سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود مقاله بررسی نیازهای آموزشی ترویجی کیوی کاران

عالی

docx 1396 بهمن 18 حجم : 3 مگابایت صفحات : 36910000 تومان خرید و دانلود

دانلود مقاله بررسی نیازهای آموزشی ترویجی کیوی کاران

دانلود مقاله  بررسی و شناخت نیازهای آموزشی ترویجی 

کیوی کاران

 
 
 
 
 
ویژگیهای نیازهای انسانی24
 
 طبقه بندی نیازها 25
 
 مفهوم آموزش 26
 
طبقه بندی نظامهای آموزشی 27
 
 نقش نظامهای آموزشی28
 
 اصول آموزش 29
 
مزایا و فواید آموزش 30
 
تعاریف مختلف ترویج کشاورزی30
 
اهداف آموزش ترویجی 31
 
 اصول آموزش ترویجی31
 
اهمیت و ویژگیهای آموزش ترویج کشاورزی32
 
مفهوم نیاز آموزشی- ترویجی 33
 
 انواع نیاز آموزشی 34
 
اولویت بندی نیازهای آموزشی 35
 
 نیاز سنجی37
 
تعیین نیازهای آموزشی - ترویجی38
 
 ضرورت و مزایای تعیین نیازهای آموزشی - ترویجی39
 
قلمرو نیازسنجی در برنامه های آموزشی - ترویجی 40
 
اصول و نکات مهم در تعیین نیازهای آموزشی - ترویجی 40
 
 اهداف تعیین نیازهای آموزشی42
 
 ویژگیهای تعیین نیازهای آموزشی - ترویجی 42
 
 عوامل مؤثر در تعیین نیازهای آموزشی - ترویجی43
 
 مراحل تعیین نیازهای آموزشی45
  
 روشهای تعیین نیازهای آموزشی - ترویجی 45
 
کیوی فروت51
 
مبدأ و تاریخچه کیوی در جهان53
 
تولید جهانی کیوی54
 
صادرات جهانی کیوی 57
 
سابقه و موقعیت کیوی در ایران59
 
 تولید کیوی در ایران61
 
 صادرات کیوی در ایران 66
 
مشخصات گیاه شناسی کیوی 67
 
 تعداد کروموزومها 68
 
 ریشه ها 68
 
 ساقه ها و شاخه ها 69
 
برگها 70
 
جوانه ها 70
 
گلها 73
 
 میوه و بذر78
 
 واریته های معروف کیوی79
 
 واریته های ماده79
 
 واریته های نر 80
 
 آب و هوا و شرایط اقلیمی مورد نیاز کیوی81
 
 بارندگی 81
 
نور خورشید 81
 
 نیاز سرمایی82
 
 خاک 82
 
روشهای مختلف تکثیر کیوی83
 
 ازدیاد از طریق بذر83
 
ازدیاد از طریق قلمه84
 
ازدیاد از طریق پیوند 84
 
ازدیاد از طریق کشت بافت85
 
 عملیات احداث باغ کیوی85
 
شرایط احداث باغ 85
 
باد شکن86
 
 داربست و انواع آن 87
 
عملیات کاشت کیوی 90
 
 آماده سازی خاک90
 
 کود دهی 90
 
طراحی کاشت درختان کیوی فروت 91
 
 انتقال نهالها به زمین اصلی 91
 
 زمان انتقال نهالها91
 
 فواصل کاشت92
 
عملیات داشت کیوی 92
 
هدایت و مراقبت از نهالها92
 
 آبیاری 92
 
هرس 93
 
 تغذیه گیاه95
 
 مبارزه با علفهای هرز96
 
آفات و بیماریهای مهم کیوی و خسارات ناشی از عوامل طبیعی96
 
آفات96
 
بیماریها98
 
 خسارات ناشی از عوامل طبیعی100
 
عملیات برداشت و انبار داری کیوی 100
 
 برداشت کیوی100
 
 انبارداری کیوی 101
 
ارزش غذایی و فرآورده های کیوی102
 
ارزش غذایی کیوی فروت102
 
 فرآورده های کیوی فروت 104
 
محاسبه اقتصادی برای احداث یک باغ کیوی104
 
 ضرورت شناسایی نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران107
 
 کیویکاران 107
 
 لزوم اهمیت آموزش کیویکاران 108
 
 ضرورت شناسایی نیازهای آموزشی -ترویجی کیویکاران108
 
مروری بر سوابق و مطالعات انجام یافته در زمینه تحقیق 110
 
مطالعات تحقیقاتی انجام گرفته در جهان 110
 
 مطالعات تحقیقاتی انجام گرفته در ایران 112
 
 روش تحقیق
 
 نوع و روش تحقیق122
 
 جامعه آماری122
 
جمعیت مورد مطالعه123
 
 تعیین حجم نمونه 123
 
روش نمونه گیری124
 
روش جمع آوری اطلاعات 124
 
 ابزار جمع آوری اطلاعات 124
 
روایی 125
 
 اعتبار علمی 125
 
ضریب آلفای کرنباخ126
 
 متغیرهای تحقیق 126
 
 فرضیات تحقیق127
 
 روشهای تجزیه و تحلیل آماری131
 
تجزیه و تحلیل اطلاعات
 
آمار توصیفی135
 
 ویژگیهای فردی، اقتصادی و فعالیتهای باغداری 136
 
 نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران 147
 
عوامل مؤثر بر نیازهای آموزشی192
 
 استفاده از کانالهای ارتباطی آموزشی - ترویجی 195
 
 آمار استنباطی 203
 
 نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن 203
 
نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس208
 
آزمون من وایت نی 209
 
 معادله خط رگرسیون چند متغیره در ارتباط با تأثیر متغیرهای مستقل بر میزان نیازهای
آموزشی- ترویجی کیویکاران 212
 
خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهادات
 
خلاصه219
 
 نتیجه گیری 221
 
 نتایج حاصل از یافته های توصیفی221
 
 نتایج حاصل از یافته های تحلیلی225
 
نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن225
 
نتایج حاصل از تأثیر فردی متغیرهای مستقل برمتغیر وابسته229
 
نتایج حاصل از تاثیر جمعی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته230
 
پیشنهادات231
 
 عناوین پیشنهادی جهت تحقیقات آتی 233
 
فهرست منابع234
 
پیوست ها
 
 
 
 
 
چکیده
 
تحقیق حاضر به بررسی و شناخت نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران استان مازندران (شهرستانهای تنکابن و چالوس) پرداخته استاین تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی، همبستگی می باشد که شیوه اجرای آن به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است جامعه آماری این تحقیق شامل 7132 نفر از کیویکاران شهرستانهای تنکابن وچالوس در سال زراعی 1385-1384 می باشد و در همین راستا جمعیت مورد مطالعه بر اساس فرمول کوکران 360 نفر برآورد شده است و روش نمونه گیری بصورت تصادفی سادهمی باشد برای تجزیه و تحلیل داده ها ازنرم افزارspsswinاستفاده
شده است
 
 نتایج نشان می دهد که میزان نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاراندر کلیه مراحل کشت کیوی؛ اعم از احداث باغ، کاشت، داشت، برداشت و انبارداری درحد متوسط به بالامی باشدهمچنین مهمترین کانالآموزشی و ترویجی استفاده شده در خصوص کشت کیوی، مشاهده فعالیت سایرکیویکاران می باشد ضمن اینکه استفاده از مجلات و نشریات آموزشی - ترویجی، استفاده از کلاسهای آموزشی، استفاده از برنامه های آموزشی - ترویجی تلویزیون و رادیو، تماس با مروجین و تماس با کارکنان جهاد کشاورزی در حد کم صورت گرفته است 
 
نتایج حاصل از ضریب همبستگی نشان می دهد که بین متغیر های مستقل؛ سطح تحصیلات، سابقه کشت کیوی، سطح کشت کیوی، تماس با کارکنان جهاد کشاورزی، تماس با مروجان، استفاده از کلاسهای آموزشی و ترویجی، استفاده از مجلات و نشریات آموزشی و مشاهده فعالیت سایر کیویکاران با متغیر وابسته میزان نیازهای آموزشی - ترویجی کیویکاران رابطه معکوس وجود دارد ولی بین متغیر دسترسی به مناطق شهری با متغیر میزان نیاز آموزشی رابطه مثبت وجود داردضمن اینکه بینمتغیرهای؛ سن، درآمد، تعداد افراد تحت تکفل، عملکرد محصول کیوی، استفاده از برنامه های آموزشی رادیو و تلویزیون با متغیر میزان نیاز آموزشی رابطه ای مشاهده نمی گرددنتایج حاصل از تأثیر فردی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته نشان می دهد که ، تأهل، شغل اصلی، نوع مالکیت،عضویت در تعاونی کیویکاری بر میزان نیاز آموزشی مؤثر است ولی تسهیلات حمایتی بر میزان نیاز آموزشی تأثیری نداشته است 
نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره درخصوص تأثیرات متغیرهای مستقل تحقیق بر میزان نیازهای آموزشی -ترویجی کیویکاران بیانگر آن است که به ترتیب متغیرهای سابقه کشت کیوی، استفاده از کلاسهای آموزشی - ترویجی، مشاهده فعالیت سایر کیویکاران و تماس با مروجان تأثیرمنفی بر میزان نیازهای آموزشی داشته اندولی متغیر دسترسی به مناطق شهری بر میزان نیازهای آموزشی تأثیر مثبت داشته است 
 
مقدمه
 
رشد وتوسعه بخش کشاورزی از مصادیق بارز توسعه ملی، اقتصادی و در نهایت امنیت ملی هر کشور محسوب می شودبر مبنای تجربه های به دست آمده از کشورهای توسعه یافته وحتی برخی کشورهای همسایه، رشد بخش کشاورزی را می توان زیربنا و بستر توسعه صنعتی ، بخش خدمات، بهداشت غذائی و در اقتصاد ملی هر کشور محسوب نمود، به عبارت دیگر بخش کشاورزی نقش موتور و نیرو دهنده توسعه را برعهده داردزیربخش باغبانی نیز به دلیل داشتن مزیتهای خاص نسبت به سایر زیربخشهای کشاورزی و همچنین دیگر بخشهای اقتصادی، دارای ظرفیتهای ویژه ای جهت توسعه بخش کشاورزی در راستای تحقق اهداف توسعه ملی است 
 
به اعتقاد کارشناسان، مزیت اقتصادی که در فعالیتهای باغداری وجود دارد در بخش زراعی کمتر به چشم
می خورد، قیمت محصولات باغی به مراتب از محصولات زراعی در بازارهای جهانی بیشتر است و از اینرو می توان به درآمدهای ارزی مناسب وبهره گیری بهتر از مزیت های موجود( شرایط اقلیمی، دسترسی به بازارهای خارجی و) نائل آمدتنوع آب وهوا و کشت وپرورش طبیعی انواع میوه و تره بار در ایران با بهره گیری از منابع طبیعی خاک وآب و بهره گیری از تابش مستقیم خورشید سبب شده است که محصولات باغی ایران، از مزیتهای بهداشتی ومرغوبیت در طعم و مزه برخوردار شود 
 
از اینرو با سرمایه گذاری در ایجاد صنایع تبدیلی و نگهداری، تجهیزات حمل و نقل و حضور موثر در بازارهای جهانی (نمایشگاههای معتبر صنایع غذایی و محصولات کشاورزی در اروپا وشرق آسیا) می توان زمینه گسترشصادرات محصولات باغی کشور را فراهم آورد یکی از محصولات بسیار ارزنده و گرانبها که می تواند در صورت ازدیاد تولید و صدور به خارج مقادیری از ارز کشور را تأمین نماید میوه کیوی (کیوی فروت ) است 
 نام اصلی این میوه Chinese gooseberryیا انگور فرنگی چینی استکیوی، میوه بومی مناطق جنوب غربی چین استدر اوائل دهه 1920 تولید آن در مناطق جنوب شرقی آسیا، ژاپن و نیوزیلند آغاز شد ودر اوائل دهه 1960 با صدور اولین محموله انگور فرنگی چینی از سوی نیوزیلند، صادرکنندگان برای این میوه نام کیوی را که در اصل نام پرنده ملی این کشور است برگزیدندکیوی از جمله گیاهان مناطق نیمه گرمسیری است و در مقابل سرما بسیار مقاوم می باشدگونه های کیوی به شکلهای زینتی و خوراکی در جهان کشت می شونددرخت کیوی به درخت انگور شباهت بسیار دارد و دارای ساقه خزنده با برگهای قلبی شکل استهمچنین این میوه گیاهی است دو پایه که با توجه به خصوصیات گلهای نر و ماده آن برای اینکه میوه تشکیل گردد و اختلالات تلقیحی و ریزش پیش نیاید می باید هنگام گرده افشانی تمام سطح کلاله به مقدار کافی دانه گرده دریافت نماید که این عمل در شرایط طبیعی توسط حشرات به ویژه زنبور عسل( تا 96 درصد) و باد (تا 4 درصد ) صورت می گیرد 
 لازم به ذکر است که نهال کیوی به رطوبت زیاد ( حداقل بارش سالانه 150 سانتی متر) ، آبیاری مناسب در فصل رشد، نورآفتاب کافی در تابستان، دمای خنک پائیزی برای کامل شدن میوه و زمستانهای نسبتاً سرد برای طعم بخشیدن به میوه نیاز داردخاک مناسب جهت کاشت کیوی، خاک عمیق حاصلخیز و دارای هوموسمی باشد، که PHآن نباید از 9/6 تجاوز کندزمان کاشت نهال کیوی در اواخر زمستان یا اوائل بهار است، که پس از 4 سال به بهره دهی می رسد 
 این میوه دارای ظاهری کشیده و استوانه شکل بوده، پوست آن بسیار نازک و به رنگ قهوه ای می باشد و از کرکهای کوتاه و پرپشت پوشیده شده استمیوه کیوی سفت اما گوشتی و آبدار است، قسمت گوشتی آن به رنگ سبز و حاوی دانه های ریز و سیاهرنگ خوراکی است که بسیار معطر و خوش طعم وسرشار از ویتامین Cبوده و میزان آن10 برابر ویتامین Cموجود در لیموترش است بر حسب واریته های مختلف، وزن هر عدد میوه کیوی بین 30 تا 200 گرم می باشدواریته " هایوارد" معروفترین و پرمحصول ترین رقم کیوی در جهان است که گرد و تخم مرغی شکل است و در اواسط آبان ماه می رسد" آبوت"که فصل برداشت آن در اواخر مهر ماه است نسبتاً کشیده تر از واریته هایوارد است " برونو" استوانه ای شکل بوده و قسمت بالا وپایین آن کروی است" مانتی " نیز به شکل گلابی است و رنگ آنقهوه ای روشن می باشد که در آذرماه می رسد 
حال به منظور پرورش میوه کیوی در ایران، با توجه به بیان مطالبی در خصوص آب و هوا وشرایط اقلیمی مورد نیاز آن ( آب ، رطوبت ، حرارت، آفتاب و خاک) می توان گفت که در ایران بویژه قسمت مهمی از منطقه شمال ( گیلان و مازندران ) یعنی از آستارا تا ساری برای کشت این میوه مساعد و مناسب می باشدکیوی، این طلای سبز که می تواند هرساله به ما محصول فراوانی دهد، جا دارد که باغداران تولید کننده آن از طریق آموزش در خصوص نحوه صحیح کشت و کار و برداشت و نگهداری این میوه اطلاعاتی بدست آورده تا بتوانند در جهت توسعه هر چه بیشتر این محصول هم از لحاظ کمی وهم کیفی کوشا باشند 
 از اینرو به منظور اثربخشی آموزش این افراد(کیویکاران) ، می باید از نیازهای آموزشی – ترویجی آنان در ارتباط با پرورش کیوی آگاه شدزیرا نیازهای آموزشی - ترویجی یکی از دروندادهای اصلی سیستم آموزشی است که مبنای اساسی طرح ریزی، اجرا و ارزشیابی فعالیتهای سیستم قرار می گیرددر بسیاری از مواقع فراگیران مجبور می شوند مطالبی را یاد بگیرند که عملاً در موقعیت شغلی شان کاربردی ندارداین مشکل جدا از تبعاتی که دارد، ناشی از دو دلیل است: عدم دقت در نیازسنجی و یا نبود خود نیازسنجی در فرآیند آموزش لازم به توضیح استکه شناخت اینگونه نیازها، احتیاج به درک صحیحی از وضع موجود و تعیین اهداف معقولی به عنوان وضع مطلوب دارد تا به واسطه آن بتوان، فاصله میان این دو وضعیت را کاهش داد 
 
به طور کلی با در نظرگرفتن اهمیت اقتصادی محصول کیوی، از یک سو به عنوان تأمین کننده بخش مهمی از درآمد خانوارهای کیویکار واز سوی دیگر با عنایت به اینکه برخی از مناطق تحت کشت این محصول از جمله شهرستانهای تنکابن و چالوس از استان مازندران به علت دارا بودن پتانسیلهای بالا به عنوان مراکز عمده کشت کیوی که ارزش صادراتی نیز داشته مطرح گردیده اند، لذا این تحقیق درصدد آن شده که به بررسی نیازهای آموزشی- ترویجی کیویکاران این مناطق جهت ارائه برنامه های آموزشی مناسب در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی محصول تولیدی بپردازد 
دانلود مقاله بررسی نیازهای آموزشی ترویجی کیوی کاران
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست