سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلودگزارش کارآموزی عمران احداث ساختمان مسکونی

عالی

docx 1396 بهمن 29 حجم : 3 مگابایت صفحات : 705500 تومان خرید و دانلود

دانلودگزارش کارآموزی عمران احداث ساختمان مسکونی

دانلودگزارش کارآموزی عمران احداث ساختمان مسکونی

 

 

 

 

 
مقدمه
آشنایی کلی با مکان کار آموزی 
کارهایی که قبل از کارآموزی انجام شده 
گودبرداری
کارهای حین کارآموزی
پـیـاده کـردن نـقـشـه 
بـتـون مگــر 
قالب بندی فونداسیون و شمع بندی
آرماتوربندی
علت استفاده فولاد و میلگرد در ساختمانها و پی 
نحوه آرماتوربندی
خم کردن آرماتور  
صفحه زیرستون یامیله گردهای ریشه
بتون ریزی فونداسیون  
مخلوط کردن بتن
نحوه ی درست کردن ستون های فلزی 
اتصال ستون ها به فنداسیون 
سقف های تیرچه بلوک
اجزاتشکیل دهنده سقف تیرچه بلوک
تیرچه 
میله گرد ممان منفی
میله گردحرارتی
کلاف عرضی
سقف
انواع اتصالات
کشیدن دیوار بیست و دو سانتی 
کشیدن دیوار و پارتیشن های ده سانتی 
 
 

 

 

 

مقدمه

اجرای کـارهـای ساختمانی شـامـل مراحـل متعددی است که ضمنآن افراد با ماشینآلات ساختمانی، ابزار و مصالح گوناگون سروکار دارند . اینروابط ویژگی ها امکان وقـوع حوادث را بـرای نیروی انسـانی را افـزایشمی دهـنـد . محـافظت از افرادانسانی در قبال حوادث نـاشـی از کـار از اهمیتویژه ای برخوردار اسـت . از اینرو بـایدابـزار و ماشینآلات بـه طور مستمر مورد بازرسی کامل قرار گـرفـتـه و از سالم بودن آنها اطمینان حاصل شود . در بکار گیری ماشینها نیزبایداز افراد با تجربه استفاده شود . برای تامینایمنیکارگاههـای ساختمانی بـایدهمه ی کـارهـا بـا دقت و برنامه ریزی دقیقانجام گیرند. در ضمن باید دقت داشته باشیم وکـه هنگام کار یا تخلیه ی مصالح مزاحمتی برای همسایگانو سایرینایجاد نشود. همچنیناز انجام کارهای پر سر و صدا در شب خودداری شود . در صورتی که لازم است کاری در شب انجام شود بایدقبلاً اجازه ی شهرداری و مقامات مسئول کسب شـود . 

آشناییکلی با مکان کار آموزی

مکان کـار آمـوزی یکخانه کلنگی می باشد . پروژه اجرای یکسازه آپارتمانی شش طبقه با سیستماسکلت فلزی مـورد نـظـر اسـت .

ابعاد زمین30 در 8 متر بوده کـه تقریبا3/2 (%60) آن زیربنای ساختمان مورده نظر ما را شـامـل مـی شـود.زمین موردنظرازطرفین وجنوب به همسایه ختم می شود‍‍‌‌‍‌‍‌‍

کارهایی که قبل از کارآموزی انجام شده

گودبرداری 

گودبرداری برای آن قسمت از ساختمان انجام می شود که درطبقات پایین ترازکف طبیعی زمین ساخته می شود مانندموتورخانه هاوانبارهاوپارکینگ ها وغیره .درموقع گودبرداری چنانچه محل گودبرداری بزرگ نباشدازوسایل معمولی مانندبیل وکلنگ وفرقون (چرخ دستی )استفاده می شود.برای این کارتاعمق معینی که عمل پرتاب خاک بابیل به بالاامکان پذیر باشد(مثلا2متر)عمل گودبرداری راادامه می دهندوبعدازآن پله ای ایجادنموده وخاک حاصل ازعمق پایین ترازپله راروی پله ایجادشده ریخته وازروی پله دوباره به خارج انتقال می نمایند.برای گودبرداری های بزرگتراستفاده ازبیل وکلنگ مقرون به صرفه نبوده وبهتراست ازوسایل مکانیکی مانندلودروغیره استفاده شود.دراینگونه مواردبرای خارج کردن خاک ازمحل گودبرداری وحمل آن به خارج کارگاه معمولاًازسطح شیب دار استفاده میگردد.بدین طریق که درضمن گودبرداری سطح شیبداری درکنارگودبرای عبورکامیون وغیره ایجادمی گرددکه بعدازاتمام کاراین قسمت بوسیله کارگربرداشته می شود.

ظاهراًحداکثرعمق مورد نیازبرای گودبرداری تاروی پی می باشد.بعلاوه چندسانتیمتربیشتربرای فرش کف وعبورلوله ها(حدود20سانتیمترکه6سانتیمتربرای فرش کف و14سانتیمتربرای عبورلوله می باشد).که دراین صورت محل پی های نقطه ای یاپی های نواری وشناژهارابادست خاک برداری نمود.ولی بهتراست که گودبرداری راتازیرسطح پی هاادامه بدهیم زیرادراین صورت اولاًبرای قالب بندی پی هاآزادی عمل بیشتری داریم.درنتیجه پی های ماتمیزترودرست ترخواهدبودودرثانی میتوانیم خاک حاصل از چاه کنی وهمچنین نخاله های ساختمان رادرفضای ایجادشده بین پی هابریزیم که این مطلب ازلحاظ اقتصادی مقرون بصرفه می باشد زیرامعمولاًدرموقع گودبرداری کارباماشین صورت می گیرددرصورتیکه برای خارج نمودن نخاله هاوخاک حاصل ازچاه فاضلاب ازمحیط کارگاه می بایدازوسایل دستی استفاده نماییم که این امرمستلزم هزینه بیشتری نسبت به کارباماشین می باشد البته درموردپی های نواری این کارعملی نیست زیرامعمولاًپی سازی درپی های نواری باشفته آهک میباشد که بدون قالب بندی بوده وشفته درمحل پی های حفرشده ریخته میشوددراین صورت ناچارهستیم درساختمانهایی که باپی نواری ساخته میشوداگربه گودبرداری نیاز داشتیم گودبرداری راتا روی پی ادامه دهیم.

پس از اتمام کـار و پـایان اینمرحله سطح کار ــ زمین کارگاهــ را کاملا آب داده و توسط غلتک دستی می کوبیدند.تا سطح کـار کاملا متراکم شود و بعدهـا در اثـر وزن ساختمان نشست نـکـنـد...

 

دانلودگزارش کارآموزی عمران احداث ساختمان مسکونی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست