سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود مقاله سیستم پیاده سازی بلاد رنگ کدک صحبت

عالی

docx 1396 بهمن 18 حجم : 3 مگابایت صفحات : 986500 تومان خرید و دانلود

دانلود مقاله سیستم پیاده سازی بلاد رنگ کدک صحبت

دانلود مقاله مخابرات سیستم پیاده سازی بلاد رنگ کدک صحبت

 
 
 
مقدمه4
 
بررسی و مدل سازی سیگنال صحبت
 
1-1- معرفی سیگنال صحبت6
 
1-2- مدل سازی پیشگویی خطی 10
 
 1-2-1- پنجره کردن سیگنال صحبت 11
 
 1-2-2- پیش تاکید سیگنال صحبت13
 
 1-2-3- تخمین پارامترهای LPC 14
 
 روش ها و استانداردهای کدینگ صحبت
 
2-2- روش های کدینگ19
 
 2-2-1- کدرهای شکل موج21
 
 2-2-2- کدرهای صوتی 222-2-3- کدرهای مختلط 24
 
 الف- کدرهای مختلط حوزه فرکانس 27
 
 ب- کدرهای مختلط حوزه زمان29
 
  کدر کم تاخیر LD-CELP 
 
3-2- بررسی کدرکم تاخیر LD-CELP36
 
 3-2-1- LPCمعکوس مرتبه بالا 39
 
 3-2-2- فیلتر وزنی شنیداری42
 
 3-2-3- ساختار کتاب کد 42
 
 3-2-3-1- جستجوی کتاب کد43
 
 3-2-4- شبه دیکدر 45
 
 3-2-5- پست فیلتر 46
 
شبیه سازی ممیزثابت الگوریتم به زبان C 
 
4-2- ویژگی های برنامه نویسی ممیزثابت50
 
4-3- ساده سازی محاسبات الگوریتم53
 
 4-3-1- تطبیق دهنده بهره54
 
 4-3-2- محاسبه لگاریتم معکوس 58
 
4-4- روندنمای برنامه 59
 
 4-4-1- اینکدر 63
 
 4-4-2- دیکدر 69
 
 پیاده سازی الگوریتم برروی DSP 
 
5-2- مروری بر پیاده سازی بلادرنگ75
 
5-3- چیپ های DSP 76
 
 5-3-1- DSPهای ممیزثابت 77
 
 5-3-2- مروری بر DSPهای خانواده TMS320 78
 
 5-3-2-1- معرفی سری TMS320C54x 79
 
5-4- توسعه برنامه بلادرنگ81
 
5-5- اجرای برنامه روی برد توسعه گر C5402 DSK82
 
 5-5-1- بکارگیری ابزارهای توسعه نرم افزار84
 
5-5-2- استفاده از نرم افزارCCS 86
 
5-5-3- نتایج پیاده سازی94
 
5-6-نتیجه گیری و پیشنهاد97
 
- ضمائم
 
 - ضمیمه (الف) : دیسکت برنامه های شبیه سازی ممیز ثابت به زبان Cو
 
پیاده سازی کدک به زبان اسمبلی- ضمیمه (ب) : مقایسه برنامه نویسی Cو اسمبلی 98
 
- مراجع103
 
 
 
 
 
 
 
چکیده 
 
کدک صحبت استاندارد G.728، یک کدک کم تاخیر است که صحبت با کیفیت عالی را در نرخ بیت 16 kbpsارائه می دهد و برای شبکه های تلفن ماهواره ای و اینترنت و موبایل که به تاخیر زیاد حساس هستند ، مناسب است. در این رساله به پیاده سازی بلادرنگ اینکدر و دیکدرG.728بصورت دوطرفه کامل ( Full Duplex )بر روی پردازنده TMS320C5402می پردازیم .
 
روشی ترکیبی برای برنامه نویسی TMSارائه می شود که در آنزمان وپیچیدگی برنامه نویسی نسبت به برنامه نویسی دستی به 30%کاهش می یابد . در این روش پس از برنامه نویسی وشبیه سازی ممیزثابت الگوریتم کدک به زبان C، با استفاده از نرم افزار( Code Composer Studio ) CCS، برنامه به زبان اسمبلی ترجمه شده و بهینه سازی دستی در کل کد اسمبلی صورت می گیرد . سپس بعضی از توابع مهم برنامه از نظر MIPS، بصورت دستی به زبان اسمبلی بازنویسی می شوند تا برنامه بصورت بلادرنگ قابل اجرا گردد . در پایان نتایج این پیاده سازی ارائه می شود .
 
 
 مقدمه
امروزه در عصر ارتباطات و گسترش روزافزون استفاده از شبکه های تلفن ،موبایل و اینترنت در جهان ومحدودیت پهنای باند در شبکه های مخابراتی ، کدینگ و فشرده سازی صحبت امری اجتناب ناپذیر است . در چند دهه اخیر روشهای کدینگ مختلفی پدیدآمده اند ولی بهترین و پرکاربردترین آنها کدک های آنالیزباسنتز هستند که توسط Atal & Remedeدر سال 1982 معرفی شدند [2]. اخیرا مناسبترین الگوریتم برای کدینگ صحبت با کیفیت خوب در نرخ بیت های پائین و زیر 16 kbps، روش پیشگویی خطی باتحریک کد (CELP)می باشد که در سال 1985 توسط Schroeder & Atalمعرفی شد [8]و تا کنون چندین استاندارد مهم کدینگ صحبت بر اساس CELPتعریف شده اند .
 
در سال 1988 CCITTبرنامه ای برای استانداردسازی یک کدک 16 kbpsبا تاخیراندک وکیفیت بالا در برابر خطاهای کانال آغاز نمود و برای آن کاربردهای زیادی همچون شبکه PSTN،ISDN،تلفن تصویری و غیره در نظر گرفت . این کدک در سال 1992 توسط Chen et al. تحت عنوان LD-CELPمعرفی شد[6]و بصورت استاندارد G.728در آمد[9]و در سال 1994 مشخصات ممیز ثابت این کدک توسط ITUارائه شد[10]. با توجه به کیفیت بالای این کدک که در آن صحبت سنتزشده از صحبت اولیه تقریبا غیرقابل تشخیص استو کاربردهای آن در شبکه های تلفن و اینترنت و ماهواره ای در این گزارش به پیاده سازی این کدک می پردازیم .
 
معرفی وآنالیز سیگنال صحبت پرداخته می شود و روش ها و استانداردهای کدینگ بیان می شوند . کدک LD-CELPرا بیشتر بررسی می کنیم و شبیه سازی ممیز ثابت الگوریتم به زبان Cرا بیان مینمائیم. ودر پایان به نحوه پیاده سازی بلادرنگ کدکG.728بر روی پردازنده TMS320C5402می پردازیم.
دانلود مقاله سیستم پیاده سازی بلاد رنگ کدک صحبت
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست