سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود مقاله ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی

عالی

docx 1396 بهمن 29 حجم : 3 مگابایت صفحات : 1059000 تومان خرید و دانلود

دانلود مقاله ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی

دانلود مقاله ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی ما بین معیار ها و زیر معیار ها

 

 

 

چکیده   

مقدمه

 کلیات   

 موضوع تحقیق    

 بیان و تعریف موضوع    

 اهداف تحقیق    

 فرض تحقیق   

 قلمرو علمی تحقیق   

 قلمرو مکانی    

 متدولوژی تحقیق    

 روش تحقیق   

 روش گردآوری اطلاعات   

 محدودیت های تحقیق   

مروری بر ادبیات تحقیق   

پیشگفتار   

 کلیات   

 اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی   

 مزایای فرایند تحلیل سلسله مراتبی   

 گام های فرایند تحلیل سلسله مراتبی   

 ساختن سلسله مراتبی   

  انواع سلسله مراتبی ها   

 روش ساختن یک سلسله مراتبی   

 محاسبه وزن در فرایند تحلیل سلسله مراتبی   

 روش های محاسبه وزن نسبی   

 روش حداقل مربعات   

 روش حداقل مربعات لگاریتمی   

 روش بردار ویژه   

 روش های تقریبی   

 محاسبه وزن نهایی    

 محاسبه نرخ ناسازگاری   

 ماتریس سازگار   

 ماتریس ناسازگار   

 الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک ماتریس   

الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک سلسله مراتبی   

 سیستمهای غیر خطی یا شبکه ها   

 تئوری مطلوبیت 

 مفهوم مطلوبیت و رابطه اش با ارزش کالاها و خدمات   

 نظریه کاردینالی مطلوبیت 

 نظریه اردینالی مطلوبیت   

 مطلوبیت کل و مطلوبیت نهایی   

 نرخ نهایی جانشینی   

 رابطه بین نرخ نهایی جانشینی با مطلوبیت نهایی   

 بررسی سوابق گذشته   

 تجزیه و تحلیل فرایند سلسله مراتبی   

 تجزیه و تحلیل فرایند سلسله مراتبی   

 نتیجه گیری   

 پیشنهادات   

فهرست منابع   

 تصمیم‌گیری چیست   

 تصمیم‌گیری چیست   

 مقدمه و کلیات   

 تعریف تصمیم گیری و مراحل آن   

 ویژگیهای یک تصمیم خوب   

 انواع تقسیمات در تصمیم گیری   

 تصمیم های برنامه ریزی شده و نشده   

 تصمیمات فردی و گروهی   

 تصمیمات فردی   

 تصمیم گیری گروهی   

 مدلهای کلان تصمیم گیری   

 مدل راضی کننده   

 مدل علاقه ضمنی   

 مدل علاقه ضمنی   

 مدل حداکثر بهره گیری (بهینه سازی   

 محیطهای کلان تصمیم گیری   

 قطعی و معین   

 تحت ریسک   

 عدم قطعیت   

 تعریف MCDMو مفاهیم اولیه آن   

 تعریف تصمیم گیری چند معیاره   

 تعاریف و مفاهیم اولیه   

 هدف بصورت یک تابع (Objective   

 راه حل بهینه (Optimal Solution   

 آلترناتیو   

 معیار   

 راه حل برتر (Preferred Solution   

 راه حل رضایت بخش (Satisfying Solution   

 راهحل موثر (غیرمسلط   

 مراحل آمادهسازی ماتریس تصمیمگیری   

 تبدیل معیارهای کیفی به کمی   

 خطکش مقیاس   

 منطق فازی (Fuzzy Logic   

 نرمالیزه کردن   

 نرمالیزه کردن برداری   

 نرمالیزه کردن خطی   

 روش سوم نرمالیزه کردن   

 وزندهی   

 روش آنتروپی   

 روش مقایسات زوجی   

 انواع تکنیکهای MCDM   

 روش Dominance   

 روش Maximin   

 روش Maximax   

 روش Conjunctive   

 روش Disjunctive   

 روش Lexicography   

 روش حذفی   

 تکنیک های تعاملی   

 روش مجموع ساده وزین (SAW   

 روش TOPSIS   

 روش ELECTRE   

 روش AHP   

 روش DEMATEL   

 روش NAIADE   

 تکنیکهای پیشرفته تعاملی   

 روش EVAMIX   

 روش MAVT   

 روش UTA   

 روش MAUT   

 روش SMART   

 روش ORESTE   

 روش PROMETHEE   

 روش REGIME   

 روش PAMSSEM   

 مقایسه تکنیکهای MCDM   

 

 

 

 

 

چکیده

از آنجا که اتخاذ تصمیم صحیح و به موقع  می تواند تاثیر به سزایی در زندگی شخصی و اجتماعی انسانها داشته باشد ضرورت وجود یک تکنیک قوی که بتواند انسان را در این زمینه یاری کند کاملا محسوس می باشد. یکی از کار آمد ترین این تکنیک ها فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Analytical hierarchy process) است که برای اولین بار توسط توماس ال ساعتی در دهه ی 1970 مطرح شد. این تکنیک بر اساس مقایسه های زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریو های مختلف را به مدیران می دهد.

این فرایند با توجه به ماهیت ساده و در عین حال جامعی که دارد مورد استقبال مدیران و کاربران مختلف قرار گرفته است، لذا در این سعی شده است تا با نگرشی متفاوت در مقایسه ی دو به دوی معیار ها و زیر معیار ها در این فرایند نتایج حاصل از این روش به واقعیت موجود نزدیک تر شود. بر همین اساس با توجه به اینکه هر معیار یا زیر معیاری در این فرایند در سطوح مختلف دارای مطلوبیت متفاوتی می باشد پس بهتر است با توجه به مطلوبیت معیار ها در هر سطح آنها را دو به دو با هم مقایسه کرد.

جهت آزمایش نتایج حاصل از این کار پژوهشی تکنیک حاصله به صورت حل یک مسئله پیاده گردیده که در این موجود می باشد.

مقدمه

دنیای اطراف ما مملو از مسائل چند معیاره است و انسانها همیشه مجبور به تصمیم گیری در این زمینه ها هستند. بطور مثال هنگام انتخاب شغل معیار های مختلفی مانند در امد، موقعیت اجتماعی، خلاقیت و ابتکار و... مطرح می باشند که فرد تصمیم گیرنده گزینه های مختلف را باید بر طبق این معیار ها بسنجد. در تصمیم گیری های کلان مانند تنظیم بودجه ی سالانه ی کشور نیز متخصصین اهداف مختلفی مانند امنیت، اموزش توسعه ی صنعتی و... را تعقیب نموده و مایلند که این اهداف را بهینه نمایند.

در زندگی روز مره مثالهای فراوانی از تصمیم گیری با معیار های چند گانه وجود دارد. در بعضی موارد نتیجه تصمیم گیری به حدی مهم است که بروز خطا ممکن است ضرر های جبران ناپذیری را بر ما تحمیل کند از این رو لازم است که تکنیک یا تکنیک های مناسبی برای انتخاب بهینه و تصمیم گیری صحیح طراحی شود تا تصمیم گیرنده بتواند به بهترین انتخاب ممکن نزدیک تر شود.

روش AHP که بر اساس تحلیل مغز انسان برای مسائل پیچیده و فازی می باشد توسط محققی بنام«توماس ال ساعتی » در دهه ی 1970 پیشنهاد گردیده است.

فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از جامع ترین سیستم های طراحی شده برای تصمیم گیری با معیار های چند گانه است زیرا این تکنیک امکان فرموله کردن مسئله را به صورت سلسله مراتبی فراهم می کند و همچنین امکان در نظر گرفتن معیار های مختلف کمی و کیفی را در مسئله دارد این فرایند گزینه های مختلف را در تصمیم گیری دخالت داده و امکان تحلیل حساسیت روی معیار ها و زیر معیار ها را دارد، علاوه بر این بر مبنای مقایسه ی زوجی بنا نهاده شده که قضاوت و محاسبات را تسهیل می نماید، همچنین میزان سازگاری و نا سازگاری تصمیم را نشان می دهد که از مزایای ممتاز این تکنیک در تصمیم گیری چند معیاره می باشد.

نوع مقایسه زوجی ما بین معیارها و زیر معیارها به صورت خطی بوده و به عنوان مثال اگر ترجیح عنصر A بر عنصرB  همواره برابر n باشد ترجیح عنصر B بر عنصر A همواره برابر 1/n خواهد بود در حالیکه در سطوح مختلف از عنصر A  مطلوبیت عنصر B  دستخوش تغییر است و در این تحقیق سعی شده که بر اساس تئوری مطلوبیت که یکی از پر کاربرد ترین تئوری ها در علم اقتصاد خرد میباشد مقایسه ای دقیق تر ما بین معیار ها و زیر معیار ها انجام پذیرد و وزن نسبی هر یک از معیارها با استفاده از تابع مطلوبیت بین هر دو معیار بدست می آید.     

 

دانلود مقاله ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی و وجود روابط ریاضی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست