سیما فایلدانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
سیما فایل
پیشنهاد ما

سوالات استخدامی نمونه سوال پیام نور پروژه کارآفرینی گزارش کارآموزی آزمون آزمایشی دانلود پاورپوینت
دانلود مقاله صنعت برق
1 1 1 1 1
عالی
docx
1396 بهمن 17
حجم : 3 مگابایت
صفحات : 74
5500 تومان
خرید و دانلود

دانلود مقاله صنعت برق


   دانلود مقاله صنعت برق 

 

 

 

 

جریان الکتریکی                                                      1

تاریخچه برق و الکتریسته                               2

مشخصات جریان الکتریکی                                      2

سرعت رانش                                                4

چگالی جریان الکتریکی                                            4

اشکال مختلف جریان الکتریکی                                 5

اندازه گیری جریان الکتریکی                                    6

قانون اهم                                                               7

آمپر متر چیست؟                                                    9

طرز کار آمپر متر                                                   10

بکار بردن آمپر متر                                       12

مقاومت                                                                  14

تولید                                                                      16

تعاریف الکتریکی                                                     17

تاریخچه تولید جریان الکتریسته                      19

منابع انرژی اولیه بکار رفته در تولید برق                  22

اتصال کوتاه برقی                                                   24

برق اضطراری                                                        26

انتقال توان الکتریکی                                                28

ورودی شبکه برق                                                   29

خروجی شبکه                                                         30

تولید                                                                      32

ژنراتور برقی(الکتریکی)                                           36

دیناموی گرام                                                         38

مولدهای جریان مستقیم                                           42

ماشین های الکتریکی جریان مستقیم                         43

جریان متناوب                                                        44

توزیع برق و تغذیه خانگی                               45

فرکانسهای ACدر کشورها                                     49

تولید برق                                                               55

لرزش دیوارها هم برق تولید می کند                         66

نتیجه گیری                                                            68

منابع                                                                     69

 

 

 

 


جریان الکتریکیدر برق

جریان الکتریکی دربرق، جریان سرعت عبور الکترونها دریک سیم مسی یاجسمرسانا است. جریان قراردادی در تاریخ علم الکتریسته ابتدا به صورت عبوربارهایمثبت تعریف شد. هر چند امروزه می‌دانیم که در صورت داشتن رسانای فلزی ، جریانالکتریسته ناشی از عبور بارهای منفی ،الکترون ، در جهت مخالف است. علیرغم این درک اشتباه ، کماکان تعریف قراردادی جریان تغییرینکرده است. نمادی که عموما برای نشان دادن جریان الکتریکی (میزان باری که در ثانیهاز مقطع هادی عبور می‌کند) در مدار بکار می‌رود، است.

 

تاریخچه برق و الکتریسیته
تاریخ الکتریسیته به 600 سال قبل از میلاد می‌رسد. در داستانهایمیلتوس(Miletus) می‌خوانیم که یککهربا در اثر مالش کاه را جذب می‌کند. مغناطیس از موقعی شناخته شد که مشاهده گردید، بعضی از سنگها مثل مگنیتیت ، آهن رامی‌ربایند. الکتریسیته و مغناطیس ، در ابتدا جداگانه توسعه پیدا کردند، تا این کهدر سال 1825اورستد(Orested) رابطه‌ای بین آنها مشاهدهکرد. بدین ترتیب اگر جریانی از سیم بگذرد می‌تواند یک جسم مغناطیسی را تحت تأثیرقرار دهد. بعدهافارادهکشف کرد که الکتریسیته و مغناطیس جدااز هم نیستند و درمبحثالکترومغناطیس قرار می‌گیرد.

 

مشخصات جریان الکتریکی
از نظر تاریخی نماد جریانI ، از کلمه آلمانیIntensit که به معنی شدت است، گرفته شده است. واحد جریان الکتریکی دردستگاهSI ، آمپر است. به همین علت بعضیاوقات جریان الکتریکی بطور غیر رسمی و به دلیل همانندی با واژهولتاژ ، آمپراژ خوانده می‌شود. اما مهندسین از این گونه استفاده ناشیانه ، ناراضی هستند.

 

آیا شدت جریان در نقاط مختلف هادی متفاوت است؟
شدت جریان در هر سطح مقطعاز هادی مقدار ثابتی است و بستگی به مساحت مقطع ندارد. مانند این که مقدار آبی کهدر هر سطح مقطع از لوله عبور می‌کند، همواره در واحد زمان همه جا مساوی است، حتیاگر سطح مقطعها مختلف باشد. ثابت بودن جریان الکتریسیته از این امر ناشی می‌شود کهبارالکتریکی در هادی حفظ می‌شود. در هیچ نقطه‌ای بار الکتریکی نمی‌تواند روی هممتراکم شود و یا از هادی بیرون ریخته شود. به عبارت دیگر در هادی چشمه یا چاهی برایبار الکتریکی وجود ندارد.

 

سرعت رانش
میدانالکتریکیکه بر روی الکترونهای هادی اثر می‌کند، هیچ گونه شتاب برآیندی ایجادنمی‌کند. چونالکترونها پیوسته با یونهای هادی برخورد می‌کنند. لذا انرژی حاصل از شتاب الکترونها به انرژینوسانی شبکه تبدیل می‌شود و الکترونها سرعت جریان متوسط ثابتی (سرعت رانش) درراستای خلاف جهت میدان الکتریکی بدست می‌آورند.

 

چگالی جریان الکتریکی
جریانI یک مشخصه برای اجسام رسانا است و مانندجرم، حجم و ... یک کمیت کلی محسوب می‌شود. در حالی که کمیت ویژه‌ دانستیه یاچگالی جریانj است که یککمیتبرداری است و همواره منسوب به یک نقطه از هادی می‌باشد. در صورتی که جریانالکتریسیته در سطح مقطع یک هادی بطور یکنواخت جاری باشد، چگالی جریان برای تمامنقاط این مقطع برابرj = I/Aاست. دراین رابطهA مساحت سطح مقطع است. بردارj در هر نقطه به طرفی که بار الکتریکی مثبتدر آن نقطه حرکت می‌کند، متوجه است و بدین ترتیب یک الکترون در آن نقطه در جهتj حرکت خواهد کرد.

 

اشکال مختلف جریان الکتریکی
در هادیهای فلزی ، مانند سیمها ، جریان ناشیاز عبور الکترونها است، اما این امر در مورد اکثر هادیهای غیر فلزی صادق نیست. جریان الکتریکی درالکترولیتها ، عبور اتمهای باردار شده به صورت الکتریکی (یونها) است، که در هر دو نوع مثبت ومنفی وجود دارند. برای مثال، یکپیلالکتروشیمیایی ممکن است با آب نمک (یک محلول ازکلرید سدیم) در یک طرف غشا و آب خالص در طرفدیگر ساخته شود. غشا به یونهای مثبت سدیم اجازه عبور می‌دهد، اما به یونهای منفیکلر این اجازه را نمی‌دهد. بنابراین یک جریان خالص ایجاد می‌شود.

جریانالکتریکی درپلاسما عبور الکترونها ، مانند یونهای مثبت و منفی است. در آب یخ زده و در برخی ازالکترولیتهای جامد ، عبورپروتونها ، جریان الکتریکی را ایجاد می‌کند. نمونه‌هایی هم وجود دارد که علیرغم اینکه درآنها ، الکترونها بارهایی هستند که از نظر فیزیکی حرکت می‌کنند، اما تصور جریانمانند 'حفره‌های (نقاطی که برای خنثی شدن از نظر الکتریکی نیاز به یک الکتروندارند) مثبت متحرک ، قابل فهم تر است. این شرایطی است که در یکنیم هادی نوعp وجود دارد.

 

اندازه گیری جریان الکتریکی
جریان الکتریکی را می‌توان مستقیما توسط یکگالوانومتر اندازه گیری کرد. اما این روش نیاز به قطع مدار دارد که گاهی مشکل است. جریان رامی‌توان بدون قطع مدار و توسط اندازه گیریمیدان مغناطیسیکه جریان تولید می‌کند،محاسبه کرد. ابزارهای مورد نیاز برای این کار شامل سنسورهای اثر هال ، کلمپگیره‌های جریان و سیم پیچهای روگووسکی است.

 

مقاومت الکتریکی
اگراختلاف پتانسیلمعینی را یک بار به دوانتهای سیم مسی و بار دیگر به دو انتهای میله چوبی وصل کنیم، شدت جریانهای حاصل درهر لحظه با هم اختلاف زیادی خواهند داشت. خاصیتی از هادی را که اختلاف مزبور راباعث می‌شود،مقاومتالکتریکی گویند، که آن را باR نشان می‌دهند و مقدار آن برابرR = V/Iاست که در آنV اختلاف پتانسیل بین دوسر سیم وI جریان الکتریکی است. واحد مقاومت الکتریکی اهم یا ولت بر آمپر می‌باشد.

 

توان الکتریکی
یک مدار الکتریکی را در نظر می‌گیریم که حامل جریانI وولتاژV بوده و یک مقاومتRدر آن قرار دارد. بار الکتریکیdq موقع عبور از مقاومتبه اندازهVdq ، ازانرژی پتانسیل الکتریکیخود را از دستمی‌دهد. طبققانونبقای انرژی ، این انرژی در مقاومت به صورت دیگری ، مثلا گرما ظاهر می‌شود. گردر مدت زمانdt ، انرژیdu حاصل شود، در این صورت داریم:

P=du/dtدانلود مقاله صنعت برق
ایمیل * موبایل *

دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب‌ها :

محصولات خاص


 • pdf ویژه

  نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین 96

  نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین 96

  بسته نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین در قالب فایل PDF همراه با پاسخنامه با بهترین کیفیت،مناسب جهت استفاده متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی بانک کارآفرین

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات استخدامی صنایع فولاد ایران

  نمونه سوالات استخدامی صنایع فولاد ایران

  دانلود بسته ویژه نمونه سوالات استخدامی صنایع فولاد ایران در سال 1397 بهمراه پاسخنامه

 • pdf ویژه

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی سال 97

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی سال 97

  دانلود بسته ویژه نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی مهمانداری هواپیمایی سال 1397 بابهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه

 • docx ویژه

  سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی سال96

  سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی سال96

  این محصول حاوی نمونه سوالات پر تکرار و مهم آزمون های استخدامی میباشد که با دروس اعلام شده در آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی مطابقت دارد. مطالعه این نمونه سوالات و آشنایی با نحوه طرح سوالات، شما را در قبولی در این آزمون استخدامی کمک بسزایی خواهد کرد.

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش 95

  دانلود سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش 95

 • pdf ویژه

  سوالات رشته نقشه کشی معماری سال 94 کنکور کاردانی فنی و حرفه ای

  سوالات رشته نقشه کشی معماری سال 94 کنکور کاردانی فنی و حرفه ای

 • docx ویژه

  دانلود نمونه سوال استخدامی ارتش

  دانلود نمونه سوال استخدامی ارتش

  نهادهای نظامی و انتظامی همواره جهت ارتقاء سطح کیفی و خدمت رسانی خود با برگزاری آزمون های استخدامی و جذب نیروی انسانی داوطلبان زیادی را که جویای کار و اشتغال هستند را به سمت خود می کشانند. مجموعه سوالات استخدامی ارتش که برای هر سه قوای مهم ارتش قابل دانلود و استفاده می باشد کامل ترین و یکی از محبوب ترین منابع سوال می باشدکه با افتخار خدمت شما ارائه می گردد.

 • docx ویژه

  دانلود سوالات استخدامی رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدامی رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

  دانلود دفترچه سوالات آزمون های ادوار گذشته وزارت آموزش پرورش شامل بیش از 200 سوال دروس عمومی به همراه پاسخنامه و نیز دفترچه سوالات رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی رشته کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدامی رشته کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

  دانلود دفترچه سوالات آزمون های ادوار گذشته وزارت آموزش پرورش شامل بیش از 200 سوال دروس عمومی به همراه پاسخنامه و نیز دفترچه سوالات رشته تخصصی کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

 • pdf ویژه

  نمونه سوال و دفترچه سوالات استخدامی رشته تخصصی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش

  نمونه سوال و دفترچه سوالات استخدامی رشته تخصصی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش

  لیست دروس و منابع آزمون کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش : مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود: (ICDL -1 فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه -2 ریاضی و آمار مقدماتی -3 زبان و ادبیات فارسی -4 معارف اسلامی -5 زبان انگلیسی عمومی -6 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی -7 هوش و توانمندی های عمومی - آزمون به صورت چهار گزینهای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد. - سؤالات معارف اسلامی مربوط به پیروان سایر مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) مطابق تعالیم و احکام فقهی آنان طراحی خواهد شد. - اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوالات محاسبه خواهد شد. تذکر مهم: سوالات حیط ههای تخصصی آزمون مشترک بر اساس دانش و مهارت های تخصصی متناسب با خوش های شغلی یا مشاغل، با هماهنگی دستگاه های اجرایی و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهیه خواهد شد.

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود نمونه سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی سال94 بهمراه پاسخنامه در قالب pdf

 • docx ویژه

  حل مسائل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر

  حل مسائل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر

  کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر جزو منابع کارشناسی ارشد و دکتری نیمه متمرکز مدیریت مالی محسوب می شود در این فایل به مسائل فصل ۲ الی ۸ این کتاب بصورت جامع و تشریحی پاسخ داده شده است.

 • pdf ویژه

  کتاب کدبندی و تصویرسازی واژگان ضروری تافل

  کتاب کدبندی و تصویرسازی واژگان ضروری تافل

  تافل (به انگلیسی: TOEFL) که برگرفته از سرواژگان Test of English as a Foreign Language به معنای آزمون انگلیسی به عنوان زبان بیگانه است، آزمونی است که میزان توانایی افراد را در زمینهٔ برقراری ارتباط به زبان انگلیسی در سطح دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی می‌سنجد. این آزمون توسط مؤسسه ای‌تی‌اس (ETS) در دو نوع کاغذی و اینترنتی برگزار می‌شود و در بیش از نه هزار دانشگاه و مؤسسه از بیش از یکصدو سی کشور جهان مورد پذیرش قرار می‌گیرد. تافل اولین بار در سال ۱۹۶۴ برگزار شد و پس از آن تا کنون نزدیک به ۲۰ میلیون نفر در این آزمون شرکت کرده‌اند

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

  دانلود بسته ویژه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش مجموعه ی زیر شامل سوالات عمومی ، تخصصی و دفترچه های آزمونهای برگزار شده ۳ دوره قبلی آموزش و پرورش میباشد ، فرمت سوالات بصورت فایل PDF می باشد، تمامی سوالات بهمراه پاسخنامه هستند این سوالات مناسب متقاضیان استخدام اداره آموزش و پرورش می باشد.

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی

  نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی

  20 مجموعه نمونه سوال آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی همراه با پاسخنامه ویرایش جدید سال