سیما فایلدانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
سیما فایل
پیشنهاد ما

سوالات استخدامی نمونه سوال پیام نور پروژه کارآفرینی گزارش کارآموزی آزمون آزمایشی دانلود پاورپوینت
دانلود مقاله رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران
1 1 1 1 1
عالی
docx
1396 بهمن 20
حجم : 3 مگابایت
صفحات : 195
16000 تومان
خرید و دانلود

دانلود مقاله رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران


 دانلود مقاله رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران

 

 

 

 

بیان مسئله 3

اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن 7

اهداف پژوهش 8

فرضیه های تحقیق 8

جامعه آماری و محدوده زمانی و مکانی پژوهش 9

روش تحقیق 10

ابزار گردآوری اطلاعات 10

سوالات پژوهش 11

مروری بر تحقیقات پیشین 12

تعریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی 15

رضایت شغلی و افزایش بهره وری 22

رابطه شخصیت با موفقیت شغلی 24

رابطه رضایت شغلی با شخصیت افراد 25

تعاریف رضایت شغلی 27

نظریه های رضایت شغلی 33

شاخص های رضایت شغلی 34

عوامل موثر بر رضایت شغلی 35

رضایت شغلی و بهره وری 38

عوامل موثر بر افزایش رضایت شغلی 41

رضایت شغلی و تعهد سازمانی 47

پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی 52

رضایت شغلی و عملکرد 55

اندازه گیری رضایت شغلی 56

تعهد سازمانی 57

جامعه آماری 61

روش جمع ‌آوری اطلاعات 61

حجم نمونه و روش اندازه گیری 62

روش تجزیه و تحلیل داده ها 62

محدودیت های تحقیق 62

ابزار اندازه گیری 62

آمار توصیفی 67

آمار استنباطی 139

 

نتیجه گیری 144

پیشنهادات 146

پیشنهاد برای پژوهش های آینده 147

فهرست منابع و مأخذ 148

پیوست

 

 

 

 

 

 

 

 

بیان مساله

هنگامی که فردی از طریق ابزار زبان با فرد دیگری ارتباط برقرار می کند ، رابطه ای میان آنان شکل می گیرد که نمونۀ آن را در طبیعت نمی توان یافتهمین توانایی برگرداندن اصوات بی معنا به کلمات گفتاری و نوشتاری ، مهم ترین امتیاز بشر ، یعنی زبان است زبان ، رشد آن دسته از ویژگی هایی را ممکن ساخته است که انسان اندیشمند را از همۀ مخلوقات دیگر متمایز می سازد پس تعجب آور نیست اگر فیلسوف آلمانی ، کارل یاسپرس  مدعی است که :« عالی ترین دستاورد انسان در دنیا ، ارتباط شخصیت با شخصیت است(سهرابی و حیات روشنایی , 1384 ، 24)

و این ارتباط زمانی به مؤثر ترین شکل برقرار می شود که طرفین از مهارت ارتباطی و اجتماعی مناسب برخوردار باشند

مهارت اجتماعی به آن دسته از مهارت هایی گفته می شود که ما در تعاملات میان فردی خود به کار می بریم "کِلیبعد یادگیری را هم به این تعریف می افزاید ؛ او می گوید : « مهارت اجتماعی عبارت است از رفتار های معین و آموخته شده ای که افراد در روابط میان فردی خود  ، برای کسب تقویت های محیطی یا حفظ آن انجام می دهند

"مایکلسون"و دیگران در ارزیابی نشانه های مهارت اجتماعی و ارتباطی به شش عنصر اصلی اشاره می کنند :

1                    مهارت های اجتماعی به طور معمول آموخته می شوند

2                    شامل مجموعه ای از رفتار های کلامی و غیرکلامی گوناگون ویژه اند

3                    مستلزم داوطلب شدن و ارایۀ پاسخ های مناسب و مؤثرند

4                    تقویت های اجتماعی دیگران را به حداکثر می رسانند

5                    ماهیتی تعاملی دارند و به زمان بندی مناسب و تأثیر متقابل برخی از رفتار ها احتیاج دارند

6                    تحت تأثیر عوامل محیطی همچون سن ، جنس و پایگاه [اجتماعی] طرف مقابل می باشند(بیگی و فیروز بخت , 1374، 11و12و13)

ارتباطات در سازمان به قدری حائز اهمیت است که یکی از صاحبنظران معتقد است که مدیریت یعنی هنر برقراری ارتباط و "دیوید کوآک"معتقد است بیشتر موفقیت مدیر در این است که بتواند از مهارت های انسانی ( ایجاد رابطه متقابل با افراد) استفاده کند(پارساییان و اعرابی , 1384 ، 2)

"مینتزبرگ" نیز سه نقش اصلی برای مدیران بر می شمارد که عبارتند از :نقش اطلاعاتی ، نقش تصمیم گیری و نقش ارتباطی (همان ، 8)

رابرت کت نیز سه مهارتِ فنّی ، نظری یا تحلیلی و انسانی را برای مدیران ضروری می داندمهارت انسانی یعنی توانایی در کار کردن ، درک نمودن و ایجاد انگیزش در فرد یا گروه (همان ، 10)

رضایت شغلی :

رضایت شغلی از دو بعد قابل مطالعه و سنجش است 

1-رضایت از عناصرشغلی

    رضایت ازعناصرشغلی ازیک دیدگاه ، گاهی تحت عنوان نگرش نسبت به موضوعات نامیده    می شود ، زیرا چنین فرض می شودکه رضایت ازعناصرشغلی در واقع از نگرش های متفاوتی درباره اجزاء و عناصرگوناگون شغل تشکیل می شود، لذا می توان  گفت کارمندان نگرش های خاصی درباره حقوق و دستمزد خود ، مدیران مافوق ، نوع کاری که انجام می دهد و محیط و شرایط کار دارا می باشند که همه این ها را باید چیزهایی دانست که یک فرد در سازمان به آنها توجه و استنباط خاصی ازآنها دارد برخی نگرشهای مزبور ممکن است مثبت و برخی دیگر منفی باشند وهمه آنها از اهمیت یکسانی برخوردارنمی باشند نگرش هایی که  از اهمیت بیشتری برخوردارند درسه گروه قابل دسته بندی هستند : گروه اول نگرش ها،مربوط به نقش شغل می شود،مانند اینکه آیا شغل پویا وتحرک آفرین وجالب است یا خیر؟ گروه دوم  نگرش هایی است که مربوط به مدیر مافوق می شود، مانند اینکه با ملاحظه است،با انصاف است ، شایسته است یا خیر؟گروه سوم نگرشهایی است که مربوط به حقوق و دستمزد می شود، مانند اینکه آیا کافی وعادلانه است یا خیر؟ 

2-رضایت کلی از شغل

دیدگاه دیگری که درمورد مفهوم رضایت شغلی وجود دارد، عبارت از مطالعه رضایت شغلی به عنوان یک حالت درونی وکلی از رضایت فرد استدر این دیدگاه فرض براین است که کارمند یک احساس درونی از رضایت یا عدم رضایت کلی دارا می باشد درنتیجه ، تجربیات مثبت مانند داشتن همکاران صمیمی، حقوق خوب، مافوق شایسته و با ملاحظه وشغل جالب ،رویهم یک احساس درونی مثبت در فرد ایجاد می‌کنداز سویی دیگر،تجربیات منفی که ناشی از حقوق کم،کارخسته کننده یا آزاردهنده و وضعیت اعتراض‌آمیز می باشندرویهم یک احساس درونی منفی ایجاد می‌نمایند احساس کلی رضایت یا عدم رضایت یک احساس مرکب است که توسط شدت و فراوانی تجربیات مثبت و منفی فراهم می شود

دیدگاه درباره حالت درونی براین فرض مبتنی است که رضایت شغلی را می توان ازطریق پرسش ازکارکنان راجع به اجزاء وعناصر گوناگون مربوط به شغلشان اندازه گیری کرد وسپس متوسط نگرشهای آنان را بدست آورد و به یک شاخص رضایت کلی دست یافت دیدگاه اول که نگرش نسبت به موضوعات نامیده شد ،بر این فرض مبتنی است که موضوعات مختلف نباید با هم مخلوط شوند، بلکه؛ باید آنها را به طور جداگانه اندازه گیری و تحلیل کرد تحقیقات انجام شده هر دو دیدگاه را تائید می‌کند

پرسشنامه‌های رضایت شغلی نگرش های خاص گوناگونی ر ا راجع به عناصر شغل مشخص کرده اند احساس رضایت یا عدم رضایت شغلی با هریک ازعناصر مزبور نوسان داشته استمطالعات تجربی شواهدی ازحالت درونی را فراهم کرده اند چنان که مثلاً تغییر درحقوق بر رضایت از حقوق و نیز سایرنگرش‌های مرتبط با حقوق مانند نگرش و احساس نسبت به مافوق که پیشنهاد افزایش حقوق را داده است تاثیر می گذاردحالت درونی می تواند بوسیله تجربیات مثبت ومنفی مشروط شود، تحقیقات نشان داده است که حالت یا احساس درونی مثبت بوسیله محیط مناسب و مطلوب ایجاد می شودواحتمالاً توجیه کننده این است که چرا برخی کارکنان جهت گیری مثبتی نسبت به کار دارند(معمارزاده و الوانی،1374، 179)

ارتباطات اثربخش و رضایت شغلی 

وقتی اطلاعات، عقاید و احساسات از شخصی، گروهی یا منبعی به شخص، گروه یا منبع دیگری به منظور ایجاد تغییر در دانش، نگرش یا رفتار آشکار آنها انتقال می یابد فرایند ارتباط رخ می دهد (1) یکی از مشکلات فرایند ارتباط این است که مردم به ندرت قادرند مقاصد واقعی خود را به طور کامل به سایرین انتقال دهند، غالباً پیامهای (messages) فرستاده شده مقاصد واقعی آنان را بیان نمی کند مدیران از ارتباطات برای هماهنگی وظایف و اعمال در درون سازمان استفاده می کنند، ارتباطات اثر بخش باعث ایجاد سازمانهای اثر بخش می شود(2)در سالهای اخیر پژوهشهای زیادی در خصوص رضایت شغلی و رابطه آن با ارتباط اثربخش و سایر عوامل مؤثر در رضایت شغلی انجام گرفته است رابینز در ایالت نیوجرسی آمریکا در مورد روابط کارفرمایان با زیردستانشان تحقیقاتی انجام داده است اودریافت که مهارتهای ارتباطی مدیران و رفتار سازمانی می تواند در رضایت شغلی کارکنان نقش مهمی را ایفا کند هاستینگز  () در تحقیق خود به این نتیجه رسید کـه مدیر می تواند بـا ایجاد زمینه روابط مؤثـر در سازمان انگیزه و رغبت شغلی کارکنان را افزایش دهد

مون  در بررسی های خود خاطرنشان می کند که مدیران با ارتباط مناسب و درست می توانند به کارکنان در دستیابی بـه اهداف سازمانی و تصمیم گیـری عقلانی کمک کنند کاکس  در پژوهشی که در مورد قدرت نفوذ و ارتباط مدیران انجام داد دریافت که یکی از مهارت های مدیر  ارتباطی است و مدیران می توانند با استفاده از مهارت های ارتباطی بر کارکنان نفوذ بیشتری داشته و در نتیجه باعث انگیزش بیشتر در کارکنان شونـد بررسی هـا نشان می دهند که ارتباط مدیر بـا کارکنان یک جزء اصلی مدیریت است مدیـر می تواند به شیوه های مختلف (مانند وسایل سمعی و بصری، ویدئو، نشریات و از این قبیل) با کارکنان ارتباط برقرار کند مدیر با ایجاد ارتباطات اثربخش با کارکنان می تواند در افزایش روحیه گروهی و رضایت شغلی آنها نقش قابل ملاحظه ای داشته باشد (حسن زاده و اعتصامی , 1380 ، 5)

با عنایت به موارد فوق مبنی بر اهمیت مهارت های ارتباطی در روابط رهبر –پیرو و نقش این مهارت در افزایش اثربخشی سازمانها و رضایتمندی کارکنان در سازمان ها،  این مهارت بویژه در سازمان های فرهنگی مانند سازمان میراث فرهنگی می تواند نقش تعیین کننده ای داشته باشد لذا سوال اصلی پژوهش حاضر این خواهد بود که :

  آیا بین  مهارت های ارتباطی مدیران ، با رضایت شغلی کارکنان پژوهشگاه و معاونت هنرهای سنتّی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی تفاوت معنی داری وجود دارد؟

اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن

امروزه در اغلب پژوهشهایی گه در سازمان های دولتی انجام می پذیرد ، بیشتر روی رضایت های بیرونی شغل مانند : حقوق و مزایا و پاداش و تأکید می گردد ، این در حالی است که عوامل درونی رضایت شغلی مانند مهارت های ارتباطی مدیران تأثیر به سزایی در افزایش رضایت شغلی کارکنان دارد  لذا با توجه به اینکه مهارت های ارتباطی به ویژه در فرآیند ارتباط رییس –مرئوس کمتر مورد توجه قرار گرفته است این پژوهش به مطالعۀ رابطۀ این دو پرداخته است

 اهداف پژ‍وهش

هدف اصلی :

مطالعه رابطه بین  مهارت های ارتباطی مدیران ، با رضایت شغلی کارکنان پژوهشگاه و معاونت هنرهای سنتّی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی

اهداف فرعی :

1     شناسایی رابطه بین رضایت شغلی کارکنان و ظاهر فیزیکی مدیران

2     شناسایی رابطه بین رضایت شغلی کارکنان و اشاره های حرکتی و حرکات بدن مدیران

3     شناسایی رابطه بین رضایت شغلی کارکنان و چهره و رفتار چشمی مدیران

4     شناسایی رابطه بین رضایت شغلی کارکنان و و لمس کردن کارکنان توسط مدیران  هم جنس

5     شناسایی رابطه بین رضایت شغلی کارکنان و محیط اطاق مدیران

6     شناسایی رابطهبین رضایت شغلی کارکنان و مهارت سخن گفتن مدیران

7     شناسایی رابطه بین رضایت شغلی کارکنان و مهارت  وگوش دادن مدیران

8     شناسایی رابطه بین رضایت شغلی کارکنان ونمره کل مهارتهای ارتباطی مدیران

 

 فرضیه های  تحقیق

فرضیه اصلی :

به نظر می رسد بین  مهارت های ارتباطی مدیران ، با رضایت شغلی کارکنان پژوهشگاه و معاونت هنرهای سنتّی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی تفاوت معنی داری وجود دارد

فرضیه های فرعی :

1                 بین رضایت شغلی کارکنان و ظاهر فیزیکی مدیران ارتباط وجود دارد

2                 بین رضایت شغلی کارکنان و اشاره های حرکتی و حرکات بدن مدیران ارتباط وجود دارد

3                 بین رضایت شغلی کارکنان و چهره و رفتار چشمی مدیران ارتباط وجود دارد

4                 بین رضایت شغلی کارکنان و و لمس کردن کارکنان توسط مدیران  هم جنس ارتباط وجود دارد

5                 بین رضایت شغلی کارکنان و محیط اطاق مدیران ارتباط وجود دارد

6                 بین رضایت شغلی کارکنان و مهارت سخن گفتن مدیران ارتباط وجود دارد

7                 بین رضایت شغلی کارکنان و مهارت  وگوش دادن مدیران ارتباط وجود دارد

8                 بین رضایت شغلی کارکنان ونمره کل مهارتهای ارتباطی مدیران ارتباط وجود دارد

 

 جامعه آماری و محدوده زمانی و مکانی پژوهش :

جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است از  کارکنان پژوهشگاه و معاونت هنرهای سنتّی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی

محدوده زمانی پژوهش حاضر عبارت است از  ماه های مرداد و شهریور 1388 و محدوده مکانی پژوهش حاضر عبارت است از پژوهشگاه و معاونت هنرهای سنتّی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگیکه معاوتن هنر های سنتی در میدان ولیعصر (عج) مستقر می باشد و بخشی از پژوهشگاه در ساختمان مرکزی سازمان ، یک بخش در میدان بهارستان ( عمارت مسعودیه ) ، یک بخش آن در خیابان ملّت ، یک بخش در میدان امام خمینی ( ره) و یک بخش آن نیز در موزه ملّی ( پارک شهر –شهید فیاض بخش ) مستقر می باشد

 روش تحقیق

این تحقیق با در نظر گرفتن معیار زمان ، مقطعی ؛ با توجه به میزان ژرفایی ، پهناگر؛ با توجه به معیار وسعت ، در جامعه شناسی خرد و با در نظر گرفتن معیار کاربرد ، پژوهش کاربردی می باشد و در نهایت اینکه این پژوهش از نوع ترکیبی توصیفی و همبستگی می باشد

 ابزار جمع آوری اطلاعات

ابزار جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر یک پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش مهارت های ارتباطی می باشد که همزمان مهارت های ارتباطات کلامی نظیر مهارت های : سخن گفتن ، شنود مؤثر ، بیان احساسات ، ارتباطات کتبی  و و مهارت های ارتباطات غیرکلامی نظیر مهارت های : ارتباطات آوایی ، ظاهر ، زبان بدن ، بیان چهره ای ، رفتار نزدیک شدن و را مورد سنجش قرار خواهد داد

برای طراحی پرسشنامه ، از مشهور ترین پرسشنامه ها مانند : رفتار نزدیک شدن کلامی / پرهیز کلامی ، سنجش جهت یابی های زمان ، رفتار چهره ای و بهره برداری شده است

   همچنین برای سنجش رضایت شغلی کارکنان از پرسشنامه های استاندارد شاخص توصیفی شغل(JDI)استفاده شده است پرسشنامه توصیف‌کننده شغل(JDI) که توسط اسمیت، کندال و هالین تدوین شدهاست شامل 54 سوال است مقیاس امتیاز بندی این سوالات مانند مقیاس 5امتیازی لیکرت بوده است و تحلیل نتایج با استفاده از راهنمای اسمیت صورت گرفته استرضایت شغلی ناشی از جنبه های مختلف شغل همچون پرداخت، فرصت های ترفیع، سرپرست،همکاران و عوامل محیط کاری همچون سبک سرپرستان، خط مشی ها و رویه ها، تعلق گروهکاری، شرایط کاری و مزایای شغلی است در مدلJDI پنج عامل عمده بعنوان ابعاد رضایتشغلی مطرحند که عبارتند از:

 

1     پرداخت: میزان حقوق دریافتی و انصاف و برابری در پرداخت

2     شغل: حدی که وظایف شغلی، فرصت را برای آموزش و پذیرش مسئولیت فراهم می آورد

3     فرصتهای ارتقاء: قابلیت دسترسی به فرصتها برای پیشرفت

4     سرپرست: توانایی های سرپرست برای نشان دادن علاقه و توجه به کارکنان

5     همکاران: حدی که همکاران، دوستانه، شایسته و حمایتی هستند

 دانلود مقاله رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران
ایمیل * موبایل *

دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
موضوع :
برچسب‌ها :

محصولات خاص


 • PDF ویژه

  سوالات متقاضیان اخذ نمایندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  سوالات متقاضیان اخذ نمایندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  دانلود بسته کامل نمونه سوالات عمومی و تخصصی متقاضیان اخذ نمایندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهمراه پاسخنامه

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک صادرات ایران

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک صادرات ایران

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری استخدام بانک صادرات ایران شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام موسسه اعتباری ثامن

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام موسسه اعتباری ثامن

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری استخدامی موسسه اعتباری ثامن شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام نیروی انتظامی

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام نیروی انتظامی

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری بیمه پاسارگاد

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری بیمه پاسارگاد

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بیمه پاسارگاد شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک قرض الحسنه رسالت

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک قرض الحسنه رسالت

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بانک قرض الحسنه رسالت شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات آزمون استخدامی متروی شیراز

  دانلود سوالات آزمون استخدامی متروی شیراز

  دانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان متروی شیراز با بیش از 500 نمونه سوال استخدامی عمومی و تخصصی همراه با پاسخنامه ویژه آزمون استخدام سازمان قطار شهری شیراز و حومه در سال 1394

 • PDF ویژه

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی هما

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی هما

  دانلود سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی مهمانداری هواپیمایی هما بهمراه پاسخنامه در قالب فایل PDF مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدام مهمانداری هواپیمایی هما.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات آزمون تصدی امر قضا

  دانلود سوالات آزمون تصدی امر قضا

  با توجه به آزمون استخدامی قوه قضاییه ، بسته ای حاوی نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه را آماده کرده ایم که کمک زیادی به قبولی شما در آزمون استخدامی این ارگان میباشد. قوه قضاییه برای تکمیل کادر اداری از بین داوطلبان علاقه مند و واجد شرایط در رشته های مختلف از طریق برگزاری آزمون، استخدام میکند.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام شرکت البرز دارو

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام شرکت البرز دارو

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری شرکت البرز دارو شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام شرکت بابک مس ایرانیان

  دانلود سوالات استخدام شرکت بابک مس ایرانیان

  دانلود بسته ویژه سوالات استخدام شرکت بابک مس ایرانیان در سال 1395 بهمراه پاسخنامه در قالب نرم افزار PDF

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام بانک پاسارگاد

  دانلود سوالات استخدام بانک پاسارگاد

  دانلود مجموعه کامل سوالات عمومی و تخصصی استخدامی بانک پاسارگاد بهمراه پاسخنامه در قالب pdf

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک پاسارگاد

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک پاسارگاد

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بانک پاسارگاد در سال 94 شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک حکمت ایرانیان

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک حکمت ایرانیان

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بانک حکمت ایرانیان در سال 94 شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود نمونه سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی سال96 بهمراه پاسخنامه در قالب pdf

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدام دانشگاه علامه طباطبایی

  دانلود سوالات استخدام دانشگاه علامه طباطبایی

  دانشگاه علامه طباطبایی برای تأمین نیروی انسانی متعهد و کارآمد موردنیاز خود در چهارچوب آئین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و براساس مجوز مورخ 93/12/23 هیئت‌امناء دانشگاه، تعداد 25 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون و مصاحبه عمومی و تخصصی و گزینش به‌صورت قراردادی

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش

  دانلود بسته سوالات عمومی و اختصاصی استخدام هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش در قالب PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 1395 همچنین در ادامه می توانید توضیحات کامل مجموعه سوالات هنر آموز الکترونیک را مشاهده نمائید

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز تاسیسات آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز تاسیسات آموزش و پرورش

  دانلود بسته سوالات عمومی و اختصاصی استخدام هنر آموز تاسیسات آموزش و پرورش در قالب PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی سازمان آموزش و پرورش در سال 1395 همچنین در ادامه می توانید توضیحات کامل مجموعه سوالات استخدام هنر آموز تاسیسات را مشاهده نمائید.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام استاد کار کامپیوتر آموزش و پرورش 97

  دانلود سوالات استخدام استاد کار کامپیوتر آموزش و پرورش 97

  دانلود بسته سوالات عمومی و اختصاصی استخدام استاد کار کامپیوتر آموزش و پرورش در قالب فایل PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه کامل این سوالات مناسب متقاضیان شرکت آزمون استخدامی سال 96 سازمان آموزش و پرورش می باشد،جهت خرید بعد از پرداخت وجه لینک دانلود نمایش داده میشود،با آرزوی موفقیت برای همه شما.97

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات آموزگار توانبخشی استثنایی استخدام آموزش و پرورش

  دانلود سوالات آموزگار توانبخشی استثنایی استخدام آموزش و پرورش

  دانلود بسته سوالات عمومی و تخصصی استخدام آموزگار توانبخشی استثنایی آموزش و پرورش در قالب فایل PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 1397 همچنین در ادامه می توانید توضیحات کامل سوالات استخدام معلم توانبخشی را مشاهده نمائید.