سیما فایلدانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
سیما فایل
دانلود مقاله تعارض و ماهیت آن
1 1 1 1 1
عالی
docx
1396 بهمن 16
حجم : 3 مگابایت
صفحات : 217
10000 تومان
خرید و دانلود

دانلود مقاله تعارض و ماهیت آن


دانلود مقاله  تعارض و ماهیت آن

 

 

 

مقدمه   2

زیربنای نظری تحقیق   5

تعارض و ماهیت آن   5

دیدگاه های متفاوت پیرامون تعارض سازمانی   9

دیدگاه سنتی    9

دیدگاه کثرت گرا   10

دیدگاه تعامل گرا  10

تعارض و اثرات اصلی تعارض   11

تعارض و جنبه های منفی آن   11

تعارض و جنبه های مثبت آن   12

انواع تعارض   13

تعارض درون فردی  14

تعارض بین فردی   15 

تعارض بین گروهی   15

تعارض بین سازمانی   16

علل ایجاد تعارض در سازمان ها   16

تعارض و تغییر   19

تعاض در اثربخشی سازمان   20

راهبردهای پیشگیری از تعارض   20

راهکارهای رفع تعارض   21

سبک های مدیریت تعارض   23

راهبردهای مدیریت تعارض   24

 

چانه زنی   28

میانجی گری   30

حکمیت  30

خلاصه بحث تعارض   30

هوش عاطفی   31

تعریف هوش عاطفی   32

ریشه های تاریخی هوش عاطفی   34

اساس زیستی عواطف و هوش عاطفی   36

دیدگاه های متفاوت پیرامون هوش عاطفی   38

هوش عاطفی از دیدگاه گاردنر   38

هوش عاطفی از دیدگاه مایروسالوی   38

هوش عاطفی از دیدگاه بار- آن   38

ابعاد هوش عاطفی از دیدگاه بار-آن   40

هوش عاطفی از دیدگاه گلمن   40

مؤلفه های هوش عاطفی گلمن   41

مؤلفه خودآگاهی   41

مؤلفه مدیریت خود   42

مؤلفه آگاهی اجتماعی   43

مؤلفه مهارت های اجتماعی   44

مؤلفه خودانگیزی   46

توجه معاصر به هوش عاطفی   47

تقسیم بندی بر اساس IQو EQاز دیدگاه جک بلوک   48

نقش وراثت و محیط در هوش عاطفی  49

 

ویژگی های افراد با هوش عاطفی بالا و پائین   50

آموزش و یادگیری هوش عاطفی   52

هوش عاطفی در محل کار   54

خلاصه بحث هوش عاطفی   58

ارتباطات (مهارت های ارتباطی)   59

چهارچوب مفهومی ارتباطات   60

هدف ارتباط   62

اهمیت ارتباطات    63

فرایند ارتباطات   64

انواع ارتباطات   66

مهارت های ارتباطی مدیران   66

تعریف مهارت های ارتباطی   67

مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن   67

مهارت کلامی   67

مهارت بازخورد   69

مهارت شنود مؤثر   70

خلاصه بحث ارتباطات   71

الگو (مدل)   72

نظریه های الگوسازی   73

انواع الگو (مدل)  74

بیان مسأله   76

اهمیت و ضرورت تحقیق   78

اهداف تحقیق   80

 

هدف کلی تحقیق   80

اهداف   80

فرضیه های تحقیق   81

فرضیه های اصلی   81

فرضیه های فرعی   81

پیش فرضهای تحقیق   81

محدودیت های تحقیق   82

تعریف واژه ها و اصطلاحات   83

 پیشینه تحقیق   86

تعارض

تحقیقات انجام شده در داخل کشور   87

تحقیقات انجام شده در خارج کشور   91

هوش عاطفی

تحقیقات انجام شده در داخل کشور   97

تحقیقات انجام شده در خارج کشور   98

ارتباطات

تحقیقات انجام شده در داخل کشور   103

تحقیقات انجام شده در خارج کشور   107

نتیجه گیری از مرور ادبیات تحقیق   108

 روش شناسی تحقیق   110

جامعه آماری   111

 

نمونه تحقیق   111

انتخاب حجم نمونه لازم 112

متغیرهای تحقیق 113

ابزار و وسیله تحقیق 114

نحوه امتیاز دهی 114

پایایی پرسشنامه های تحقیق 115

نحوه جمع آوری اطلاعات 117

روش های آماری 117

رعایت مسائل اخلاقی 118

 

 

 

 

 

مقدمه

دانشگاه به عنوان یک عامل اجرائی در آموزش و تربیت فرد وهدایت وی به سمت شهروندی موثر و مفید به حال جامعه ، دارای نقش موثر بوده و بدون تردید تامین کننده نیروی انسانی مورد نیاز جامعه درآ‌ینده خواهد بود به همین دلیل امروزه در جوامع مختلف , دانشگاه ها از نظر کمی و کیفی رشد و گسترش یافته و تقاضا برای ورود به آنها روز به روز زیادتر می شود و تعداد کثیری دانشجو برای تحصیل و برخورداری از مزایای آن به دانشگاهها روی می آورند

دانشگاه بعنوان یک نهاد تعلیم و تربیت از همه نهادهای اجتماعی پیچیده تر است دانشگاه همانند سایر سازمان های رسمی بایستی با وظایف ساخت ، اداره و جهت دادن به ترکیب پیچیده ای از منابع انسانی در گیر گردد بر خلاف اغلب سازمانهای رسمی تولید دانشگاه انسان است و این امر موجب پیدایش مسائل ویژه  درمدیریت دانشگاه می گردد

از جمله مسائلی که دانشگاه به عنوان یک سازمان با آن روبرو است مساله  تعارض و عدم موافقت هاست فعالیتهای سازمانی مستلزم تعامل بین افراد وگروه های سازمان می باشد در سازمان ها افراد مختلفی در رده های گوناگون مشغول انجام فعالیت ها و وظایف خود می باشند لازمه انجام این فعالیت ها ارتباط دو جانبه یا چند جانبه افراد با همدیگر بوده که می توانند زمینه ساز ایجاد تعارض باشند

بیان مسأله

تعارض بخشی از زندگی سازمانی است و امری اجتناب ناپذیر که فکر بسیاری از مدیران را به خود مشغول داشته است و بحث پیرامون آن از مباحث مهم رفتار سازمانی و تئوری سازمان می باشد رابینز (1374) معتقد است تعارض موضوعی است که قکر انسان را بیش از هر چیز دیگری بجز خدا و عشق به خود مشغول کرده است

دانشگاه بعنوان یک سازمان , درگیر تعارض است اگر بنا باشدکه زنده بودن و اثر بخشی خود را حفظ نماید وجود تعارض بطور قطع لازم است اما این در حالی است که اکثر افراد از تعارض ترس دارند و بر این باورند که تعارض بد و مخرب است و باید از آن اجتناب نمود

نکته اساسی در مسله تعارض نگرش مدیر نسبت به آن، تشخیص به موقع و برخورددرست با آن، قضاوت در خصوص حق یا ناحق بودن آن بر اساس علل و عوامل بوجود آورنده و بالاخره ارائه ی  راه حل منطقی و درست برای آن است

دانشمندان علوم رفتاری هدف یک سیستم مدیریت موفق را از بین بردن پدیده تعارض نمی دانند بلکه هدف چنین سیستمی را ایجاد سطح مناسبی از تعارض دانسته و معتقدند اگر در سازمان تعارض وجود نداشته باشد بی علاقگی ‍ ، خمودگی و بوجود خواهد آمد که کارایی سازمان را کاهش خواهد داد (قربانی ، 1379)  و در حقیقت تعارض با وجود ویژگی های ناپایداری که دارد می تواند خواستگاه عقاید و فرصت های خلاق باشد و اطمینان و رابطه ای عمیق به وجود آورد و در عین حال وسیله ای برای راهیابی به ناامیدی های بشر است و اگر به آن توجه نشود ، موفقیت تضعیف و متوقف خواهد شد مدیر برای آنکه بتواند اثر بخشی سازمان را افزایش دهد به مشارکت و همکاری اعضای سازمان نیاز دارد در این راستا او باید در کارکنان ایجاد انگیزه نماید و به ارتباطات آزاد و دوطرفه معتقتدباشد و توانایی حل تعارض میان افراد، گروهها یا میان دو یا چند دیدگاه را به شیوه ای که پیامد آنها منجر به  دستیابی هدفهای سازمان شود،داشته باشد

اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه تعارض و مدیریت آن از جمله مباحثی است که توجه مدیران و دست اندرکاران سازمانها را به خود جلب کرده است در بسیاری از سازمانها (از جمله دانشگاهها )تعارض بصورت یک مسئله جدی وحود دارد شاید در همه جا این پدیده دارای چنان قدرتی نباشد که موجب انحلال سازمان گرددولی تردیدی نیست که می تواند برعملکرد سازمانها  اثرات ناگوار بگذاردو یا شرایطی را بوجودآوردکه این سازمانها بسیاری از نیروهای کارآمد خود را از دست دهند(( همچنین تعارض می تواند موجب اتلاف انرژی و استعدادهای کارکنان سازمان شده و بجای اینکه عوامل تولید و منافع انسانی با ترکیب مناسب و معقول در جهت تحقق اهداف سازمان حرکت کند در جا بزنند و سرمایه انسانی و فیزیکی را به هدر دهند که این امر برای سازمانها و دست اندرکاران آنها خوشایند نیست›› (سلطانی،1377)
از این رو حصول اهداف آموزشی و تربیتی در دانشگاهها به عنوان مهمترین منابع علمی و پژوهشی کشور که سهم عمده ای در پیشرفت و توسعه جامعه دارند،علاوه بر استفاده بهینه از نیروی انسانی و منابع سازمانی،منوط به عوامل مختلفی از جمله همکاری و همدلی سازمانی و  وجود روابط سالم به دور از هر گونه اختلاف است

بخش عمده مدیریت فراهم آوردن محیط مناسب کار و گردآوری کارکنان به صورت گروههایی است که در حصول به اهداف مشترک خود و سازمان همکاری نماینددانلود مقاله تعارض و ماهیت آن
ایمیل * موبایل *

دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب‌ها :

محصولات خاص


 • PDF ویژه

  سوالات متقاضیان اخذ نمایندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  سوالات متقاضیان اخذ نمایندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  دانلود بسته کامل نمونه سوالات عمومی و تخصصی متقاضیان اخذ نمایندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهمراه پاسخنامه

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک صادرات ایران

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک صادرات ایران

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری استخدام بانک صادرات ایران شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام موسسه اعتباری ثامن

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام موسسه اعتباری ثامن

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری استخدامی موسسه اعتباری ثامن شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام نیروی انتظامی

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام نیروی انتظامی

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری بیمه پاسارگاد

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری بیمه پاسارگاد

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بیمه پاسارگاد شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک قرض الحسنه رسالت

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک قرض الحسنه رسالت

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بانک قرض الحسنه رسالت شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات آزمون استخدامی متروی شیراز

  دانلود سوالات آزمون استخدامی متروی شیراز

  دانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان متروی شیراز با بیش از 500 نمونه سوال استخدامی عمومی و تخصصی همراه با پاسخنامه ویژه آزمون استخدام سازمان قطار شهری شیراز و حومه در سال 1394

 • PDF ویژه

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی هما

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی هما

  دانلود سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی مهمانداری هواپیمایی هما بهمراه پاسخنامه در قالب فایل PDF مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدام مهمانداری هواپیمایی هما.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات آزمون تصدی امر قضا

  دانلود سوالات آزمون تصدی امر قضا

  با توجه به آزمون استخدامی قوه قضاییه ، بسته ای حاوی نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه را آماده کرده ایم که کمک زیادی به قبولی شما در آزمون استخدامی این ارگان میباشد. قوه قضاییه برای تکمیل کادر اداری از بین داوطلبان علاقه مند و واجد شرایط در رشته های مختلف از طریق برگزاری آزمون، استخدام میکند.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام شرکت البرز دارو

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام شرکت البرز دارو

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری شرکت البرز دارو شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام شرکت بابک مس ایرانیان

  دانلود سوالات استخدام شرکت بابک مس ایرانیان

  دانلود بسته ویژه سوالات استخدام شرکت بابک مس ایرانیان در سال 1395 بهمراه پاسخنامه در قالب نرم افزار PDF

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام بانک پاسارگاد

  دانلود سوالات استخدام بانک پاسارگاد

  دانلود مجموعه کامل سوالات عمومی و تخصصی استخدامی بانک پاسارگاد بهمراه پاسخنامه در قالب pdf

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک پاسارگاد

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک پاسارگاد

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بانک پاسارگاد در سال 94 شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک حکمت ایرانیان

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک حکمت ایرانیان

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بانک حکمت ایرانیان در سال 94 شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود نمونه سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی سال96 بهمراه پاسخنامه در قالب pdf

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدام دانشگاه علامه طباطبایی

  دانلود سوالات استخدام دانشگاه علامه طباطبایی

  دانشگاه علامه طباطبایی برای تأمین نیروی انسانی متعهد و کارآمد موردنیاز خود در چهارچوب آئین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و براساس مجوز مورخ 93/12/23 هیئت‌امناء دانشگاه، تعداد 25 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون و مصاحبه عمومی و تخصصی و گزینش به‌صورت قراردادی

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش

  دانلود بسته سوالات عمومی و اختصاصی استخدام هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش در قالب PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 1395 همچنین در ادامه می توانید توضیحات کامل مجموعه سوالات هنر آموز الکترونیک را مشاهده نمائید

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز تاسیسات آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز تاسیسات آموزش و پرورش

  دانلود بسته سوالات عمومی و اختصاصی استخدام هنر آموز تاسیسات آموزش و پرورش در قالب PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی سازمان آموزش و پرورش در سال 1395 همچنین در ادامه می توانید توضیحات کامل مجموعه سوالات استخدام هنر آموز تاسیسات را مشاهده نمائید.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام استاد کار کامپیوتر آموزش و پرورش 97

  دانلود سوالات استخدام استاد کار کامپیوتر آموزش و پرورش 97

  دانلود بسته سوالات عمومی و اختصاصی استخدام استاد کار کامپیوتر آموزش و پرورش در قالب فایل PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه کامل این سوالات مناسب متقاضیان شرکت آزمون استخدامی سال 96 سازمان آموزش و پرورش می باشد،جهت خرید بعد از پرداخت وجه لینک دانلود نمایش داده میشود،با آرزوی موفقیت برای همه شما.97

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات آموزگار توانبخشی استثنایی استخدام آموزش و پرورش

  دانلود سوالات آموزگار توانبخشی استثنایی استخدام آموزش و پرورش

  دانلود بسته سوالات عمومی و تخصصی استخدام آموزگار توانبخشی استثنایی آموزش و پرورش در قالب فایل PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 1397 همچنین در ادامه می توانید توضیحات کامل سوالات استخدام معلم توانبخشی را مشاهده نمائید.