سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود مقاله بازاریابی زیره و زرشک

عالی

docx 1396 بهمن 16 حجم : 3 مگابایت صفحات : 2206500 تومان خرید و دانلود

دانلود مقاله بازاریابی زیره و زرشک

دانلود مقاله  بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشک

 

 

 

1-1 مقدمه2

2-1 ضرورت‌ و اهمیت‌ مسئله‌5

3-1 اهداف تحقیق8

4- 1 فرضیات تحقیق8

5-1 کاربردهای انجام تحقیق9

6-1 پیشینه تحقیق9

تحقیقات انجام شده در زمینه بازاریابی و بازار رسانی محصولات کشاورزی9

2-2 تاریخچه‌18

3-2 خصوصیات‌ گیاهشناسی‌ زیره‌ سبز18

1-3-2  ویژگیهای‌ عمومی‌18

2-3-2  ارقام‌ زیره‌ سبز20

3-3-2  زیستگاه‌ و پراکنش‌20

1-4-2 مصارف خوراکی و ارزش غذایی25

2-4-2 اهمیت‌ دارویی‌26

5-2  سایر کاربردهای‌ زیره‌ سبز26

6-2  ویژگیها وروشهای‌ کشت‌ زیره‌ سبز27

1-6-2 کاشت‌29

3-6-2  داشت‌30

3-6-2 برداشت‌31

7-2  آفات‌ و امراض‌32

8-2  خصوصیات‌ زرشگ‌33

9-2  تاریخچه‌ زرشک‌34

10-2  خصوصیات‌ گیاهشناسی‌ و پراکنش‌ جنس‌ زرشک‌35

1-10-2  ویژگیهای‌ عمومی‌35

2-10-2  گونه‌های‌ زرشگ‌35

3-10-2  زیستگاه‌ و پراکنش‌38

11-2  مصارف‌ خوراکی‌، ارزش‌ غذایی‌ و اهیمت‌ دارویی‌ زرشک‌39

1-11-2  مصارف‌ خوراکی‌ و ارزش‌ غذایی‌:40

2-11-2  اهمیت‌ دارویی‌40

12-2 سایر کابردهای‌ زرشک‌:41

13-2 ویژگیها و روشهای‌ پرورش‌ زرشک‌ بیدانه‌42

1-13-2  کاشت‌ و تکثیر44

2-13-2 داشت‌45

3-13-2 برداشت‌46

14-2 آفات‌ و امراض‌ زرشک‌48

1-2  تعریف بازار51

2-2  طبقه بندی بازارهای مختلف51

1-2-2  طبقه بندی بازار بر اساس موضوع مبادلات:51

2-2-2 بازارها بر اساس وضعیت مکانی:52

3-2   تعریف بازاریابی52

4-2  ابعاد مختلف بازاریابی55

1-4-2  بازاری گرائی56

2-4-2  بازار شناسی56

3-4-2  بازاریابی56

4-4-2  بازار رسانی57

5-4-2  بازار گردی57

6-4-2  بازار سنجی57

7-4-2 بازار داری58

8-4-2 بازار گرمی58

9-4-2  بازار گردانی58

5-2  عناصر قابل کنترل و موثر بر بازاریابی59

6-2  تاریخچه بازاریابی59

7-2  مفاهیم اساسی بازاریابی62

8-2  عوامل موثر در بازاریابی63

1-8-2  فروشندگان اولیه63

2-8-2 واسطه‌های بازاریابی64

1-2-8-2 دلالان64

2-2-8-2  واحدهای توزیع فیزیکی64

3-2-8-2  آژانسهای خدمات بازاریابی65

4-2-8-2  واسطه‌های مالی65

3-8-2  مشتریان65

4-8-2  رقبا66

5-8-2 جوامع67

9-2  مفهوم جدید بازاریابی67

10-2 تئوریهای رفتار خریدار68

1-10-2  تئوری اقتصاد خرد (Microevonmic theory)68

2-10-2  تئوری روان شناسی (psychogical)69

1-2-10-2 مراحل تصمیم گیری خریدار69

1-1-2-10-2 شناخت اشکال69

2-1-2-10-2  جستجو برای اطلاعات70

3-1-2-10-2  ارزیابی کردن خط مشی‌های مختلف (عمل تصمیم گیری)71

11-2  مفهوم بازاریابی محصولات کشاورزی72

12-2  اهمیت بازاریابی محصولات کشاورزی73

13-2  عملیات بازاریای75

1-13-2  فعالیت‌های مبادله ای75

2-13-2  فعالیت‌های فیزیکی76

14-2  سازمان بازاریابی78

15-2  فعالیتها و وظایف بازاریابی محصولات کشاورزی80

1-15-2   جمع آوری اطلاعات80

2-15-2  حمل و نقل81

3-15-2  درجه بندی و استاندارد نمودن محصولات82

4-15-2  بسته بندی و تبدیل محصولات83

5-15-2 انبارداری85

6-15-2  تبلیغات85

7-15-2   اعتبار85

8-15-2  قیمت گذاری86

16-2  شبکه‌های بازاریابی87

1-16-2 خرده فروشان87

2-16-2  عمده فروشان87

3-16-2  سلف خران88

4-16-2  میدان داران88

5-16-2 سایر موارد88

17-2  اهداف بازاریابی محصولات کشاورزی89

1-17-2  آنچه به عهده دولت می‌باشد89

2-17-2  آنچه بر عهده تولید کننده می‌باشد90

18-2  نقش شرکتهای تعاونی در بازاریابی91

19-2  مسیر بازاریابی91

20-2  هزینه‌های بازاریابی92

21-2  حاشیه بازاریابی93

24-3- کارایی بازاریابی94

23-2  مدل‌های حاشیه بازاریابی96

1-23-2  الگوی مارک- آپ (Mark up Model)96

2-23-2  الگوی حاشیه نسبی (Relative Model)97

3-23-2  الگوی هزینه بازاریابی (Marketing Cost. Model)97

4-23-2 الگوی انتظارات عقلایی (Ration Expectation Model)98

24-2  شفافیت بازار99

25-2  برخی مشکلات اساسی موجود در بازاریابی محصولات کشاورزی99

2-3  روش تحقیق103

3-3 روش جمع آوری اطلاعات103

4-3 منابع اطلاعات ثانویه104

5-3 منابع اطلاعات اولیه105

6-3 جامعه آماری105

7-3 نمونه آماری105

2-4- اهمیت اقتصادی زیره108

1-2-4- کشورهای وارد کننده و صادر کننده زیره110

2-2-4- روند تولید و صادرات زیره110

3-4 مشخصات جامعه مورد بررسی و مشخصات تحقیق114

4-4 ویژگی‌های نمونه مورد بررسی تولید کنندگان زیره115

1-4-4  ویژگی‌های سنی115

2-4-4  سطح تحصیلات116

3-4-4 وضعیت مالکیت اراضی117

5-4 ویژگی‌های نمونه مورد بررسی عمده فروشان زیره118

1-5-4 ویژگی‌های سنی118

2-5-4  سطح تحصیلات119

1-6-4  ویژگیهای سنی120

2-6-4 سطح تحصیلات120

7-4  انواع بازارهای زیره121

1-7-4  بازار سر مزرعه122

2-7-4 بازار عمده فروشی124

3-7-4  بازار خرده فروشی126

8-4 سازمان بازاریابی زیره127

1-8-4  عمده فروشان128

2-8-4  خریدران محلی129

3-8-4   نمایندگان عمده فروش129

4-8-4  میدان داران130

5-8-4 دلالان130

6-8-4   خرده فروشان131

9-4  عملیات بازاریابی زیره131

1-9-4  حمل و نقل131

2-9-4  درجه بندی132

3-9-4  استاندارد133

1-3-9-4 مواد خارجی موجود در زیره133

2-3-9-4  ویژگی‌های زیره استاندارد شده باید به شرح زیر باشد:134

4-9-4   بسته بندی134

5-9-4  اطلاعات زیر باید بر روی هر بسته یا بر چسب شود:135

5-9-4 انبارداری135

10-4  اعتبار135

11-4  مسیر بازاریابی زیره137

1-11-4  مسیرهای اصلی بازاریابی زیره138

12-4  قیمت گذاری138

13-4 حاشیه بازاریابی139

14-4  هزینه بازاریابی141

15- 4  سود بازاریابی144

16-4  ضریب هزینه بازاریابی145

17-4  ضایعات146

18-4  عدم کارایی بازاریابی147

19-4  شفافیت بازار148

20-4  ویژگی‌های نمونه مورد بررسی تولید کنندگان زرشک149

1-20-4  ویژگی‌های سنی149

2-20-4  سطح تحصیلات150

3-20-4  وضعیت مالکیت اراضی151

21-4  ویژگیهای نمونه مورد بررسی عمده فروشان زرشک152

1-21-4 ویژگیهای سنی152

2-21-4  سطح تحصیلات153

22-4 ویژگی‌های نمونه مورد برری خرده فروشان زرشک153

1-22-4  ویژگی‌های سنی153

2-22-4  سطح تحصیلات154

23-4  انواع بازارهای زرشک155

1-23-4  بازار سر مزرعه156

2-23-4  بازار خرده فروشی158

24-4   سازمان بازاریابی160

1-24-4  عمده فروشان160

2-24-4 خریداران محلی161

3-24-4  نمایندگان عمده فروش162

4-24-4  میدان داران162

5-24-4  دلالان163

6-24-4 خرده فروشان163

25-4 عملیات بازاریابی زرشک164

1-25-4  حمل و نقل164

2-25-4 درجه بندی164

3-25-4 استاندارد166

4-25-4  بسته بندی168

5-25-4  انبارداری168

26-4  اعتبار169

27-4  مسیر بازاریابی زرشک170

28-4 قیمت گذاری171

29-4 حاشیه بازاریابی172

30-4  هزینه‌های بازاریابی173

31-4  سود بازاریابی177

32-4  ضریب هزینه بازاریابی179

33-4  ضایعات179

34-4  عدم کارایی بازاریابی182

35-4  شفافیت بازار183

36-4  مشکلات بازاریابی و صادرات زیره و زرشک184

2-5  نتایج و بحث188

3-5  پیشنهادات جهت بهبود بازاریابی زیره و زرشک198

منابع205

 

 

 

مقدمه

تحقیق‌ برای‌ افزایش‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ که‌ در کشور ما امری‌ الزامی‌است‌. دراین‌ مورد گرچه‌ در مقاطع‌مختلف‌ زمانی‌ چه‌ قبل‌ و چه‌ بعد از انقلاب‌ تحقیقاتی‌ انجام‌ شده‌ است‌ اما اقدامات‌ مؤثری‌ آنچنانکه‌ باید و شایدهنوز صورت‌ نگرفته‌ است‌. تجربه‌ کشورهای‌ موفق‌ در امر توسعه‌ اقتصادی‌ نشان‌ داده‌ که‌ تجارت‌ خارجی‌ نقش‌بسیار مهم‌ و تعیین‌ کننده‌ای‌ در فرایند توسعه‌ این‌ کشورها ایفا کرده‌ و به‌ طور قطع‌ می‌توان‌ گفت‌ که‌ هیچ‌کشورتوسعه‌ یافته‌ و تازه‌ صنعتی‌ شده‌ای‌ را نمی‌توان‌ یافت‌ که‌ بدو توسعه‌ تجارت‌ و تکیه‌ بر صادرات‌ خود به‌ این‌امر نایل‌ شده‌ باشد. الگوی‌ توسعه‌ متکی‌ به‌ صادرات‌ امروزه‌ تقریباً در میان‌ اکثر کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ به‌صورت‌ مدل‌ غالبی‌ درآمد است‌ و از این‌ رو مشاهده‌ می‌کنیم‌ که‌ طی‌ 1980 بسیاری‌ از این‌ کشورها بسوی‌خصوصی‌ سازی‌ و کاهش‌ دخالت‌های‌ دولت‌ در اقتصاد، مقررات‌ زدایی‌، آزادسازی‌ تجاری‌، تلاش‌ در جهت‌جلب‌ سرمایه‌های‌ خارجی‌ و به‌ طور کلی‌ در جهت‌ حاکمیت‌ عناصر اقتصاد بازار اهتمام‌ کرده‌اند. نظریه‌ تجارت‌به‌ عنوان‌ متور رشد اقتصادی‌ دارای‌ مخالفین‌ و موافقین‌ زیادی‌ است‌. پر بیش‌ و سنیگر از جمع‌ مخالفان‌ این‌نظریه‌ بویژه‌ در کشورهای‌ درحال‌ توسعه‌ بوده‌اند و دلیل‌ این‌ امر را تخریب‌ رابطه‌ مبادله‌ تجاری‌ این‌ کشورهامی‌دانند زیرا این‌ کشورها صادر کننده‌ مواد خام‌ و وارد کننده‌ محصولات‌ نهایی‌ می‌باشند و قیمت‌ مواد خام‌نسبت‌ به‌ محصولات‌ نهایی‌ روز به‌ روز در حال‌ کاهش‌ است‌ برخی‌ دیگر از نظریه‌پردازان‌ اقتصادی‌ همانندریکاردو، هگچر اهلین‌ و کروگمن‌ از موافقین‌ رابطه‌ مثبت‌ بین‌ رشد اقتصادی‌ و تجارت‌ خارجی‌ بوده‌ و دلیل‌ این‌امر را عمدتاً در مزیت‌های‌ نسبی‌ و فراوانی‌ نسبی‌ عوامل‌ تولید در بین‌ کشورهای‌ مختلف‌ می‌دانند اما نکته‌ این‌است‌ که‌ به‌ مرور زمان‌ و بویژه‌ پس‌ از جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ از تعداد مخالفین‌ کاسته‌ شده‌ و بر تعداد موافقین‌ افزوده‌شده‌ است‌ به‌ دیگر سخن‌ دیدگاه‌ صاحبنظران‌ در مورد نقش‌ مثبت‌ و مؤثر تجارت‌ خارجی‌ در رشد اقتصادی‌روز به‌ روز خوشبینانه‌تر شده‌ و آنرا به‌ یک‌ اصل‌ تبدیل‌ می‌نمایند.

ضرورت‌ و اهمیت‌ مسئله‌

بخش‌ کشاورزی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از بخش‌های‌ قدیمی‌و اصلی‌ در اقتصاد کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ از جمله‌ایران‌ می‌باشد گرچه‌ در فرآیند توسعه‌ کشور از اهمیت‌ اقتصادی‌ این‌ بخش‌ کاسته‌ شده‌ است‌ اما هنوز سهم‌عمده‌ای‌ از تولید ناخالص‌ داخلی‌، اشتغال‌ و تجارت‌ خارجی‌ بدون‌ نفت‌ را تشکیل‌ داده‌ و نیز بدلایل‌ تأمین‌نیازهای‌ غذایی‌ کشور و ضروری‌ جامعه‌ و داشتن‌ مساعدت‌هایی‌ در رشد اقتصادی‌ کشور از جایگاه‌ خاصی‌برخوردار است‌. نظر به‌ اینکه‌ حدود یک‌ سوم‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ ایران‌ از بخش‌ کشاورزی‌ است‌ و با توجه‌ به‌ارزبری‌ پایین‌ این‌ بخش‌ نسبت‌ به‌ سایر بخش‌های‌ اقتصاد کشور و وابستگی‌ کم‌ آن‌ به‌ تکنولوژی‌ پیچیده‌ می‌توان‌با توسعه‌ صادرات‌ محصولاتی‌ که‌ از نظر شرایط‌ اقلیمی‌، اقتصادی‌ و فرهنگی‌ دارای‌ مزیتن‌ سبی‌ می‌باشند باتوجه‌ به‌ بحث‌ عضویت‌ ایران‌ در سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌ (WTO) بخشی‌ از ارز مورد نیاز کشور را تأمین‌ ومساعدت‌ قابل‌ توجهی‌ به‌ سایر بخشهای‌ اقتصاد در جراین‌ توسعه‌ اقتصادیا نجام‌ گیرد به‌ منظور افزایش‌ کارآیی‌و بهبود نظام‌ بازاررسانی‌ محصولات‌ کشاورزی‌ در کشرو ایران‌ و نیز توسعه‌ صادرات‌ آنها با توجه‌ به‌ رقابت‌های‌جهانی‌ در زمینه‌ بازار محصولات‌ کشاورزی‌ نیاز به‌ تحقیقات‌ اقتصاد کشاورزی‌ در مورد محصولات‌ و مناطقی‌که‌ دارای‌ مزیتن‌ سبی‌ از نظر تولید، بازاریابی‌، صادرات‌ هستند روز به‌ روز محسوس‌تر می‌شود.

اهداف تحقیق

1- بررسی وشناخت عملیات بازار رسانی زیره و زرشک.

2- تعیین مسیر، حاشیه، سود، کارایی وضریب هزینه بازازیابی زیره و زرشک.

3- برآورد هزینه خدمات بازاریابی و بررسی عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی زیره و زرشک.

4-بررسی و شناخت وضعیت رقبای بالقوه صادراتی در بازارهای نهایی وهدف.

 5- تعیین شفافیت یا عدم شفافیت بازار زیره و زرشک.

6- ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود وضعیت بازاریابی زیره و زرشک.

7- برآورد توابع عرضه داخلی، تقاضای داخلی وعرضه صادراتی زیره و تعیین عوامل موثر بر آن.

 

دانلود مقاله بازاریابی زیره و زرشک
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست