سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود مقاله بررسی عملکرد توربو پمپ ها

عالی

docx 1396 بهمن 24 حجم : 3 مگابایت صفحات : 526000 تومان خرید و دانلود

دانلود مقاله بررسی عملکرد توربو پمپ ها

دانلود مقاله بررسی عملکرد توربو پمپ ها

 

 

 

 

مقدمه                                                                                                                         

تقسیم بندی کلی پمپ ها                

انواع پمپ ها 

پمپ هایدوار                                                                                                                 

پمپ های رفت وبرگشتی                                    

مقایسه پمپ های جابه جایی مثبت ودینامیکی                                                                  

توربوپمپ ها

اجزای اصلی توربوپمپ ها                                                                                         

محاسبه هدتولیدی پروانه                                                                                             

منحنی مشخصه                                                                                                          

پدیده کاویتاسیون ومفهومNPSH                                                                                   

بررسی خوردگی درتوربوپمپ ها                                                                                     

قوانین تشابه پمپ هاوترکیب پمپ ها                                                                    

جنس اجزای توربوپمپ ها                                                                                               

اجزای فرعی درتوربوپمپ ها                                                                                            

پمپ های چندطبقه فشارقوی                                                                                           

ضمائم                                                                                                                         

منابع                                                                                                                             

 

 

 

مقدمه:

. . با توجه به نفوذ روز افزون سیستم های هیدرولیکی در صنایع مختلف وجود پمپ هایی با توان و فشار های مختلف بیش از پیش مورد نیاز است . پمپ به عنوان قلب سیستم هیدرولیک انرژی مکانیکی را که توسط موتورهای الکتریکی، احتراق داخلی و ... تامین می گردد به انرژی هیدرولیکی تبدیل می کند. در واقع پمپ در یک سیکل هیدرولیکی یا نیوماتیکی انرژی سیال را افزایش می دهد تا در مکان مورد نیاز این انرژی افزوده به کار مطلوب تبدیل گردد.

 درموردتقسیم بندی پمپ هاوآشنایی با انواع پمپ های جابه جایی مثبت وکاربردهای آن ومقایسه پمپ های دینامیکی وجابه جایی مثبت می باشد.به توضیح درموردتوربوپمپ ها،اجزای اصلی آنها،مثلث سرعت،منحنی مشخصه ،بررسی پدیده کاویتاسیون،قوانین تشابه پمپها وسری وموازی بستن آنها ،بررسی خوردگی درتوربوپمپ هاودرنهایت آشنایی مختصری درموردپمپ های کاربردی درصنعت پرداخته شده است.

واژه هیدرولیک به عنوان علم عبورمایعات ازلوله ها تعریف شده است بیشترتئوری هایی که برای پمپ هیدرولیک به دست آمده است به عنوان سیال واسطه ازآب استفاده کرده اند که این به معنای عدم استفاده ازسایرمایعات نیست.

مشخصات هیدرولیکی مدارهای مختلف وهمچنین خصوصیات فیزیکی وشیمیایی سیال از نظرویسکوزیته،وزن مخصوص،درجه حرارت،خورندگی ،وجوداجسام ناخالص وگازهای همراه باسیال وسرانجام مقدارحجم عبوری سیال ازپمپ درواحدزمان وفشار سبب شده تاانواع پمپ هاباساختمان وطرزکارمختلف ساخته وتولیدشود.

 

دانلود مقاله بررسی عملکرد توربو پمپ ها
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست