی است که با آلات موسیقی کار می کنند.
 
 در این تحقیق سعی کامل به عمل آمده که شخصیت والا و ارزشمند موسیقی دانان و هنر با ارزش موسیقی در جامعه بهتر از پیش روشن گردد و همچنین به بررسی کمبودها و نیازهایی که در جامعه هنرمندان می باشد و با آنان مواجه هستند و کمتر مورد توجه کسی قرار گرفته است، بپردازد. در کنار این بررسی میزان اضطراب و افسردگی در نوازندگان موسیقی و افراد عادی مورد مقایسه قرار گرفته است.
در این تحقیق به منظور صحت و سقم فرضیه و اجرای روشهای آماری مربوط به 20 نفر از نوازندگان موسیقی و 20 نفر از افراد عادی شرکت داشتند.برای جمع آوری اطلاعات از آزمون اضطراب کتل و افسردگی بک استفاده شد.در تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون مقایسه میانگین در گروههای مستقل «t» استودنت استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که بین تمرینات موسیقی و اضطراب نوازندگان موسیقی و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد. یعنی فرضیه اول این پژوهش تایید شد یعنی فرض خلاف مورد قبول واقع شد و فرضیه دوم این پژوهش نیز که شامل میزان افسردگی نوازندگان موسیقی و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد، مورد تایید قرار گرفت. و مجدداً فرض خلاف برای این فرضیه ثابت شد.
 برای بررسی سوالهای مربوطه (میزان اضطراب و افسردگی) لازم بود، میانگین دو گروه در رابطه با هر یک از ویژگیهای مقایسه دو گروه مستقل مورد آزمون قرار گیرد.
 چون «t» محاسبه شده در آزمون اضطراب کتل 93/2 = tاز «t» مبین جدول یعنی 021/2 در سطح اطمینان 5% بزرگتر است لذا فرض خلاف پژوهش تایید می گردد. بدین معنی که بین میزان افسردگی نوازندگان موسیقی و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد.
 
 
بحث و بررسی و نتیجه گیری
 
بطور کلی موسیقی با ادراک در ارتباط است و زبان گویای دل و فصیح ترین واسطه معرفی احساسات است. موسیقی باید مقدم بر هر خاصیت دیگر طوری تنظیم شود که اندیشه ها و اجرای آن با وسعت زندگی منطبق گردد و چون شعر و زبان، عاطفه و احساس است.
 
موسیقی انسان را به خداوند نزدیک می کند و او را به شناسایی خداوند رهبری می کند و بشر را به سیر در عالمی که بر آن مجهول است سوق می دهد. (رازانی، ابوتراب، 1342، ص 56 - 60)
 
در زمینه آموزش موسیقی به بزرگسالان پژوهش اساسی انجام نگرفته است. نوشتن درباره عملکرد جاری و اینکه چه باید کرد، از طریق مشاهده تجربی و اغلب تحت تأثیر ایدئولوژی حاصل می شود. نه بر اساس مطالعه نظام مند، اطلاعات دقیق در مورد مقدار و ماهیت فعالیتهای مربوط به موسیقی در آموزش بزرگسالان بسیار نادر بوده است و هر مقدار پژوهشی هم که انام شده عمدتاً سعی در جبران این کمبود داشته است که در این می توان از بررسی بریتانیا در اواخر 1970 نام برد.(آرکیز 1981) تحلیل در مورد جایگاه، نقش و امکانات آمئوزش موسیقی به افراد بزرگسال امری است لازم و همانند سایر عناصر آموزش بزرگسالان به کارگیری یک شیوه میان رشته ای ضروری خواهد بود.در این زمینه نه تنها موسیقی شناسی ن آموزش وپرورش و آموزش سالمندان بلکه مردم شناسی، فلسفه، اقتصاد، زیباشناسی و مطالعات فرهنگی نیز می توانند نقش داشته باشند.یونسکو با سازماندهی تحقیقات و همایشهایی از قبیل سموزیوم آموزش مداوم و آموزش هنر که در 1976 در نیوهارمونی (ایالت متحده) برگزار شد، نخستین گامها را در این زمینه برداشته است. (فرجامی، هادی، 1372، ص 60)
 
اسکولاپوس از موسیقی برای درمان افرادیکه ناراحتی های هیجانی داشتند استفاده می کرد. رومیان نیز به قدرت شفابخش موسیقی اعتقاد داشتند.
 
آرسیتدیس کونتیلیانوس در آثار خود نوشته ه موسیقی می تواند در درمان هیجانهای نامتعادل بیماران روانی تأثیر مناسبی داشته باشد و از طریق اثری که ناهشیار دارد، هیجانهای متراکم را به صورت متعادل درآورد. (زاده محمدی 1371، ص 53 –51)در مورد آماده ساختن بیماران برای معالجه بوسیله موسیقی آلت شولر طریقی بنام اصول «هم آهنگی» اتخاذ کرده است.
 او موسیقی را متناسب با حال بیمار شروع می کند. برای بیماران افسرده موسیقی آرام و ملایم و برای بیماران هیجانی ومضطرب موسقی تند نواخته می شد. در ابتدا ریتمهای موسیقی که ارتباط زیاد با ریتم و حرکات بدن دارد، مورد استفاده قرار می گیرد، بیماران روانی در مرحله اول سعی می کنند که به ریتم موسیقی جواب دهند.
موسیقی سپس از طریق اعصاب (ماهیچه ها، پی ها، و مفاصل) بیمار را تحریک کرده و در او نفوذ می کند. سپس ملودی جای موسیقی قبلی را می گیرد و در این مرحله موسیقی ای که مناسب حال بیمار باشد. بدین ترتیب نواخته می شود. موسیقی شار برای مشخص افسرده و موسیقی آرام برای شخص بیمار به هیجان آمده. (خانم رجالی، 1345)
 
شرکت و فعالیت در اجرای موسیقی برای بیماران روانی توصیه می شود. «ابی»[1] اشاره می کند که نواختن آلات موسیقی و همچنین آواز و رقص باعث رهایی احساسات افسرده و تشویش در ابزار وجود می گردد، چیس[2] هنگام تعلیم رقص به بیماران روانی دریافت که تجربیات موزون و هم آهنگ باعث آرامش کامل بدن می شود، مربی رقص به جای اینکه کوشش کند که بیماران را هدایت و رهبری نماید، بایستی از حرکات آنها پیروی کند، شرکت در اجرای موسیقی بزرگترین مجال را به بیماران کناره گیر برای اجتماعی شدن می دهد.
 
(دنس مر، 1994، ص 109)از مطالعات کتب مختلف چنین نتیجه گرفته می شود که موسیقی و درمان بوسیله آن از زمانهای بسیار قدیم مورد توجه دانشمندان و حکیمان بوده و هر یک نسبت به تأثیری که موسیقی در زندگی آنها داشته اظهار نظر کرده اند.
 
تحقیقات و مطالعات متعددی نشان می دهد که از روشهای مختلف موسیقی درمانی در مورد کودکان و بزرگسالانی که دچار آشفتگیهای عاطفی و اختلالات رفتاری هستند استفاده می شود. از آنجایی که ارتباط موزیکی از انواع ارتباط غیر کلامی است. (گاستون 968)
موسیقی می تواند وسیله ای مؤثر برای ایجاد تماس اولیه با بیمارانی که از نظر عاطفی آسیب دیده یا دچار مشکلات رفتاری هستند، باشد. فعالیتهای مربوط به نواختن ساز، حرکت با موسیقی و ساختن آهنگ به آنها این انکان را می دهد که بتواند احسلاسات خود را ابراز کنند و انگیزه های نامطلوب و را به رفتارهای قابل قبول اجتماعی تبدیل سازند.
 
با توجه به داده های بدست آمده از طریق فرمول tکه بین نوازندگان موسیقی و افراد عادی انجام شد و نظر به اینکه tمحاسبه شده در آزمون اضطراب کتل 93 / 2 از tمبین جدول 021 / 2 در سطح اطمینان 5% بزرگتر است فرضیه خلاف پژوهش تأیید می گردد بدین معنی که بین میزان اضراب دو گروه نوازندگان و افراد عادی تفاوت معنی داری وجود دارد.
همچنین tمحاسبه شده در آزمون افسردگی بک یعنی 22 / 2 از tمبین جدول یعنی 021 / 2 بزرگتر است در سطح اطمینان 5% بنابراین فرض خلاف پذیرفته و تأیید می گردد به این معنی که بین میزان افسردگی نوازندگان موسیقی و افراد عادی تفاوت معنی داری وجود دارد.
به طور کلی می توان چنین گفت که میزان اضطراب و افردگی در این تحقیق بدست آمده در افراد عادی بیشتر از نوازرندگان موسیقی می باشد. یعنی اینکه نوازندگان موسیقی کمتر دچار اضطراب و افسردگی نسبت به افراد عادی می شوند. و نواختن آلات موسیقی و یا پرداختن به موسیقی نسبت به افرا عادی می شوند. و نواختن آلات موسیقی و یا پرداختن به موسیقی و یا پرداختن به موسیقی و نوازنده بودن اضطراب و افسردگی را ان طوری که این تحقیق نشان داد می تواند کاهش دهد.متاسفانه محقق در رابطه با موضوع در داخل کشور به تحقیق کاملاً مستقیم دست نیافت و آنچه هم بدست آمد صرفاً تحقیقاتی غیر مستقیم با اولین متغییر تحقیق یعنی مستقل (تمرینات موسیقی) بود اما در زمینه دومین متغییر تحقیق متغییر وابسته (اضطراب و افسردگی)تحقیقات متعددی وجود داشت. در واقع محقق توانست به تحقیقات جامعی از ارتباط علمی بین دو متغییر دست یابد.
 


دانلود مقاله اضطراب
ایمیل * موبایل *

دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
موضوع :
برچسب‌ها :

محصولات خاص


 • docx ویژه

  سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی سال96

  سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی سال96

  این محصول حاوی نمونه سوالات پر تکرار و مهم آزمون های استخدامی میباشد که با دروس اعلام شده در آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی مطابقت دارد. مطالعه این نمونه سوالات و آشنایی با نحوه طرح سوالات، شما را در قبولی در این آزمون استخدامی کمک بسزایی خواهد کرد.

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش 95

  دانلود سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش 95

 • pdf ویژه

  سوالات رشته نقشه کشی معماری سال 94 کنکور کاردانی فنی و حرفه ای

  سوالات رشته نقشه کشی معماری سال 94 کنکور کاردانی فنی و حرفه ای

 • docx ویژه

  دانلود نمونه سوال استخدامی ارتش

  دانلود نمونه سوال استخدامی ارتش

  نهادهای نظامی و انتظامی همواره جهت ارتقاء سطح کیفی و خدمت رسانی خود با برگزاری آزمون های استخدامی و جذب نیروی انسانی داوطلبان زیادی را که جویای کار و اشتغال هستند را به سمت خود می کشانند. مجموعه سوالات استخدامی ارتش که برای هر سه قوای مهم ارتش قابل دانلود و استفاده می باشد کامل ترین و یکی از محبوب ترین منابع سوال می باشدکه با افتخار خدمت شما ارائه می گردد.

 • docx ویژه

  دانلود سوالات استخدامی رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدامی رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

  دانلود دفترچه سوالات آزمون های ادوار گذشته وزارت آموزش پرورش شامل بیش از 200 سوال دروس عمومی به همراه پاسخنامه و نیز دفترچه سوالات رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی رشته کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدامی رشته کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

  دانلود دفترچه سوالات آزمون های ادوار گذشته وزارت آموزش پرورش شامل بیش از 200 سوال دروس عمومی به همراه پاسخنامه و نیز دفترچه سوالات رشته تخصصی کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

 • pdf ویژه

  نمونه سوال و دفترچه سوالات استخدامی رشته تخصصی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش

  نمونه سوال و دفترچه سوالات استخدامی رشته تخصصی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش

  لیست دروس و منابع آزمون کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش : مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود: (ICDL -1 فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه -2 ریاضی و آمار مقدماتی -3 زبان و ادبیات فارسی -4 معارف اسلامی -5 زبان انگلیسی عمومی -6 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی -7 هوش و توانمندی های عمومی - آزمون به صورت چهار گزینهای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد. - سؤالات معارف اسلامی مربوط به پیروان سایر مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) مطابق تعالیم و احکام فقهی آنان طراحی خواهد شد. - اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوالات محاسبه خواهد شد. تذکر مهم: سوالات حیط ههای تخصصی آزمون مشترک بر اساس دانش و مهارت های تخصصی متناسب با خوش های شغلی یا مشاغل، با هماهنگی دستگاه های اجرایی و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهیه خواهد شد.

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود نمونه سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی سال94 بهمراه پاسخنامه در قالب pdf

 • docx ویژه

  حل مسائل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر

  حل مسائل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر

  کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر جزو منابع کارشناسی ارشد و دکتری نیمه متمرکز مدیریت مالی محسوب می شود در این فایل به مسائل فصل ۲ الی ۸ این کتاب بصورت جامع و تشریحی پاسخ داده شده است.

 • pdf ویژه

  کتاب کدبندی و تصویرسازی واژگان ضروری تافل

  کتاب کدبندی و تصویرسازی واژگان ضروری تافل

  تافل (به انگلیسی: TOEFL) که برگرفته از سرواژگان Test of English as a Foreign Language به معنای آزمون انگلیسی به عنوان زبان بیگانه است، آزمونی است که میزان توانایی افراد را در زمینهٔ برقراری ارتباط به زبان انگلیسی در سطح دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی می‌سنجد. این آزمون توسط مؤسسه ای‌تی‌اس (ETS) در دو نوع کاغذی و اینترنتی برگزار می‌شود و در بیش از نه هزار دانشگاه و مؤسسه از بیش از یکصدو سی کشور جهان مورد پذیرش قرار می‌گیرد. تافل اولین بار در سال ۱۹۶۴ برگزار شد و پس از آن تا کنون نزدیک به ۲۰ میلیون نفر در این آزمون شرکت کرده‌اند

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

  دانلود بسته ویژه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش مجموعه ی زیر شامل سوالات عمومی ، تخصصی و دفترچه های آزمونهای برگزار شده ۳ دوره قبلی آموزش و پرورش میباشد ، فرمت سوالات بصورت فایل PDF می باشد، تمامی سوالات بهمراه پاسخنامه هستند این سوالات مناسب متقاضیان استخدام اداره آموزش و پرورش می باشد.

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی

  نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی

  20 مجموعه نمونه سوال آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی همراه با پاسخنامه ویرایش جدید سال